D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_46_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szalmacsónak
B e s o r o l á s i   c í m : Szalmacsónak
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 28. sz. (1856. julius 13.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bennszülött
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyarmati népek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szalmacsónak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Láttam a kivájott fatörzset, mellyben az északamerikai vad rohanó folyamain át evez, Anglia roppant sorhajója mellett, melly a vízből mint egy ház emelkedik ki, emberek ezreit s több száz ágyút hord gyomrában s kiállítása millió tallérnál többé kerül. Összehasonlítani az eszkimónak fóka bőrből ügyesen összevarrt, könnyű, habokon tánczoló csónakát Anglia tiszta vasból készített hajóival; vizsgáltam a négerek lassú haladásit evezős hajóit, és a feszitett vitorlákkal tova haladó tengeri hajókat, ugyszinte a csendes és hánykódó tengeren útját egyformán végző gőzhajót. Természetesen az emberi ész mind ezen találmányiban az eszkimó bőr csónakában ugy, mint Anglia gőzhajóiban nagy művészetet találunk, csak hogy a müveit népek lassanként a terjedő szükségek miatt gondolkozás és kísérletek által a természeti erőknek és anyagoknak czélhoz vezetöbb használatára akadtak. De mind e mellett sem állhatja meg a legműveltebb európai is, ki mindezeket ismeri, hogy a természet népének némelly müvei felett ne csodálkozzék. Igy jártam én is egyszer Peruban, Limából Truxillóba akarván hajózni, nem kevéssé bámultam, midőn felszólítottak valami tárgyba belépni, vagy inkább rá ülni — mert bele ülni nem lehete — mellynek alakja egy nagy vadkecskeszarvhoz hasonlított s mi csodálkozásomat még inkább nevelte : szalmából volt. Egy félmeztelen bennszülött, ki egy borzasztó nagy evezölappáttal mindkét kezével működött, tudatta velem, hogy ezen csónak nemét a bennszülötteknél lovacskának nevezik. (Forrás: Vasárnapi ujság 1856. junius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kapitány két hosszú evezőlapáttal fölfegyverkezve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1420x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter