2442Egyptomhunmagyar
285Csipp, csepp kánonhunmagyar
3Északnyugat-Magyarország vármegyéinek postaút-térképehunmagyar
9Erdély térképehunmagyar
14Magyarország északkeleti vármegyéihunmagyar
301Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinándnak a dunántúli helyzetrőlhunmagyar
303Horwatinowyth (Bertalan) kapitány levele Teuffel Erasmusnak és Thurzó Ferencnekhunmagyar
600Moson vármegye térképehunmagyar
601Nagy-Britannia és Írországhunmagyar
602Nagy-Küküllő vármegye térképehunmagyar
603Németalföldhunmagyar
305Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok segélykérő levele Gall Ádám győri kapitányhozhunmagyar
595Máramaros vármegye térképehunmagyar
596Maros-Torda vármegye térképehunmagyar
597Marshunmagyar
598Az ezredéves kiállítás madártávlati képehunmagyar
599Modrus-Fiume vármegye térképehunmagyar
306Losonczy Anna levele az egri katonákhozhunmagyar
591Magyarország népsűrűségehunmagyar
592Magyarország népessége anyanyelv szerinthunmagyar
593Magyarország népessége hitfelekezetek szerinthunmagyar
594Magyarország vasúti térképehunmagyar
307Basta György levele Belső-Szolnok vármegyéhezhunmagyar
308Bethlen Gábor levele Lippa város lakosaihozhunmagyar
309Lórántffy Zsuzsanna levele Dániel Jánoshozhunmagyar
310Apafi Mihály pátensehunmagyar
315Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhozhunmagyar
316II. Rákóczi Ferenc várvédelmi utasítása Dessőffy Ferenc eperjesi kapitány részérehunmagyar
317Teleki Mihály pátense a háromszéki tisztviselőknek a puskaporgyártáshoz szükséges eszközök beszerzésérehunmagyar
318II. Rákóczi Ferenc erdélyi edictuma és regulamentumahunmagyar
590Nagy Lajos birodalma 1382-benhunmagyar
326A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomásáthunmagyar
329Károly főherceg főparancsnok felhívása - hadparancsa - a haza védelmérehunmagyar
500Esztergomhunmagyar
900Szoyer Ilonka mint Szaffi A cigánybáróbanhunmagyar
334Bereg vármegye ajánlása Görgei Artúr felvételére a testőrséghezhunmagyar
335A nagyszebeni hadbíróság felterjeszti Dobokai József körözését és személyleírását a General Commandonakhunmagyar
336Csány László főkormánybiztos hirdetménye a magyar hölgyekhez kötözőszerek gyűjtésérehunmagyar
337Bem Józsefnek, az erdélyi hadsereg főparancsnokának nyílt rendeletehunmagyar
338Kossuth Lajos levele Görgei Artúrhozhunmagyar
339Mészáros Lázár hadügyminiszter tábornokká nevezi ki Damjanich János ezredesthunmagyar
340Az erdélyi főhadparancsnokság - Bem tábornok - 1848. december 28-tól Kolozsvárott megjelent hivatalos lapja, a HONVÉD című újság 104., 1849. április 28-i számahunmagyar
341Kossuth Lajos saját kezű levele Görgeihezhunmagyar
342A legfelsőbb elhatározások Királyi Könyvehunmagyar
343I. Ferenc József levele József főhercegnek, a m. kir. honvédség főparancsnokának a honvéd főtanosztályoknál tett szemlérőlhunmagyar
344Honvédtiszti kinevezés Andrássy Gyula saját kezű aláírásávalhunmagyar
345Tiszti parancshunmagyar
346Kossuth Lajos temetése Budapestenhunmagyar
347A m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred jelentése az ezredzenekar szervezésérőlhunmagyar
348A \\"Virágos Budapest\\" bizottságnak a m. kir. főparancsnoksághoz intézett levelehunmagyar
349A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnekhunmagyar
350A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály hadrendjehunmagyar
351A Honvéd Főparancsnokság körlevele a szarajevói merényletrőlhunmagyar
352Katonai azonossági jegy ("dögcédula")hunmagyar
353Tábori Újság című napilaphunmagyar
354Üdvözlő táviratok József főherceg névnapjárahunmagyar
355Hősi halált halt bajtárs özvegyének írt levélhunmagyar
356A koronázás alkalmából kiadott levelezőlap az uralkodó pár saját kezű aláírásávalhunmagyar
357A m. kir. 30. honvéd pótzászlóalj 365. ünnepi napiparancsa a koronázás tiszteletére az uralkodó pár fényképévelhunmagyar
358Különböző tábori levelezőlapok, egyik nyírfakéregből készített laphunmagyar
359A krasznojarszki hadifogolytáborban készített emléklap, amelyre Gyóni Géza sajátkezüleg írta verséthunmagyar
360Szabadság-igazolványhunmagyar
361A Magyar Köztársaság katonai esküjehunmagyar
362Parancskönyv. Benne: a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár szervezetére vonatkozó parancshunmagyar
363A Magyar Hadügyminisztérium 2669/eln.-1919. számú rendelete az önkéntes hadsereg felállításárólhunmagyar
364A Magyar Vörös Hadsereg parancsnokság 530/51. hdm. számú irata: a Vörös Hadsereg hadrendjehunmagyar
365A tábori püspökségek felállítására vonatkozó értekezlethunmagyar
366Zászló átadása, illetve cseréje a gyalogezredeknélhunmagyar
367SAS behívóhunmagyar
368Hadtestparancsnoki dicsérethunmagyar
369Teljesítményi jelvényekhunmagyar
370A 101. vadászrepülő-ezred bevetési könyvehunmagyar
371Az újjáalakult Magyar Honvédelmi Minisztérium első ügyiratahunmagyar
372Az újonnan felállított hadsereg 6. hadosztályának első parancsa: felhívás a német fasizmus elleni harcrahunmagyar
373Az 1. hadosztály parancsnokságának 1. számú parancsahunmagyar
374A Hadimúzeum és a Hadilevéltár újbóli felépítésehunmagyar
400Abauj-Torna megye térképehunmagyar
401Afrika felfedező utazásainak térképehunmagyar
402Afrikai népfajokhunmagyar
405Afrika hegy- és vízrajzi térképehunmagyar
403Afrika néprajzi térképehunmagyar
404Afrika politikai térképehunmagyar
406Olasz színpadi álarcokhunmagyar
407Alexandria tervrajzahunmagyar
408Az Alpesek beosztásahunmagyar
409Alsó-Fehérmegye térképehunmagyar
410Alsó és Felső Ausztriahunmagyar
411Amerikai népfajokhunmagyar
412Amerika néprajzi térképehunmagyar
125Rátzkanisán felyül lévő Pri-Kameni kortsmának situatiójahunmagyar
413Észak-Amerika politikai térképehunmagyar
486Dél-Amerika hegy és vízrendszerehunmagyar
414Észak-Amerika hegy- és vízrendszerehunmagyar
415Az Amerikai Államok történeti fejlődésehunmagyar
416Amsterdamhunmagyar
417Tengeri anemónák. (Aktiniák)hunmagyar
418Aphroditehunmagyar
419Apollohunmagyar
420Aquincum térképhunmagyar
421Arad Vármegye térképehunmagyar
422Aradhunmagyar
423Árva megye térképehunmagyar
424Sargon palotája képzelet után helyre állítvahunmagyar
128Bari kőfejtő, és a körülötte lévő szöllők rajzolatja; fel méretett, és ki számitodott 1835dik esztendőben febr. 16. Györy 'Sigmond urodalmi inzseller általhunmagyar
425Athén térképhunmagyar
426Atlanti-óceánhunmagyar
427Ausztráliahunmagyar
429Az ázsiai újabb és legfontosabb fölfedező utak térképehunmagyar
428Ausztrál népfajokhunmagyar
430Ázsiai népfajokhunmagyar
431Ázsia néprajzi térképehunmagyar
432Ázsia politikai térképehunmagyar
433Ázsia hegy- és vízrajzi térképehunmagyar
434Bács-Bodrog vármegye térképehunmagyar
132A csurgói határban fekvő erdőknek térképehunmagyar
133Térkép, Rezi vár körüli erdőkről, a cserkészethezhunmagyar
435Baden nagyhercegséghunmagyar
436Bajorországhunmagyar
135A\\' kursaneczi-erdőnek jövendő mívelési-módjának rajzolatjahunmagyar
437Balaton és környékehunmagyar
438A Balkán-félsziget néprajzi térképehunmagyar
439Balkán-félsziget térképehunmagyar
440Baranya vármegye térképehunmagyar
441Bars vármegye térképehunmagyar
442Bécshunmagyar
443Békés vármegye térképehunmagyar
444Belgium és Luxemburghunmagyar
445Belgrádhunmagyar
446Belovár-Kőrös vármegye térképehunmagyar
447Belső Ázsiahunmagyar
448Bereg vármegye térképehunmagyar
449Berlinhunmagyar
450Beszterce-Naszód vármegye térképehunmagyar
451Bihar vármegye térképehunmagyar
452Bogarakhunmagyar
453Bogárfogó növényekhunmagyar
454Bölényhunmagyar
455Bolgárország és Kelet-Ruméliahunmagyar
456Bőrbetegséghunmagyar
457Borsod vármegye térképehunmagyar
137Sávoli major helyezeti rajzahunmagyar
458Boszniahunmagyar
459Boszporus térképhunmagyar
460Buda és Pest 1684 körülhunmagyar
462Budapest 1758-banhunmagyar
461Buda és Pest 1730 körülhunmagyar
463Budapest IV.ker. 1893-banhunmagyar
464Brassóhunmagyar
465Brassó vármegye térképehunmagyar
141Szlakovecz-Breziehunmagyar
140Szalk Szent Mártoni határhunmagyar
142Komárom várahunmagyar
143Szántói erdőhunmagyar
144Belac és Bonyhád közti határ térképehunmagyar
145A ráckanizsai erdők térképehunmagyar
146Felsőmihályfalva község erdeinek térképehunmagyar
147Sántzi allodiaturahunmagyar
149A diási határ egy részehunmagyar
151Kis Mihályoveczhunmagyar
152Pesti fundus delineátiójahunmagyar
153Draskovetzi vendégfogadóhunmagyar
466Bronz korszakhunmagyar
154A hidvégi postaút melletti földekhunmagyar
155Mária háza pusztának 1860ik évben készült térképe másolatjahunmagyar
467Brüsszel térképhunmagyar
468Budapest környékehunmagyar
469Budapest közlekedési vonalaihunmagyar
470Budapest térképehunmagyar
471Bukarest térképehunmagyar
472Cereshunmagyar
473Chicagoi Columbus-kiállításhunmagyar
474Chicagohunmagyar
475A cigányok elterjedése Európábanhunmagyar
476Hasonmások Kinizsy Pálné imádságoskönyvébőlhunmagyar
477Csanád vármegye térképehunmagyar
478Csehországhunmagyar
479Csík vármegye térképehunmagyar
481Csontvázhunmagyar
480Csongrád vármegye térképehunmagyar
482Dániahunmagyar
483Dardanellákhunmagyar
484Debrecenhunmagyar
485Dél-Amerika politikai térképehunmagyar
487A Déli vasút térképehunmagyar
488Devon szisztémahunmagyar
489Magyar díszítményekhunmagyar
490Dunahunmagyar
491Egerhunmagyar
492Egyenesszárnyuakhunmagyar
493Egyiptomi művészethunmagyar
494Ékítményhunmagyar
495Elefánthunmagyar
496Elzász-Lotharingiahunmagyar
497Észak-Amerika hegy- és vízrendszerehunmagyar
498Az északi ég állócsillagaihunmagyar
499Esztergom vármegye térképehunmagyar
501Európa hegy- és vizrajzi térképehunmagyar
502Európa néprajzi térképehunmagyar
503A népsűrűség Európábanhunmagyar
504Európai népviseletekhunmagyar
505Európa politikai térképehunmagyar
507Európa Árpád halálakorhunmagyar
506Európa a hitujitás korábanhunmagyar
508Európa Mátyás király halála évében és a középkor végénhunmagyar
509Európa a vesztfáliai békekötés (1648) utánhunmagyar
510Európa passzarovici béke utánhunmagyar
511Európa I. Napoleon idejébenhunmagyar
512Fejér vármegye térképehunmagyar
513Magyar festett fabútorhunmagyar
514Filloxera lepett területekhunmagyar
515Fiumehunmagyar
516Fogaras vármegye térképehunmagyar
517Föld térképhunmagyar
518A Frankok országa I. Chlodvig halála utánhunmagyar
519Franciaország XIV. századbanhunmagyar
520Franciaország és Európa I. Napóleon fénykorábanhunmagyar
521Franciaország fölosztása kormányzóságok szerinthunmagyar
522Franciaországhunmagyar
523Galambokhunmagyar
524Galíciahunmagyar
525Glagolita-emlékhunmagyar
526Gorillahunmagyar
527Görögországhunmagyar
528A világforgalom térképehunmagyar
529Bakócz Tamás gradualéjának cimlapjahunmagyar
530Gyíkokhunmagyar
531Gyorsírási rendszerekhunmagyar
532Győr vármegye térképehunmagyar
533Győrhunmagyar
534Hajdú vármegye térképehunmagyar
535Halotti Beszédhunmagyar
536Háromszék vármegye térképehunmagyar
537Hasüri szervekhunmagyar
538Herakleshunmagyar
539Heves vármegye térképehunmagyar
540Selyem hímzések a Székely Nemzeti Múzeumbanhunmagyar
541Holdhunmagyar
542Hont vármegye térképehunmagyar
543A budapesti honvédemlékhunmagyar
546Horvát-Szlavon országhunmagyar
547Hunyad vármegye térképehunmagyar
548Elő-Indiahunmagyar
700Déryné asszonynak nyújtott kis nefelejtshunmagyar
549Hátsó-Indiahunmagyar
550A budapesti Margithídhunmagyar
551Japánhunmagyar
552Jász-Nagykun-Szolnok vármegye térképehunmagyar
375Gruss aus Fiumehunmagyar
376Fiumehunmagyar
377Fiumehunmagyar
553Jeruzsálemhunmagyar
554Kabócákhunmagyar
555Kacsafélékhunmagyar
556Kaktuszok és kaktusztermetű kövér növényekhunmagyar
557Karinthia, Krajna, tengerparthunmagyar
558Kárpátokhunmagyar
559Kassahunmagyar
560Keramikahunmagyar
561A Földközi tenger körüli országok az első három keresztes háború idejénhunmagyar
562A Földközi tenger körüli országok a negyedik keresztes háború óta 1202(4)-1291hunmagyar
563Khinahunmagyar
564Kolibrikhunmagyar
565Kolozsvárhunmagyar
566Komárom vármegye térképehunmagyar
567Kongo-államhunmagyar
568Konstantinápolyhunmagyar
569Előszó Szt. Hieronymushozhunmagyar
570Kopenhágahunmagyar
571Magyar korona és koronázási jelvényekhunmagyar
572Theophrastus L. Corvin-kódexének címlapjahunmagyar
573Krassó-Szörény vármegye térképehunmagyar
574Krisztiániahunmagyar
575Kutyákhunmagyar
576Lengyelország a három felosztás korábanhunmagyar
577Lika-Krbava vármegye térképehunmagyar
578Liptó vármegye térképehunmagyar
579Tenyészlovakhunmagyar
580A legfontosabb hadi és kereskedelmi lobogókhunmagyar
581Belső-Londonhunmagyar
582Londonhunmagyar
583Magyar agyagipari tárgyak - A Máriafalvi templom főoltárahunmagyar
584Magyar nemzeti viseletekhunmagyar
80Nagyigmándhunmagyar
585Magyar- és Erdélyország Bethlen Gábor halála évébenhunmagyar
586Magyarország a honfoglalás végénhunmagyar
587Magyarország Mátyás király halálakorhunmagyar
588Magyarország mezőgazdasági viszonyaihunmagyar
589Magyarország népességének műveltségi fokahunmagyar
604Német birodalomhunmagyar
605New Yorkhunmagyar
606A Nílus allegorikus szobrahunmagyar
607Nógrád vármegye térképehunmagyar
608Növénybetegségekhunmagyar
609Nyitra vármegye térképehunmagyar
610Olaj és zsírtermelő növényekhunmagyar
611Olaszországhunmagyar
612Oroszországhunmagyar
613Görög és római oszloprendszerekhunmagyar
614Osztrák-Magyar monarchiahunmagyar
615Palesztinahunmagyar
616Pálmákhunmagyar
618Paradicsommadarakhunmagyar
619Parishunmagyar
617Pannóniahunmagyar
620Pécshunmagyar
621Peronoszpóra-betegséghunmagyar
622Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye térképehunmagyar
623Pillangókhunmagyar
624Pozsega vármegye térképehunmagyar
628Remeterákokhunmagyar
625Pozsony vármegye térképehunmagyar
626Pozsonyhunmagyar
627Ragadozó madarakhunmagyar
629Rendjelekhunmagyar
630Romániahunmagyar
631Rómahunmagyar
632Rozmaringfenyőhunmagyar
633Salzburghunmagyar
634Sáros vármegye térképehunmagyar
635Somogy vármegye térképehunmagyar
636Sopron vármegye térképehunmagyar
637Sopronhunmagyar
638Spanyolországhunmagyar
639Spektrálanalízishunmagyar
640Svájchunmagyar
641Svédországhunmagyar
642Szabadkahunmagyar
643Szabolcs vármegye térképehunmagyar
644Szarvasmarhákhunmagyar
645Szatmár vármegye térképehunmagyar
646Szeben vármegye térképehunmagyar
647Szent-Pétervár térképehunmagyar
648Szepes vármegye térképehunmagyar
649Szerém vármegye térképehunmagyar
650Szibériahunmagyar
651Szilágy vármegye térképehunmagyar
652Szilfahunmagyar
653Színházhunmagyar
654Külföldi szobamadarakhunmagyar
655Szolnok-Doboka vármegye térképehunmagyar
656A Magas-Tátrahunmagyar
657Temes vármegye térképehunmagyar
658Teremnövényekhunmagyar
659Tevehunmagyar
660Tigrishunmagyar
661Tirol és Vorarlberghunmagyar
662Tolna vármegye térképehunmagyar
663Torda-Aranyos vármegye térképehunmagyar
664Törökországhunmagyar
665Torontál vármegye térképehunmagyar
667Turóc vármegye térképehunmagyar
666Trencsén vármegye térképehunmagyar
668Tyúkfajtákhunmagyar
669Udvarhely vármegye térképehunmagyar
670Ugocsa vármegye térképehunmagyar
671Ung vármegye térképehunmagyar
672Rovarok utánzásai (mimikri)hunmagyar
673Nagyváradhunmagyar
674Varasd vármegye térképehunmagyar
675Vas vármegye térképehunmagyar
676A közös hadsereg elhelyezése 1897-benhunmagyar
677Velencehunmagyar
678Verőce vármegye térképehunmagyar
679Veszprém vármegye térképehunmagyar
680Vízi növényekhunmagyar
681Zágráb vármegye térképehunmagyar
683Zala vármegye térképehunmagyar
682Zágrábhunmagyar
684Zemplén vármegye térképehunmagyar
685Zólyom vármegye térképehunmagyar
29Tekintetes Csanád vármege térképe választókerületekre felosztvahunmagyar
34Kóród és Kölcse, illetve Csécse és Milota közötti vitás határ vázlatos térképehunmagyar
35Nagymad és környékehunmagyar
38Beregh és Ugocsa megyehunmagyar
39Hont vármegyehunmagyar
701Széchenyi István színházszervező, mecénás és szakíróhunmagyar
2500Világ szinjátékahunmagyar
702Az Erzsébet téri Nottheaterhunmagyar
2501Két Barcsayhunmagyar
703A pesti Német Színház leégése utánhunmagyar
705A pesti Német Színház égése 1847. február 2-ára virradóanhunmagyar
706A kolozsvári Farkas utcai színházhunmagyar
707Balogh István komikus, színész és vándortársulati igazgatóhunmagyar
708Az első magyar komikus, Jancsó Pálhunmagyar
709Láng Ádám János énekes színészhunmagyar
710Megyery Károly komikus színészhunmagyar
2607Benyovszky vagy a kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
711Rehákné Moór Anna színésznőhunmagyar
712Szentpétery Zsigmond színész és rendezőhunmagyar
713Szerdahelyi József színészhunmagyar
714Szilágyi Pál énekes színészhunmagyar
715Wesselényi Miklós mecénás és igazgatóhunmagyar
716Kelemen László, az első hivatásos magyar színtársulat alapítójahunmagyar
717Ignaz von Seyfried Saul, König von Israel című operájához készült díszlettervhunmagyar
718Bartha János, a 19. század első felének tragikus színészehunmagyar
2606A fösvényhunmagyar
719Bartha János mint Zrínyi Miklóshunmagyar
720Egressy Gábor mint Coriolán és mint Garrickhunmagyar
721Egressy Gábor Jókai Mór Dózsa György című szomorújátékának címszerepébenhunmagyar
722Fáncsy Lajos mint Don Joséhunmagyar
723Füredi Mihály mint Sobri Szigligeti Ede Két pisztoly című népszínművébenhunmagyar
724Hollósy Kornélia mint Valois Margit Giacomo Meyerbeer A hugenották című operájábanhunmagyar
3565A szent sír templomának hosszmetszetehunmagyar
725Kaiser Jozefa mint Margit Császár György Kunok című operájábanhunmagyar
3564A szent sír temploma Jeruzsálembenhunmagyar
726Laborfalvi Róza mint Bornemissza Anna Jósika Miklós Két Barcsay című drámájábanhunmagyar
727Laborfalvi Róza mint Gertrudis Katona József Bánk bán című szomorújátékábanhunmagyar
728Lendvay Márton a Bánk bán címszerepébenhunmagyar
729Ludwika Lesniewska mint Gara Mária Erkel Ferenc Hunyadi László című operájábanhunmagyar
3563A húsvét jelképes ábrázolásahunmagyar
730Schodelné Klein Rozália Erkel Ferenc Bátori Mária című operájának címszerepébenhunmagyar
3581II. Henrik angol király († 1189.) és felesége Eleonora († 1204.)hunmagyar
731Szentpétery Zsigmond mint Zách Bódog Vahot Imre Zách nemzetség című szomorújátékábanhunmagyar
3590Lajos bajor király síremléke a müncheni Frauenkirche falábanhunmagyar
732Farkas Károly mint Edgar Gaetano Donizetti Lammermoori Lucia című operájábanhunmagyar
3589Schwarzburgi Günter síremléke a Majna-melléki Frankfurt dómjábanhunmagyar
733Az eskütétel jelenete Jókai Mór Dalma című drámájábólhunmagyar
734A király esküje jelenet Erkel Ferenc Hunyadi László című operájábólhunmagyar
736Jelenetképek Nagy Ignác Tisztújítás című vígjátékábólhunmagyar
737A zongorajelenet Czakó Zsigmond Végrendelet című drámájábólhunmagyar
738Lovagdráma jelenetképe a pesti Német Színház színpadánhunmagyar
739Szerelmi jelenet a Pesti Magyar Színház színpadán 1838-banhunmagyar
740Jelenetkép Vincenzo Bellini Norma című operájábólhunmagyar
741A 19. század elejének három kiemelkedő színésznője, Kántorné, Székelyné és Dérynéhunmagyar
742Udvarhelyi Miklós színészhunmagyar
743Carl Maurer díszletterve Wolfgang Amadeus Mozart Die Zauberflöte című operájáhozhunmagyar
744Carl Maurer díszletterve Ignaz von Seyfried Saul, König von Israel című operájáhozhunmagyar
745Egressy Gábor arcképe, körülötte szerepképeihunmagyar
746Kaiser Jozefa mint Recha Jacques-Francois-Fromental Halévy Zsidónő című operájábanhunmagyar
3603III. Frigyes császár nagypecsétjehunmagyar
747Jókainé [Laborfalvi Róza] arcképe, körülötte szerepképeihunmagyar
748Giuseppe Mazzi Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának címszerepébenhunmagyar
3602III. Frigyes eljegyzése Portugaliai Eleonórávalhunmagyar
749Anne de la Grange mint Szilágyi Erzsébet Erkel Ferenc Hunyadi László című operájábanhunmagyar
3605I. Miksa eljegyzése Burgundi Máriávalhunmagyar
750A' Magyar Nemzeti Játékszin Arczulatjahunmagyar
3611René király udvarahunmagyar
753Az aradi színház épületehunmagyar
754Megyery Károly és egy ismeretlen színésznő jelenete Moliére A póruljárt negédeskedők című vígjátékábanhunmagyar
756A pozsonyi városi színház épületehunmagyar
757Királyunkért és hazánkért (színlap)hunmagyar
758Béla\\' futása (színlap)hunmagyar
759A\\' filozofus, egy eredeti darab (színlap)hunmagyar
760Igaz-házi, vagy-is: a\\' polgár-mester (színlap)hunmagyar
761Matskasi Julianna, vagy-is: Az arany peretzek (színlap)hunmagyar
762A 'Velenczei kalmár (színlap)hunmagyar
764A Bánk bán első előadásának színlapjahunmagyar
765Az Alpesi Rósa, Pátens és Sál (színlap)hunmagyar
766Hamlet (színlap)hunmagyar
767Zrinyi (színlap)hunmagyar
768A\\' hét magyar kapitányok az imperiumban (színlap)hunmagyar
769István A\\' Magyarok\\' I-sö királya (színlap)hunmagyar
770Egy óra (színlap)hunmagyar
771Sigmond király álma vagy: A\\' siklósi amazonok (színlap)hunmagyar
772A templáriusok (színlap)hunmagyar
773Így áll a világ (színlap)hunmagyar
774Pikko hertzeg és Jutka Perzsi (színlap)hunmagyar
775A' csörgő sapka (színlap)hunmagyar
778A' szarándokok, vagy: az ártatlanság oltalmazása (színlap)hunmagyar
780Cserni György (színlap)hunmagyar
2631Éji légyott a hágcsónhunmagyar
781Orbán, Koppán várának ura vagy: párkánynak tüzi medvéje (színlap)hunmagyar
782Túzok lesés Kúnságon vagy Egy irtózatos éjtzaka a\\' mezőben (színlap)hunmagyar
783Árpád ébredése ... Ezt követi: Belizár (színlap)hunmagyar
784A Börtönjelenet Szigligeti Ede Két pisztoly című népszínművébenhunmagyar
785Zoltán, Árpád fija, Magyarok Fejedelme vagy: A\\' Világosvári Menyegző (színlap)hunmagyar
786A nagy zürzavar (színlap)hunmagyar
787Jeru\\'sálem várossának a\\' keresztények által lett bévétele (színlap)hunmagyar
788A' szeretsen rabok (színlap)hunmagyar
790A Várszínház épületehunmagyar
791Lendvayné Hivatal Anikó színésznőhunmagyar
792Lendvay Márton énekes színész és rendezőhunmagyar
793Fáncsy Lajos színész, rendező és fordítóhunmagyar
2634Tánczegyveleghunmagyar
794Bánk bán és Gertrudis jelenete Katona József Bánk bánjábanhunmagyar
796A győri színház épületehunmagyar
797A\\' Papagáy (színlap)hunmagyar
735A Katonafogdosás és a Siralomház jelenetképe Szigligeti Ede Szökött katona című népszínművébőlhunmagyar
3624V. Károly franczia király. 1371.hunmagyar
903A Nemzeti Színház a Skalnitzky Antal-féle átépítés (1873-1876) utánhunmagyar
904A Népszínház épületehunmagyar
3623A Louvre V. Károly idejébenhunmagyar
905A Budai Népszínház épületehunmagyar
906Kép a Dráma a tenger fenekén című műbőlhunmagyar
907Arányi Dezső mint Barinkayhunmagyar
908Latabár Endre énekes színész, színigazgató, fordítóhunmagyar
909Odry Lehel mint Lothario Ambroise Thomas Mignon című operájábanhunmagyar
910Paulay Ede Szigligeti Ede II. Rákóczi Ferenc fogsága című történeti drámájának címszerepébenhunmagyar
911Vizváry Gyula mint Babilashunmagyar
912Simonyi Károly mint Dunanan és Vincze József mint Patroclus párjelenete a Dunanan apó és fia című operettbőlhunmagyar
913A peleskei nótárius egyik jelenetehunmagyar
3622IV. Henrik angol király koronázásahunmagyar
914Bényeiné Harmath Emma mint a Bohóság istennőjehunmagyar
915Bényeiné Harmath Emma mint Táncosnőhunmagyar
916Török István mint Patroclushunmagyar
917Stéger Xavér Ferenc mint Andorási Lajos Császár György Kunok című operájábanhunmagyar
918Gvozdanovics Júlia Szigligeti Ede II. Rákóczi Ferenc fogsága című történeti drámájában mint Zrínyi Ilonahunmagyar
919Pauli Richárd Max szerepében Carl Maria von Weber Bűvös vadász című operájábanhunmagyar
920Molnár György mint Bemhunmagyar
921Molnár György - feltehetően - az Ördög pilulái egyik szerepébenhunmagyar
3626Jeanne d'Arc megérkezik Chinon várába 1428 márczius 6-ánhunmagyar
922Zádor Zoltán mint Fipsz August von Kotzebue Fipsz, a híres nőszabó című darabjábanhunmagyar
2636Férjvadászathunmagyar
923A debreceni színház épületehunmagyar
924Kőszeghy Károly mint Mephisto Charles Gounod Faust című operájábanhunmagyar
925Kőszeghy Károly mint Gritzenko Giacomo Meyerbeer Észak csillaga című operájábanhunmagyar
926Kéler Ilona mint Iphigenia Johann Wolfgang von Goethe Iphigenia Taurisban című tragédiájábanhunmagyar
2642Két pisztolyhunmagyar
927Udvardy Antal mint Radames Giuseppe Verdi Aida című operájábanhunmagyar
928Jelenetkép Csepreghy Ferenc A sárga csikó című népszínművébőlhunmagyar
929Szabó Bandi mint Göndör Sándor Tóth Ede A falu rossza című népszínművébenhunmagyar
2641Macbethhunmagyar
930Komáromi Mari Jean Racine Phaedra című tragédiájának címszerepébenhunmagyar
931Sziklai Emília mint Avelin és Pálmay Ilka mint Marjolaine a Kisasszony a feleségembenhunmagyar
932Jászai Mari Franz Grillparzer Medea című tragédiájának címszerepébenhunmagyar
933Jászai Mari mint Izabellahunmagyar
934Jászai Mari mint Magdolna Váradi Antal Iskarioth című drámájábanhunmagyar
935Blaha Lujza mint Török bíróné Csepreghy Ferenc A piros bugyelláris című népszínművébenhunmagyar
936Blaha Lujza Charles Lecocq Koziki című operettjének címszerepébenhunmagyar
937Pálmay Ilka mint Serpolette Robert Planquette A cornevillei harangok című operettjébenhunmagyar
2640Férjvadászathunmagyar
938Krecsányi Sarolta a Boccaccio címszerepébenhunmagyar
2643A király mulathunmagyar
939Krecsányi Sarolta mint Marjolaine Charles Lecocq Kisasszony feleségem című operettjébenhunmagyar
940Nagy Imre mint Hamlethunmagyar
941Odry Lehel mint Escamillo Georges Bizet Carmen című operájábanhunmagyar
3632Franczia élet a XV. században. Egy gonosztevőt a kivégzés helyére visznekhunmagyar
942Szacsvay Imre mint Hamlethunmagyar
943Szentgyörgyi István mint Zsiga cigány Szigligeti Ede A cigány című népszínművébenhunmagyar
3633Franczia tüzérség a XV. század közepén, egy ostromlott város előtthunmagyar
944Szentgyörgyi István mint Feledi Gáspár Tóth Ede A falu rossza című népszínművébenhunmagyar
945Vízvári Gyula John Poole Pry Pál című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
946Vízvári Gyula John Poole Pry Pál című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
947Ecsedi Kovács Gyula mint Learhunmagyar
3631Páris látképe a XV. századbanhunmagyar
948Ecsedi Kovács Gyula mint Hamlethunmagyar
949Ecsedi Kovács Gyula mint Learhunmagyar
950Ecsedi Kovács Gyula mint III. Richárdhunmagyar
951Ecsedi Kovács Gyula mint Othellohunmagyar
952Munkácsy Flóra mint Pythia Csiky Gergely A jóslat című drámájábanhunmagyar
953Blaha Lujza mint Boccaccio és Komáromi Mariska mint Fiametta Franz Suppé Boccacció című operettjébenhunmagyar
954Bignio Lajos mint Wolfram Richard Wagner Tannhauser című operájábanhunmagyar
955Saxlehner Emma mint Gertrudis Erkel Ferenc Bánk bán című operájábanhunmagyar
956Saxlehner Emma mint Zita Doppler Ferenc Ilka és a huszártoborzó című operájábanhunmagyar
957Bianca Donadio Ambroise Thomas Mignon című operájának címszerepébenhunmagyar
3630Burgundi Jó Fülöp herczeg átveszi Jean Wauquelintől Hainaut krónikáinak forditásáthunmagyar
958Vasvári Kovács József mint Bőgős Csepreghy Ferenc A sárga csikó című népszínművébenhunmagyar
959Lankótzi Terézia mint Finum Rózsi Tóth Ede A falu rossza című népszínművébenhunmagyar
960Mindszenty Kornélia mint Faust Hervé Kis Faust című operettjébenhunmagyar
961Mindszenty Kornélia mint Constance Marc-Antoine Legrand Cartouche című operettjébenhunmagyar
962Maleczky Vilmos Gioacchino Rossini Tell Vilmos című operájának címszerepébenhunmagyar
963Maleczky Vilmos mint Luna gróf Giuseppe Verdi Trubadur című operájábanhunmagyar
3641Egy lap aragoniai Alfonz zsoltár-könyvéből 1442.hunmagyar
964Bulyovszkyné Szilágyi Lilla Franz Grillparzer Sappho című tragédiájának címszerepébenhunmagyar
965Blaha Lujza mint Boccacciohunmagyar
3645A nowgorodi szűz csodatetteihunmagyar
966Vízvári Gyula mint Bobeche király Jacques Offenbach Kékszakállú herceg című operettjébenhunmagyar
3646Wiking-hajó, melyet Nydam (Schleswig) mellett találtak az iszapban, 1863 aug. 18.hunmagyar
967Benza Károly mint Miska Doppler Ferenc Ilka vagy a huszártoborzó című vígoperájábólhunmagyar
968Némethy György mint Andris bojtár Szigligeti Ede Csikós című népszínművébenhunmagyar
3647Krakó a XV. század végénhunmagyar
969Szerdahelyi Kálmán mint Fodrák Mihály Szigeti József Kísértet című népszínművébenhunmagyar
3649Palaeolog Manuel, felesége Helena és gyermekeikhunmagyar
970Szigeti József mint Viola, az alföldi haramia saját népszínművének címszerepébenhunmagyar
3650Rhodos látképe 1482-benhunmagyar
971Szöllősy Róza és Szöllősy Piroska szerepképe Szöllősy Szabó Lajos Vasmegyei csárdás című táncjelenetébenhunmagyar
972Fáncsy Ilka mint Júlia és Lendvay Márton mint Rómeó William Shakespeare Rómeó és Júlia című szomorújátékábanhunmagyar
973Kassai Vidor mint Gonosz Pista és Vidor Pál mint Göndör Sándor Tóth Ede A falu rossza című népszínművébenhunmagyar
974Tamássy József mint Andris bojtár Szigligeti Ede A csikós című népszínművébenhunmagyar
975Zsupán Kálmán jelmezterve A cigánybáróbanhunmagyar
976Szaffi jelmezének terve A cigánybáróbanhunmagyar
977Feleky Miklós arcképe, körülötte szerepképeihunmagyar
978Szerdahelyi Kálmán arcképe, körülötte szerepképeihunmagyar
979A debreceni társulat tagjai 1870-benhunmagyar
980Típusdíszlet az 1880-as évekből, a Nemzeti Színház díszletalbumábanhunmagyar
981Rienzi kertjének színpadképe a Nemzeti Színház díszletalbumábanhunmagyar
982A Miskolci Nemzeti Színház épületehunmagyar
983Bem (színlap)hunmagyar
984Az ördög pilulái (színlap)hunmagyar
985Sztrogoff Mihály utja Moszkvától Irkuczig (színlap)hunmagyar
986Csepreghy Ferencz: Kolumbusz Kristóf (színlap)hunmagyar
987Bényeiné Harmath Emma ismeretlen operett nadrágszerepébenhunmagyar
988Hegyi Aranka mint Királyfi Albert Grisar A királykisasszony bábui című operettjébenhunmagyar
989Schwartz Emma mint Király Johann Strauss A királyné csipkekendője című operettjébenhunmagyar
990Szigligeti Ede: A czigány (ünnepi előadás)hunmagyar
991Pálmay Ilka mint Manola Charles Lecocq Nap és hold című operettjébenhunmagyar
992Pálmay Ilka Franz Suppé Boccaccio című operettjének címszerepébenhunmagyar
993Turcsányi Olga mint Parthenais herceg Charles Lecocq A kis herceg című operettjébenhunmagyar
994Az ideiglenesnek szánt pesti Nemzeti Színház (1837-1908) első átépítése utánhunmagyar
996Szigligeti Ede II. Rákóczy Ferencz fogsága című történeti drámájának színlapjahunmagyar
997Álmos és a honfoglaló magyarok (színlap)hunmagyar
998A czigánybáró - amikor a zeneszerző, Johann Strauss saját művét vezényelte (színlap)hunmagyar
999A Tűzpróba jelenete Dobsa Lajos IV. László című tragédiájábólhunmagyar
1100Szolnokhunmagyar
1000A Nemzeti Színház festőtermét ábrázoló akvarellhunmagyar
1005Gabányi Árpád a Mázoló úr szerepében Karl Costa Pokol a háznál című színművébenhunmagyar
1006Gabányi Árpád Csoma Bálint írnok szerepében Csiky Gergely Cifra nyomorúság című vígjátékábanhunmagyar
1007Gabányi Árpád Páter Kniteliusként Szigligeti Ede II. Rákóczi Ferenc fogsága című drámájábanhunmagyar
1008Gabányi Árpád Shylockként William Shakespeare A velencei kalmár című drámájábanhunmagyar
1009Gabányi Árpád főinkvizítorként Philippe Dumanoir és Adolphe-Philippe D'Ennery Don Caesar de Bazan című vígjátékábanhunmagyar
1010Gabányi Árpád mint Korniczky gróf Marius Boullard Niniche című énekes bohózatábanhunmagyar
1011Gabányi Árpád mint Skála Fábián zongorajátszó Csiky Gergely A szép leányok című vígjátékábanhunmagyar
1012Gabányi Árpád mint Monpavon marquis Alphonse Daudet A nábob című színművébenhunmagyar
1013Gabányi Árpád mint Marécat Victorien Sardou A jó barátok című színművébenhunmagyar
1014Kassai Vidor mint Cacolet Henri Meilhac Ludovic Halévy Tricoche és Casolet című vígjátékábanhunmagyar
1015Kassai Vidor mint Cacolet Henri Meilhac Ludovic Halévy Tricoche és Casolet című vígjátékábanhunmagyar
1016Kassai Vidor mint Cacolet Henri Meilhac Ludovic Halévy Tricoche és Casolet című vígjátékábanhunmagyar
1101Üdvözlet Szolnokrólhunmagyar
1102Szolnokhunmagyar
1103Szolnokhunmagyar
1104Üdvözlet Szolnokrólhunmagyar
1105Szolnokhunmagyar
1106Üdvözlet Szolnokrólhunmagyar
1107Szolnokhunmagyar
1108a Szolnoki három templomhunmagyar
1109Szolnoki uj Tisza hidhunmagyar
1017A budapesti Népszínház épületehunmagyar
1018Rakodczay Pál mint Harpagon Moliére A fösvény című vígjátékábanhunmagyar
1019Rakodczay Pál mint Harpagon Moliére A fösvény című vígjátékábanhunmagyar
1020Rakodczay Pál mint Harpagon Moliére A fösvény című vígjátékábanhunmagyar
1021Rakodczay Pál mint Moor Ferenc Friedrich Schiller Haramiák című drámájábanhunmagyar
1022Rakodczay Pál mint Moor Ferenc Friedrich Schiller Haramiák című drámájábanhunmagyar
1023Rakodczay Pál mint Moor Ferenc Friedrich Schiller Haramiák című drámájábanhunmagyar
1024Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1025Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1026Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1027Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1028Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1029Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1030Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1031Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1032Rakodczay Pál saját magáról készített mimikai tanulmányahunmagyar
1033A budapesti Vígszínház épületehunmagyar
1034A temesvári Ferenc József Színház épületehunmagyar
1035A szegedi Városi Színház épületehunmagyar
2661Vicomte Letoriereshunmagyar
1036A pozsonyi Városi Színház épületehunmagyar
1037Egressy Ákos mint Ali Csorbadzsi Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1110Ödvözlet Szombathelyrölhunmagyar
1111Szombathelyhunmagyar
1112Szombathelyhunmagyar
1113Szombathelyhunmagyar
1114Szombathelyhunmagyar
1115Szombathelyhunmagyar
1116Szombathelyhunmagyar
1117Szombathelyhunmagyar
1118Szombathelyhunmagyar
1119Szombathelyhunmagyar
1120Szombathelyhunmagyar
1121Szombathelyhunmagyar
1038Gyenes László mint Lucifer Madách Imre Az ember tragédiája című művébenhunmagyar
1039Újházi Ede Ligeti Juliskával (aki Miss Bettina Percivalt játszotta) Ludovic Halévy - Hector Crémieux - Pierre Decourcelle Constantin abbé című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
1040Márkus Emília mint Blanche Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1041Márkus Emília mint Johanna Rákosi Jenő Endre és Johanna című szomorújátékábanhunmagyar
1042Márkus Emília mint Zoraya Victorien Sardou A boszorkány című drámájábanhunmagyar
1043Márkus Emília mint Éva-Rabszolganő Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének egyiptomi színébenhunmagyar
1044Márkus Emília mint Noémi Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1045Márkus Emília mint Ofélia William Shakespeare Hamlet című drámájábanhunmagyar
1046Márkus Emília mint Klári Kemechey Jenő és Malonyai Dezső A föld című színművébenhunmagyar
1047Márkus Emília gyermekeivel, Pulszky Tesszával és Romolával 1893 körülhunmagyar
1048Márkus Emília Stróbl Alajos műtermében 1899-benhunmagyar
1049Kőrösmezei Gusztáv mint Kadisha Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1050Nagy Imre mint Bernard Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1051Prielle Kornélia mint Fourchambault-né Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1052Szentgyörgyi István mint Brazovics Athanász Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1053Szigeti József mint Fourchambault Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1054Újházi Ede mint Gonosz Pista Tóth Ede A falu rossza című népszínművébenhunmagyar
1055Újházi Ede mint Csupri Szigligeti Ede Az amerikai című vígjátékábanhunmagyar
2695Öreg és fiatal orvos, vagy: A kénégeny hatásahunmagyar
1122Üdvözlet Tata Tóvárosrólhunmagyar
1123Tata-Tóvároshunmagyar
1124Tata-Tóvároshunmagyar
1125Tata-Tóvároshunmagyar
1126Tata-Tóvároshunmagyar
1127Tata-Tóvároshunmagyar
1128Üdvözlet Tatatóvárosrólhunmagyar
1129Tata-Tóvároshunmagyar
1130Gruss aus Temesvárhunmagyar
1131Temesvárhunmagyar
1132Temesvárhunmagyar
1133Temesvárhunmagyar
1134Temesvár, Gyárváros, Andrássy-úthunmagyar
1135Temesvárhunmagyar
1136Temesvárhunmagyar
1137Temesvár. Gyárvároshunmagyar
1138Temesvárhunmagyar
1139Temesvárhunmagyar
1140Temesvárhunmagyar
1141Temesvárhunmagyar
1142Temesvárhunmagyar
1143Temesvárhunmagyar
1144Temesvárhunmagyar
1145Temesvár (Gyárváros)hunmagyar
1146Temesvárhunmagyar
1056Vízvári Gyula John Poole Pry Pál című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
1057Vízvári Gyula mint Rastiboulois báró Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1058Ecsedi Kovács Gyula mint Timár Mihály Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1059Fáy Szeréna mint Tímea Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1060Halmi Ferenc mint Leopold Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1061Helvey Laura mint Letellier Marie Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
2694Mari, egy anya a népbőlhunmagyar
1062Gerő Lina mint Noémi Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1063Gvozdanovics Júlia mint Bernard-né Émile Augier A Fourchambault család című színművébenhunmagyar
1064Latabár Kálmán Árpád mint Csempész Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1065Kőrösi Mária mint Zsófia Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
2693Lammermoori Luciahunmagyar
1066Változtatható elemekből összeállított, zárt terű teremdíszlet (Spannraft Ágoston díszletterve az 1890-es évekből)hunmagyar
1067Gótikus terem típusdíszlete, három darabból összeállítható kulisszadíszlet (Spannraft Ágoston díszletterve az 1890-es évekből)hunmagyar
1069Az ember tragédiája Falanszter (12.) színének színpadképehunmagyar
1068Az ember tragédiája Mennyekben (1.) színének díszlettervéről készült fényképhunmagyar
1070A "Mester" (Újházi Ede) karikatúrájahunmagyar
1071Díszletterv Émile Augier A Fourchambault család című színművének I. és IV. felvonásához a Nemzeti Színház díszletalbumábanhunmagyar
1072Hegedűs Ferenc mint Ali Csorbadzsi Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1073Vedress Gyula mint Krisztyán Tódor Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
2692Coriolanhunmagyar
1147Üdvözlet Tordárólhunmagyar
1074Göncziné Csuka Laura mint Terézia Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1148Főtér Tordánhunmagyar
1075Medgyaszay Evelin mint Atália Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1076Megyeri Dezső mint Csempész Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1149Tordahunmagyar
2691Macbethhunmagyar
1150Tordahunmagyar
1151Sobánya fűrdö Tordánhunmagyar
1077Spannraft Ágoston, vélhetően az Aida makettje mellett, az 1913-as felújítás idejénhunmagyar
1152A Tordai 100 éves Fa hid.hunmagyar
1153A Tordai 100 éves Aranyos felíratahunmagyar
1154Cellulose-gyár Tordánhunmagyar
1078Újházi Ede mint Fabula, a gyerekekkel Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1155Tordahunmagyar
1156Trencsén Tepliczhunmagyar
1157Trencséntepliczhunmagyar
1158Trencsénteplicz-fürdőhunmagyar
1159Trencsén-Teplicz-Fűrdőhunmagyar
1160Trencsénteplicz-fürdőhunmagyar
1161Trencsénteplicz-fürdőhunmagyar
1162Trencséntepliczhunmagyar
1163Üdvözlet Ujvidékrőlhunmagyar
1164Ujvidékhunmagyar
1079Díszelőadás az Operaházban II. Vilmos budapesti látogatása alkalmából (díszes műsorfüzet)hunmagyar
1080Díszelőadás az Operaházban a román király és királyné budapesti látogatása alkalmából (díszes műsorfüzet)hunmagyar
1081Az Operaház nézőtere az Auguszta-páholybólhunmagyar
1165Ujvidékhunmagyar
1166Ujvidék, Városházahunmagyar
1082Az Ybl Miklós tervei alapján megépült zenepalota épületehunmagyar
2707St. Tropezi urnőhunmagyar
1167Ujvidékhunmagyar
1168Ujvidékhunmagyar
1169Ujvidékhunmagyar
1170Ujvidékhunmagyar
1171Üdvözlet Ungvárrólhunmagyar
1172Užgorodhunmagyar
1173Üdvözlet Ungvárrólhunmagyar
1174Ungvár. Részlet az Ung csatornával.hunmagyar
1175Ungvárhunmagyar
1176Ungvárhunmagyar
1177Ungvárhunmagyar
1083Újházi Ede mint Pedro Crespo Calderón de la Barca A zalameai bíró című színművébenhunmagyar
1084Újházi Ede civilben, szájában az elmaradhatatlan szivarral, az 1903-ban megkapott nemzeti színházi örökös tagsága idejénhunmagyar
1085Selyem színlap az Operaház nyitó előadásának emlékérehunmagyar
1086Nagy Ibolyka mint Tímea Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1087Terem a Vatikánban. Háttérfüggöny terve Váradi Antal Rafael című drámájáhozhunmagyar
1088A doktor egyszerűen berendezett nappalijának díszletterve Henrik Ibsen A népgyűlölő című színművének I. és II. felvonásáhozhunmagyar
1178Üdvözlet Veszprémbőlhunmagyar
1179Veszprémhunmagyar
1180Veszprémhunmagyar
1089Tisza-vidék díszletterve ismeretlen színpadi műhöz, a Nemzeti Színház számárahunmagyar
1181Veszprémhunmagyar
1182Veszprémhunmagyar
1183Veszprémhunmagyar
1184Veszprémhunmagyar
1185Veszprémhunmagyar
1186Veszprémhunmagyar
1187Üdvözlet Zalaegerszegrőlhunmagyar
1188Zalaegerszeg látképehunmagyar
1189Zalaegerszeghunmagyar
1090Boér Emma mint Atália Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1190Zalaegerszegi pályaudvarhunmagyar
1191Zala-Egerszeghunmagyar
1192Zala-Egerszeghunmagyar
1193Zalaegerszeghunmagyar
1194Üdvözlet Zilahrólhunmagyar
1195Zilahhunmagyar
1196Üdvözlet Zilahrólhunmagyar
1197Zilahhunmagyar
1198Üdvözlet Zilahrólhunmagyar
1199Zălauhunmagyar
1091Jászai Mari mint Éva Madách Imre Az ember tragédiája című művének párizsi színébenhunmagyar
1092Nagy Imre mint Ádám Madách Imre Az ember tragédiája című művének paradicsomi színeibenhunmagyar
1093Nagy Imre mint Timár Mihály Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1094Náday Ferenc mint Krisztyán Tódor Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1095Farkas Lujza mint Zsófia Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1096Szigeti Imre mint Brazovics Athanász Jókai Mór Az arany ember című művébenhunmagyar
1097Újházi Ede mint Öreg bíró Kisfaludy Károly Pártütők című vígjátékábanhunmagyar
1098Az arany ember című mű bemutatójának színlapjahunmagyar
1099Az ember tragédiája című mű ősbemutatójának színlapjahunmagyar
1001Gabányi Árpád a négy \\"vérmérséklet\\" szerint saját magáról készíttetett mimikai sorozata (cholericus)hunmagyar
1002Gabányi Árpád a négy \\"vérmérséklet\\" szerint saját magáról készíttetett mimikai sorozata (phlegmaticus)hunmagyar
902A szabadkai színház épületehunmagyar
901Aranyváry Emília mint Ősz Campilli Frigyes Négy évszak című balettjében, Giuseppe Verdi Guzman Johanna című operájának előadása keretébenhunmagyar
201Áltsi puszta tanya hellyehunmagyar
1003Gabányi Árpád a négy \\"vérmérséklet\\" szerint saját magáról készíttetett mimikai sorozata (melancholicus)hunmagyar
1004Gabányi Árpád a négy \\"vérmérséklet\\" szerint saját magáról készíttetett mimikai sorozata (sangiunicus)hunmagyar
46Komárom megyehunmagyar
47Liptó vármegyehunmagyar
48Esztergom-megyehunmagyar
49Ung megyehunmagyar
50Zólyom megyehunmagyar
54Sáros vármegyehunmagyar
825\\"A 999-ik\\"hunmagyar
826Abaújkérhunmagyar
827Abaújszántóhunmagyar
545Hortobágyhunmagyar
544A Magyar Királyi Honvédséghunmagyar
828Abaújszántóhunmagyar
829Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
830Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
831Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
832Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
833Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
834Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
835Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
836Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
837Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
838Aggteleki cseppkőbarlanghunmagyar
839Kékedi fürdőhunmagyar
840Alsókéked fürdőhunmagyar
841Alsókékedhunmagyar
842Alsókékedi templom főoltárahunmagyar
843Miskolc-Tapolcafürdőhunmagyar
844Ároktőhunmagyar
845Miskolchunmagyar
846Bánfalvai részlethunmagyar
847Bánhorváthunmagyar
848Üdvözlet Bánrévérőlhunmagyar
849Bodrogolaszihunmagyar
850Borsodnádasdhunmagyar
851Bótai r. k. templom fölszentelésének emlékére, 1940hunmagyar
852Bükkaranyoshunmagyar
853Bükkszentlászló (Óhuta) Borsod vm.hunmagyar
854Cserépváraljahunmagyar
855Rákóczi kilátó az Avasonhunmagyar
856Üdvözlet Diósgyőrbőlhunmagyar
857Diósgyőrhunmagyar
858Üdvözlet Miskolc környékérőlhunmagyar
859Miskolcz környékehunmagyar
860Diósgyőr-vasgyárhunmagyar
861Várromhunmagyar
862Miskolchunmagyar
863Várromhunmagyar
865Diósgyőri gyártelephunmagyar
866Diósgyőri várromhunmagyar
867Encshunmagyar
868Erdőbényehunmagyar
869Erdőbényefürdőhunmagyar
870Erdőbényehunmagyar
871Erdőbényehunmagyar
300Az alsó-magyarországi bányavidék térképehunmagyar
379A Tiszántúl térképehunmagyar
380Az alföldi páncéloscsatahunmagyar
385Magyarország térképehunmagyar
386Magyar Ország közönséges földképehunmagyar
387Divatkép Alter és Kiss udvari szállítók női divattermébőlhunmagyar
388A Magyar Bazár Divatképehunmagyar
389Divatkép Keller és Zsitvay udvari szállítók női divattermébőlhunmagyar
2058Gyógynövények I. táblahunmagyar
2059Gyógynövények II. táblahunmagyar
2060Gyógynövények III. táblahunmagyar
2061Gyógynövények IV. táblahunmagyar
2062Gyógynövények V. táblahunmagyar
2063Gyógynövények VI. táblahunmagyar
2064Gyógynövények VII. táblahunmagyar
2065Gyógynövények VIII. táblahunmagyar
2066Gyógynövények IX. táblahunmagyar
2067Gyógynövények X. táblahunmagyar
2068Gyógynövények XI. táblahunmagyar
2069Gyógynövények XII. táblahunmagyar
2070Gyógynövények XIII. táblahunmagyar
2071Gyógynövények XIV. táblahunmagyar
2072Gyógynövények XV. táblahunmagyar
2073Gyógynövények XVI. táblahunmagyar
2074Gyógynövények XVII. táblahunmagyar
2075Gyógynövények XVIII. táblahunmagyar
2076Gyógynövények XIX. táblahunmagyar
2077Gyógynövények XX. táblahunmagyar
2078Gyógynövények XXI. táblahunmagyar
2079Gyógynövények XXII. táblahunmagyar
2080Gyógynövények XXIII. táblahunmagyar
2081Gyógynövények XXIV. táblahunmagyar
2082Gyógynövények XXV. táblahunmagyar
2083Gyógynövények XXVI. táblahunmagyar
2084Gyógynövények XXVII. táblahunmagyar
2085Gyógynövények XXVIII. táblahunmagyar
2086Gyógynövények XXIX. táblahunmagyar
2087Gyógynövények XXX. táblahunmagyar
2088Gyógynövények XXXI. táblahunmagyar
2089Gyógynövények XXXII. táblahunmagyar
2090Gyógynövények XXXIII. táblahunmagyar
2091Gyógynövények XXXIV. táblahunmagyar
2092Gyógynövények XXXV. táblahunmagyar
2093Gyógynövények XXXVI. táblahunmagyar
2094Gyógynövények XXXVII. táblahunmagyar
2095Gyógynövények XXXVIII. táblahunmagyar
2096Gyógynövények XXXIX. táblahunmagyar
2097Gyógynövények XL. táblahunmagyar
872Miskolchunmagyar
874Miskolchunmagyar
873Miskolchunmagyar
875Felsőábrányhunmagyar
876Üdvözlet Füzérradványbólhunmagyar
877Radványhunmagyar
878Radványhunmagyar
879Girincshunmagyar
880Miskolczhunmagyar
881Gönczhunmagyar
882Gönchunmagyar
883Gönczhunmagyar
2100Kolozsvárhunmagyar
2101Marosvásárhelyhunmagyar
2102Nagyenyedhunmagyar
2103Nagyenyedhunmagyar
2104Nagyenyedhunmagyar
2105A dési református templomhunmagyar
2106Az ó-tordai református templom nyugati homlokzata a főajtóvalhunmagyar
2107Az újtordai református templomerődhunmagyar
2108Az újtordai ref. templom kapubástyájahunmagyar
2109Az ákosi ref. templomhunmagyar
2110Somlyóujlaki templomhunmagyar
2111Sajóudvarhelyhunmagyar
2112A sajóudvarhelyi templom régi főajtójahunmagyar
2113Magyar-gyerőmonostorhunmagyar
2114Csombordhunmagyar
2115Bokajhunmagyar
2116A marosfelfalusi régi templomhunmagyar
2117A pókakeresztúri templom régi képehunmagyar
2118Mezőveresegyházahunmagyar
2119A borbereki ref. templomhunmagyar
2120A borbereki templom kapubástyájahunmagyar
2121Részlet az alvinczi ref. templomrólhunmagyar
2122A marosszentimrei ref. templomhunmagyar
2123A somkereki ref. templomhunmagyar
2124Tancshunmagyar
884Hámorhunmagyar
885Üdvözlet Harsánybólhunmagyar
886Hejőkeresztúrhunmagyar
887Hernádbüdhunmagyar
888Miskolczhunmagyar
889Tapolczai mészkőbányahunmagyar
890Kelemérhunmagyar
891Keresztespüspökihunmagyar
892Üdvözlet Keresztespüspökirőlhunmagyar
893Miskolchunmagyar
894Pislog, mint miskolci kocsonyában a békahunmagyar
895Lácahunmagyar
896Léhhunmagyar
897Lillafüredhunmagyar
2133A galambodi cinteremhunmagyar
2134Toldalaghunmagyar
2135Vistai ref. templomhunmagyar
2136A vistai ref. templom belseje a szentéllyelhunmagyar
2137Festett minta a szászlónai mennyezetrőlhunmagyar
2138Festett minta a sz-lónai karzatrólhunmagyar
2139Faragott kődíszek a tancsi szószékrőlhunmagyar
2140Koronkahunmagyar
2141Kalotaszegi fejfákhunmagyar
2142Pókahunmagyar
2143M-nagyfülpöshunmagyar
2144Az ördöngösfüzesi haranglábhunmagyar
2145Mezőkölpényhunmagyar
2146A m-bikali régi haranglábhunmagyar
2147A ketesdi fatoronyhunmagyar
2148A mezőcsávási haranglábhunmagyar
898Üdvözlet Miskolcz környékérőlhunmagyar
899Miskolchunmagyar
2125A krasznai ref. templomhunmagyar
2126A mezőujlaki romtemplomhunmagyar
2127Magyarvalkóhunmagyar
2128A valkói templom nyugati bástyájahunmagyar
2129Viczehunmagyar
2130A bánffyhunyadi ref. templomhunmagyar
2131Körösfői toronyhunmagyar
2132Kendilónahunmagyar
2149Krasznarécsehunmagyar
1800Lillafüredhunmagyar
1801Hámor és Lilafüredhunmagyar
1802Hámor és Lilafüredhunmagyar
1803Hámor és Lilafüredhunmagyar
1804Hámorhunmagyar
1806Üdvözlet Miskolczrólhunmagyar
1807Miskolczhunmagyar
1808Miskolchunmagyar
1809Üdvözlet Miskolcz környékérőlhunmagyar
1810Miskolczhunmagyar
1811Üdvözlet Lillafüredrőlhunmagyar
1812Lillafüredhunmagyar
1813Lillafüredhunmagyar
1814Lilafüred tórészlethunmagyar
1815Lillafüredhunmagyar
1816Lilla szálló a parkkalhunmagyar
1817Lillafüredhunmagyar
1818Lillafüredhunmagyar
1819Lillafüredhunmagyar
1820Lillafüredhunmagyar
1821Lillafüredhunmagyar
1822Lillafüredhunmagyar
1823Lillafüredhunmagyar
1824Lillafüredhunmagyar
1825Lillafüredhunmagyar
1826Lillafüredhunmagyar
1827Lillafüredhunmagyar
1828Lillafüredhunmagyar
1829Lillafüredhunmagyar
1830Lillafüredhunmagyar
1200Aradhunmagyar
1201Üdvözlet Aradrólhunmagyar
1202Arad madártávlatbólhunmagyar
1203Aradhunmagyar
1204Aradhunmagyar
1205Aradhunmagyar
1206Aradhunmagyar
1207Aradhunmagyar
1208Aradhunmagyar
1209Üdvözlet Aradrólhunmagyar
1210Aradhunmagyar
1831Lillafüredhunmagyar
1832Lillafüredhunmagyar
1833Lillafüredhunmagyar
1834Lillafüredhunmagyar
1835Üdvözlet Miskolcz környékérőlhunmagyar
1836Üdvözlet Miskolczrólhunmagyar
1837Lillafüredhunmagyar
1838Lillafüredhunmagyar
1839Miskolcz környékehunmagyar
1840Lillafüredhunmagyar
1841Lillafüredhunmagyar
1842Mádhunmagyar
1843Mádhunmagyar
1844Üdvözlet Mádrólhunmagyar
1845Üdvözlet Mádrólhunmagyar
1846Üdvözlet Mádrólhunmagyar
1847Üdvözlet Mádrólhunmagyar
1848Üdvözlet Mádrólhunmagyar
1849Miskolczhunmagyar
1850Üdvözlet Megyaszórólhunmagyar
1851Miskolczhunmagyar
1852Üdvözlet Mezőcsáthrólhunmagyar
1853Mezőkereszteshunmagyar
1854Üdvözlet Mezőkövesdrőlhunmagyar
1855Mezőkövesdhunmagyar
1856Mezőkövesdhunmagyar
1857Mezőkövesdi kir. kath. főgimnáziumhunmagyar
1858Mezőkövesdi uj házaspárhunmagyar
1859Mezőkövesdi népviselethunmagyar
1860Üdvözlet Mezö-Kövesd vidékérölhunmagyar
1861Mezőkövesdi népviselethunmagyar
1865Miskolchunmagyar
186610-es honvéd szobor Miskolchunmagyar
1867Miskolchunmagyar
1868Miskolczhunmagyar
1869Miskolczhunmagyar
1870Miskolczhunmagyar
1871Miskolcz város látképehunmagyar
1872Miskolczhunmagyar
1211Üdvözlet Balaton-Füredrölhunmagyar
1212Balaton-Fűredhunmagyar
1873Miskolchunmagyar
1874Miskolchunmagyar
1875Miskolczhunmagyar
1876Miskolchunmagyar
1877Miskolchunmagyar
1878Mezőkövesdhunmagyar
1862Üdvözlet Mezőkövesdrőlhunmagyar
1863Mezőkövesdhunmagyar
1864Miskolczhunmagyar
1879Mezőkövesdhunmagyar
1880Sátoraljaújhely környékehunmagyar
1213Balaton-Fűredhunmagyar
1881Nagymihályhunmagyar
1882Nyékládházahunmagyar
1883Ózdi fürdőhunmagyar
1884Ózdhunmagyar
1885Ózdhunmagyar
1214Balatonfüred-fürdőhunmagyar
1215Balaton Füredhunmagyar
1216B.-Füredhunmagyar
1886Ózdhunmagyar
1217B.-Füredhunmagyar
1218Balatonfüredhunmagyar
1887Ózdhunmagyar
1219Békéscsabahunmagyar
1888Üdvözlet Ózdról!hunmagyar
1220Békéscsabahunmagyar
1221Békéscsabahunmagyar
1222Békéscsabahunmagyar
1223Békéscsabahunmagyar
1225Békéscsabahunmagyar
1224Békéscsabahunmagyar
1226Üdvözlet Csabárólhunmagyar
1227Békéscsabahunmagyar
1228Békéscsabahunmagyar
1229Békéscsabahunmagyar
1230Békéscsabahunmagyar
1231Üdvözlet Békés-Csabárólhunmagyar
1889Ózdhunmagyar
1890Ózdhunmagyar
1891Putnokhunmagyar
1892Putnokhunmagyar
1893Putnokhunmagyar
1894Putnokhunmagyar
1895Putnokhunmagyar
1896Répáshutahunmagyar
1897Ricsehunmagyar
1898Rudabányahunmagyar
1899Rudabányahunmagyar
55A\\' Kis-Mihályoveci határában fekvő \\"Bedekovicova-graba\\" nevü uradalmi erdőnek térképehunmagyar
1232Brassóhunmagyar
1233Brassóhunmagyar
1234Brassóhunmagyar
1235Brassóhunmagyar
1236Brassóhunmagyar
1237Brassóhunmagyar
1238Üdvözlet Brassóbólhunmagyar
1239Brassóhunmagyar
1240Brassóhunmagyar
1241Üdvözlet Budapestrőlhunmagyar
1242Budapesthunmagyar
1243Budapesthunmagyar
1244Budapesthunmagyar
1245Budapest, Krisztina városhunmagyar
1246Budapesthunmagyar
1247Budapesthunmagyar
1248Budapesthunmagyar
1249Budapesthunmagyar
1250Budapesthunmagyar
1900Rudnokhunmagyar
1901Sajólád hunmagyar
1902Sajószentpéterhunmagyar
1903Sajószentpéterhunmagyar
1904Sajószentpéterhunmagyar
1905Sajószentpéterhunmagyar
1906Sajószentpéter látképehunmagyar
1907Sajószentpéterhunmagyar
2150Külvároshunmagyar
1908Sajószögedhunmagyar
1909Sátoraljaújhelyhunmagyar
1251Budapesthunmagyar
1910Sátoraljaújhelyhunmagyar
1252Üdvözlet Budafokrólhunmagyar
1253A Szt. Lukácsfűrdő látképe a Dunárólhunmagyar
1911Sátoraljaújhelyhunmagyar
1254Budapesthunmagyar
1912Sátoraljaújhelyhunmagyar
1913Sátoraljaújhelyhunmagyar
1255Budapesthunmagyar
63Márkovcsinai erdőhunmagyar
1256Budapesthunmagyar
1257Budapesthunmagyar
1258Budapesthunmagyar
1259Budapesthunmagyar
1260Budapesthunmagyar
64Szent István községe, az uradalommal kötött egyesség szerinti fáizás-póllékának tér-vázlatahunmagyar
1261Budapesthunmagyar
65Laskó és Darócz községek faizás haszonvétel kárpótlására kiadott erdő területnek térképehunmagyar
1262Budapesthunmagyar
1914Sátoraljaújhelyhunmagyar
1263Budapesthunmagyar
1264Budapesthunmagyar
1915Sátoraljaújhelyhunmagyar
1265Budapesthunmagyar
1266Budapesthunmagyar
1916Sátoraljaújhelyhunmagyar
1267Budapesti VIII. ker. állami fögymnásiumhunmagyar
1917Sátoraljaújhelyhunmagyar
1268Budapest hunmagyar
1269Budapest hunmagyar
1270Budapest hunmagyar
1271Budapest hunmagyar
1272Budapest hunmagyar
1273Budapest hunmagyar
1274Budapest hunmagyar
1918Sátoraljaújhelyhunmagyar
1919Sátoraljaújhelyhunmagyar
1920Sátoraljaújhelyhunmagyar
1275Budapest hunmagyar
1276Budapest hunmagyar
1277Budapest hunmagyar
1921Sátoraljaujhely látképehunmagyar
1922Sátoraljaújhelyhunmagyar
1923Sátoraljaujhelyhunmagyar
1924Sátoraljaujhelyhunmagyar
1925Sátoraljaújhelyhunmagyar
1926Sátoraljaujhelyhunmagyar
1927Sátoraljaujhelyhunmagyar
1928Sátoraljaujhelyhunmagyar
1929Sátoraljaujhelyhunmagyar
798Világ szinjátékahunmagyar
1930Sátoraljaujhelyhunmagyar
1931Sátoraljaujhelyhunmagyar
1932Sátoraljaújhelyhunmagyar
1933Sátoraljaujhelyhunmagyar
1934Sátoraljaujhelyhunmagyar
1935Sátoraljaújhelyhunmagyar
1936Sátoraljaújhelyhunmagyar
1937Sátoraljaújhelyhunmagyar
1938Sátoraljaujhelyhunmagyar
1939Sátoraljaujhelyhunmagyar
1278Egy Forintos Áruházhunmagyar
1279Budapesthunmagyar
1280Budapesthunmagyar
1281Budapesthunmagyar
1282Budapesthunmagyar
1283Merán szálloda Budapest, V., Váczi-körút 82/a.hunmagyar
1284Budapesthunmagyar
1285Budapesthunmagyar
1286Budapesthunmagyar
1287Budapesthunmagyar
1288Budapesthunmagyar
68Veszprim vármegyében fekvő Pápa mezző-várossának fekvése 's környékehunmagyar
1940Miskolczhunmagyar
1941Üdvözlet Sárospatakrólhunmagyar
1942Sárospatakhunmagyar
1943Sárospatakhunmagyar
1944Sárospatakhunmagyar
1945Sárospatakhunmagyar
1946Sárospatakhunmagyar
1947Sárospatakhunmagyar
1289Budapesthunmagyar
1948Üdvözlet Sárospatakrólhunmagyar
1290Budapesthunmagyar
1291Budapesthunmagyar
1292Budapesthunmagyar
1949Sárospatakhunmagyar
1293Budapesthunmagyar
1294Budapesthunmagyar
1950Sárospatak látképehunmagyar
1295Budapesthunmagyar
1296Budapesthunmagyar
1951Sárospatakhunmagyar
1297Budapesthunmagyar
1952Sárospatakhunmagyar
1298Budapesthunmagyar
1953Sárospatakhunmagyar
1299Ujpest, piaci részlet az Angyal-gyógyszertárralhunmagyar
1954Sárospatakhunmagyar
1955Üdvözlet Sárospatakrólhunmagyar
1956Sárospatakhunmagyar
1957Sárospatakhunmagyar
1958Sárospatakhunmagyar
1300Kispesti m. kir. áll. munkástelephunmagyar
1301Budapest hunmagyar
1959Sárospatakhunmagyar
1960Sárospatakhunmagyar
1961Sárospatakhunmagyar
1962Sárospatakhunmagyar
1963Sárospatakhunmagyar
1964Sárospatakhunmagyar
1965Sárospatakhunmagyar
1966Sárospatakhunmagyar
1967Sárospatakhunmagyar
1968Sárospatakhunmagyar
1969Sárospatakhunmagyar
1970Sárospatakhunmagyar
1971Miskolczhunmagyar
1972Miskolchunmagyar
1973Miskolchunmagyar
1974Szemerei menyecskehunmagyar
1975Miskolchunmagyar
1976Szendrőhunmagyar
1977Szendrőhunmagyar
1978Szentlélekhunmagyar
1979Szentlélekhunmagyar
1980Szentlélekhunmagyar
1981Szerencshunmagyar
1982Szerencshunmagyar
1983Szerencshunmagyar
1984Szerencshunmagyar
1985Szerencshunmagyar
1986Szerencshunmagyar
1987Szerencshunmagyar
1988Szerencshunmagyar
1989Szerencshunmagyar
1990Szerencshunmagyar
1991Szerencshunmagyar
1992Szerencshunmagyar
1993Szerencshunmagyar
1994Szerencshunmagyar
1995Szerencshunmagyar
1996Szerencshunmagyar
1997Miskolc-Tapolcafürdőhunmagyar
1998Szikszóhunmagyar
1999Szikszóhunmagyar
2000Egri érseki nyaralóhely Pa. Szikszónhunmagyar
2001Üdvözlet Szikszórólhunmagyar
2002Szikszóhunmagyar
2003Miskolchunmagyar
2004Szirmahunmagyar
2005Szirmahunmagyar
2006Szögligethunmagyar
1302Czecze nagyközséghunmagyar
1303Üdvözlet Czeczérőlhunmagyar
72Tatai várnak térképehunmagyar
1305Csikszeredahunmagyar
1304Üdvözlet Csikszeredábólhunmagyar
1306Üdvözlet Csikszeredárólhunmagyar
1307Csikszereda hunmagyar
1308Debreczenhunmagyar
1309Debreczen, Piacz-utczahunmagyar
1310Debreczen, Piacz-utczahunmagyar
1311Debrecenhunmagyar
2007Taktaszadahunmagyar
1314Debrecenhunmagyar
1312Debrecenhunmagyar
1313Debrecenhunmagyar
2008Balogh Samu tállyai lakóházahunmagyar
2009Tállyahunmagyar
1315Debrecenhunmagyar
2010Tállyahunmagyar
2011Üdvözlet Tállyárólhunmagyar
2012Tállyahunmagyar
2013Tállyahunmagyar
2014Tállyahunmagyar
2015Tállyahunmagyar
2016Tállyahunmagyar
2017Tállyahunmagyar
2018Tapolcza fürdőhunmagyar
2019Görömböly-Tapolca gyógyfürdőhunmagyar
2020Miskolczhunmagyar
2021Miskolchunmagyar
2022Tarczalhunmagyar
2023Tarczalhunmagyar
2024Tarcalhunmagyar
2025Telkibányahunmagyar
2026Telkibányahunmagyar
2027Telkibányahunmagyar
2028Tiszadorogma hunmagyar
2029Tiszakarádhunmagyar
2030Tiszakeszihunmagyar
2031Tiszaladányhunmagyar
2032Tiszapalkonyahunmagyar
2033Tokajhunmagyar
1316Debrecenhunmagyar
2034Tokajhunmagyar
1317Debrecenhunmagyar
2035Tokajhunmagyar
1318Debrecenhunmagyar
2036Tokajhunmagyar
2037Tokajhunmagyar
2038Tokajhunmagyar
1319Debrecenhunmagyar
1320Debrecenhunmagyar
1321Debreczenhunmagyar
2039Tokajhunmagyar
1322Debreczenhunmagyar
2040Tokaj látképehunmagyar
2041Tokajhunmagyar
1323Debrecenhunmagyar
2042Tokajhunmagyar
1324Debreczenhunmagyar
2043Tokajhunmagyar
1325Debrecenhunmagyar
2044Üdvözlet Tokajbólhunmagyar
1326Deéshunmagyar
1327Déshunmagyar
1328Dés látképehunmagyar
1329Dés, M. kir. áll. főgimnáziumhunmagyar
1330Déshunmagyar
2045Tolcsvahunmagyar
2046Tolcsvahunmagyar
2047Üdvözlet Görbe-Miskolcrólhunmagyar
2048Üdvözlet Miskolcrólhunmagyar
2049Üdvözlet Miskolcz környékérőlhunmagyar
2050Üdvözlet Ujcsanálosrólhunmagyar
2051Újhutahunmagyar
2052Ujhutahunmagyar
2053Újhutahunmagyar
2054Bükkszentkereszt (Ujhuta)hunmagyar
2055Ujhutahunmagyar
2056Újhutahunmagyar
2057Üdvözlet Z.-Agárdról!hunmagyar
1331Üdvözlet Egerbőlhunmagyar
1332Egerhunmagyar
1333Egerhunmagyar
1334Egerhunmagyar
1335Egerhunmagyar
1336Egerhunmagyar
1337Egerhunmagyar
1338Egri új városházahunmagyar
1339Egerhunmagyar
1340Egerhunmagyar
1341Egerhunmagyar
1343Üdvözlet Esztergombólhunmagyar
1344Üdvözlet Esztergombólhunmagyar
1346Esztergomhunmagyar
1345Esztergomhunmagyar
1347Esztergom - Táborhunmagyar
1348Üdvözlet Esztergomból! hunmagyar
1349Üdvözlet Esztergomból! hunmagyar
79Rákospalota község térképe, 1884hunmagyar
1350Esztergomhunmagyar
2151Hódmezővásárhelyhunmagyar
2152Hódmezővásárhelyhunmagyar
1351Esztergomhunmagyar
1352Szt. Antal Kollégium és Gimnázium Esztergom, 1937/38 I-VII. o. 10 év.hunmagyar
1354Ferences Közép Isk. Internátus Esztergomhunmagyar
1355Eszterházahunmagyar
1356Eszterháza. Várkapuhunmagyar
1357Üdvözlet Galgóczrólhunmagyar
1358Üdvözlet Gyöngyösről!hunmagyar
1359Üdvözlet Gyöngyösrőlhunmagyar
1360Gyöngyöshunmagyar
2153Hódmezővásárhelyhunmagyar
2154Üdvözlet Hódmező Vásárhelyrőlhunmagyar
2155Hódmezővásárhelyhunmagyar
2156Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2157Bakay-kúthunmagyar
2158Hódmezővásárhelyhunmagyar
2162Üdvözlet H.-M.-Vásárhelyrőlhunmagyar
1778A magyarság családfájahunmagyar
1779A Kárpát-medence a római uralom idejénhunmagyar
1780A magyarság vándorlása és a kalandozások irányaihunmagyar
1781Magyarország az első világháború kitörésekorhunmagyar
1782A trianoni békeszerződéshunmagyar
1783Magyarország Közép-Európábanhunmagyar
1784Hegységek és vizek a Kárpát-medencébenhunmagyar
1785Vidéknevek a középső Duna-medencébenhunmagyar
1786Évi középhőmérséklethunmagyar
1787Magyarország közigazgatásahunmagyar
1788A népsűrűség képehunmagyar
1789Nemzetiségek a mai Magyarországonhunmagyar
1790Az öt fővallás körülbelüli elhelyezkedése a mai országbanhunmagyar
1361Üdvözlet Gyöngyösrőlhunmagyar
1362Üdvözlet Gyöngyösrőlhunmagyar
2159Kakasszékfürdőhunmagyar
1363Üdvözlet Győrbőlhunmagyar
1364Győrhunmagyar
1365Győrhunmagyar
1366Győrhunmagyar
1367Győr, pályaudvarhunmagyar
1368Győrhunmagyar
1369Üdvözlet Győrbőlhunmagyar
2160Hódmezővásárhelyhunmagyar
1791Mezőgazdaság és erdészet a mai Magyarországonhunmagyar
1370Üdvözlet Győrből!hunmagyar
1792Bányák és ipartelepekhunmagyar
1793Vasutakhunmagyar
1794Műutakhunmagyar
1795Fürdők, ásványvizek és üdülőhelyek a Kárpátok medencéjébenhunmagyar
1796Magyarok a nagyvilágbanhunmagyar
1797Katonai térképek áttekintőlapjahunmagyar
2161Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2163Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2164Hódmezővásárhelyhunmagyar
2165Hódmezővásárhelyhunmagyar
2166Hódmezővásárhelyhunmagyar
2167Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2168Hódmezővásárhelyhunmagyar
2169Hódmezővásárhelyhunmagyar
2171Kakasszékfürdőhunmagyar
2172Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2173Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2174Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2170Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről!hunmagyar
1371Győr hunmagyar
1372Győrhunmagyar
1373Győr hunmagyar
1374Üdvözlet Győrből! hunmagyar
1375Üdvözlet Gyulárólhunmagyar
1376Kossuth Lajos-tér Gyulánhunmagyar
1377Üdvözlet Gyulárólhunmagyar
1378Gyulahunmagyar
1379Törvényszéki palota Gyulánhunmagyar
1380Gyulahunmagyar
2175Hódmezővásárhelyhunmagyar
2176Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
1381A József Szanatórium Gyulánhunmagyar
2177Hódmezővásárhelyhunmagyar
2178Hódmezővásárhelyhunmagyar
2179Hódmezővásárhelyhunmagyar
2180Üdvözlet H. M. Vásárhelyrőlhunmagyar
2181Üdvözlet Hódmezővásárhelyről!hunmagyar
1382Herkulesfürdő központhunmagyar
2182Mártélyhunmagyar
2183Vásárhelykutashunmagyar
2184Kakasszékfürdőhunmagyar
2185Hódmezővásárhelyhunmagyar
2186Hódmezővásárhelyhunmagyar
2187Hódmezővásárhelyhunmagyar
1383Herkulesfürdőhunmagyar
1384Herkulesfürdőhunmagyar
1385Herkulesfürdőhunmagyar
1386Herkulesfürdőhunmagyar
1387Herkulesfürdőhunmagyar
2188Hódmezővásárhelyhunmagyar
1388Herkulesfürdőhunmagyar
2189Szent Domonkos-rendü növérek zárdája Hódmezővásárhelyhunmagyar
1389Herkulesfürdőhunmagyar
1390Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
1391Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
1392Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
1393Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
1394Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2190Üdvözlet Hódmezővásárhelyrölhunmagyar
1396Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
1397Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
1398Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2191Hódmezővásárhelyhunmagyar
2192Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2193Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
1395Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2194Hódmezővásárhelyhunmagyar
2195Üdvözlet Hódmező Vásárhelyrőlhunmagyar
2196Kakasszékfürdőhunmagyar
2197Hódmezővásárhelyhunmagyar
2198Kakasszéki gyógyfürdőhunmagyar
2199Hódmezővásárhelyhunmagyar
2200Hódmezővásárhelyhunmagyar
2201Hódmezővásárhelyhunmagyar
2202Hódmezővásárhelyhunmagyar
2203Üdvözlet Hódmezővásárhelyről!hunmagyar
2204Hódmezővásárhelyhunmagyar
2205Hódmezővásárhelyhunmagyar
2206Hódmezővásárhelyhunmagyar
2207Hódmezővásárhelyhunmagyar
2208Hodmezövásárhelyhunmagyar
2209Hódmezővásárhelyhunmagyar
2210Hódmezővásárhelyhunmagyar
2211Hódmezővásárhelyhunmagyar
2212Hódmezővásárhelyhunmagyar
2213Hódmezővásárhelyhunmagyar
2214Hódmezővásárhelyhunmagyar
2215Hódmezővásárhelyhunmagyar
2216Hodmezövásárhelyhunmagyar
2217Üdvözlet Hodmezö Vásárhelyrölhunmagyar
2218Hódmezővásárhelyhunmagyar
2219Hódmezővásárhelyhunmagyar
2220Hódmezővásárhelyhunmagyar
2221Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről!hunmagyar
2222Hódmezővásárhelyhunmagyar
2223Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2224Üdvözlet Hodmezö Vásárhelyrölhunmagyar
2225Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2226Hódmezővásárhelyhunmagyar
1399Huszthunmagyar
1400Üdvözlet Husztrólhunmagyar
1401Husthunmagyar
1402Üdvözlet Husztrólhunmagyar
1403Igló, Kossuth és Deák sor látképehunmagyar
1404Iglóhunmagyar
1405Igló, Kat. és evang. templom és városházhunmagyar
1406Iglóhunmagyar
1407Kaposvár, Városházahunmagyar
1408Üdvözlet Kaposvárrólhunmagyar
2227Hódmezővásárhelyhunmagyar
1409Kaposvárhunmagyar
1410Üdvözlet Kaposvárrólhunmagyar
1411Kaposvárhunmagyar
1412Kaposvárhunmagyar
1413Kaposvárhunmagyar
1414Kaposvárhunmagyar
1415Kaposvárhunmagyar
1416Kaposvárhunmagyar
1417Kaposvárhunmagyar
1418Kassahunmagyar
1419Kassahunmagyar
1420Kassahunmagyar
1421Kassahunmagyar
1422Kassahunmagyar
1423Kassahunmagyar
1424Domonkosrendi szerzetesnők zárdája, tan- és nevelőintézetehunmagyar
1425Kassahunmagyar
1426Kassahunmagyar
1427Kassahunmagyar
1428Kassa, Csermelyvölgyhunmagyar
1429Kassahunmagyar
1430Kassa, Felsőmagyarországi Muzeumhunmagyar
2228Hódmezővásárhelyhunmagyar
2229Hódmezővásárhelyhunmagyar
2230Hódmezővásárhelyhunmagyar
2231Hódmezővásárhelyhunmagyar
2232Hódmezővásárhelyhunmagyar
2233Hódmezővásárhelyhunmagyar
2234Hódmezővásárhelyhunmagyar
2235Hódmezővásárhelyhunmagyar
2236Hódmezővásárhelyhunmagyar
2237Hódmezővásárhelyhunmagyar
1431Üdvözlet Kecskemétrőlhunmagyar
1432Kecskeméthunmagyar
1433Kecskeméthunmagyar
1434Kecskeméthunmagyar
1435Kecskeméthunmagyar
1436Kecskemét. Üdvözlet a hirös városbólhunmagyar
1437Kecskeméthunmagyar
1438Kecskeméthunmagyar
1439Üdvözlet Kecskemétről, a hires városbólhunmagyar
1440Üdvözlet a hirös városbólhunmagyar
81A\\' t\\'tes csáktornyai uradalomhoz tartozó \\"Sziviczai-Dobrava\\" nevezetü erdő azon részének térképe, melyből a\\' sziviczai volt jobbágyoknak megitélt erdei illtőségük kiadatotthunmagyar
82A\\' vratissineczi volt urbéres polgárok elkülönzött-erdeiket mutató térképhunmagyar
83A\\' vratissineczi volt urbéres polgárok \\"Nagy brezje\\"-i elkülönzött legelőjüket mutató térképhunmagyar
208Jelen állapotja Sonkojos helységénekhunmagyar
2238Üdvözlet H. M. Vásárhelyrőlhunmagyar
2239Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2240Hódmezővásárhelyhunmagyar
209Belényes Újlak helység jelenállapotját kimutató térképhunmagyar
2241Hódmezővásárhely THJ. város partfürdőjehunmagyar
2242Üdvözlet Hodmezö Vásárhelyrölhunmagyar
2243Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2244Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2245Hódmezővásárhelyhunmagyar
2246Hódmezővásárhelyhunmagyar
2247Hódmezővásárhelyhunmagyar
2248Hódmezővásárhelyhunmagyar
2249Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2250Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
210Bélfenyér rendezési térképe 9 darabbanhunmagyar
211Biharhunmagyar
212Bogy kiosztási térképehunmagyar
1441Üdvözlet Keszthelyrőlhunmagyar
1442Keszthelyhunmagyar
1443Keszthelyhunmagyar
1444Keszthelyhunmagyar
1445Keszthelyhunmagyar
1446Keszthelyhunmagyar
1447Keszthelyhunmagyar
1448Keszthelyhunmagyar
1449Keszthelyhunmagyar
1450Keszthelyhunmagyar
1451Kézdivásárhelyhunmagyar
213Bokkia rendezési térképehunmagyar
215Úrbér rendezési és elkülönítési térképe a N. Váradi L. Sz. tekintetes Káptalan uradalmához tartozó Bors községe határánakhunmagyar
1452Kézdivásárhelyhunmagyar
1453Üdvözlet K.-Vásárhelyrőlhunmagyar
2251Hódmezövásárhelyhunmagyar
2252Hódmezővásárhelyhunmagyar
216Buntyesdhunmagyar
2253Hódmezővásárhelyhunmagyar
1454Üdvözlet Kézdivásárhelyrőlhunmagyar
1455Kézdivásárhelyhunmagyar
1456Kiskunhalas, főutcahunmagyar
1457Kiskunhalas, Városházhunmagyar
1458Kiskunhalashunmagyar
1459Kiskunhalashunmagyar
1460Kiskunhalashunmagyar
1461Üdvözlet Kolozsvárrólhunmagyar
220Fugyi-Vásárhelyi szőlő-hegynek mappája, melly a t. nemes Szeminárium részére az alább írt főldmérő által készítettetthunmagyar
1462Kolozsvárhunmagyar
1463Kolozsvárhunmagyar
1464Kolozsvárhunmagyar
1465Kolozsvárhunmagyar
1466Kolozsvárhunmagyar
221Úrbérrendezés és elkülönítési térképe Fugyi-Vásárhely községe határánakhunmagyar
1468Kolozsvárhunmagyar
1467Kolozsvárhunmagyar
1471Kolozsvárhunmagyar
1472Kolozsvárhunmagyar
1469Kolozsvárhunmagyar
1470Kolozsvárhunmagyar
1473Kolozsvárhunmagyar
1474Kolozsvárhunmagyar
1475Kolozsvárhunmagyar
1476Kolozsvárhunmagyar
2254Hódmezővásárhelyhunmagyar
2255Hódmezővásárhelyhunmagyar
2256Hódmezővásárhelyhunmagyar
2257Hódmezővásárhelyhunmagyar
2258Hódmezővásárhelyhunmagyar
2259Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2260Hódmezővásárhelyhunmagyar
2261Hódmezővásárhely látképehunmagyar
2262Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2263Üdvözlet Hódmezövásárhelyhunmagyar
2264Hódmezővásárhelyhunmagyar
2265Üdvözlet Hódmezö-Vásárhelyrölhunmagyar
2266Hódmezővásárhelyhunmagyar
2267Hodmezövásárhelyhunmagyar
2268Üdvözlet Hómezővásárhelyrőlhunmagyar
2269Üdvözlet Hómező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2270Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2271Hodmezővásárhelyhunmagyar
2272Hodmezővásárhelyhunmagyar
2273Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2274Hódmezővásárhelyhunmagyar
2275Hódmezővásárhelyhunmagyar
2276Hodmezövásárhelyhunmagyar
2277Hódmezővásárhelyhunmagyar
2278Hódmezővásárhelyhunmagyar
2279Hódmezővásárhelyhunmagyar
2280Hódmezővásárhelyhunmagyar
2281Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2282Hódmezővásárhelyhunmagyar
2283Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2284Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2285Hódmezővásárhelyhunmagyar
2286Hódmezővásárhelyhunmagyar
2287Hódmezővásárhelyhunmagyar
2288Üdvözlet Hodmező Vásárhelyrőlhunmagyar
2289Hódmezővásárhelyhunmagyar
2290Hódmezővásárhelyhunmagyar
2291Hódmezővásárhelyi Népszanatórium. Kútvölgyhunmagyar
2292Hódmezővásárhelyhunmagyar
2293Üdvözlet Hodmező Vásárhelyrőlhunmagyar
2294Hódmezövásárhelyhunmagyar
223Gyalány község határának úrbérrendezés utáni térképehunmagyar
227Hájó kiosztási térképehunmagyar
2295Hódmezővásárhelyhunmagyar
2296Hódmezővásárhelyhunmagyar
2297Hódmezővásárhelyhunmagyar
2298Hódmezővásárhelyhunmagyar
2299Hódmezővásárhelyhunmagyar
2300Üdvözlet Hódmezö-Vásárhelyrölhunmagyar
2301Hómezővásárhelyhunmagyar
2302Hodmezövásárhelyhunmagyar
2303Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2304Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2305Hódmezővásárhelyhunmagyar
2306Hódmezővásárhelyhunmagyar
231Ezen rajzolatot, melly a Jánosdai egész határban lévő, és a' méltóságos N. Váradi D. Püspökséggel most által cserélt tekentetes nemes E. Blaskovits Bertalan úrnak öszszes majorságbéli birtokát elő adjahunmagyar
232Kardo helysége urbéres földeknek rendbe hozandó tervet készitette hunmagyar
2307Hódmezővásárhelyhunmagyar
2308Hódmezővásárhelyhunmagyar
2309Hódmezővásárhelyhunmagyar
2310Hodmezővásárhelyhunmagyar
2311Hódmezővásárhelyhunmagyar
2312Hódmezővásárhelyhunmagyar
2313Üdvözlet Hódmezövásárhelyröl!hunmagyar
2314Hódmezővásárhelyhunmagyar
2315Hódmezővásárhelyhunmagyar
2316Hódmezővásárhelyhunmagyar
2317Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2318Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2319Hódmezővásárhelyhunmagyar
2320Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2321Hódmezővásárhelyhunmagyar
2323Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2322Üdvözlet Hódmezövásárhelyrölhunmagyar
235Klitt puszta térképehunmagyar
1477Kőszeghunmagyar
1478Kőszeg nyugatrólhunmagyar
1479Kőszeghunmagyar
1480Kőszeg, Főtérhunmagyar
1481Levicehunmagyar
1482Lévahunmagyar
1483Léva, Fő térhunmagyar
1484Üdvözlet Léváról. Állami tanitóképzőhunmagyar
1485Lévahunmagyar
236Kumanyesd kiosztási térképehunmagyar
1487Lévahunmagyar
1486Lévahunmagyar
1488Üdvözlet Lőcsérőlhunmagyar
1489Lőcsehunmagyar
1490Lőcse város székháza a Szt. Jakab templommalhunmagyar
1491Lőcsehunmagyar
1492Lőcsehunmagyar
1493Lőcsehunmagyar
1494Lugoshunmagyar
1495Lugoshunmagyar
1496Lugoshunmagyar
1497Üdvözlet Lugosrólhunmagyar
1498Lugoshunmagyar
1499Üdvözlet Makórólhunmagyar
2324Hodmezővásárhelyhunmagyar
2325Hódmezővásárhelyhunmagyar
238Lelesdhunmagyar
240M[árka] Szék kiosztási térképehunmagyar
84Függelék Báan mezőváros határának urbéri szabályozási térképéhez az 1855/6-ik évi kiosztás olta csere által történt változtatásra nézvehunmagyar
85Térképe Sepse község faizási erdei illetményénekhunmagyar
86Oreszka határa urbéri rendbeszedésének tervehunmagyar
242Mitske puszta térképehunmagyar
243Térképe Mike Pércs községénekhunmagyar
1502Makó. Városházahunmagyar
2326Hódmezővásárhelyhunmagyar
1500Üdvözlet Makórólhunmagyar
1501Makó, D. M. K. E. Deák otthonhunmagyar
2327Hódmezővásárhelyhunmagyar
2328Hódmezővásárhelyhunmagyar
2330Üdvözlet Hodmező Vásárhelyrőlhunmagyar
2329Hodmezővásárhelyhunmagyar
2331Hódmezővásárhelyhunmagyar
2332Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2333Hódmezővásárhelyhunmagyar
2334Hódmezővásárhelyhunmagyar
2335Hódmezővásárhelyhunmagyar
2336Hódmezővásárhelyhunmagyar
2337Üdvözlet a vásárhelyi tiszapartrólhunmagyar
2338Hódmezővásárhelyhunmagyar
2339Hódmezővásárhelyhunmagyar
2340Hódmezővásárhelyhunmagyar
1503Üdvözlet Makórólhunmagyar
1504Máramarosszigethunmagyar
1505Üdvözlet Máramarosszigetrőlhunmagyar
1506Üdvözlet Máramarosszigetrőlhunmagyar
1507Máramarossziget hunmagyar
2341Hódmezővásárhelyhunmagyar
2342Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
248A N. Váradi L. Sz. Püspökség n. váradi hegyen fekvő "Hágó" nevű szőlőjének térképehunmagyar
250Szabados N. Várad várossában a Temető Kápolna újj keríttésén kévül maradt földnek kimérését mutató rajzhunmagyar
87Monostor község fáizás-illetményjének térképehunmagyar
90A Veterani-barlang környékén 1788. augusztus 11-én lezajlott ütközethunmagyar
94Hévíz és Keszthely közt fekvő terület térképvázlatahunmagyar
95A szalkszentmártoni Fekete-halom melletti új majorsági épületek tervrajzahunmagyar
251A Kapuczinusok telekjén keresztül folyo Pecze vize rajzolatja, a körülötte lévő telekekkel együtt, a kapuczinusok szökö kutja hellyévelhunmagyar
252A Nagy Váradi Nagy Piatz fekvése rajzolatjahunmagyar
2343Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2344Hódmezővásárhelyhunmagyar
2345Hódmezővásárhelyhunmagyar
2346Üdvözlet Hódmezö-Vásárhelyrölhunmagyar
2347Hódmezövásárhelyhunmagyar
2348Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2349Üdvözlet H.-M.-Vásárhelyrölhunmagyar
2350Üdvözlet Hódmezővásárhelyről!hunmagyar
2351Hódmezővásárhelyhunmagyar
2352Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2353Hódmezővásárhelyhunmagyar
1508Máramarosszigethunmagyar
1509Máramarosszigethunmagyar
1510Máramarosszigethunmagyar
1511Máramarossziget. Áll. felsőbb leányiskolahunmagyar
1512Máramarosszigethunmagyar
1513Maros-Vásárhelyhunmagyar
1514Maros-Vásárhely, Bem térhunmagyar
1515Marosvásárhelyhunmagyar
1516Marosvásárhelyhunmagyar
1517Marosvásárhelyhunmagyar
1518Marosvásárhelyhunmagyar
1519Marosvásárhelyhunmagyar
1520Marosvásárhelyhunmagyar
2354Üdvözlet Hódmezővásárhelyről!hunmagyar
2355Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
2356H.-M.-Vásárhelyhunmagyar
2357Hodmezövásárhelyhunmagyar
2358Hódmező-Vásárhelyhunmagyar
2359Üdvözlet Hódmezővásárhelyről!hunmagyar
2360Hódmezövásárhelyhunmagyar
2361Hódmezövásárhelyhunmagyar
2362Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2363Hódmezővásárhelyhunmagyar
2364Hódmezővásárhelyhunmagyar
2365Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2366Üdvözlet Hodmezö-Vasárhelyrölhunmagyar
2367Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2368Üdvözlet Hódmező Vásárhelyről!hunmagyar
2369Üdvözlet Hódmezővásárhelyrőlhunmagyar
2370Hódmezővásárhely THJ. város partfürdőhunmagyar
1544Üdvözlet Munkácsrólhunmagyar
1545Munkácshunmagyar
1546Munkácshunmagyar
1547Munkácshunmagyar
1353Szt. Antal Kollégium és Gimnázium Esztergom, 1937/38 I-VII. o. 10 év.hunmagyar
1521Marosvásárhelyhunmagyar
1522Marosvásárhelyhunmagyar
1523Üdvözlet Marosvásárhelyrőlhunmagyar
1524Marosvásárhelyhunmagyar
1525Marosvásárhelyhunmagyar
1526Üdvözlet Marosvásárhelyrőlhunmagyar
1527Miskolczhunmagyar
1528Üdvözlet Miskolczrólhunmagyar
1529Miskolczhunmagyar
1530Miskolc. Deák utcahunmagyar
1531Miskolczhunmagyar
1532Miskolczhunmagyar
1533Miskolczhunmagyar
1534Miskolczhunmagyar
1535Miskolczhunmagyar
1536Miskolczhunmagyar
1537Üdvözlet Miskolczrólhunmagyar
1538Üdvözlet Mohácsrólhunmagyar
1539Üdvözlet Mohácsrólhunmagyar
1540Üdvözlet Mohácsrólhunmagyar
1541Mohácshunmagyar
1542Mohácshunmagyar
1543Mohácshunmagyar
1548Munkácshunmagyar
1549Munkácshunmagyar
1550Munkácshunmagyar
1551Üdvözlet Munkácsrólhunmagyar
1552Üdvözlet Nagy Kanizsárólhunmagyar
1553Üdvözlet Nagy Kanizsárólhunmagyar
1554Nagykanizsahunmagyar
1555Nagykanizsahunmagyar
1556Nagykanizsahunmagyar
1557Nagykanizsahunmagyar
1558Nagy Kanizsai corsóhunmagyar
1559Nagykanizsahunmagyar
1560Nagykanizsahunmagyar
1561Nagykanizsahunmagyar
1562Nagykárolyhunmagyar
1563Nagykároly, Széchényi-utcahunmagyar
1564Nagykárolyhunmagyar
1565Nagykárolyhunmagyar
1566Nagykároly, Vasuti-indóházhunmagyar
1567Nagy-Károlyhunmagyar
1568Nagykárolyhunmagyar
1569Gruss aus Hermannstadthunmagyar
1570Hermannstadthunmagyar
2371Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
1572Nagyszebenhunmagyar
2372Üdvözlet H.-M.-Vásárhelyrölhunmagyar
1571Hermannstadthunmagyar
1573Hermannstadthunmagyar
263Nyárló rendezési térképehunmagyar
2373Hódmezővásárhelyhunmagyar
2374Üdvözlet Hódmezővásárhelyről!hunmagyar
2375Hodmezővásárhelyhunmagyar
2376Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
2377Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről!hunmagyar
265Nyermegy rendezési térképehunmagyar
266Petrósz és Gurány községek jelen állapottyát kimutató térképhunmagyar
267Pocsovelesd község határának urbérrendezési térképehunmagyar
2378Üdvözlet H. M. Vásárhelyrölhunmagyar
1577Nagyszebenhunmagyar
2379A Hódmezővásárhelyi Görögkeleti templom restaurálva. 1929hunmagyar
1574Nagyszebenhunmagyar
1575Hermannstadthunmagyar
1576Hermannstadthunmagyar
2380Hódmezővásárhelyhunmagyar
1578Hermannstadthunmagyar
1579Hermannstadthunmagyar
2381M. Kir. Mezőgazdasági Szakiskola Hódmezővásárhelyhunmagyar
2382Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyrőlhunmagyar
1580A sz. Ferenc-rendi nővérek nagyszebeni tan- és nevelőintézetehunmagyar
2383Üdvözlet H. M. Vásárhelyrőlhunmagyar
2384Hódmezövásárhelyhunmagyar
2385Hómezővásárhelyhunmagyar
2386Hódmezővásárhelyhunmagyar
1581Hermannstadthunmagyar
274Sulymos puszta térképe a jelenállapot s kiosztásrólhunmagyar
1582Nagyszombat hunmagyar
1583Nagyszombat hunmagyar
277Szalonthai járás és a benne lévő utak leírásahunmagyar
1584Nagyszombat hunmagyar
278Szőlős kiosztási térképehunmagyar
1585Üdvözlet Nagyszombatból!hunmagyar
1586Üdvözlet Nagyszombatbólhunmagyar
1587Nagyszombathunmagyar
1589Üdvözlet Nagy-Váradrólhunmagyar
1588Nagyszombathunmagyar
1590Nagyváradhunmagyar
1591Nagyváradhunmagyar
281Úrbérileg rendezett Úrszád község határának térképehunmagyar
1593N.-Váradhunmagyar
1594Nagyváradhunmagyar
1595Nagyváradhunmagyar
1596Nagyváradhunmagyar
1597Nagyváradhunmagyar
1592Nagyváradhunmagyar
1598Nagyváradi honvéd hadapród iskolahunmagyar
1599Nyiregyházahunmagyar
102A Dráva szabályozása Vízvár melletthunmagyar
104Vörsi erdőnek térképehunmagyar
106A\\' kursaneczi erdönek ujjonnan tervezett mivelési-módjának rajzolatjahunmagyar
110A dekanoveczi kastélynak és szomszédságainak situátiójahunmagyar
111Keszthelyi Hévíz-mellék vázrajzahunmagyar
1600Nyiregyházahunmagyar
1601Nyiregyházahunmagyar
1602Üdvözlet Nyiregyházárólhunmagyar
1603Nyiregyházahunmagyar
1604Nyiregyházahunmagyar
1605Nyiregyházahunmagyar
1606Nyiregyházahunmagyar
1607Nyiregyházahunmagyar
1608Üdvözlet Nyitrárólhunmagyar
1609Üdvözlet Nyitráról!hunmagyar
1610Nyitrahunmagyar
1611Nyitrahunmagyar
1612Nyitrahunmagyar
1613Nyitrahunmagyar
1614Nyitrahunmagyar
1615Orosházahunmagyar
1616Orosházahunmagyar
1617Orosházahunmagyar
1618Orosházahunmagyar
1619Orosházhunmagyar
1620\\"Üdvözlet Pápáról\\"hunmagyar
115A csáktornyai ujonnan épitendö mészárszéknek situátiójahunmagyar
117Katafai urasági erdőhunmagyar
118Pozvai és kis ollari helységekben el adatni tervezett belsőtelkek térképehunmagyar
120Térkép a\\' ttes csáktornyai uradalomhoz tartozó azon réteknek, mellyek a\\' Mura folyó bal partján fekszenekhunmagyar
122Sz. Miklósi és Bagolyai határokban fekvő erdőknek térképehunmagyar
123Ollár-Ujmajor-helyrajzahunmagyar
1621Üdvözlet Pápáról!hunmagyar
1622Üdvözlet Pápárólhunmagyar
1623Üdvözlet Pápárólhunmagyar
1624Pápahunmagyar
1625Üdvözlet Pápárólhunmagyar
2901Sziklay Kornél színész, színigazgatóhunmagyar
2902A Vígszínház építőinek, Ferdinand Fellnernek és Hermann Helmernek nevére szóló 100 Ft értékű, 134. számú vígszínházi részkötelezvényhunmagyar
2903Máramarossziget, Nyári Színházhunmagyar
2904Fedák Sári mint Ilona és a cigányok Lehár Ferenc Cigányszerelem című operettjébenhunmagyar
2905A Kaposvári Színházhunmagyar
2906Nagykároly, Városi Színházhunmagyar
2907Petráss Sári mint Valencienne Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjébenhunmagyar
2908Küry Klára mint Glavári Hanna Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjébenhunmagyar
2909Blaha Lujza mint Marcsa Johann Baptist Hirschfeld Tündérlak Magyarhonban című vígjátékábanhunmagyar
2910Varsányi Irén mint Hercegnő Georges Feydeau Mici hercegnő című bohózatábanhunmagyar
2502Benyovszky, vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2503Szerelemvadászathunmagyar
2504Mazeppahunmagyar
2911Németh József mint Bőszén Tamás és Blaha Lujza mint Karáné Kada Elek - Szent-Gály Gyula Helyre asszony című énekes színművébenhunmagyar
2912Kiss Mihály mint Csillag Pál és Blaha Lujza mint Török Zsófi Csepreghy Ferenc A piros bugyelláris című népszínművébenhunmagyar
2913Ráthonyi Ákos mint Danilo és Turcsányi Olga, Bárdy Gabi, Felhő Rózsi, Szoyer Ilonka, Küry Klára és Fedák Sári Glavári Hanna szerepében Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjébenhunmagyar
2914A kolozsvári Nemzeti Színházhunmagyar
2915Hollósy Kornélia Színház, Makóhunmagyar
2916Mohács, Nyári Színházhunmagyar
2917A Fővárosi Városligeti Színház (korábban Városligeti Színkör) épületehunmagyar
1626Pápahunmagyar
2918Nikó Lina mint Gabrielle, Gál Gyula mint Chanteau, Hegedűsné Berzétei Ilona mint Sauvarelné és Hegedűs Gyula mint Petypon Georges Feydeau Osztrigás Mici című bohózatábanhunmagyar
1627Pápahunmagyar
1628Üdvözlet Pápáról!hunmagyar
1629Üdvözlet Pápárólhunmagyar
1630Üdvözlet Pápáról!hunmagyar
1631Pécs, Széchenyi-tér látképehunmagyar
2919Nyíregyháza, színházhunmagyar
1632Pécs, Széchenyi-térhunmagyar
1633Pécs, Indóház-ut a ref. templommalhunmagyar
1634Üdvözlet Pécsrőlhunmagyar
1635Pécshunmagyar
1636Pécshunmagyar
1637Pécshunmagyar
1638Pécshunmagyar
1639Pécsi országos kiállításhunmagyar
1640Üdvözlet Pécsrölhunmagyar
1641Pécshunmagyar
1642Üdvözlet Pécsrőlhunmagyar
1643Pécshunmagyar
2920A Pécsi Nemzeti Színházhunmagyar
1644Pécshunmagyar
1645Pécs, Honvéd hadapród iskolahunmagyar
1646Pécshunmagyar
1647Pécs, Székesegyházhunmagyar
1648Pozsonyhunmagyar
1649Pozsonyhunmagyar
1650Pozsony. Mihály kapu utcahunmagyar
2921Hódmezővásárhely, Nyári Színkörhunmagyar
2922Az iglói színházhunmagyar
286Erzsébet-himnuszhunmagyar
287Három intermezzohunmagyar
288Kellene kis kerthunmagyar
289Madrigálhunmagyar
290Missa Concertatahunmagyar
291Jégmadárhunmagyar
292Missahunmagyar
293Zsákai Ferenc magyarnótáibólhunmagyar
294Öt testvérhunmagyar
1651Pozsonyhunmagyar
1652Pozsony az 1913 május 17-idi nagy, tűzvész utánhunmagyar
1653Pozsonyhunmagyar
1654Pozsonyhunmagyar
1655Pozsonyhunmagyar
1656Pozsonyhunmagyar
1657Pozsonyhunmagyar
1658Pozsonyhunmagyar
1659Üdvözlet Pozsonybólhunmagyar
1660Pozsonyhunmagyar
2923Pozsony, Nyári Színházhunmagyar
2924Városi Színház, Kecskeméthunmagyar
2925A kassai színházhunmagyar
295Szonatinahunmagyar
2926A szolnoki színházhunmagyar
296Millenniumhunmagyar
2927A nagyváradi Szigligeti Színházhunmagyar
297Duettek fuvolára és hárfárahunmagyar
298Karácsonyi énekekhunmagyar
299Vámosi András magyarnótáihunmagyar
2928Gaál Irma, Szigeti Jolán és Kölesi Mari az 1870-es évekbenhunmagyar
2929Feld Irén, Dóry Margit, Fáy Flóra, Varsányi Irén, Gazdy Aranka, Kertész Ella mint Virágnemtők Koroda Pál Alkibiadesz című tragédiájábanhunmagyar
2930Maróthy Margit mint Hazaszeretet, Jászai Mari mint Múzsa, Fáy Szeréna mint Balsors és Nagy Ibolya mint Dráma Váradi Antal Az úttörők című prológjában, és Az első magyar előadás apotheosisa élőképbenhunmagyar
2931Gyenes László mint Baracs Imre Gárdonyi Géza A bor című színművébenhunmagyar
1661Pozsonyhunmagyar
1662Pozsonyhunmagyar
1663Pozsonyhunmagyar
1664Pozsony. Szinház tér. Savoy és Palugyay szállóhunmagyar
1665Pozsonyhunmagyar
2932Blaha Lujza mint Török bíróné Csepreghy Ferenc A piros bugyelláris című népszínművébenhunmagyar
2933Rózsahegyi Kálmán mint Baracs Matyi Ligeti Juliskával Gárdonyi Géza A bor című színművébenhunmagyar
2934Rózsahegyi Kálmán mint Baracs Matyi Ligeti Juliskával Gárdonyi Géza A bor című színművébenhunmagyar
2935Ligeti Juliska mint Szunyogh Rózsi Gárdonyi Géza A bor című színművébenhunmagyar
2936Ligeti Juliskahunmagyar
2937Ligeti Juliska mint Szunyogh Rózsi Gárdonyi Géza A bor című színművébenhunmagyar
1666Sátoraljaújhelyhunmagyar
1667Sátoraljaújhelyhunmagyar
2938Maróthy Margit mint Hazaszeretet Váradi Antal Az úttörők című prológjában, és Az első magyar előadás apotheosisa élőképbenhunmagyar
2939Szigligeti Ede és Egressy Gábor, az 1865-ben megnyílt Színészeti Tanoda tanáraihunmagyar
2940Szigeti József lánya, Szigeti Jolán karjában tartja a harmadik generációt, Vízváry Mariskáthunmagyar
2941Szigeti Imre színész, rendező, színigazgató és Szigeti József színész, színműíró kevés közös fényképeinek egyikehunmagyar
2443Phoenicia és Palaestinahunmagyar
2444Syriahunmagyar
2445Thébé általános térképehunmagyar
2446Babylon romjainak tervrajzahunmagyar
1668Sátoraljaújhelyhunmagyar
1669Sátoraljaújhelyhunmagyar
2447Valmy környékehunmagyar
1670Sátoraljaújhelyhunmagyar
1671Sátoraljaújhelyhunmagyar
1672Sátoraljaújhelyhunmagyar
1673Sátoraljaújhelyhunmagyar
1674Sátoraljaújhelyhunmagyar
1675"Carolineum" róm. kath. leánynevelő-intézet és polg. leányiskola a szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt Sátoraljaújhelyenhunmagyar
2448Görögország hegy- és vizrajzi térképehunmagyar
2449Lakonia térképehunmagyar
2450Attika térképehunmagyar
2451Az athéni birodalom a peloponnesosi háboru idejénhunmagyar
2942Hegedűs Gyula mint Croche Paul Gavault - Robert Charvay A csodagyermek című bohózatábanhunmagyar
2943Varsányi Irén mint Elise és Hegedűs Gyula Paul Gavault - Robert Charvay A csodagyermek című bohozatábanhunmagyar
2944A szultán palotájának díszlete Verő György A szultán című operettjéhezhunmagyar
2945Blaha Lujzát hetvenedik születésnapján köszöntik a szerepeihunmagyar
2946Antonia nyári lakának díszlete Sidney Jones A görög rabszolga című operettjébenhunmagyar
2947Jászai Mari Franz Grillparzer Medea című tragédiájának címszerepébenhunmagyar
2948A Népszínház művészei mint népszínmű-alakok a Csárdás című képen a millenium alkalmábólhunmagyar
2949Gergely Giza mint San-Toy Sidney Jones San-Toy című operettjébenhunmagyar
2950Az első magyar nyelvű színielőadás századik évfordulójának emlékérehunmagyar
2951Blaha Lujza népszínházi tagsága 25 éves jubileumánhunmagyar
2952A Tapolczai-család: Vízváry Mariska és férje, Tapolczai Dezső, Jojóval és a még "rejtőzködő" jövevénnyel, Gyulávalhunmagyar
2953A dinasztia utolsó sarja, a hétéves Tapolczai Gyula, nővérével, Jojóvalhunmagyar
2954Jelenetkép Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjébőlhunmagyar
2955Dalnoki Viktor mint Scopas Frédéric Le Rey - Justin Clérice A vesztaszűzek című operettjébenhunmagyar
2956Dalnoki Viktor mint Scopas és Almássy Lola mint Pyrrha Frédéric Le Rey - Justin Clérice A vesztaszűzek című operettjébenhunmagyar
2957A Somossy Mulató műsorlapjának borítójahunmagyar
2505Egy nő, ki az ablakon kiugrikhunmagyar
2506Rohan Máriahunmagyar
2507Csikóshunmagyar
2508Világ szinjátékahunmagyar
2958A Folies Caprice 1898. január 29-i programfüzetének első és hátsó borítójahunmagyar
2959Küry Klára mint Roxelane Verő György A szultán című operettjébenhunmagyar
2960Az Oroszi Caprice mulató műsorlapjahunmagyar
2962Bérczy Gyula mint Vunchi Sidney Jones Gésák című operettjébenhunmagyar
2963Jelenetkép Sidney Jones Gésák című operettjébőlhunmagyar
2964Az ezredéves kiállítás részlete, a Mecset-térhunmagyar
2965Fedák Sári San-Toy Sidney Jones San-Toy című operettjébenhunmagyar
2966A San-Toy ötvenedik előadásának díszes színlapjahunmagyar
2967Blaha Lujza mint Simon Karl Millöcker A koldusdiák című operettjébenhunmagyar
2968Arthur Sullivan A mikádó című operettjének különleges papírra nyomott színlapjahunmagyar
2969Pálmay Ilka mint Yum-Yum és Petráss Sári mint Pitti Sing Arthur Sullivan A mikádó című operettjébenhunmagyar
2509Fra-Diavolo, vagy: A terracinai fogadóhunmagyar
2970Selyem színlap a kolozsvári színjátszás századik évfordulójának emlékérehunmagyar
2971Blaha Lujza férje, báró Splényi Ödön társaságábanhunmagyar
2972A New yorkból ideszerződött Barrison lányok, átváltozó-, ének- és szextettjehunmagyar
2973Jubileumi előadás selyem színlapja Debrecen színjátszásának századik évfordulójánhunmagyar
2974Pálmay Ilka David Belasco Pillangókisasszony című énekes drámájának címszerepébenhunmagyar
2975A Vígszínház ünnepélyes megnyitó előadásának prológját tartalmazó díszes műsorfüzethunmagyar
2510Két anya gyermekehunmagyar
2976A Színészeti Tanoda oklevele Alszeghy Irma részérehunmagyar
2977Az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia díszes oklevele Rajnai Gábornak kiállítvahunmagyar
2511A Bácsi, vagy: a szerelmes családhunmagyar
2512Ma, csütörtökön, január 13-án, 1848 : fenséges főherczeg József nádor halálának évnapján, a nemzeti szinház zárva leszhunmagyar
2519Garrik Bristolbanhunmagyar
2978Horváth Jenő mint báró Örkényi és Blaha Lujza mint Szerémy grófné Máder Rezső A nagymama című énekes vígjátékábanhunmagyar
2452Itália az ókorbanhunmagyar
2979Egy színésznő három arca - Blaha Lujzahunmagyar
2980Jászai Mari mint Múzsa Váradi Antal Az úttörők című prológjában, és Az első magyar előadás apotheosisa élőképbenhunmagyar
2453Az ókori és a mai Róma összehasonlító térképehunmagyar
2513Két anya gyermekehunmagyar
2454A Római Birodalom és a szomszéd államok, Kr. u. az I-III sz.-banhunmagyar
2514Czár és ácshunmagyar
2981Blaha Lujza a Matyi szerepét játszó Vidor Pállal mint Jucika, Vidor saját népszínművében, A vörös sapkábanhunmagyar
2982Blaha Lujza mint Panna Balogh Tihamér Czigány Panna című népszínművébenhunmagyar
2983Blaha Lujza balatonfüredi nyaralója teraszánhunmagyar
2455Róma térképe a császárok korábanhunmagyar
2984Jászai Mari mint Iréne császárné Herczeg Ferenc Bizánc című színművébenhunmagyar
2456A Capitolium, Palatium és a császárok forumainak térképehunmagyar
2985Móricz Zsigmond a Sári bíróból olvas fel Blaha Lujzánakhunmagyar
2457A rómaiak és germánok Traianus idejébenhunmagyar
2986Pálmay Ilka mint Yum-Yum Arthur Sullivan A mikádó című operettjébenhunmagyar
2987Újházi Edehunmagyar
2988Vízváry Mariska, édesapja (Vízváry Gyula) karikatúra-szobrávalhunmagyar
2458A frankok országa a Merovingek és Nagy Károly alatt. 468-768hunmagyar
2459Magyarország a honfoglalás korábanhunmagyar
2460Arábia az iszlám keletkezése előtt hunmagyar
2461A Frank birodalomhunmagyar
2462Az Iszlám országaihunmagyar
2515Két pisztolyhunmagyar
2989Apa és lánya, Vízváry Gyula és Mariskahunmagyar
2990A Nemzeti Színház színészei Festetics Andor igazgató társaságában, a színház bérházának udvarára áthelyezett Lendvay-szobor körülhunmagyar
2516Hamlethunmagyar
2517Dom Sebastianhunmagyar
2991Feleky Miklós negyvenéves színészi jubileuma, amikor Ferenc József-renddel tüntették kihunmagyar
2992Hegyi Aranka mint Czinka Panna Verő György 1000 év című látványos színművének A Rákóczi induló alcímű képébenhunmagyar
2518Grittihunmagyar
2993Prielle Kornélia színésznőnek, a Nemzeti Színház első örökös tagjának ajándékokkal feldíszített ünnepi szalonja, hetvenedik születésnapjánhunmagyar
2994Családi idill a Vízváry család mátyásföldi kertjébenhunmagyar
2995Az Ezeréves Magyarország 50. előadásának színlapjahunmagyar
2996Az 1000 év című színmű színlapjahunmagyar
2997Az édes című népszínmű bemutatójának színlapjahunmagyar
2998A Gésák című országos sikerű operett egyik felvidéki színlapjahunmagyar
2999A Bánk bán című szomorújáték díszelőadásának színlapjahunmagyar
3000Fedák Sári Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékának címszerepébenhunmagyar
3001Fedák Sári Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékának címszerepébenhunmagyar
3002Fedák Sári mint Kukorica Jancsi és Medgyaszay Vilma mint Iluska Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3003Fedák Sári mint Kukorica Jancsi és Medgyaszay Vilma mint Iluska Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3004Színpad- és jelenetkép Maxim Gorkij Éjjeli menedékhely című művének III. felvonásábólhunmagyar
3005Fedák Sári mint Kukorica Jancsi és Medgyaszay Vilma mint Iluska Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3006Gombaszögi Frida mint Gregoryné és Csortos Gyula mint Wu Li Csang Harry Maurice Vernon - Harold Owen A mandarin című játékábanhunmagyar
3007Hegedűs Gyula Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
3008Gombaszögi Frida Molnár Ferenc A farkas című vígjátékábanhunmagyar
2520Nabucodonozorhunmagyar
2521Scot nemeshunmagyar
2522A jegygyűrühunmagyar
1676Üdvözlet Sepsi-Szt-Györgyrölhunmagyar
1677Sepsiszentgyörgyhunmagyar
1678Sepsiszentgyörgyhunmagyar
1679Sepsiszentgyörgyhunmagyar
1680Sepsiszentgyörgyhunmagyar
1681Sepsiszentgyörgyhunmagyar
2463A Földközi tenger körüli országok a keresztes háborúk idejénhunmagyar
2464Európa a XIV-ik század közepénhunmagyar
2465Németország 1273-tól 1492-ighunmagyar
2466Magyarország és a szomszéd államok, a XIV. és XV-ik században.hunmagyar
2467A spanyolok és portugallok birtokaihunmagyar
2468Európa a hitujítás korábanhunmagyar
2469A spanyolok és portugallok birtokaihunmagyar
2470Colombus útjainak térképehunmagyar
2471Cortez mexikói hódításának térképehunmagyar
2472Münster Sebestyén kosmographiájából 1550-bőlhunmagyar
2473Magyar- és Erdélyország Bethlen Gábor halála évében (1629)hunmagyar
2475Francziaország a XVI-XVIII. századbanhunmagyar
2474Európa a vesztfáliai békekötés (1648) utánhunmagyar
2476Az 1741. áprilisi harctér áttekintő térképehunmagyar
3009Császár Imre mint Hektor William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékábanhunmagyar
3010Váradi Aranka mint Flaminia és Mészáros Alajos mint Mario A bizalmatlan című commedia dell'artébanhunmagyar
3011Váradi Aranka mint Flaminia és Mészáros Alajos mint Mario A bizalmatlan című commedia dell'artébanhunmagyar
3012Váradi Aranka mint Dolly és Mészáros Alajos mint Philipp George Bernard Shaw Nem lehessen tudni című vígjátékábanhunmagyar
3013Váradi Aranka mint Dolly és Mészáros Alajos mint Philipp George Bernard Shaw Nem lehessen tudni című vígjátékábanhunmagyar
3015Váradi Aranka mint Dolly és Mészáros Alajos mint Philipp George Bernard Shaw Nem lehessen tudni című vígjátékábanhunmagyar
3014Váradi Aranka mint Dolly és Mészáros Alajos mint Philipp George Bernard Shaw Nem lehessen tudni című vígjátékábanhunmagyar
3016Kosáry Emmi mint Szilvia és Király Ernő mint Edvin Kálmán Imre Csárdáskirályné című operettjébenhunmagyar
3017Góthné Kertész Ella mint Nikolajevna Jelena Mihail Petrovics Arcibasev Féltékenység című színművébenhunmagyar
3018Góthné Kertész Ella Oscar Wilde Salome című tragédiájának címszerepébenhunmagyar
3019Mészáros Alajos A bizalmatlan című commedia dell'artébanhunmagyar
3020Verő Márta mint Nang Ping Harry Maurice Vernon - Harold Owen A mandarin című játékábanhunmagyar
2477Prága jobb moldvaparti környékének térképehunmagyar
2478A Habsburg-ház birtokai VI. Károly halála idején (1740)hunmagyar
2479Európa a passzarovici béke utánhunmagyar
2480Nagy Brittannia birtokai 1783 ótahunmagyar
2482Az angol birtokok Észak-Amerikában 1783-ighunmagyar
2483Az 1792. áprilisi események helyrajzahunmagyar
2484Marengohunmagyar
2485Európa I. Napoleon idejében 1810 tájánhunmagyar
2486Parishunmagyar
2481Az 1741. áprilisi harctér áttekintő térképehunmagyar
2487Waterloo a belle Alliance és Wavre melletti csata térképehunmagyar
2488Németország a német szövetség idején 1815-benhunmagyar
2489Magyarország 1848-banhunmagyar
2490Itália 1815 és 1860 közötthunmagyar
2491Mantua és Verona környékehunmagyar
2492Oroszországhunmagyar
3300Halottak megitélése Osiris előtt az alvilágbanhunmagyar
3301Királyok jegyzéke, Tumuroi sírján Szakkarábanhunmagyar
3302Hajó építése, dombormű Ti sirjából Szakkarábanhunmagyar
3021Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 1. színéhez (Mennyekben)hunmagyar
3022Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 6. színéhez (Rómában)hunmagyar
3023Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 7. színéhez (Bizáncban)hunmagyar
3024Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 8. színéhez (Prágában)hunmagyar
3025Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 9. színéhez (Párizsban)hunmagyar
3026Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 11. színéhez (Londonban)hunmagyar
3027Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 11. színéhez (Londonban)hunmagyar
3028Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 12. színéhez (Falanszter)hunmagyar
3029Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 13. színéhez (Jégvidék)hunmagyar
3030Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 5. színéhez (Athénban)hunmagyar
3031Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 2. és 3. színéhez (a Paradicsomban)hunmagyar
3032Bánóczi Dezső Krogstadt szerepében Henrik Ibsen Nóra című színművébenhunmagyar
3033Beregi Sándor mint Dr. Tokeramo Nitopé Lengyel Menyhért Taifun című színművébenhunmagyar
3034Hegedűs Gyula mint Dr. Tokeramo Nitopé Lengyel Menyhért Taifun című színművébenhunmagyar
3035Zilahy Gyula mint Bilitzky kadét, Császár Imre mint Lóránth hadnagy és Náday Béla mint Tarján főhadnagy Herczeg Ferenc A dolovai nábob leánya című színművébenhunmagyar
3036Komjáthy János mint Radványi ezredes és Ódry Árpád mint Sándorffy Herczeg Ferenc Gyurkovics lányok című színművébenhunmagyar
3037Beregi Oszkár William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékának férfi címszerepébenhunmagyar
3038Gabányi Árpád mint Mihály Gárdonyi Géza A bor című színművébenhunmagyar
3039Berts Mimi mint Ortrud Richard Wagner Lohengrin című operájábanhunmagyar
3040Berts Mimi mint Brangene Richard Wagner Trisztán és Izolda című operájábanhunmagyar
3041Beregi Oszkár vendégként mint Rómeó és Tóvölgyi Margit mint Júlia William Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiájábanhunmagyar
3042Színpad- és jelenetkép Goldmark Károly Berlichingen Götz című operájának zárószínében, az V. felvonásbanhunmagyar
3043Színpad- és jelenetkép Goldmark Károly Berlichingen Götz című operája IV. felvonásának 3. színébenhunmagyar
3044Színpadkép William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékának I. és IV. felvonásáhozhunmagyar
3045Színpadkép William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékának II. felvonásáhozhunmagyar
3046Színpadkép William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékának III. felvonásáhozhunmagyar
3047Színpadkép William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékának V. felvonásáhozhunmagyar
3303A rosettei kőhunmagyar
3304Aratás. Domborművek Ti sirjánhunmagyar
3306I. Thutmosz győzelmi stélájahunmagyar
3307A XVIII. dynastia származási táblája, hieroglyphákbanhunmagyar
3308I. Hatsopszitu királyné hajóhadat küld Punt partvidékérehunmagyar
3305Ptahotpu sirjának egy fala, Szakkarábanhunmagyar
8127Kórházhunmagyar
3309El-Käb-ben (Eileithyia) talált sír fali festménye. I. Amenthotpu korábólhunmagyar
3310A karnaki három templomkerület helyrajza, Thébé keleti felének északi részénhunmagyar
3311Khitita férfiak és nők ünnepi menetehunmagyar
3312Dávid sirja Sion hegyén, Sion templomának helyénhunmagyar
3313Salamon templomahunmagyar
8294Schwarzenberg Adolf báróhunmagyar
3314Sesonk király a thebai kerület istennője elé vezeti a Palestinában meghóditott városokathunmagyar
3315Szargon khorzabadi palotájahunmagyar
3049Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3048Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3050Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3051Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3052Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3053Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3054Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3055Szirmai Imre mint a Színész Makszim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3056Jelenetkép Herczeg Ferenc az Ocskay brigadéros című történelmi színművének vígszínházi előadásábólhunmagyar
3057George Arliss mint Az ördög és Grace Elliston mint Jolán Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékábanhunmagyar
3316Senakherib Lakhist ostromoljahunmagyar
3317A legrégibb héber bibliai kézirathunmagyar
3058A konferansz nagymesterének, Nagy Endrének a karikatúrája az 1920-as évekbőlhunmagyar
3318Az ipszambuli szikla-templom, a 19-ik dinasztia korábólhunmagyar
3059Southampton, Mackenzie és a 3. lord jelmeze Zigány Árpád Shakespeare című korrajzáhozhunmagyar
3319Persepolis várának tervrajzahunmagyar
3320Aszoka buddhista király rendelete Girnar hegyének egy sziklájánhunmagyar
3060Gabriele D'Annunzio A holt város című színművének díszlettervehunmagyar
3061Troilus kosztümterve William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékáhozhunmagyar
3062Cressida kosztümterve William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékáhozhunmagyar
3063Hekuba kosztümterve William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékáhozhunmagyar
3064A görög vezér kosztümterve William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékáhozhunmagyar
3065Velencei nemes jelmeze William Shakespeare A velencei kalmár című színművéhezhunmagyar
3066A gondolás jelmeze William Shakespeare A velencei kalmár című színművéhezhunmagyar
3067Statiszták jelmezei Goldmark Károly Berlichingen Götz című operájáhozhunmagyar
3068A címszerephez készült jelmezterv William Shakespeare Macbeth című szomorújátékáhozhunmagyar
3069A Nibelung gyűrűje című Richard Wagner zenedráma tetralógia előjátékának, A Rajna kincsének díszlettervehunmagyar
3070Völgy a Wartburg előtt. Díszletterv Richard Wagner Lohengrin című operájáhozhunmagyar
3071Szoba Priamus palotájában, Trójában. Díszletterv William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékáhozhunmagyar
3072Szerémy Zoltán mint Báró Kelemen és Makay Margit mint Lenke Guthy Soma A kormánybiztos című bohózatábanhunmagyar
3073Mály Gergő szerepképe Liptai Imre Kegyelmes uram című komédiájábanhunmagyar
3074Csortos Gyula mint Mercutio William Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiájának színiakadémiai vizsgaelőadásábanhunmagyar
3321Az udaipuri nagy pagoda, a Dzsaina-felekezet templomahunmagyar
3322A hullabidi templom romjainak délnyugati részletehunmagyar
3323Schliemann ásatásaiból: Trójában talált fegyverek, ékszerek és edényekhunmagyar
3223Fenyő Árpád, Mihályi Vilma, Bódi Ica és Salamon Béla Vadnai László Az ártatlan bárány című kabaréjelenetébenhunmagyar
3324Schliemann ásatásaiból Hissarlikban (a régi Trója helyén): a déli kapu maradványaihunmagyar
8293Jókai Mór 1825-1925hunmagyar
3325Görög kézművesekhunmagyar
8125Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
3326Olympiahunmagyar
3327Olympia tervrajzahunmagyar
8245Várkastélyhunmagyar
3328Az Olympos hegyehunmagyar
3329Sybaris síkságahunmagyar
3330Fegyverkezést ábrázoló festményekhunmagyar
8061Nátushunmagyar
3331Korinthosi vázahunmagyar
3332Attikai temetési-menet. Terracotta-tábla a párisi Rayet-féle gyüjteménybőlhunmagyar
3333A "sziklás" Pytho (Delphoi)hunmagyar
3334Arkesilaos tányérjahunmagyar
3075Faragó Ödön Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
3076Kürthi Sári mint Pálné Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékábanhunmagyar
3077Gerlaky Hermin mint Kukorica Jancsi Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3078Rózsa Lili mint Kukorica Jancsi Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3079A Thália Társaság egyik bemutatójának színlapja - A vadkacsahunmagyar
3080Forgács Rózsi mint Klára Friedrich Hebbel Mária Magdolna című drámájábanhunmagyar
3081Gyöngyösy Erzsi mint Nastja Maxim Gorkij Az éjjeli menedékhely című művébenhunmagyar
3082Gombaszögi Frida mint Anna és Tarnay Ernő mint Victor gróf Bíró Lajos Rablólovag című színművébenhunmagyar
3083Góth Sándor mint Le Guenn Denis és Varsányi Irén mint Hozleur Henriette Henri Bernstein A titok című színművébenhunmagyar
3084Gombaszögi Frida mint Kelemenné és Csortos Gyula mint Szabó György Molnár Ferenc A farkas című vígjátékábanhunmagyar
3085Jelenet- és színpadkép Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye 4. színéhez (Egyiptomban)hunmagyar
3086Medek Anna mint Elza Richard Wagner Lohengrin című operájábanhunmagyar
3087Medgyaszay Vilma kabaréjának nyitó plakátjahunmagyar
3088Jelenetkép Herczeg Ferenc A dolovai nábob leánya című színművébenhunmagyar
3089Fenyvesi Emil mint Ocskay László és Csillag Teréz mint Tisza Ilona Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros című történelmi színművébenhunmagyar
3090Báthory Giza mint Valée Ilona és Csortos Gyula mint A felség Drégely Gábor Isteni szikra című komédiájábanhunmagyar
3091Singhoffer Vilma mint Kukorica Jancsi Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3092Singhoffer Vilma mint Kukorica Jancsi Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékábanhunmagyar
3094Hegedűs Gyula mint Gróf Thurein-Ernőffy Károly és Varsányi Irén a címszerepben Szomory Dezső Bella című színművébenhunmagyar
3093Vízvári Gyula mint Bolond és Szacsvay Imre mint Lear William Shakespeare Lear király című szomorújátékábanhunmagyar
2523Scot nemeshunmagyar
2524Scot nemeshunmagyar
2525Czár és ácshunmagyar
2526Két anya gyermekehunmagyar
2527Rágalomhunmagyar
2528Ernanihunmagyar
3335Persephone indulása az alvilágba; búcsúja anyjától, Demetertőlhunmagyar
3336Az aiginai Athena-templom nyugati oromfalahunmagyar
3337Athena aiginai templomának nyugati homokzatahunmagyar
3338Skythák az ú. n. nikopolisi ezüstedény szegélyzeténhunmagyar
3339Kercs-ben (Dél-Oroszországban) talált elektron-edényhunmagyar
3340Dareios haditanácsa; ékítmények az úgynevezett Dareios-edényenhunmagyar
3341Peiraieus, Athén kikötője, mostani alakjábanhunmagyar
3342Tempe völgy Thessaliábanhunmagyar
3343Csatajelenetek görögök és perzsák közthunmagyar
3344Az egestai szinház, elől a theatron, hátul a skenehunmagyar
3345Az athéni Akropolishunmagyar
3095A Troilus és Cressida bemutatójának színlapjahunmagyar
3096Az Éjjeli menedékhely magyarországi bemutatójának színlapjahunmagyar
3097A Modern Színpad Kabaré bemutatójának színlapjahunmagyar
3098A Modern Színpad, Nagy Endre cabaretje bemutatójának színlapjahunmagyar
3099Az ember tragédiája népszínházi bemutatójának színlapjahunmagyar
2529Farsangi iskolahunmagyar
2530Romeo és Juliahunmagyar
2531Hunyadi Lászlóhunmagyar
2532Szökött katonahunmagyar
2533Éljen az egyenlőség!hunmagyar
2534Alvajáróhunmagyar
2535Kemény Simonhunmagyar
2536Mátyás diákhunmagyar
3100Sebestyén Géza mint Lucifer Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményébenhunmagyar
2537Normahunmagyar
2538Stuart Mariahunmagyar
2539Sevillai borbélyhunmagyar
2540Három király, három dámahunmagyar
2541Matildhunmagyar
2542Benyovszky vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2543Két anya gyermekehunmagyar
2544Nőtelen férjhunmagyar
3346Az athéni Akropolishunmagyar
3347Az athéni Akropolis romjaihunmagyar
3348A Parthenon a Propylaiák tetejéről tekintvehunmagyar
3349A Parthenon déli oldalahunmagyar
3350A phigaleiai Apollon-templom romjai, Arkádiábanhunmagyar
3351Két csoport a Parthenon fríz-domborműveibőlhunmagyar
3352A korinthosi Pallas-templom és Akropolis romjaihunmagyar
3353Dexileosnak, a korinthosi háborúban (394.) elesett harczosnak síremlékehunmagyar
3354A xanthosi diadalmi emlék domborműveihunmagyar
3355Az athéni Dionysos-szinház mostani állapotábanhunmagyar
3356A Praxiteles-féle Hermes-szobor fejehunmagyar
3357A trallesi Aphrodite-fejhunmagyar
2545Nabucodonozorhunmagyar
2546Báró és bankárhunmagyar
2547Senneterre marquisné, vagy: Egy napi kaczérsághunmagyar
2548Czár és ácshunmagyar
2549Renegathunmagyar
2550Ludas Matyihunmagyar
3101Ódry Árpád A férfi szerepében Henri-René Lenormand Don Juan estéje című drámájábanhunmagyar
3102Ódry Árpád mint Alceste Moliére Mizantróp című vígjátékábanhunmagyar
3103Ódry Árpád mint Rosmer János Henrik Ibsen Rosmersholm című színművébenhunmagyar
3104Ódry Árpád mint Prospero William Shakespeare Vihar című színjátékábanhunmagyar
3105Misley Anna mint Molnárné és Harangozó Gyula mint Kormányzó, valamint a balettkar Manuel de Falla A háromszögletű kalap című balettjébenhunmagyar
3106Rudolf Kölling mint Egy ifjú mór, Szalay Karola mint Seherezádé, Keresztes Mariska és Vécsey Elvira Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov Seherezádé című balettjébenhunmagyar
3107Térség, háttérben a tengerrel. Díszletterv Darius Milhaud A francia saláta című balettjéhezhunmagyar
2551Renegathunmagyar
2552Benyovszky vagy: A kamcsatkai száműzöttekhunmagyar
3108Biller Irén mint Marietta Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjébenhunmagyar
3109Kosáry Emmi Kálmán Imre Csárdáskirályné című operettjébenhunmagyar
3110Rátkai Márton mint Kancsiáno Bonifác Kálmán Imre Csárdáskirályné című operettjébenhunmagyar
3111Bérczy Mihály mint Serényi, Berky József mint Kerekes Ferkó, Újváry Lajos mint Kancsiano Bonifác és Kozma Hugó mint Edvin Kálmán Imre Csárdáskirályné című operettjébenhunmagyar
3112Jelenet- és színpadkép Szenes Béla Az alvó férj című vígjátékának I. felvonásábólhunmagyar
3113Gombaszögi Frida mint Vilma és Rajnai Gábor mint Ságody Jenő Szenes Béla Az alvó férj című vígjátékábanhunmagyar
3114Bánffy Miklós igazgató és díszlettervező, Zádor Dezső főrendező, Bartókné Ziegler Márta, Kéméndy Jenő jelmeztervező, Bartók Béla és Egisto Tango karmester csoportképe A kékszakállú herceg vára ősbemutatója idejénhunmagyar
2554Scot nemeshunmagyar
2553Szaraczenhunmagyar
3115Harangozó Gyula mint Polichinelle, Szalay Karola mint Isabella és Kőszegi Ferenc mint Coviello Darius Milhaud A francia saláta című balettjébenhunmagyar
3116Székely Mihály mint A kékszakállú herceg és Némethy Ella mint Judit Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operájábanhunmagyar
3117Varsányi Irén mint Olga, Gombaszögi Frida mint Masa és Makay Margit mint Irina Anton Pavlovics Csehov A három nővér című színművébenhunmagyar
3118Rabbi Azriel házának színpadképe Slojme Anszki Dybuk című héber legendájának III. felvonásáhozhunmagyar
3119Kiss Ferenc a címszerepben William Shakespeare Macbeth című szomorújátékábanhunmagyar
3120A magyar és az osztrák frontszínházak találkozója Lembergbenhunmagyar
3121Az egyiptomi szín díszletterve Az ember tragédiájához, Hevesi Sándor újabb rendezésében, az ún. misztérium-színpadi változatbanhunmagyar
3122A prágai szín díszletterve Az ember tragédiájához, Hevesi Sándor újabb rendezésében, az ún. misztérium-színpadi változatbanhunmagyar
3123A párizsi Gréve tér díszletterve Az ember tragédiájához, Hevesi Sándor újabb rendezésében, az ún. misztérium-színpadi változatbanhunmagyar
3124A londoni szín díszletterve Az ember tragédiájához, Hevesi Sándor újabb rendezésében, az ún. misztérium-színpadi változatbanhunmagyar
3125A jégvidék színpadképe Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményébenhunmagyar
3126Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye első színének (A mennyekben) díszlettervehunmagyar
3127Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye paradicsomi színéhez készült tervhunmagyar
3128Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye paradicsomon kívüli színének díszletehunmagyar
3129Anton Pavlovics Csehov A három nővér című színműve IV. felvonásának díszlettervehunmagyar
3130A Völgy a Wartburg előtt kép díszletterve Richard Wagner Tannhäuser című operájáhozhunmagyar
3433Kő-korszakbeli fegyverek, ékszerek, házi- és gazdasági eszközökhunmagyar
3434Bronz-korszakbeli eszközökhunmagyar
3435Hallstatti sírok és mellékleteikhunmagyar
3436Urnák Augsburg vidékérőlhunmagyar
3437Római legiók átkelése a Dunánhunmagyar
3358Attikai iskolai jelenetekhunmagyar
3359Testgyakorló-iskolai (palaistrai) játékokhunmagyar
3360Alexandros issosi csatája Dareiosszalhunmagyar
3361A denderai templom déli külső falának diszítésehunmagyar
3362A Laokoon-szoborcsoporthunmagyar
3363Harczi jelenet az Alexandros-sarkophág egyik (keleti) oldalánhunmagyar
3364Vadászati jelenet az Alexandros-sarkophág egyik (nyugati) oldalánhunmagyar
3365Az Alexandros-sarkophág északi homlokzatának és oldalának domborműveihunmagyar
3366Az Alexandros-sarkophág déli homlokzatának és oldalának domborműveihunmagyar
3438Római tábort ostromló dákokhunmagyar
3439Dák sereg átkelése egy folyónhunmagyar
3440A dákok csatavesztése és menekülésök a hegyek közéhunmagyar
3441A legyőzött dákok menekülése és Trajanus allocutiójahunmagyar
2555Világ szinjátékahunmagyar
3442Római legiók átkelése a tiszánhunmagyar
3443Római legiók hadmenete az Alsó-Tisza mocsárvidékénhunmagyar
3444A római legiók egy germán falut elhamvasztanakhunmagyar
3445Római lovas katona síremlékehunmagyar
3446A dákok hódolása trajanus előtthunmagyar
3447Trajanus barbár testőreihunmagyar
3448Szarmata főnökök tanácskozásahunmagyar
3449Szarmata nők római fogságbanhunmagyar
3450Caesar hídja a Rajnánhunmagyar
3451Germánok áttelepítése a Duna (római) jobbpartjárahunmagyar
3367Xerxes lépcsőjének egy domborművehunmagyar
3368Poseidon templomának romjai Paestumban, a Kr. e. VI. században alapított dél-itáliai görög városbanhunmagyar
3369Egy etruszk sír falfestményeihunmagyar
3370Etruszk műipari emlékekhunmagyar
3371A kerek vesta templom Rómábanhunmagyar
3372A Tiberisbe torkolló cloaca maxima. Fölötte az ú. n. kerek Vesta-templomhunmagyar
3373Castor templomának romjai a római Forumonhunmagyar
3374Caerei sírkamrahunmagyar
3375Cora város templomahunmagyar
3376A római Aventinus mai képe a Tiberisről nézvehunmagyar
3377Régi római sírkamra Perugiábanhunmagyar
3131Az épülő torony díszletterve Dohnányi Ernő A vajda tornya című operájáhozhunmagyar
3132A felépült torony díszletterve Dohnányi Ernő A vajda tornya című operájáhozhunmagyar
3133Talabér jelmeze Dohnányi Ernő A vajda tornya című operájáhozhunmagyar
3134Az athéni szín díszletterve Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményéhezhunmagyar
3135Az római szín díszlete Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményéhezhunmagyar
3136Az bizánci színhez készült terv Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményéhezhunmagyar
3137A párizsi Gréve tér színpadképe Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményéhezhunmagyar
3138Ha mindgyájunknak el kell menni ... Karikatúra-sorozat a háborús alkalmi darabok szereplőiről és két igazgatórólhunmagyar
3378Etruszk sírkő Bolognábanhunmagyar
3379Római legionariushunmagyar
3380A cannaei csatatérhunmagyar
3381A pergamoni fellegvár romjaihunmagyar
3382A pergamoni nagy oltárhunmagyar
3383Athene küzdelme a gygasokkalhunmagyar
3384Hekate és Ares küzdelme a gygasokkalhunmagyar
3385Sybylla temploma Tivolibanhunmagyar
3386Hamvveder, kard, sisak, nyílhegy, dárdavas és harczi kürt egy itáliai gallus sirbólhunmagyar
3387A római Capitolium északi csúcsának mai képehunmagyar
3388Gnaeus Pompeius ókori mellszobrahunmagyar
3452Római legiók harcza germánokkalhunmagyar
3453Palmyra romjaihunmagyar
3454Síroszlopok Palmyra romjai közthunmagyar
3455Maximinus, Constantinus és Licinius császárok tiszteletére szentelt oltárkőhunmagyar
3456Bacchus-szoborhunmagyar
3457Római castellum Saalburg mellett, Homburg közelébenhunmagyar
3458A Felső-Duna vidéke a Peutinger-féle térképenhunmagyar
3459Szilágysomlyói aranylánczhunmagyar
3460Részlet a westenhofeni római villa atriumának mozaikpadlatábólhunmagyar
3461A trieri porta nigrahunmagyar
3462Oberflachti fatörzs-koporsókhunmagyar
3463Ékszerek a népvándorlás korábólhunmagyar
3464Népvándorláskori temetkezéshunmagyar
2556Macbethhunmagyar
2557Csikóshunmagyar
2558Macbethhunmagyar
2559Faluba kell menniehunmagyar
2560Lindahunmagyar
2561Egy nő, ki az ablakon kiugrikhunmagyar
2562Macbethhunmagyar
2563Párbaj mint istenitélethunmagyar
2564Párbaj mint istenitélethunmagyar
2565Lammermoori Luciahunmagyar
3139A fából faragott királyfi díszlettervehunmagyar
3140Kókuszpálma jelmeze Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjéhezhunmagyar
3141Krizantém jelmezterve Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjéhezhunmagyar
3142Dália jelmeze Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjéhezhunmagyar
3143Kamélia jelmeze Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjéhezhunmagyar
3144Rózsa jelmeze Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjéhezhunmagyar
3145Aloé jelmeze Lehár Ferenc A három grácia című revüoperettjéhezhunmagyar
3146A bécsi Burg várának díszletterve Kodály Zoltán Háry János című daljátékának ősbemutatójáhozhunmagyar
3147A világ vége háttérfüggöny-terve Kodály Zoltán Háry János című daljátékának ősbemutatójáhozhunmagyar
3389M. Tullius Cicero ókori mellszobrahunmagyar
3390Ókori római szinház Orangebanhunmagyar
3391A veronai amphitheatrumhunmagyar
3392Dombormű a pompeiibeli u. n. Scaurus-sír falánhunmagyar
3393Victoria megkoszorúzza Juppiterthunmagyar
3394Augustus császár ókori szobrahunmagyar
3395A forum romanum mai képe keletről tekintvehunmagyar
3396A forum romanum mai képe keletről tekintvehunmagyar
3397Varus hadmenetében elesett római centurio emlékkövehunmagyar
3148A helytartói palota terasza Ravennában. Díszletterv Ottorino Respighi A láng című operájának I. felvonásáhozhunmagyar
3398A Pantheon keresztmetszetehunmagyar
3399Festett faldísz Livia palotájának egyik termébenhunmagyar
3400Augustus Apotheosisahunmagyar
3149William Shakespeare Macbeth című szomorújátékának színpadképehunmagyar
3401Római vízvezeték romjai a Campagna síkjánhunmagyar
3402Vespasianus császár ókori mellszobrahunmagyar
3403Amphitrite diadalmenetehunmagyar
3150Lábass Juci ismeretlen operettszerepben 1930 körülhunmagyar
3465Merovingi pénzekhunmagyar
3466Ulfilas upsalai Codex Argenteusának egy lapja hasonmásbanhunmagyar
3467Gót fejedelmi fibulahunmagyar
3468Mozaik Szent György thessalonikéi templomábanhunmagyar
3469A catanai amphitheatrum romjai Siciliábanhunmagyar
3470A római Sz. György-basilikahunmagyar
3404A kiásott Pompeii egy részehunmagyar
3405Egy villa diszítményeihunmagyar
3406Katonai okmány, majdnem eredeti nagyságbanhunmagyar
3407A római Capitoliumhunmagyar
3408A dunai hídhunmagyar
3409Traianus diadaloszlopa és a Traianus-forum romjaihunmagyar
3410Dombormű-részlet Traianus római diadaloszlopáról: a dákok fővárosának ostromahunmagyar
3411Dombormű-részlet Traianus római diadaloszlopáról: egy város pusztitásahunmagyar
3412Domborművek Traianus római diadaloszlopárólhunmagyar
3413Hadrianus ókori mellszobrahunmagyar
3414Zeus Olympios athéni templomának maradványaihunmagyar
3415A Ponte S. Angelo és Hadrianus mauzoleumahunmagyar
3416Antoninus Pius ókori mellszobrahunmagyar
3417Dombormű-részlet Marcus Aurelius római diadaloszlopárólhunmagyar
3418Marcus Aurelius ércz lovasszobra a római Capitoliumonhunmagyar
3419Marcus Aurelius ókori mellszobrahunmagyar
3420Septimius Severus diadalíve a római forumonhunmagyar
3421Caracalla fürdőjének romjaihunmagyar
3422A tarsusi kincsek. Nagy Sándor, II. Fülöp és Hercules képei. Alexander Severus korábólhunmagyar
3423Sapor győzelme Valerianus fölötthunmagyar
3424Gallienus császár ókori szobrahunmagyar
3425Palmyra romjaihunmagyar
3426A Porta Nigra Trierbenhunmagyar
3427Római császári palota maradványa Trierbenhunmagyar
3428A Capitolium mai feljárata nyugatrólhunmagyar
3429Ó-keresztyén sarkophag, melynek szobrászati dísze Noéh bárkáját ábrázoljahunmagyar
3430Nagy Constantinus diadalíve Rómábanhunmagyar
3431A S. Paolo fuori le mura basilika keresztfolyosójahunmagyar
3432Római mozaikok egy Nenningben, Trier mellett kiásott római villábólhunmagyar
3471Domborművek Jovinus rheimsi sírkövénhunmagyar
3472Placidia császárné sírkápolnája Ravennábanhunmagyar
3473Részlet a római katakombákbólhunmagyar
3475A Lex Salica egy lapja hasonmásbanhunmagyar
3476A III. századi pápák temetkező-helye a római katakombákbanhunmagyar
3474A római Sz. Kelemen-basilika belsejehunmagyar
3478A poitiers-i Saint-Jean templom keresztelőkápolnájahunmagyar
3479Mozaikkép a ravennai San Vitale templombanhunmagyar
3480A San Vitale templom Ravennában. 526-547.hunmagyar
3481A jó pásztorhunmagyar
3483A spoletói Péter-templom homlokzatahunmagyar
3151Jelenetkép Dohnányi Ernő A vajda tornya című operájábólhunmagyar
3152Jelenetképek Lengyel József A nagy börtön című hadifogoly-életképébőlhunmagyar
3153Haselbeck Olga mint Brünnhilde Richard Wagner A walkür című zenedrámájábanhunmagyar
3154Katonaszínészek az Áldozati bárány című vígjátékbanhunmagyar
3155Uray Tivadar otthonában, íróasztalánál, az 1930-as évekbenhunmagyar
3156Gombaszögi Ella mint Arabella Eisemann Mihály - Komjáti Károly A cirkusz csillaga című zenés játékábanhunmagyar
3157Berczy Géza mint Borkman és Gombaszögi Frida mint Gunhild Henrik Ibsen John Gabriel Borkman című színművébenhunmagyar
3158Varsányi Irén mint Colette és Kertész Dezső mint Marcel Robert de Flers - Francois de Croisset Hazatérés című vígjátékábanhunmagyar
3676A Doge díszmenete Velenczébenhunmagyar
3677II. Julius pápahunmagyar
3678Gyalogharczra való pánczélhunmagyar
3679Német lovagi fegyverzet a XVI. század közepénhunmagyar
3680I. Miksa császárhunmagyar
3681A Szent-Péter-templom Rómábanhunmagyar
3682X. Leo pápa Medici és Rossi bibornokok közötthunmagyar
3683XII. Lajos lovas-szobra a blois-i várban, a király szülőhelyénhunmagyar
3684II. Miksa császár nagy pecsétjehunmagyar
3159Zilahy Irén ismeretlen szerepben 1930 körülhunmagyar
3160Jelenetkép Ottorino Respighi A láng című operájának I. felvonásábanhunmagyar
3685Mainzi Alberthunmagyar
3161Jelenetkép Ottorino Respighi A láng című operájának III. felvonásában, a ravennai bazilika belsejébenhunmagyar
3686Bölcs Frigyes szász választófejedelemhunmagyar
3162Somlay Artúr vendégként mint Azriel Slojme Anszki Dybuk című héber legendájábanhunmagyar
3687VI. Adrián pápahunmagyar
3163Árpád Margit mint Teiko Kiwa, Toronyi Gyula mint Fleta, Kökény Ilona mint Jeritza, Márk Gyula mint Saljapin és Déry Hugó mint Női-férfi kar Nádor Mihály - Harmath Imre Bábel című nemzetközi operajelenetébenhunmagyar
3164Déry Hugó, Gonda József, Boross Géza, Péchy Erzsi, Szenes Ernő, Toronyi Gyula, Toronyi L. Imre és Márk Gyula Nádor Mihály - Emőd Tamás Friné vagy A szépség diadala című kisoperettjébenhunmagyar
3165Gellért Lajos, Bársony István, Gonda József és Tassy Mária Henri-René Lenormand Számum című színművébenhunmagyar
3166Lengyel József A nagy börtön című hadifogoly-életképe bemutatójának színlapjahunmagyar
3167Csoportkép az Operaház művészeinek hajókirándulásáról, 1934-benhunmagyar
3168Némethy Ella mint Brünnhilde Richard Wagner Az istenek alkonya című zenedrámájábanhunmagyar
3688Frundsberg Györgyhunmagyar
3689V. Károly császárhunmagyar
3169Závodszky Zoltán mint Trisztán Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájábanhunmagyar
3690II. Bajazet és Dzsem csatáibólhunmagyar
3170Bodó Erzsi mint Silvana és Palló Imre mint Basilio Ottorino Respighi A láng című operájábanhunmagyar
3691II. Szulimánhunmagyar
3692Szulimán mecsetje Stambulbanhunmagyar
3693Rhodos ostroma 1480-banhunmagyar
3694Reuchlin diadalahunmagyar
3695Luther mint szerzeteshunmagyar
3696Gúnylap a búcsú ellenhunmagyar
3697X. Leo bullája Luther ellen, melyet ez 1520. decz. 10.-én elégetetthunmagyar
3698X. Leo bullája Luther ellen, melyet ez 1520. decz. 10.-én elégetetthunmagyar
3699Gúnylap Luther ellen, a reformatio idejébőlhunmagyar
3171Dalnoki Viktor mint Napoleon Kodály Zoltán Háry János című daljátékának ősbemutatójánhunmagyar
3172Marschalkó Rózsi mint Mária Lujza Kodály Zoltán Háry János című daljátékának ősbemutatójánhunmagyar
3173Walter Rózsi Giacomo Puccini Turandot címû operájának címszerepébenhunmagyar
3700Lutherhunmagyar
3701Luther nagy kátéja első kiadásának czímlapja hasonmásban. Wittenberg 1529hunmagyar
3702Egy lap hasonmása Luther nagy kátéjának első kiadásából. Wittenberg 1529hunmagyar
3703Német városi élet 1550. körülhunmagyar
3704Német mezei élet 1550. körülhunmagyar
3705Lutherhunmagyar
3706Fülöp hesseni grófhunmagyar
3707Luther Márton emléksorai a reformátoroknak a wernigordi grófi könyvtárban őrzött emlékkönyvében. 1542-bőlhunmagyar
3708Leideni Jánoshunmagyar
3709Knipperdollinghunmagyar
3174Tihanyi Vilma Giacomo Puccini Turandot című operájának címszerepébenhunmagyar
3710Zwinglihunmagyar
3711Luther és a szász választó családja. A háttérben Wittenberghunmagyar
3712V. Károly harminczegy éves korábanhunmagyar
3713V. Károly díszvértezetehunmagyar
3714I. Ferdinánd császárhunmagyar
3715V. Károly öcscse, Ferdinánd, 29 éves korábanhunmagyar
2566Egy szekrény rejtelmehunmagyar
2567Johanna és Jeanettehunmagyar
2568Scot nemeshunmagyar
2569Ernanihunmagyar
2570Párbaj mint istenitélethunmagyar
2571János lovaghunmagyar
2572Borgia Lukreziahunmagyar
2573Két anya gyermekehunmagyar
2574Bánk Bánhunmagyar
2575János lovaghunmagyar
2576Hunyadi Lászlóhunmagyar
2577Kemény Simonhunmagyar
2578Csikóshunmagyar
2579Macbethhunmagyar
2580Mátyás fiahunmagyar
2581Országgyülési szálláshunmagyar
2582Alvajáróhunmagyar
2583Brutus és Lucretiahunmagyar
3716I. Ferdinánd császárhunmagyar
3717Nürnberg 1552-benhunmagyar
3718III. Pál pápahunmagyar
3719Lutherhunmagyar
3720Luther Márton végrendeletének utolsó sorai és a tanuk aláirásahunmagyar
3721János Frigyes választófejedelem búcsúja V. Károlytól Linznél, 1552 szeptember 2-ánhunmagyar
3722Köln látképe 1531-bőlhunmagyar
3723Fejedelem úton; II. Frigyes bajor herczeghunmagyar
3724IX. Károly svéd királyhunmagyar
3725Wolsey bibornokhunmagyar
3726A Stuartok koronájahunmagyar
3727A felsőház ülése Erzsébet angol királynő alatthunmagyar
3728Erzsébet angol királynőhunmagyar
3729Kálvinhunmagyar
3730Knox Jánoshunmagyar
3731Antwerp látképe a XVI. századbanhunmagyar
3732A nürnbergi vár udvarahunmagyar
3734Melanchthonhunmagyar
3735IV. Pál pápahunmagyar
3484Theodelinda királyné diptychona. «Theca Aurea.»hunmagyar
3485Rothari Edictumának egyik lapjahunmagyar
3486Folyosó-részlet a S. Giorgio Inganna-Poltron templombanhunmagyar
3487Angolszász agyagurnákhunmagyar
3489A Hy (Jona) monostor romjaihunmagyar
3490Halcsont-szekrény Jeruzsálem bevételét ábrázoló oldalahunmagyar
3491Chlodvig és fiai állószobrai a St. Germain-Dès-templom előcsarnokábanhunmagyar
2584Don Caesar de Bazanhunmagyar
2585Párisi rongyszedőhunmagyar
2586IV. Henrik királyhunmagyar
2587St.-Tropezi urnőhunmagyar
2588Fiatal házasok, vagy: Megházasodtam!hunmagyar
3175Szügyi Kálmán mint Pang Giacomo Puccini Turandot című operájábanhunmagyar
3176Palotay Árpád mint Egy mandarin Giacomo Puccini Turandot című operájábanhunmagyar
3177Varsányi Irén és gyermekei 1912-benhunmagyar
3178Szügyi Kálmán mint Pang, Laurisin Lajos mint Pong, Székelyhidy Ferenc mint Kalaf és Pogány Ferenc mint Ping Giacomo Puccini Turandot című operájábanhunmagyar
3179Jelenetkép Kodály Zoltán Székely fonó című daljátékábanhunmagyar
3180A Krasznaja Recska-i fogolytábor társulatának különleges papírra nyomtatott műsorlapja Kálmán Imre operettjéhezhunmagyar
3181Ódry Árpád William Shakespeare III. Richárd című szomorújátékának címszerepébenhunmagyar
3182Székelyhidy Ferenc operaénekes, otthonában az 1930-as évekbenhunmagyar
3183Závodszky Zoltán mint Trisztán Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájábanhunmagyar
3184Tőkés Anna otthonában, az 1930-as évekbenhunmagyar
3185Walter Rózsi zongorája mellett, szereptanulás közben az 1930-as évekbenhunmagyar
3186Walter Rózsi mint Vénusz Richard Wagner Tannhäuser című operájábanhunmagyar
3187Honthy Hanna Fényes Szabolcs Maya című operettjének címszerepébenhunmagyar
3492Frank fejedelemhunmagyar
3493Részlet a st. denisi templom belsejébőlhunmagyar
3495A jouarre-i kápolna sírboltjahunmagyar
2598Az árva fiu, és a londoni koldusokhunmagyar
3196Ódry Árpád mint Ádám-Fáraó Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményébenhunmagyar
3197Ódry Árpád William Shakespeare Hamlet című tragédiájának címszerepébenhunmagyar
3198Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operája ősbemutatójának címlapjahunmagyar
3199Mit vesztett a magyar szinészet Trianon által? - az Országos Színészegyesület által készíttetett térképhunmagyar
2589Fra-Diavolo vagy: A terracinai fogadóhunmagyar
2590Bánk Bánhunmagyar
2591A jegygyűrühunmagyar
2592Benyovszky vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2593D'Essonne lovaghunmagyar
3188Kosáry Emmi vendégként mint Vereczki Szilvia és a cigányok Kálmán Imre Csárdáskirályné című operettjébenhunmagyar
3189Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója és Csathó Kálmán főrendező autóban, 1930 körülhunmagyar
3190Ódry Árpád mint XIV. Lajos és Pethes Imre mint Moliére Pekár Gyula Moliére a királynál című ünnepi játékábanhunmagyar
3191Gál Gyula mint Boléne püspök és Pethes Imre Henri Lavedan A párbaj című színművébenhunmagyar
3192Ódry Árpád mint Dr. Morey és Pethes Imre mint Dániel abbé Henri Lavedan A párbaj című színművébenhunmagyar
3193Pethes Imre Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című drámájának címszerepébenhunmagyar
3194Pethes Imre Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című drámájának címszerepébenhunmagyar
3195Pethes Imre mint Mr. Crichton James Matthew Barrie Egyenlőség című színművébenhunmagyar
3737A trienti zsinat egy ülésehunmagyar
2594Egyveleghunmagyar
2595Antonyhunmagyar
2596D'Essonne lovaghunmagyar
2597Ernanihunmagyar
3200Darvas Lili mint Csákány Ágnes és Somló István mint Dr. Várnai Péter Heltai Jenő Jó üzlet című vígjátékábanhunmagyar
3201Somlay Artúr a Nemzeti Színház erkélyén, 1920 körülhunmagyar
3202Somlay Artúr Robert Emmer Sherwood Hannibál című vígjátékának címszerepébenhunmagyar
3204Somlay Artúr mint Őfelsége és Makláry Zoltán mint Adjutáns Fodor László Díszelőadás című színművébenhunmagyar
3205Nagy György mint Kovács György, Hollós Ilona mint Zólyomi Vica és Lontay István mint Bérczy Tibor Vajda László - Földes Jolán Vica című színművébenhunmagyar
3206Gellért Lajos mint Sólyom és Verbőczy Ila mint Vera Gellért Lajos - Szánthó Dénes A nagy riport című színművébenhunmagyar
3207George Bernard Shaw Szent Johanna című színműve bemutatójának plakátjahunmagyar
3208Tolnay Klári mint Felicia Ricardo és Greguss Zoltán mint Don Vicente Alcantara Edith Ellis Vihar az Egyenlítőn című színművébenhunmagyar
3209Muráti Lili mint Ágota, Dajka Margit mint Zsuzsi és Lázár Mária mint Joli Bús Fekete László Szerelemből elégtelen című életképébenhunmagyar
3738Az uxmali templomromok Yukatanbanhunmagyar
3739Cortez vértezetehunmagyar
3740Ferdinánd császár mandátuma Wimpfen városához követek küldésének ügyében az 1539. szentháromság vasárnapján (jun. 1.)hunmagyar
3741Szapolyai János királyhunmagyar
3742Bécs ostroma 1529-benhunmagyar
3743Jurisics Miklósnak, Kőszegen, 1532. márcz. 13-án kelt levelehunmagyar
3744Fráter György levele a császárhozhunmagyar
3745Zrinyi Miklós levele özv. Nádasdy Tamásnéhoz, Csáktornyáról, 1566. ápr. 19-érőlhunmagyar
3746I. Zsigmond király sirja a krakkói dómbanhunmagyar
3747Lengyel fegyverzet a XVI. század elejérőlhunmagyar
3748II. Zsigmond Ágost lengyel királyhunmagyar
3210Csathó Kálmán Fűszer és csemege című színművének színpadképe, Vörös Pál díszletterve utánhunmagyar
3749II. Zsigmond Ágost király siremléke Krakkóbanhunmagyar
3750IV. Vaszilij Ivanovicshunmagyar
3211Ráday Imre mint Iván és Darvas Lili mint Ági Margit Molnár Ferenc Nagy szerelem című vígjátékábanhunmagyar
3751Moszkva egy tervrajza a XVI. századbólhunmagyar
3752IV. Ivánhunmagyar
3212Sulyok Mária mint Lici és Törzs Jenő mint Marcell Fodor László Rulett című vígjátékábanhunmagyar
3753A pápa áldást oszt a még be nem fejezett Szent Péter-templom loggiájárólhunmagyar
3754Tizianhunmagyar
3755I. Ferencz franczia király családja körébenhunmagyar
3756A chambordi kastélyhunmagyar
3757Ariostohunmagyar
3758Antwerp látképe a XVI. századbanhunmagyar
3213Herczeg Vilmos mint Csillik Mózes, Kiss Manyi mint Juliska és Rónay Béla mint Vermes Harsányi Zsolt Család című színművébenhunmagyar
3214Lehotay Árpád mint Jézus Voinovich Géza Magyar Passió című művébenhunmagyar
3215Aczél Ilona mint Szűz Mária Voinovich Géza Magyar Passió című művébenhunmagyar
3216Harasztos Gusztáv mint Júdás Voinovich Géza Magyar Passió című művébenhunmagyar
3217Jelenetkép Voinovich Géza Magyar Passió című művébőlhunmagyar
3496Nagy Károly koronájahunmagyar
3497Widukind ereklyetartója és keresztelő csészéjehunmagyar
3498Nagy Károly életéből vett képekkel diszitett ablak a chartresi dómbanhunmagyar
3500Az aacheni dóm keresztmetszetehunmagyar
3501A párisi St. Geneviève régi templom sírboltja merovingi kőkoporsókkalhunmagyar
3502A Nagy Károly tetemeit rejtő ezüstszekrényhunmagyar
3505Lorschi kápolna a Karolingek korábólhunmagyar
3507N. Károly és III. Leo pápa Sz. Péter lábainálhunmagyar
3218Juhász József mint Balga és az Ördögök Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékábanhunmagyar
3219Szabó Sándor mint Csongor és Szörényi Éva mint Tünde Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékábanhunmagyar
3220Jelenetkép Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékábólhunmagyar
3508I. Hadrián pápa síriratahunmagyar
3511A petrossai aranylelet főbb tárgyai, az úgynevezett Athanarich-kincshunmagyar
3221László Miklós Illatszertár című vígjátékának színpadképe, Vörös Pál díszletterve utánhunmagyar
3224A hármas út színpadképe Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékában, Jaschik álmos díszletterve utánhunmagyar
3225Juhász József mint Balga és Szeleczky Zita mint Ledér Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékábanhunmagyar
3226Ungvári László mint Heyemon, Eőry Kató mint O-Karu és Timár József mint Asano-Naganori herceg (Juranosuké) Kállay Miklós A roninok kincse című színművébenhunmagyar
3227Bajor Gizi mint Blanche Csathó Kálmán Az új rokon című vígjátékábanhunmagyar
3228Páger Antal mint Adolphe Hortigan és Komár Júlia mint Nadine de Pontbrisson Paul Armont - Léopold Marchand Szabó a kastélyban című zenés vígjátékábanhunmagyar
3229Jelenetkép Fodor László Társasjáték című vígjátékábanhunmagyar
3761Egmont és Hornes kivégzése Brüssel piaczánhunmagyar
3762Stuart Mária halálos itélete. Kelt Greenwichben, 1587 február elsejénhunmagyar
3230Somlay Artúr mint Ulrich Tamás báró és Gaál Franciska mint Nagy Zsuzsi Fodor László A templom egere című vígjátékbanhunmagyar
3759A vassyi vérfürdőhunmagyar
3760A negyedik összecsapás a dreuxi csatában; ebben esett el St. André marsalhunmagyar
3231Jelenetkép Hunyady Sándor Lovagias ügy című életképébenhunmagyar
3233Jelenetkép George Bernard Shaw Szent Johanna című színművébenhunmagyar
3763A Szent-Bertalan éjhunmagyar
3764Bál Albert és Izabella udvaránálhunmagyar
3234Bajor Gizi Haitang Klabund A krétakör című játékábanhunmagyar
3235Kono-Moronao jelmeze Kállay Miklós A roninok kincse című színművéhezhunmagyar
3236Kaoyo hercegnő jelmeze Kállay Miklós A roninok kincse című színművéhezhunmagyar
3237Egy ronin jelmeze Kállay Miklós A roninok kincse című színművéhezhunmagyar
3238Kudayu jelmeze Kállay Miklós A roninok kincse című színművéhezhunmagyar
3239O-Karu jelmeze Kállay Miklós A roninok kincse című színművéhezhunmagyar
3240Kabarédíszlet az Andrássy úti Színház 1934-es műsoráhozhunmagyar
3241A Komikusok Kabaréjának előadásához készült díszletterv 1933-bólhunmagyar
3242A Royal Orfeum számára készített díszletterv 1938-bólhunmagyar
3244Békeffi László karikatúrája 1938-bólhunmagyar
3245Erdélyi Mihály karikatúrája 1942-bőlhunmagyar
3246A Csongor kertjében álló csodafa díszletterve Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékábanhunmagyar
3247Tünde jelmeze Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesejátékáhozhunmagyar
3248A kira fogadótermének díszletterve Kállay Miklós A roninok kincse című színművének I. felvonásáhozhunmagyar
3512Népvándorláskori fedeles ezüstkorsóhunmagyar
3513Maximianus érsek elefántcsont trónusa a ravennai dóm sekrestyéjébenhunmagyar
3514Justinianus császár és udvarbiráihunmagyar
3515Görög orvosokhunmagyar
3516Nagy Károly capituláréihunmagyar
3519Nagy Károly evangeliáriumahunmagyar
3249A jeruzsálemi bevonulás díszletterve Liszt Ferenc Krisztus oratóriumáhozhunmagyar
3250Az Apoteózis díszletterve Liszt Ferenc Krisztus oratóriumáhozhunmagyar
3251Timár József mint Ágoston és Bajor Gizi Zilahy Lajos Hazajáró lélek című színművébenhunmagyar
3252Jávor Pál mint István és Bajor Gizi mint Mária Zilahy Lajos Hazajáró lélek című színművébenhunmagyar
3253Palló Imre mint Krisztus Liszt Ferenc Krisztus oratóriumábanhunmagyar
3254Palló Imre mint Krisztus Liszt Ferenc Krisztus oratóriumábanhunmagyar
3521Frank harczosokhunmagyar
3522Egy lap hasonmása Gergely toursi püspöknek a VII. század második felében keletkezett művéből, mely a frankok történetéről szólhunmagyar
3523Elefántcsont kürthunmagyar
3524A konstantinápolyi Sophia-templom belsejehunmagyar
3525A pécsi ó-keresztyén sírkamra falfestményehunmagyar
3526Töredékek Justinianus Pandectáiból. Eredeti nagyságbanhunmagyar
3255Voinovich Géza Magyar Passiója szegedi bemutatójának plakátjahunmagyar
3527Krisztus alakja a konstantinápolyi Sophia-templom mozaikképénhunmagyar
3256Tasnády Fekete Mária teniszütővel, az 1920-as évekbenhunmagyar
3528Mauricius császár papyrusra írt oklevelének hasonmásahunmagyar
3529Theodora császárné és udvarhölgyeihunmagyar
3257Jelenet a virágvasárnapi képben Liszt Ferenc Krisztus oratóriumábanhunmagyar
3258Góth Sándor falkavadászaton, 1930 körülhunmagyar
3530Arab útlevél töredéke 750-bőlhunmagyar
3531Egy lap hasonmása a Korán egyik kéziratábólhunmagyar
3532Korán-töredék kufai irásjegyekkelhunmagyar
3533Az Amr-mecset belsejehunmagyar
3534Omar mecsetjehunmagyar
3535Omar mecsetje Jeruzsálembenhunmagyar
3536A damaszkusi nagy mecsethunmagyar
3537A damaszkusi nagy mecset előcsarnokahunmagyar
3538Az iszfaháni nagy mecsethunmagyar
3539Nagy Károly képmásahunmagyar
3540Papok és főuri nők a IX. században.hunmagyar
3259A bécsi Simplicissiumus Cabaret egyik jelenetének záróképehunmagyar
3260Bajor Gizi mint Fruzsina Rózsahegyi Kálmánnal Zilahy Lajos Zenebohócok című commedia dell' artéjábanhunmagyar
3261Bulla Elma mint Johanna George Bernard Shaw Szent Johanna című színművébenhunmagyar
3262Fenyő Árpád, Komlós Vilmos, Sass Olga és Boross Géza kabaréjelenetbenhunmagyar
3263Solthy György Ide gyere rózsám című operettjének plakátjahunmagyar
3264A Timosa című zenés románc plakátjahunmagyar
3765Boszorkánygyülés a Blocksbergenhunmagyar
3766Hasonmása II. Miksa császár egy mandátumának, Grumbach és Társai ügyébenhunmagyar
3767Egy 1555-ben megjelent röpirat hasonmása, mely Dernburgban, Reyenstein am Harz grófságban történt boszorkányégetést ír lehunmagyar
3768Egy gúnylap hasonmása, 1635 tájárólhunmagyar
3769Mátyás császár koronázó díszmenete Majna-melléki Frankfurtban, 1612-benhunmagyar
3770Prága látképehunmagyar
3771Az Ulászló-féle fogadóterem a prágai várbanhunmagyar
3772Egy V. Fridrik pfalzi választó ellen intézett gúnyirat kisebbitett hasonmásahunmagyar
3773Emléklap a svédeknek Németországba való érkezésére, 1631hunmagyar
3774Gusztáv Adolf egy rendeletének hasonmásahunmagyar
3775Magdeburg ostroma Tilly által, 1631-benhunmagyar
3776A harminczéves háború katonai büntetéseiből. Kerékbetöréshunmagyar
3778A császárt a jezsuitáktól óvó röpirat hasonmásahunmagyar
3544A mainzi dóm a chorus felől nézvehunmagyar
3545II. Henrik császárnak és nejének, Kunigundának, síremléke a bambergi dómbanhunmagyar
3546II. Henrik császár és Kunigunda császárné legendájának első lapjahunmagyar
2599Vicomte Letoriereshunmagyar
3547A X. század végének életébőlhunmagyar
3548Könyvtáblahunmagyar
2600Macbethhunmagyar
2601János lovaghunmagyar
3549A speieri dóm belsejehunmagyar
2602Kérek két pengőt kölcsönhunmagyar
3550Hadi készségek a XII. századbanhunmagyar
2603A szép molnárnőhunmagyar
2604Hunyadi Lászlóhunmagyar
2605Csikóshunmagyar
2608Párbaj mint istenitélethunmagyar
2609Macbethhunmagyar
2610Lignerolles Luizahunmagyar
2611Tartuffe vagy A képmutatóhunmagyar
2612Hunyadi Lászlóhunmagyar
2613Lignerolles Luizahunmagyar
2614Szökött katonahunmagyar
2615Darlington Richardhunmagyar
2616Rohan Máriahunmagyar
2617A fösvényhunmagyar
2618Sobri; vagy Paraszt lakodalom Bakonybanhunmagyar
2619Nabucodonozorhunmagyar
2620Nagy szavalati, dal-, zene-, és tánczegyveleghunmagyar
2621Sobri; vagy Paraszt lakodalom Bakonybanhunmagyar
3556A magyar szent koronahunmagyar
3557Szent István király koronázási palástjahunmagyar
3558A «Crac Des Chevaliers» a tripolisi grófságbanhunmagyar
3559Ibn Tulún mecsetje Kairóbanhunmagyar
3560II. Basilius császárhunmagyar
2622Csikóshunmagyar
3561IV. Romanos császár és Eudoxiahunmagyar
3562Nikephoros Botaniateshunmagyar
3568A citeauxi kolostorhunmagyar
3566A cordovai mecset belsejehunmagyar
3567Az Alhambra egy falának diszitésehunmagyar
3569III. Konrád lovas-szobra a bambergi dómbanhunmagyar
3570A bambergi dómhunmagyar
3571Egy várfal támadása és védése a XII. századbanhunmagyar
3572Egy várfal támadása és védése a XII. századbanhunmagyar
3573A császári dalmaticahunmagyar
3574Harczos, tudós, kereskedő és földmíves a XII. századbanhunmagyar
3575II. Frigyes császár oklevele a brémai dominikánusok részérehunmagyar
3576Az udvari kápolna, Capella Palatina, a normann királyok palermói palotájában (1129-1140)hunmagyar
3577A gelnhauseni császári palota romjaihunmagyar
3578A poitiersi dóm. A XII. századbólhunmagyar
3579Provencei Margit és Lajos, Szent Lajos, elsőszülött fiahunmagyar
3580Plantagenet Gottfried, Maine és Anjou grófja. † 1149hunmagyar
3582A magna charta alapjáúl szolgáló 1215-iki törvényczikkek hasonmásahunmagyar
3583Szent László I. törvénykönyvehunmagyar
3584Szent László fejereklyetartó mellszobrahunmagyar
3585A magyar korona, kormánypálcza és országalmahunmagyar
3586A harczoló és diadalmas egyházhunmagyar
3587Bajor Lajos császárhunmagyar
3588Lajos bajor király törvénykönyvének első lapja, 1346hunmagyar
2623Benyovszky vagy a kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2624Lucifer és a bérlő vagy: A zöld ördöghunmagyar
2625Darlington Richardhunmagyar
2626Scot nemeshunmagyar
2627Horatiusok és Curiatiusokhunmagyar
2628Két Barcsayhunmagyar
2629Sobri; vagy Paraszt lakodalom Bakonybanhunmagyar
2630Macbethhunmagyar
3591Bucsúlevél 1430 tájékárólhunmagyar
3592Huszita-vita a lengyel király udvaránálhunmagyar
3593XXIII. János pápa bevonulása a konstanzi zsinatrahunmagyar
3594Zsigmond császár ünnepélyes menete Konstanzban, a pápa által neki ajándékozott arany rózsávalhunmagyar
3595Husz, az ördögökkel telerajzolt papirsüvegben, útban a máglyárahunmagyar
3596Enea Silvio Piccolomini elutazása a baseli zsinatrahunmagyar
3597VII. Henriket, visszatérőben a császári koronázásról, egy zsidó követség privilegiumaik megerősítésére kérihunmagyar
3598Ruprecht király kérdéseinek legrégibb kézirata a vehmebiróság dolgában, 1408-bólhunmagyar
3599Fridrik nürnbergi gróf hűbérül nyeri a brandenburgi őrgrófságothunmagyar
3600Fridrik nürnbergi gróf hűbérül nyeri a brandenburgi őrgrófságothunmagyar
3601Német harczi viselet a XV. század első harmadábanhunmagyar
3604I. Miksa török harczaibólhunmagyar
3606Firenze látképe 1490. körülhunmagyar
3607Savonarola és a vele együtt kivégzett dominikánusok tűzhalála a firenzei Piazza Della Signorában, 1498. április 7.hunmagyar
3608Körmenet a szent kereszt ereklyéjével a velenczei Márkus-téren, 1496.hunmagyar
3609Részlet Velenczének 1500-ban Jacopo De Barbarj által fára metszett látképéből. (kisebbítve)hunmagyar
3610Giovanni Galeazzo Visconti síremléke Certosában, Pávia melletthunmagyar
3612Lovag és ló teljes díszvértezetehunmagyar
3613A dornachi csata, 1490hunmagyar
3614A brüggei városházahunmagyar
3615A nagymester marienburgi palotájának homlokzatahunmagyar
3616A városháza Löwenben. Épült 1448-63hunmagyar
3617Festmény a Somme le roi cz. kéziratban, 1300 tájékárólhunmagyar
3618Brügge látképe a XV. században. Az előtérben gentiek és brüggiek harczolnakhunmagyar
3619Utczai harcz Londonbanhunmagyar
3620Egy város ostromahunmagyar
3621Franczia viselet és fegyverzet a XIV. sz. első felébenhunmagyar
2632Messinai hölgy, vagy: A testvéri viharhunmagyar
2633Lindahunmagyar
3625VII. Károly lit de justice-je Vendôme-ban, 1458.hunmagyar
2635Egy szekrény rejtelmehunmagyar
3627Egy lap a franczia királyok fölkenését előadó ceremonia-könyvbőlhunmagyar
3628Merész Károly burgundi herczeghunmagyar
2637Horatiusok és Curiatiusokhunmagyar
2638Báró és bankárhunmagyar
3629V. Károly franczia király megkoronáztatásahunmagyar
2639Don Pasqualehunmagyar
2644Tartuffehunmagyar
3634XI. Lajos franczia királyhunmagyar
3635Jacques Coeur háza Bourgesbanhunmagyar
3636Bretagnei Anna, Francziaország királynője, patronái közötthunmagyar
3637Bretagnei Anna koronázási menetehunmagyar
3638II. Richard angol király temetésehunmagyar
3639Egy angol király halálos ágyánhunmagyar
3640Előkelő nemesek fogadása a walesi herczegi párnálhunmagyar
2645János lovaghunmagyar
2646Dom Sebastianhunmagyar
2647Darlington Richardhunmagyar
2648Scot nemeshunmagyar
2649Bánk bánhunmagyar
2650Lindahunmagyar
2651Egy nő, ki az ablakon kiugrikhunmagyar
2652Mari, egy anya a népbőlhunmagyar
3642Az Alhambra belsejébőlhunmagyar
3643II. (Katholikus) Ferdinánd; Ambras várában őrzött fegyverzetébenhunmagyar
3644Boabdil, Granada utolsó királyának állítólagos arczképehunmagyar
3648Nagy Kázmér sirja a krakói dómbanhunmagyar
2653Vallomásokhunmagyar
2654Ernanihunmagyar
2655Két anya gyermekehunmagyar
2656Csikóshunmagyar
2657Párisi rongyszedőhunmagyar
2658Rózsahunmagyar
2659Az ezred leányahunmagyar
2660A szerelmes paphunmagyar
3651Delhi romjaiból: Kotb ed-din Eibek török emir, később szultán, (1210) Minaretjehunmagyar
3652Delhi romjaiból: Kotb ed-din Eibek (1210.) török emir, később delhii szultán minaretjének kapujahunmagyar
3653Altytmis indiai uralkodó síremléke Delhi romjai közt (1210-1236)hunmagyar
3654A Sophia-templom látképe Trapezuntbanhunmagyar
3655Jelenet Konstantinápoly bevételébőlhunmagyar
3656Olaszország templomi életéből 1400 tájánhunmagyar
3657Eine Mahnung der Christenheit wider die Türken cz. munka első oldalának hasonmásahunmagyar
3658Enea Silviot pápává választjákhunmagyar
3659Olasz egyetemi hallgatóság a XV. századbanhunmagyar
3660X. Leo pápa átveszi az arany czipőket.hunmagyar
3661Michelangelo Mózesehunmagyar
3662Rafael önarczképehunmagyar
3663VIII. Incze pápa síremléke a Szent-Péter templombanhunmagyar
3664VIII. Károly franczia királyhunmagyar
3665Fra Mauro földképe 1459-bőlhunmagyar
3666A Hunyadiak czímerlevele a bővített czímerrelhunmagyar
3667Zsigmond császárhunmagyar
3668Ziskahunmagyar
3669Mátyás király trónkárpitjahunmagyar
2662Macbethhunmagyar
2663A szerelmes paphunmagyar
3670III. Frigyes császár sírköve a bécsi Szent-István templomban és felesége, Eleonóra császárné sírköve a bécs-ujhelyi apátságbanhunmagyar
3671Mátyás király breviariumának második czímlapjahunmagyar
3672I. Miksa császárhunmagyar
3673II. Ulászló elbeszéli a pórlázadást X. Leo pápának s pénzbeli segitséget kér tőlehunmagyar
3674I. Miksát császárrá koronázzákhunmagyar
3675I. Miksa császárhunmagyar
2664Capriciosa vagy: Ne kérdezd a hölgy éveithunmagyar
2665Ernanihunmagyar
2666Az amerikaihunmagyar
2667Nabucodonozorhunmagyar
2668Valaki gyermekehunmagyar
2669Mátyás diákhunmagyar
2670Moori vásárhunmagyar
2671Dom Sebastianhunmagyar
2672Oscar, vagy Megcsaltam nőmethunmagyar
2673Don Caesar de Bazanhunmagyar
2674Végrendelethunmagyar
2675Johanna és Jeanettehunmagyar
2676A rabhunmagyar
2677Benyovszky; vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2678Éljen az egyenlőség!hunmagyar
2679Pókaiakhunmagyar
2680Macbethhunmagyar
3906A párisi congressus, 1856hunmagyar
3907Viktor Emánuel olasz király bevonulása Firenzébehunmagyar
3908I. Vilmos porosz király a berlini királyi várpalota Fehér-termében megnyitja az Északnémet szövetség gyülését, 1867 febr. 24.hunmagyar
3909Koronázás a budavári főtemplombanhunmagyar
3910III. Napoleon franczia császárhunmagyar
3911Eugenia császárné udvarhölgyei körébenhunmagyar
3912Tábori élethunmagyar
3913Bismarck és Jules Favre értekeznek Jessé asszony házában, Versaillesbanhunmagyar
3914II. Sándor orosz czár vezérkarával Plevna ostrománálhunmagyar
2681Mátyás fiahunmagyar
2682Hunyadi Lászlóhunmagyar
2683Csikóshunmagyar
2684Falura kell menniehunmagyar
2685Mártha; vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2686Bánk bánhunmagyar
2687Nabucodonosorhunmagyar
2688A szerelmes paphunmagyar
2689Mártha; vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2690A jegygyűrühunmagyar
2696Sevillai borbélyhunmagyar
2697Két pisztolyhunmagyar
2698Hamlethunmagyar
2699Alvajáróhunmagyar
2700Adriennehunmagyar
2701Borgia Lucreziahunmagyar
2702Eszter és Dávidhunmagyar
2703Ernanihunmagyar
2704Szökött katonahunmagyar
2705Nő nem lehet királyhunmagyar
2706Benyovszky; vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2708Gemma Di Vergyhunmagyar
2709Nő nem lehet királyhunmagyar
2710Mártha; vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2711Párbaj mint istenitélethunmagyar
2712Paul Jones a kalózhunmagyar
2713Rohan Máriahunmagyar
2714Tartuffehunmagyar
2715Lammermoori Luciahunmagyar
2716Pókaiakhunmagyar
2717Dom Sebastianhunmagyar
2718Világ szinjátékahunmagyar
2719Czár és ácshunmagyar
2720Mária Magdolnahunmagyar
2721Macbethhunmagyar
2722A fösvényhunmagyar
2723Angelo, Padua zsarnokahunmagyar
2724Egy szekrény rejtelmehunmagyar
2725Forradalom előtt, alatt, utánhunmagyar
2726Mártha, vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2727Kalmár és tengerészhunmagyar
2728Farsangi iskolahunmagyar
2729Az árva fiú, és A londoni koldusokhunmagyar
2730Bátori Máriahunmagyar
2731Párisi rongyszedőhunmagyar
2732A szerelmes paphunmagyar
2733Mártha, vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2734Egy pohár vizhunmagyar
2735Macbethhunmagyar
2736Othellohunmagyar
2737Az unatkozotthunmagyar
2738Csikóshunmagyar
2739Az ezred leányahunmagyar
2740Grittihunmagyar
2741Richelieu első párbajahunmagyar
2742Fra-Diavolo; vagy: A terracinai fogadóhunmagyar
2743Kean, vagy: Könnyelmüség és lángészhunmagyar
2744Peleskei notáriushunmagyar
2745Benyovszky, vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2746Pajzán ifjuhunmagyar
2747Borgia Lucreziahunmagyar
2748Eleven holt házaspárhunmagyar
2749Don Caesar de Bazanhunmagyar
2750A kunokhunmagyar
2751A rabhunmagyar
2752Dom Sebastianhunmagyar
2753III. Richard királyhunmagyar
2754A kunokhunmagyar
2755A bácsi, vagy: A szerelmes családhunmagyar
3935Danzignak és környékének térképehunmagyar
3936Gróf Sinzendorf Fülöphunmagyar
3937Páris régi térképehunmagyar
3938Konstantinápoly a XVIII. század elejénhunmagyar
3939A Zrínyiek családfájahunmagyar
3940Pest és Buda megszállása 1542-benhunmagyar
3941Pozsony. (Merzan Topographiájából.)hunmagyar
2756Párisi naplopóhunmagyar
2757Kétalakuhunmagyar
2758A pajkos juristahunmagyar
2759Ernanihunmagyar
2760Charlotte kapitányhunmagyar
2761Saint Georges lovaghunmagyar
2762Veszedelmes nagynénehunmagyar
2763Az ördög naplójahunmagyar
2764Mártha, vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2765Egy nő, ki az ablakon kiugrikhunmagyar
2766Kemény Simonhunmagyar
2767Johanna és Jeanettehunmagyar
2768Vicomte Letoriereshunmagyar
2769Elmellőzéshunmagyar
2770Sevillai borbélyhunmagyar
2771Bakőz, vagy: Az ártatlan hibásokhunmagyar
2772Szökött szinész és katonahunmagyar
2773Szökött katonahunmagyar
2774Korona és vérpad, vagy álom-italhunmagyar
2775A kunokhunmagyar
2776Miveltség és természet, vagy: A képmutatókhunmagyar
2777Macbethhunmagyar
2778Egy táblabiró a martiusi napokbanhunmagyar
2779Egy táblabiró a martiusi napokbanhunmagyar
2780A kunokhunmagyar
2781Fiescohunmagyar
2782Nabucodonosorhunmagyar
2783Polgári és regényeshunmagyar
2784Báró és bankárhunmagyar
2785Lindahunmagyar
2786Egy táblabiró a martiusi napokbanhunmagyar
2787Ármány és szerelemhunmagyar
2788Macbethhunmagyar
2789Csalódásokhunmagyar
2790Lázár pásztorhunmagyar
2791Senneterre marquisné vagy: egy napi kaczérsághunmagyar
2792Hunyadi Lászlóhunmagyar
2793Csikóshunmagyar
2794Nép és aristocratiahunmagyar
2795Lammermoori Luciahunmagyar
2796A szerelmes paphunmagyar
2797Dom Sebastianhunmagyar
2798II. Rákóczy Ferencz fogságahunmagyar
2799A kunokhunmagyar
2800II. Rákóczy Ferencz fogságahunmagyar
3942Várpalotahunmagyar
3943Eger ostromahunmagyar
3944Gyula bevétele a törökök általhunmagyar
2801Nép és aristocratiahunmagyar
2802Eskü, vagy Syracusa zsarnokahunmagyar
2803Romeo és Juliahunmagyar
2804Lindahunmagyar
2805Egy táblabiró a martiusi napokbanhunmagyar
2806II. Rákóczy Ferencz fogságahunmagyar
2807A kunokhunmagyar
2808Matildhunmagyar
2809Házasság dobszónálhunmagyar
2810Mártha, vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2811Egy táblabiró a martiusi napokbanhunmagyar
2812II. Rákóczy Ferencz fogságahunmagyar
2813Eszter és Dávidhunmagyar
2814Eskü, vagy Syracusa zsarnokahunmagyar
2815Scot nemeshunmagyar
2816Benyovszky, vagy: A kamcsatkai számüzöttekhunmagyar
2817Tell Vilmoshunmagyar
2818Tell Vilmoshunmagyar
2819Nép és aristocratiahunmagyar
2820Alvajáróhunmagyar
2821Sobri, vagy: Paraszt lakodalom Bakonybanhunmagyar
2822Don Caesar de Bazanhunmagyar
2823Scot nemeshunmagyar
2824Ernanihunmagyar
2825Csikóshunmagyar
2826II. Rákóczy Ferencz fogságahunmagyar
2827Végrendelethunmagyar
2828Vicomte Letoriereshunmagyar
2829Lucifer és a bérlő, vagy: A zöld ördöghunmagyar
2830Mátyás diákhunmagyar
2831Hunyadi Lászlóhunmagyar
2832Két pisztolyhunmagyar
2833Nép és aristocratiahunmagyar
2834Macbethhunmagyar
2835A bácsi, vagy: A szerelmes családhunmagyar
2836A fehérekhunmagyar
2837Falura kell menniehunmagyar
2838Két altiszthunmagyar
2839II. Rákóczy Ferencz fogságahunmagyar
2840Marczius tizenötödikehunmagyar
2841Két altiszthunmagyar
2842Csata Fehértemplomnálhunmagyar
2843Nabucodonosorhunmagyar
2844Csata Fehértemplomnálhunmagyar
2845Mártha, vagy: A richmondi vásárhunmagyar
2846Egy táblabiró a martiusi napokbanhunmagyar
2847Egy szekrény rejtelmehunmagyar
2848Két altiszthunmagyar
2849Tartuffehunmagyar
2850Bánk bánhunmagyar
2851Ernanihunmagyar
2852Mari, egy anya a népbőlhunmagyar
4000Kertépítés alattunk - F/00/09 hunmagyar
4001Sötét műterem plakáthoz - F/01/15hunmagyar
4002Takart műteremablak - F/02/03hunmagyar
4003Műteremablak sziluett - F/03/13 hunmagyar
4004Piri doktor anatómiája - F/03/17hunmagyar
4099Ablakomból télen - F/99/19hunmagyar
4098Műtermemből havas járda -F/99/04 hunmagyar
4097Műtermemből a Margit körút - F/96/09 hunmagyar
4096Üres műterem egy képpel - F/94/02 hunmagyar
4095Kékkúti átrium - F/90/02 hunmagyar
4094Műteremasztal hengerrel, Ljubityeljjel - F/88/02 hunmagyar
4014Alattunk, hirdetőoszlop, éjjel - F/05/01 hunmagyar
4015Vincze Laci műtermében - F/05/18 hunmagyar
4016Kukák, tavasz az udvaron - F/05/24 hunmagyar
4019Havas járda, a műteremből nézve - F/05/51hunmagyar
4020Margitsziget, koraest - F/06/111 hunmagyar
4021Magy. Kir. Távbeszélő-hálózat - F/06/116 hunmagyar
4023Lánchíd+én, villamosból - F/06/149 hunmagyar
4024Három képem a Műcsarnokban, az Országos kiállitáson - F/06/154 hunmagyar
4025Karácsony reggele a Normafánál II. - F/06/158 hunmagyar
4026Karácsony reggele a Normafánál I. - F/06/159 hunmagyar
4027Pocsolyás január - F/07/002 hunmagyar
3946A szentgothárdi győzelem 1664 augusztus 1-énhunmagyar
3947Érsekujvár ostromahunmagyar
3948A budapesti Lánczhid alapkövének letétele 1842. aug. 24-énhunmagyar
3949Európa 1603-iki térképhunmagyar
4028Várady Szabolcs - F/07/010hunmagyar
4029Lukács, tavaszi pocsolya - F/07/012 hunmagyar
4030Teáskannás önarckép - F/07/027 hunmagyar
4031Margit hídfő vasárnap reggel - F/07/041 hunmagyar
4032Káli medence nyáron - F/07/091 hunmagyar
4033A híd árnyéka - F/07/097 hunmagyar
4034Lábtörlőink - F/07/098hunmagyar
4035A kaposszentbenedeki tó - F/07/099 hunmagyar
4036Úttest és sín - F/07/115 hunmagyar
4037Ketten a hóban - F/07/142 hunmagyar
4038A francia-udvar éjjel - F/08/002 hunmagyar
4039Műteremrészlet - F/08/005 hunmagyar
4040Műteremrészlet - F/08/006 hunmagyar
4041Köd a Normafán - F/08/013 hunmagyar
4042Köd és padok - F/08/015 hunmagyar
4043Vasárnap ismét - F/08/054 hunmagyar
4044Bem utca sarok reggel - F/08/057 hunmagyar
4045Normafa, üldögélők - F/08/062 hunmagyar
4046Lukács-kert kapuja - F/08/070 hunmagyar
4047Padlószemét ronggyal - F/74/10 hunmagyar
4048Bükkerdő - F/74/25hunmagyar
4049Parasztszoba, almák - F/75/04 hunmagyar
4050Tóth Menyhért kiállításmegnyitóján - F/76/02hunmagyar
4051Én, műteremben - F/76/03 hunmagyar
4052Én és nagy képek - F/77/07 hunmagyar
4053Öregúr mise után - F/77/15hunmagyar
4054Nagymarosi Dunapart - F/78/01 hunmagyar
4055Alkotóház, terasz - F/78/02 hunmagyar
4056Gyergyói dombok - F/78/03 hunmagyar
4057Fekete mező - F/78/04 hunmagyar
4058Az Eiffel-toronyból - F/78/08 hunmagyar
4059Harangvölgy, Kata és Zsófi - F/78/09 hunmagyar
4060Hagia Sophia bejárata - F/79/01 hunmagyar
4061Ravatalos műterem, plakáthoz - F/80/02 hunmagyar
4062Műteremablak elfedve - F/80/04 hunmagyar
4063Kékkúti padlás - F/81/10 hunmagyar
4075Szőlődomb - F/83/03 hunmagyar
4088Mikica ecsetekkel - F/84/02 hunmagyar
4089Előszobaszőnyeg ellenfényben - F/85/03 hunmagyar
4087Bp. Németvölgyi u. - F/83/59/07-uj hunmagyar
4086Bp. Németvölgyi u. - F/83/58/08-uj hunmagyar
4085Pilisvörösvár - F/83/57/03-uj hunmagyar
4084Szendrő - F/83/44/04-uj hunmagyar
4083Abaújszántó - F/83/41/03-c-uj hunmagyar
4082Göncruszka - F/83/39/12-uj hunmagyar
4081Göncruszka - F/83/39/08 hunmagyar
4080Göncruszka - F/83/38/08hunmagyar
3953Pozsony vára: Merian \\"newe antologeia cosmicajából\\". Lanfranconi gyüjteményehunmagyar
3954Kolozsvár városa Vander Rye eredeti festménye utánhunmagyar
3955Nagy-Szombathunmagyar
3956Erdélyi és török hadi zászlók 1601-bőlhunmagyar
3957Erdélyi és török hadi zászlók 1601-bőlhunmagyar
3958Radul oklevelehunmagyar
4079Göncruszka - F/83/38/05 hunmagyar
4078Göncruszka - F/83/38/04 hunmagyar
3959Eger vára a XVII. századbanhunmagyar
4077Tokaj - F/83/35/03 hunmagyar
3960Nyitra vára a XVII. századbanhunmagyar
3961Huszár mérnök múlt századi térképéről Rozvány György úr által vett másolat utánhunmagyar
4076Olaszliszka - F/83/34/10-uj hunmagyar
4074Pietra Neamt - F/82/48/09-uj hunmagyar
4073Pietra Neamt - F/82/47/10-ujhunmagyar
4072Pietra Neamt - F/82/47/10hunmagyar
4090Balassagyarmat - F/85/04/05-uj hunmagyar
4091Balassagyarmat - F/85/06/03-uj hunmagyar
4092Balassagyarmat - F/85/08/08-uj hunmagyar
4093Balassagyarmat - F/85/13/01-uj hunmagyar
4071Pietra Neamt - F/82/47/05 hunmagyar
4070Tirgu Neamt - F/82/45/02 hunmagyar
4069Suceava - F/82/43/05-uj hunmagyar
4068Siret -F/82/26/05hunmagyar
7500Rendőrség, Református Gimnázium Bencés Gimnázium, Várkastély, Kastélykapuhunmagyar
4700Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4701Asszonysuba hímzett hátuljahunmagyar
4067Siret - F/82/25/02-uj hunmagyar
4066Cimpulung Moldovenec -F/82/23/10 hunmagyar
4065Cimpulung Moldovenec - F/82/23/08 hunmagyar
4064Cimpulung Moldovenec -F/82/23/07-uj hunmagyar
4022Második egri vár - F/06/146 hunmagyar
4013Ünnep Palócföldön, díszviselet - F/04/053 hunmagyar
4012Robi unoka pitypanggal - F/04/048 hunmagyar
4010Vince Laci és Zsiga az ebédlőben - F/04/036 hunmagyar
4009Hármashatárhegyen - F/04/027 hunmagyar
4008A gang alattunk - F/04/014 hunmagyar
4007Gang, nézz a lábad elé - F/04/007 hunmagyar
4006A Bartók Béla út eleje - F/04/006 hunmagyar
3962A Martinovics-féle összeesküvés egykorú gúnyképehunmagyar
3963A Budai egyetem felavató ünnepe 1780-banhunmagyar
3964Pozsony a XVII. századbanhunmagyar
3965II. Rákóczi Ferencz 1694-benhunmagyar
3966Savoyai Jenőhunmagyar
3967Öttingen Farkashunmagyar
3968A nagyszombati csata hadfelállítása. 1704. decz. 26hunmagyar
3969A Nagyszombat és környékének térképehunmagyar
3970II. Rákóczi Ferencz adománylevele Balog István pozsonyi főkapitány részére 1705hunmagyar
3971A szécsényi országgyűlési táborhunmagyar
3972Zsibó környékehunmagyar
3973Leuchtenberg herczegség térképehunmagyar
3974Karlsbadhunmagyar
4702Suba hímzett hátahunmagyar
3975Pest és Buda a XVI. század derekánhunmagyar
3976Esztergom XVI. századi képehunmagyar
3977Egykorú ujságlap Gritti halálárólhunmagyar
3978Lengyel- és Magyarország térképe a XVI. század elejénhunmagyar
3979Buda 1541-benhunmagyar
3980A sléziai városok 1533-iki kötelezvénye az Izabellának fizetendő 106,000 magyar arany-forintrólhunmagyar
3981Konstantinápoly a XVI-ik századbanhunmagyar
3982Oppeln látképehunmagyar
3983Várad a XVI-ik század végénhunmagyar
3984Zágrábhunmagyar
3986A Mátyás-tanulmány kezdősoraihunmagyar
3987Magyarország térképe Zrínyi korábólhunmagyar
3988Magyarország térképe Zrínyi korábanhunmagyar
3989Konstantinápoly XVII. századi képehunmagyar
3990Lengyelország térképe a háború idejébenhunmagyar
3991Bécs XVII. századi képehunmagyar
3992Varsó XVII. századi képehunmagyar
3993Erdély II. Rákóczy György korabeli térképehunmagyar
3994Rákóczy Arady győzelmehunmagyar
3995Gróf Zrínyi Miklóshunmagyar
3996I. Lipót magyar díszbenhunmagyar
3997Várad ostromahunmagyar
3998Várad ostromahunmagyar
3999Gualdo priorato I. kötetének czímképehunmagyar
3985I. Lipót koronáztatásahunmagyar
4703Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4704Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4705Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4706Hímzett suba részletehunmagyar
4707Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4708Suba hímzett hátahunmagyar
4709Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4710Hímzett suba részletehunmagyar
4711Hímzett suba részletehunmagyar
4712Hímzett suba hátahunmagyar
4713Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4714Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4715Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4716Kissuba sarokdísze a makkalhunmagyar
4717Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4718Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4719Suba hímzett háta magyar címerrelhunmagyar
4720Hímzett suba részletehunmagyar
4721Kissuba makkdíszehunmagyar
4722Hímzett suba részletehunmagyar
4723Hímzett suba hátuljahunmagyar
4724Hímzett suba hátuljahunmagyar
4725Hímzett suba hátulja magyar címerrelhunmagyar
4726Kissuba elejének hímzett díszítésehunmagyar
4311A bécsi kongresszushunmagyar
4312Velencze a XVI. századbanhunmagyar
4313A «politikai hetilap» első számahunmagyar
4314Székesfehérvár a XVI. század végénhunmagyar
4315Buda a Mátyás idejébenhunmagyar
4316Buda Mátyás korában, nyugatról nézvehunmagyar
4317Zengg régi képehunmagyar
4318Róma középkori képehunmagyar
4727Hímzett suba felső részehunmagyar
4319A velenczei tanácshunmagyar
4320Komárom XVI. századi képehunmagyar
4321Budahunmagyar
4728Hímzett suba felső részehunmagyar
4729Kissuba hímzett válltányérjahunmagyar
4730Szálszámolásos kézimunkahunmagyar
4731Horgolt, kerek terítőhunmagyar
4732Horgolt terítőkhunmagyar
4733Csipketerítő és női kabáthunmagyar
473420. századi cseréptálak írókás díszítéssel, égetés előtthunmagyar
473520. századi cseréptálak írókás díszítéssel, égetés előtthunmagyar
4736Tálak égetés előtthunmagyar
4737Tányérok és tálhunmagyar
4738Írókás díszítésű cseréptálak égetés előtthunmagyar
4739Tányérok (égetés előtt?)hunmagyar
4740Tányérokhunmagyar
4741Tálakhunmagyar
4742Serédi Jusztinián bíboros, esztergomi érsek tiszteletére készített dísztányérokhunmagyar
4743Serédi Jusztinián bíboros, esztergomi érsek tiszteletére készített dísztányérok. A középső, nagy tányéron a Nagy Sándor által szerzett Serédi-himnusz olvasható, körben, a kisebb tányérokon pedig a bíboros pályájának állomásaihunmagyar
4744Cseréptálak (Majolikatelep?)hunmagyar
4745Formástálak és áttört szélű tálak a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4746Tálak a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4747Két bordástál a 20. század elejérőlhunmagyar
4748Vázák a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4749Fedeles díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4750Vázák a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4751Gyertyatartók a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4752Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4753Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4754Edények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4755Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4756Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4757Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4758Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4759Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4760Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4761Kaspók és vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4762Kancsók a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4763Kulacsok a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4764A takács és kerékgyártó céh kancsójahunmagyar
4765Lisztesbödönök a 19. századbólhunmagyar
4766Kerámiák (kisplasztikák, vázák) a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4767Kerámia díszedények, többségében a Majolikatelep korai termékeihunmagyar
5200A magyar-gyerőmonostori templomhunmagyar
5201A kis-petrii régi templom fölszerelésének maradványaihunmagyar
5202A körösfői templom tornyahunmagyar
5203Himes tekerőkhunmagyar
5204Kalotaszegi himes vászonfeszítőkhunmagyar
5205Himes mogyorótörők (Körösfő, Ketesd, Mákó, Nyárszó) csavarrajáró diótörő (Ketesd) almapotyoló (Kis-Petri.)hunmagyar
5206Zsótárfogók (Kis-Petri.) - karikaöntő minta (Zsobok.) - faragó bicska (B.-Hunyad.) - cirkalom (M. Gy.-Monostor.) - fürész (B.-Hunyad.) - kantahordó fa (B.-Hunyad.)hunmagyar
5207Kalotaszegi himes holmihunmagyar
5208Régi kalotaszegi «vagdalásos» mintákhunmagyar
5209A magyar-bikali templom menyezetehunmagyar
5210Nyárszói szobarészlethunmagyar
5211Nyárszói házhunmagyar
5212Festett díszítésű kanáltartó Mákórólhunmagyar
5213Festett díszítésű kis székek, Nyárszóról. Himes és festett sulyok, Körösfőrőlhunmagyar
5214Régi edények Kalotaszegrőlhunmagyar
5215Régi edények Kalotaszegrőlhunmagyar
5216Darázsoláshunmagyar
4768Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4769Díszedények (vázák, formástálak) a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4770Szilkék, bögrék a 19. századbólhunmagyar
4771Tintatartók (kalamáris) a 19. századbólhunmagyar
4772Csalikancsó a 19. század elejérőlhunmagyar
4773Kerámia csúcsdíszek a 19. század végébőlhunmagyar
4774Népi cserépedények a 19. századból: formástálak, csörögéstálak, lisztesbödönök, kancsók, nagyszilke és gyertyamártóhunmagyar
4775Népi cserépedények a 19. századból: formástálak, csörögéstálak, lisztesbödönök, kancsók, nagyszilke és gyertyamártóhunmagyar
4776Népi cserépedények a 19. századból: formástálak, csörögéstálak, lisztesbödönök, kancsók, nagyszilke és gyertyamártóhunmagyar
4777Három cserépváza a Majolikatelep korai termékei közül, nagyszilke és gyertyamártóhunmagyar
4778Butellák és kulacsok a 19. századbólhunmagyar
4779Ecsettel festett, virágos díszítésű lisztesbödönök az 1920-as évekbőlhunmagyar
4780Díszedényekhunmagyar
4781Négy váza a Majolikatelep korai időszakából hunmagyar
4782Bokályok és díszedények a 20. század elejérőlhunmagyar
4783Alkalomra készült díszedények kisműhelybőlhunmagyar
4784Virágos díszítésű bögrékhunmagyar
4785Ecsettel festett, virágos díszítésű cserépszilkék a 20. század elejérőlhunmagyar
4786Mázatlan cserépperselyekhunmagyar
4787Ecsettel festett, virágos díszítésű cserépkanták a 20. század elejérőlhunmagyar
4788Vázák a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4789Két váza a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4790Feliratos díszkancsó (mihók)hunmagyar
4791Két váza a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4792Vázahunmagyar
4793Egyfüles vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4794Madaras tál és két váza a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5218A kemence padkán, Magyarókerekénhunmagyar
5219Kender tilolás, Nyárszónhunmagyar
5220Kalotaszegi menyasszonyhunmagyar
5221Kalotaszegi dulandlékhunmagyar
5222Kalotaszegi kozsókok és mejjrevalókhunmagyar
5223Kalotaszegi kozsókok és mejjrevalókhunmagyar
5224Pókos kötéshunmagyar
5225Pókos kötéshunmagyar
5226Turbák Jánosné háza, virágpóccal, és elül «a belső udvar kapujából. megmaradt» bálványfákkal, Ákosfalvánhunmagyar
5227Boér György háza Bükszádon, az «utca felől bolttal»hunmagyar
5228Két kőre járó vizimalom. Csikszentgyörgy-bánkfalvánhunmagyar
5229Székelyudvarhelyhunmagyar
5230Diszítések a nagykapunhunmagyar
5231Székely-udvarhelyhunmagyar
4795Három váza a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4796Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4797Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4798Váza a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
4799Két váza a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5232Firtosváraljahunmagyar
5233Tintakék «engobe»-os edények, a Küküllő vidékérőlhunmagyar
5234Cserépedény a Székelyföldrőlhunmagyar
5235Cserépedény a Székelyföldrőlhunmagyar
5236Cserépedény a Székelyföldrőlhunmagyar
5237Cserépedény a Székelyföldrőlhunmagyar
5238Cserépedény a Székelyföldrőlhunmagyar
5239Cserépedény a Székelyföldrőlhunmagyar
4843Faragott, festett padon népi kerámiák (csörögéstálak, formástálak, miskakancsó), háttérben szőttes abroszokhunmagyar
4844Padon elhelyezett szőttesek, hímzések, kerámiákoszokhunmagyar
4845Áttört mintával díszített varrókosarak a 19. századbólhunmagyar
4846Cserépkancsók a 19. századbólhunmagyar
4847Cserép fésűtartókhunmagyar
4848Butykoskorsók a 19. századbólhunmagyar
4849Ecsettel festett díszítésű cserépköcsögök a 20. század első felébőlhunmagyar
4600Lovon ülő gazdahunmagyar
4601Módos gazda lovávalhunmagyar
4602Lovat vezető fiatal nőhunmagyar
4603Kanca fedeztetésehunmagyar
4604Legelésző lovakhunmagyar
4605Nyomtatás lovakkalhunmagyar
4606Szarvasmarhák tanyaudvaronhunmagyar
4607Szürkemarhát vezető béreshunmagyar
4608Bikát vezető béreshunmagyar
4609Szürkemarhák Lázár Dezső tanyájánhunmagyar
4610Szürkemarhák a nyári jászol körülhunmagyar
4611Mangalicák Lázár Dezső tanyájánhunmagyar
4612Mangalicák Lázár Dezső tanyáján, háttérben nagyméretű disznóólhunmagyar
4613Tanyaudvaron, istálló előtt tyúkokat etető asszonyokhunmagyar
4614Módós gazda tanyájának udvara lakókkal és jószágokkalhunmagyar
4615Tanyaudvar, istállóval egybeépített lakóépülettelhunmagyar
4616Nyomtatás lóvalhunmagyar
4617Felső kép: Vetés, Alsó kép: Szántás ökörrelhunmagyar
4618Nyomtatás lóval a szérűnhunmagyar
4619A levágott gabona szállítása bolondkocsivalhunmagyar
4620A levágott gabona vontatása ökrökkelhunmagyar
4621Módós gazda tanyájának udvara jószágokkalhunmagyar
4622Lóvontatású vetőgéphunmagyar
4623Vesszőből font oldalkassal ellátott parasztkocsihunmagyar
4624Kőfal alatt álló parasztkocsi oldalkosárralhunmagyar
4625Szénaszállítás parasztkocsinhunmagyar
5240Guzsalynyelek a Székelyföldrőlhunmagyar
5241Guzsalynyelek a Székelyföldrőlhunmagyar
5242A szövés szerszámai a Székelyföldönhunmagyar
5243A székelyudvarhelyi jézus kápolna mennyezetehunmagyar
5244A Homoród-Karácsonyfalvi unitárius templom ajtajahunmagyar
5245Balavásárhunmagyar
5246Biró János kapuja, Máréfalván; csinálta Kovács Péterhunmagyar
5247Színezett díszítések a székely kapunhunmagyar
5248Torockói régi «kályha»hunmagyar
5249Simo Anna «ház»-a Gyergyó-alfalunhunmagyar
5250Torockóhunmagyar
5251Torockói «füles» kemencehunmagyar
5252A szentgáli kaszinó alapítói a régi viseletbenhunmagyar
5253Céhkorsók a balatoni muzeumbanhunmagyar
5254Sárközi régi alakú szabott főkötőhunmagyar
5255Sárközi régi alakú főkötőhunmagyar
5256Sárközi főkötőhunmagyar
5257Sárközi főkötőhunmagyar
5258Sárközi régi «szabott» főkötőhunmagyar
5259Sárközi főkötőkhunmagyar
5260Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5261Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5262Főkötők Sárközbőlhunmagyar
5263Sárközi főkötőkhunmagyar
5264Sárközi főkötőkhunmagyar
5265Sárközi «szabott» főkötőhunmagyar
5266Sárközi főkötőkhunmagyar
5267Díszes főkötők Sárközbőlhunmagyar
5268Sárközi főkötőkhunmagyar
5269Sárközi főkötőkhunmagyar
5270Sárközi «szabott főkötők»hunmagyar
5271Sárközi díszes főkötőkhunmagyar
4850Fazekassághunmagyar
4851Ecsettel festett, virágos díszítésű cserépbögrék (Égetés előtt)hunmagyar
4852Két mécses és egy figurális díszítésű gyertyatartó a 19. századbólhunmagyar
4626Lovaskocsi tanyaépület előtthunmagyar
4627Parasztkocsi oldalkosárralhunmagyar
4628A mennyasszony bútorát szállító parasztkocsik, feldíszített lovakkal (felső kép) A mennyasszony kelengyéjét szállító parasztkocsik, feldíszített lovakkal (alsó kép)hunmagyar
4629Lakodalmas menet, elöl vőféllyel és az ifjú párralhunmagyar
4630Lakodalmas menet az utcánhunmagyar
4631Lakodalmas menethunmagyar
4632Körtáncot járó magyarruhás lányokhunmagyar
4633Betlehemezőkhunmagyar
5272Sárközi díszes főkötőkhunmagyar
5273Sárközi díszes főkötőkhunmagyar
5274Sárközi főkötőkhunmagyar
5275Sárközi főkötőkhunmagyar
5276Szegényesebb sárközi főkötőkhunmagyar
5277Sárközi egyszerűbb főkötőkhunmagyar
5278Sárközi egyszerű főkötőkhunmagyar
5279Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5280Sárközi egyszerűbb főkötőkhunmagyar
5281Sárközi egyszerűbb főkötőkhunmagyar
5282Sárközi egyszerűbb főkötőkhunmagyar
5283Sárközi főkötőkhunmagyar
5284Sárközi főkötőkhunmagyar
5285Sárközi főkötőkhunmagyar
5286Sárközi díszes főkötőkhunmagyar
5287Sárközi díszes főkötőkhunmagyar
5288Sárközi főkötőkhunmagyar
5289Sárközi főkötőkhunmagyar
5290Sárközi főkötőkhunmagyar
5291Sárközi főkötőkhunmagyar
4853Kerámia díszedények (vázák, tálak) a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4854Vázák a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4855Kerámia díszedények a 20. század elejétől (Majolikatelep?)hunmagyar
4856Díszedények (tálak, vázák) a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4857Kancsók, tálakhunmagyar
4858Szilkék, bögrék égetés előtthunmagyar
4859Népi cserépedények a 19. századból: formástálak, csörögéstálak, lisztesbödönök, kancsók, nagyszilke és gyertyatartóhunmagyar
4860Gyertyatartó a 19. század elejérőlhunmagyar
4861Csíkmákszűrők a 19. századbólhunmagyar
4862Cserépszilkék a 19. század második felébőlhunmagyar
5292Sárközi főkötőkhunmagyar
5293Sárközi főkötőkhunmagyar
5294Sárközi főkötőkhunmagyar
5295Sárközi főkötőkhunmagyar
5296Sárközi főkötőkhunmagyar
5297Sárközi főkötőkhunmagyar
5298Sárközi parittya-fõkötõkhunmagyar
5299Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5300Sárközi főkötőkhunmagyar
5301Sárközi főkötőkhunmagyar
5302Sárközi rózsás főkötőkhunmagyar
5303Sárközi főkötőkhunmagyar
5304Sárközi főkötőkhunmagyar
5305Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5306Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5307Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5308Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5309Sárközi rózsás parittya-főkötőkhunmagyar
5310Sárközi parittya-főkötők egyszerűbb díszítésekkelhunmagyar
5311Sárközi rózsás parittya-főkötőkhunmagyar
4634Mezőgazdasági munkások ebédelnek egy tanya udvaránhunmagyar
4635Mezőgazdasági munkások csoportja nagygazda tanya melléképülete előtthunmagyar
4636Nagy József és fiai kertészetehunmagyar
4637Nagy József és fiai kertészetehunmagyar
4638Mucsi Mihály konyhakertészetehunmagyar
4639Mucsi Mihály konyhakertészetehunmagyar
4640Népkonyhahunmagyar
4641Mezőgazdasági munkások nagygazda tanya hombárja előtthunmagyar
4642Tanyaudvaron pihenő gyümölcsszedőkhunmagyar
4643Sorban álló szegényekhunmagyar
4644Udvaron várakozó szegényekhunmagyar
4645Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképző Intézet folyosójahunmagyar
5312Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5313Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5314Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5315Sárközi egyszerűbb parittya-főkötőkhunmagyar
5316Sárközi rózsás parittya-főkötőkhunmagyar
5317Sárközi rózsás parittya-főkötőkhunmagyar
5318Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5319Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5320Sárközi rózsás parittya-fejkötőkhunmagyar
5321Sárközi parittya-főkötőkhunmagyar
5322Most divatozó sárközi főkötő-mintákhunmagyar
5323Sárközi főkötők mai vitorlás mintákkalhunmagyar
5324Sárközi most divatos főkötő-minták; vitorlásokhunmagyar
5325Mostani főkötő-minták Sárközbenhunmagyar
5326Sárköz mostani főkötő-mintáihunmagyar
5327Somogyi szöttesekhunmagyar
5328Somogyi himzésekhunmagyar
5329Bojtozáshunmagyar
5330Keszthelyi kékfestő-formákhunmagyar
5331Keszthelyi kékfestő-formákhunmagyar
5332Keszthelyi kékfestő-formákhunmagyar
5333Somogyi himzésekhunmagyar
5334Vánkoshéj, Buzsákról. (Somogy.)hunmagyar
5335Somogyi himzésekhunmagyar
5336Kocsis-szűr. Veszprémhunmagyar
5337A felső bőrsallang bundáról. - Az alsó szűrgallér. hunmagyar
4863Lapokból összeállított mázas cserép gyertyamártó edényhunmagyar
4864Égetőkemence (katlan) épülete az udvarbanhunmagyar
4866Mázőrlők (Majolikatelep?)hunmagyar
4865Mázőrlők (Majolikatelep?)hunmagyar
4867Cserép díszedények (Majolikatelep?)hunmagyar
4868Kerámia díszedények kiállításonhunmagyar
4869Több sorban elhelyezett díszedények: vázák, korsók, kulacsok, ételhordókhunmagyar
4870Díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
5338Göcseji házakhunmagyar
5339Göcseji házakhunmagyar
5341A rinyaujlaki református temetőhunmagyar
5340Kis Farkas Péterék szobája Csökölyönhunmagyar
5342Palóc-fiúkhunmagyar
5343Pásztorok ostornyeleihunmagyar
5344Szentsimoni (Gömör) R. kath. templom beljesehunmagyar
4646Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképző Intézet folyosójahunmagyar
4647Óvodai foglalkozás a Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképző Intézetbenhunmagyar
4648Körjáték a Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképző Intézetbenhunmagyar
4649Hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképző Intézet hallgatónak foglalkozásahunmagyar
4650Oktatás a Magyar Kir. Földmíves Iskolábanhunmagyar
4651\\"Szőrös párnavég\\". Egyszínű gyapjúfonállal kivarrott pillangós mustrahunmagyar
4652Keresztszemes hímzéssel, egyszínű gyapjúfonállal kivarrott párnavéghunmagyar
4653Keresztszemes hímzéssel kivarrott, egyszínű párnavéghunmagyar
4654Keresztszemes hímzéssel kivarrott, egyszínű párnavéghunmagyar
4655Varga Mari mustrájának felhasználásával kivarrott párna a 20. század elejérőlhunmagyar
4656\\"Szőrös párnavég\\" a 18. századból Varga Mari mustrájahunmagyar
4657Színes gyapjúfonállal hímzett \\"szőrös párnavég\\" gránátalmás mintávalhunmagyar
5345Palócfalubólhunmagyar
5346A tornác oszlopai közötthunmagyar
5347Palócasszony konyhájahunmagyar
5348Cinezett ostornyelek, furulyahunmagyar
5349Palóc menyasszony tulipános ládájahunmagyar
5217Hímzéshunmagyar
4017Kukák, tavasz az udvaron - F/05/25hunmagyar
4018Karácsony előtt - F/05/50 hunmagyar
4658Színes gyapjúfonállal hímzett \\"szőrös párnavég\\" poharas mustrávalhunmagyar
4659Színes gyapjúfonállal hímzett \\"szőrös párnavég\\" poharas mustrávalhunmagyar
4660Színes gyapjúfonállal hímzett \\"szőrös párnavég\\" gránátalmás mustrávalhunmagyar
4661Színes gyapjúfonállal hímzett \\"szőrös párnavég\\" pávaszemes mustrávalhunmagyar
4662Szőrös párnavég, Varga Mari mustrájának egy variánsahunmagyar
4663Selyemmel hímzett párnahunmagyar
4664Hímzett párnahunmagyar
4665Suba részlete hímzett virágmotívummalhunmagyar
4666Írharátétes suba hímzett válltányérjahunmagyar
4667Subasarok hímzett díszítésehunmagyar
4668Varrásfedő almás mintájú írhadíszítéshunmagyar
4669Suba hímzett díszítésehunmagyar
4670Rátétes díszítésű szűr hátuljahunmagyar
4671Irhás vagy szivonyos suba, kivágott irharátéttel a 19. század második felébőlhunmagyar
4672Asszonysuba válltányérja irharátéttel, selyemfonállal hímezvehunmagyar
4673Hímzett suba, virágmotívumai között magyar címerrelhunmagyar
4674Kiterített, hímzett női kissubahunmagyar
4675Kivágott irharátéttel díszített férfiködmönhunmagyar
4676Suba részlete hímzett virágmotívummalhunmagyar
4677Suba hímzett hátahunmagyar
4678Asszonysuba hímzett válltányérjahunmagyar
4679Suba hímzett hátahunmagyar
4680Suba hímzett részletehunmagyar
4681Asszonysuba hímzett hátahunmagyar
4682Suba hímzett részletehunmagyar
4683Suba hímzett hátahunmagyar
4684Suba hímzett hátuljahunmagyar
4685Suba hímzett hátuljahunmagyar
4686Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4687Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4688Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4689Hímzett suba részletehunmagyar
4690Suba hímzett hátahunmagyar
4691Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4692Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4693Asszonysuba hímzett hátahunmagyar
4694Suba hímzett válltányérja magyar címerrelhunmagyar
4695Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4696Suba hímzett válltányérjahunmagyar
4697Suba hímzett válltányérja, hímzett irharátéttelhunmagyar
4698Hímzett díszítés kissuba elejénhunmagyar
4699Suba hímzett hátuljahunmagyar
5350Balatonmellék községeihunmagyar
5351Zala megyehunmagyar
5352Somogy megyehunmagyar
5353Veszprém megyehunmagyar
5354A felkutatott terület térképehunmagyar
5355Ábécés tábla Kis-Petribőlhunmagyar
5356Kozma Kis György faragta fejfák, Magyar-Bikalrólhunmagyar
5357Kalotaszegi himes sulykokhunmagyar
5358Kalotaszegi himes sulykokhunmagyar
5359Himes kapatisztítókhunmagyar
5360Himes kapatisztítókhunmagyar
5361Himes kapatisztítókhunmagyar
5362Lapicka (kézi mángorló), M.-Valkórólhunmagyar
4871Domborműves, rátétes és áttört díszítésű cserép tükörkerethunmagyar
4872Fazekasmunkák kiállítása a 20. század elejénhunmagyar
4873Két gyertyamártó edény 1826-ból és 1819-bőlhunmagyar
4874Kétfülű vászonkanta és rátétes, ujjbenyomásos, abroncsos díszítésű vászonfazék a 19. századbólhunmagyar
4875Virágos díszítésű fedeles kanták a 20. század elejérőlhunmagyar
4876Írókás díszítésű szilkék a 19. századbólhunmagyar
4877Virágos díszítésű mázas cserépkanták a 20. század elejérőlhunmagyar
4878Vegyes korú és formájú fazekastermékekhunmagyar
4884Lisztesbödön rátétes díszítéssel női figurát ábrázoló edény, dohánytartó, fedelén állatalakkalhunmagyar
4885Emberekkel és állatokkal benépesített tanyaudvar, középen gémeskúttalhunmagyar
4886Hal szállítása és mérése vesszőből font kasokbanhunmagyar
4887Kerített tanyaépülethunmagyar
4888Tanyaudvar részlete kerekóllalhunmagyar
4889Tanyaudvar részlete téglalábazatra helyezett góréval, melynek alján disznóólakat alkítottakhunmagyar
4890Méhes: féltetős építmény fából készült kaptárakkalhunmagyar
4891Tanyaudvar részlete aprójószágokkal, a konyhaajtó előtt repülőeresszelhunmagyar
4892Elkerített tanya nagy górévalhunmagyar
4893Nagygazda tanyája lakóépülettel és nagyméretű \\"kőlábas\\" kukoricagórévalhunmagyar
4894Tanyaudvar, a kút környékén marhákkal és disznókkalhunmagyar
4895Tégla lábakon álló kukoricagóré, alját ólaknak alakították kihunmagyar
4896Nagygazda tanya, az udvar szélén nagyméretű \\"kőlábú\\" kukoricagórévalhunmagyar
4897Nagygazda tanya melléképületei: nagyméretű hombár és színhunmagyar
4899Szelelés. Egy lapát segítségével a feldobott gabonamagvak közül a szél kifújta a pelyváthunmagyar
4500A tabáni templom harangjaihunmagyar
4501Az Újtemplom harangjahunmagyar
4502Az Újtemplom harangjaihunmagyar
4503A tabáni templom harangjaihunmagyar
4504Az Újtemplom harangja (1837)hunmagyar
4900Becsapott lábú pad, faállvány, pörgevonó(?)hunmagyar
4901Szalmakazal tanyaudvaron. Elől a lóval való nyomtatás helye látszikhunmagyar
4902A kaszások által levágott gabonát kévébe kötötték. A képen egy fiú lovon vizet hord az aratóknakhunmagyar
4903A gazda megszemléli a lerakott búzát. A rendre vágott gabonát favillával kis boglyákba, vontatóba raktákhunmagyar
4905Kukoricaföld a tanya mögötthunmagyar
4907Faeke a 19. század elejérőlhunmagyar
4916Városi ház tornácahunmagyar
4917Gabonás zsákok berakása a \\"kűlábas\\" honbárbahunmagyar
5363Székely «ügyeskedés»hunmagyar
5364Faragott diszítésü jármokhunmagyar
5365A Sepsiszentgyörgyi székely múzeumbólhunmagyar
5366Spanyolozott borotvatartókhunmagyar
5367Mángorló lapicka spanyolozott dísze és spanyolozott mosólapickahunmagyar
5368Spanyolozott mángorló-lapickák diszítéseihunmagyar
5369Útszéli kereszthunmagyar
5370Szálánvarrott, szedetteshunmagyar
5371Irás után varrott, Jákótelkérõl; látszik az irott s még ki nem varrott részhunmagyar
5400Nyári rajz - B/02/07 hunmagyar
5401Nyári rajz - B/02/11 hunmagyar
5402Nyári rajz - B/02/14 hunmagyar
5403Nyári rajz - B/02/19 hunmagyar
5404Nyári rajz - B/02/25 hunmagyar
5405Nyárvégi rajz - B/02/30hunmagyar
5406Rajz Zalából - B/02/32 hunmagyar
5407Hittanlecke a keresztútról - B/03/08 hunmagyar
5408Körtér éjjel - B/59/01 hunmagyar
5409Útkanyar - B/61/02 hunmagyar
5410Házacskák - B/61/06 hunmagyar
5411Pécsi utca - B/62/01 hunmagyar
5412Utrillo Veszprémben - B/63/02hunmagyar
5413Veszprémben - B/64/05 hunmagyar
5372Régi kalotaszegi csomózott recemintákhunmagyar
5373Részletek sárközi főkötőkrőlhunmagyar
5374Részletek sárközi főkötőkrőlhunmagyar
5414Esztergomi udvar - B/65/03 hunmagyar
5375Részletek sárközi főkötőkrőlhunmagyar
5376Sárközi gabócahunmagyar
5415Szentendrei szerb templom - B/65/04hunmagyar
5416Csendélet köcsöggel - B/67/07 hunmagyar
5377Sárközi gabócákhunmagyar
5378Sárközi gabócákhunmagyar
5379Sárközi gabócákhunmagyar
5380Sárközi gabócákhunmagyar
5381Sárközi gabócákhunmagyar
5417Hegyek I. - B/67/10 hunmagyar
5382Sárközi gabócákhunmagyar
5383Sárközi gabócákhunmagyar
5384Somogyi hímzésekhunmagyar
4922Szelelés. A nyomtatás után kipergett búzaszemeket a szérűn garmadába húzták, majd szelelték: falapáttal felhajították, s a szél kifújta belőle a pelyváthunmagyar
4923Szelelés. A nyomtatás után kipergett búzaszemeket a szérűn garmadába húzták, majd szelelték: falapáttal felhajították, s a szél kifújta belőle a pelyváthunmagyar
4925Kazalrakáshunmagyar
4926Lovakhunmagyar
4927Tehenek karámban, nagygazdaság udvaránhunmagyar
4928Lovaskocsik a belvárosi katolikus templom előtthunmagyar
4929Deszkás oromzatú városi parasztházhunmagyar
4930Padokban ülő kisgyerekek két nevelőnővel és egy férfival. A gyerekek intézeti egyenruhában láthatókhunmagyar
5385Himzések Somogybólhunmagyar
5386Somogyi himzésekhunmagyar
5387Somogyi himzésekhunmagyar
5388Keszthelyi kékfestő-mintákhunmagyar
5389Somogyi himzésekhunmagyar
5390Somogyi ködmenhunmagyar
5391Somogyi ködmenhunmagyar
5392Somogyi czifraszűrrőlhunmagyar
5393Himzett lepedõszél Pálfalváról (Gömör)hunmagyar
5394Csipkékhunmagyar
5395Himzett lepedőszél Rozsnyó vidékéről (Gömör)hunmagyar
5396Himzések Recén a XVIII. századból Gömör megyébőlhunmagyar
5397Himzés Bőségszaruval és szőlőfürttel Recén a XVII. századbólhunmagyar
5398Himzett lepedőszél Csetnek vidékéről (Gömör)hunmagyar
5399A miskolczi református egyház himzéseirőlhunmagyar
5418Beállítás II. - B/68/16 hunmagyar
5419Fasor - B/68/21 hunmagyar
5420Telkibánya - temetőkápolna - B/68/24 hunmagyar
5421Kápolna - B/68/25 hunmagyar
4931Árpád utcai ház udvara galambdúccalhunmagyar
4932Véggel az utcára épített nádtetős városszéli kis ház léckerítésselhunmagyar
4933Árpád utcai ház udvara galambdúccalhunmagyar
4934Cseréptetős városszéli ház udvari oldala a bejárattal, előtte fiatal gyümölcsfákkal beültetett kerthunmagyar
4935Gazda lóval téglaistálló előtthunmagyar
4936Tanyaudvar nádtetős lakóépülettel, előtte kúthunmagyar
4937Tanyaudvar emberekkel és libákkal a gémeskút körülhunmagyar
4938Tanyaudvar lovas karámmalhunmagyar
4939Nagygazda tanyaudvara disznókkalhunmagyar
4940Tanyaudvar cseréptetős lakóépülettel mellette deszkahombárhunmagyar
4941Deszkapallókból vízszintesen összeácsolt nagykapu városi házonhunmagyar
4942Tanyaudvar cseréptetős lakóépülettel és azzal egybeépített istállóvalhunmagyar
4943Lovon ülő férfihunmagyar
4944A Klauzál és Béldi utca sarkán lévő molnárház bejárata. A ház végének fedett helyisége szolgált a várakozók részérehunmagyar
4945Gazda lovávalhunmagyar
4946Lovakat vezető gazdák. Az egyik férfin bő, fehér vászongatya vanhunmagyar
4947Tanyaudvarhunmagyar
4948Cseréptetős, deszkaoromzatú városszéli házhunmagyar
4949Nádtetős városi parasztházhunmagyar
4950Téglalábakon álló kukoricagóré, oldalához deszkából akolt építettekhunmagyar
4951Városszéli utcarészlet deszkaoromzatú kis házzalhunmagyar
5157A szentsimoni templom menyezete (Gömör)hunmagyar
5158A szentsimoni templom menyezete (Gömör)hunmagyar
5159A noszvaji templom menyezete (Borsod)hunmagyar
5160A medgyaszói templom menyezetérõl. Miskolci asztalos festésehunmagyar
5161Festett díszítésű menyezetgerendára akasztott polc, «bakasztó», Nyárszórólhunmagyar
5162Kancsódíszítések a mult század elejéről. (Magyarókereke, B.-Hunyad, Zsobok.)hunmagyar
5163Régi székely varrottasok a Székely Nemzeti Muzeumbólhunmagyar
5164Sárközi biborvégekhunmagyar
4952Utcára véggel épített, egyablakos, cseréptetős városi házhunmagyar
4953Nádtetős faluszéli házak a töltés melletthunmagyar
4954Tehenet vezető parasztemberhunmagyar
4955Mangalica disznó a téglával kirakott udvaronhunmagyar
4956Nagygazda tanyaudvara mangalica disznókkalhunmagyar
4957Magyar szürkemarhahunmagyar
4958Tanyatelken legelésző bírkákhunmagyar
4959Lovat vezető férfihunmagyar
4960Tehenek és borjú egy városi ház udvaránhunmagyar
4961Szürkemarha gulya nagygazdaságban. Jobbról ökrösszekér járommalhunmagyar
4962Három kisborjút szoptató tehénhunmagyar
4505A tabáni templom harangjaihunmagyar
4506Az Újtemplom harangja (1837)hunmagyar
4507Az evangélikus templom harangjaihunmagyar
4508Az Újtemplom harangjai (1805)hunmagyar
4509A tabáni templom harangjaihunmagyar
4510A tabáni templom harangjaihunmagyar
4511Az Újtemplom harangjaihunmagyar
4512A tabáni templom számára Nagy Mihály és neje Albert Judit adományozta (1904) (jobbra)hunmagyar
4513Az evangélikus templom harangjaihunmagyar
4514Az Újtemplom harangjai (1805)hunmagyar
4515A tabáni templom számára Nagy Mihály és neje Albert Judit adományozta (1904) (jobbra)hunmagyar
4516Isten dicsőségére öntette a vásárhelyi református egyház (1867) (balra)hunmagyar
4517A susáni templom harangjaihunmagyar
4518Harangok...hunmagyar
4519A susáni templom harangjaihunmagyar
4520Céhládahunmagyar
4521A köműves ifjúság céhládája 1857-bőlhunmagyar
4522Festett mennyasszonyi láda, nyitott fedéllel. Felirata: Nagygyörgy Sáráé. Anno. 1835hunmagyar
4523Négy darab festett mennyasszonyi láda a 19. század első felébőlhunmagyar
4524Festett mennyasszonyi láda a 19. század első felébőlhunmagyar
4525Festett láda a 19. század első felébőlhunmagyar
4526Egyszínűre festett mennyasszonyi láda faragott díszítésselhunmagyar
4527Egyszínűre festett mennyasszonyi láda faragott díszítésselhunmagyar
4528Egyszínűre festett fiókos, mennyasszonyi láda faragott díszítésselhunmagyar
4529Fehér alapon festett mennyasszonyi láda a 19. század elejérőlhunmagyar
4530Festett pad, \\"rengő\\", a 19. század elejérőlhunmagyar
4531Festett pad, \\"rengő\\". Felirata: Tobiás Istványé 1813hunmagyar
4532Festett pad \\"rengő\\", 1836-bólhunmagyar
4533Festett pad \\"rengő\\", 1813-bólhunmagyar
4534Festett pad "rengő", 1790-ből. (N. Szél János uramé)hunmagyar
5165Sárközi himzésekhunmagyar
5166Sárközi himzések (biborvégek)hunmagyar
5167Bus János kurdi (Tolnam.) asztalos festett butorahunmagyar
5168B.-hunyadi női viselethunmagyar
5169A boronás faház épitésének módjahunmagyar
5170Festett díszítésû fogas és tálas, Nyárszórólhunmagyar
5171Festett díszítésû fogas és tálas, Nyárszórólhunmagyar
5172Kaszakőtartó, Körösfőről, az 1. zöld alapra faragva. 3. kaszakőtartó, Jegenyéről. 4. damosi járom, világoskék alapon piros fehér zöld föstéssel a faragáson. 5., 6. himes kaszanyelek Magyar-Gyerő-Vásárhelyrőlhunmagyar
5422Zebegény - B/68/36 hunmagyar
5423Prés - B/68/43 hunmagyar
5424Tűnődő ember I. - B/68/46 hunmagyar
5425Zebegényi lugas II. - B/68/50 hunmagyar
5426Nagymama szobája III. - B/69/12 hunmagyar
5427Nouse is - B/69/17 hunmagyar
5428Keresztút III. - B/70/13 hunmagyar
5429Miniatúrák - B/72/46 hunmagyar
5430Miniatúrák - B/72/55 hunmagyar
5431Miniatúrák - B/73/06 hunmagyar
5432Miniatúrák - B/73/08 hunmagyar
5433Hegedűszóló - B/78/05 hunmagyar
5434Út Avignonból - B/80/05 hunmagyar
5435Hajóút Kréta felé - B/80/18 hunmagyar
5436Így történt - B/80/22 hunmagyar
5437A Lady útja - B/80/23 hunmagyar
5438A kert közelében - B/80/40 hunmagyar
5439Eltűnő - B/82/11hunmagyar
5440Kékkúton IV. - B/83/13 hunmagyar
5441Régi zsidó temető - B/84/11 hunmagyar
5442Régi zsidó temető - B/84/34 hunmagyar
5443Régi zsidó temető - B/84/46 hunmagyar
5173A bögözi ref. templom régi falképehunmagyar
5174A bögözi ref. templom régi falképehunmagyar
5175A bögözi ref. templom régi falképehunmagyar
5176Az árvátfalvi ref. templom ajtajahunmagyar
5177Pásztor «kijelölés»hunmagyar
5178Pásztor rajzoláshunmagyar
5179A sárközi fejkötők szokásos díszítő elemeihunmagyar
5180Az alsógyertyáni ércmozsár díszítésehunmagyar
5181Szentgyörgyvári (keszthelyi járás) zsebkendőkhunmagyar
5182A szentpéteri (Nógrád) templom festéseinek mintáihunmagyar
5183A szentpéteri (Nógrád) templom festéseinek mintáihunmagyar
5184A szentpéteri (Nógrád) templom festéseinek mintáihunmagyar
5185A szentpéteri (Nógrád) templom festéseinek mintáihunmagyar
5186Az az urasztali kendő, amit Fulo Mária himzett a berzétei (Gömör) eklezsiának 1701-benhunmagyar
5187Gyujtótartók, tükrösök és sótartókhunmagyar
5188A balatoni múzeum tojásgyűjteményehunmagyar
5444Régi zsidó temető - B/84/47hunmagyar
5445Régi zsidó temető - B/84/49hunmagyar
5446Régi zsidó temető - B/84/52hunmagyar
5447Régi zsidó temető - fájdalmas - B/86/08 hunmagyar
4963Két kerámiavázahunmagyar
4964Díszedények: három kerámiavázahunmagyar
4965Díszedények: két formástál és egy kerámiavázahunmagyar
4966Díszedények: két kerámiaváza, egy kakas és egy kutyás fedelű lisztesbödön. (A Majolikatelep korai termékei.) hunmagyar
4967Díszedények: három formás és egy áttört tál. (A Majolikatelep korai termékei.) hunmagyar
4968Díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4969Díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4970Díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4971Díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4972Kisebb díszedények a Majolikatelep korai időszakábólhunmagyar
4973Figurális tárgyak és gyertyatartók a Majolikatelep korai időszakából. (Köztük Pásztor János Matyó mennyasszony és Kallós Ede Krisztusfej c. alkotása.)hunmagyar
4535Becsapolt lábú támlásszék, támláján egyszerű, vésett virágdíszítésselhunmagyar
4536Festett karosszék, \\"gondolkodószék\\" (Béni Jánosé. Anno 1807.)hunmagyar
4537Festett karosszék, \\"gondolkodószék\\"hunmagyar
4538Becsapolt lábú támlás szék, támláján vésett tulipános díszítésselhunmagyar
4540Festett gondolkodószék. Hódi Ferencé, 1843.hunmagyar
4541Festett bölcső az 1840-es évekbőlhunmagyar
4542Szőrös párnavégekkel díszített \\"superlátos ágy\\"hunmagyar
4539Faragott, festett gondolkodószék a 19. század elejérőlhunmagyar
4543Papok padja a református Ótemplom festett berendezéséből. Készült 1732-ben.hunmagyar
4544Részlet a református Ótemplom festett berendezésébőlhunmagyar
4545A református Ótemplom festett berendezésének részlete (1732)hunmagyar
4546A református Ótemplom festett berendezésének részlete (1732)hunmagyar
4547A református Ótemplom festett berendezésének részlete (1732)hunmagyar
4548A református Ótemplom festett berendezésének részlete (1732)hunmagyar
4549A református Ótemplom festett berendezésének részlete (1732)hunmagyar
4550A református Ótemplom festett berendezésének részlete (1732)hunmagyar
4551Fejfákhunmagyar
4552Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4553Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4554Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4555Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4556Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4557Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4558Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4559Fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4560Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4561Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4562Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4563Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4564Táblás fejfák a 19. század első felébőlhunmagyar
4565Temetőrészlet két, fából faragott táblás fejfávalhunmagyar
4566Temetőrészlet \\"gombos\\" fejfávalhunmagyar
4567Temetőrészlet fatönkös fejfávalhunmagyar
4568Temetőrészlet táblás fejfávalhunmagyar
4569Temetőrészlet faragott táblás fejfávalhunmagyar
4570Temetőrészlet táblás fejfávalhunmagyar
4571Temetőrészlet táblás fejfávalhunmagyar
4572Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4573Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4574Temetőrészlet oszlopos fejfávalhunmagyar
4575Két táblás fejfa a 19. századból, fűrészelt, faragott díszítésselhunmagyar
4576Temetőrészlet fejfákkalhunmagyar
4577Temetőrészlet fejfákkalhunmagyar
4578Temetőrészlet fejfákkalhunmagyar
4579Két táblás fejfa a 19. századból, fűrészelt díszítésselhunmagyar
4580Temetőrészlet oszlopos és táblás fejfákkalhunmagyar
4581Temetőrészlet fűrészelt, faragott és táblás fejfákkalhunmagyar
4582Temetőrészlet fejfákkal a 19. századbólhunmagyar
4583Gombos fejfahunmagyar
4584Oszlopos fejfákhunmagyar
4585Fejfákhunmagyar
5500Eszterházy Antal grófhunmagyar
5501II. Józsefhunmagyar
5502Albert, szász-tescheni herczeg, Magyarország kormányzójahunmagyar
5503Mária Krisztina főherczegnőhunmagyar
5504Mária Terézia özvegy korábanhunmagyar
5505A Mária Terézia-féle urbárium első lapjahunmagyar
5506Nagy Lajos birodalmahunmagyar
5507Barkóczy Ferencz esztergomi érsekhunmagyar
5508A "Ratio Educationis" bevezető soraihunmagyar
5509Poniatowszky Szaniszló, Lengyelország utolsó királyahunmagyar
5510II. Katalin czárnőhunmagyar
5511Eszterházy Ferencz gróf kanczellárhunmagyar
5512Mária Terézia levele vejéhez: Albert tescheni herczeghez, a Bánság visszacsatolása ügyébenhunmagyar
5513VI. Pius pápahunmagyar
5514II. József elrendeli a koronának Bécsbe szállításáthunmagyar
5516II. Józsefhunmagyar
5517Hadik András gróf tábornokhunmagyar
5518Hórahunmagyar
5519Hóra és Kloska halálos itéletének végső soraihunmagyar
5520II. József lóhátonhunmagyar
4974Molnárház bejárata a Klauzál és Béldi utca sarkánhunmagyar
4975Tanyaudvar karámmal és nyári jászollal lovak számárahunmagyar
4976Parasztszoba kemencével, vetett ággyal és nőalakokkalhunmagyar
4977Udvari melléképület részben gazfödéllelhunmagyar
4978Tanyai iskola, udvarán gémeskúttal, gyerekekkelhunmagyar
4979Nádfödeles lakóépület az udvar felölhunmagyar
4980Nagygazda tanyaudvara kocsiszínnel, vizesgödörrelhunmagyar
4982Ideiglenes szálláshely. (Talán kubikosszállás) Házbelső kereklábú asztallal, padokkal, az asztalon szalvétába kötött kenyérrel. A mennyezetre aggatott rudakra szalonnadarabokat akasztottak, a flon ruhák és tarisznyák, a fal mellett katonaládák sorakoznakhunmagyar
4983Bolthajtásos pitvar, szabadkémény alatt középtűzhellyel. A bolthajtás előtt lócapadon mázas cserépedények és üvegek láthatók, a falon festett tékahunmagyar
4984Két festett falitéka a 19. század első felébőlhunmagyar
4986Faragott, festett keretű tükrök a 19. század elejébőlhunmagyar
4987Madaras mintával megszőtt dísztörülköző a 19. század közepérőlhunmagyar
4988Takácsszőttes törülköző, hármas rozmaringos díszítésselhunmagyar
4989Hímzéshunmagyar
4990Hímzéshunmagyar
4991Párta és pártaszalagokhunmagyar
4992Borotvatokok a 19. századbólhunmagyar
4993A fonás eszközei: guzsalyok, kallantyúk és rokkahunmagyar
5521Lacy Móricz gróf tábornagyhunmagyar
5522Laudon Ernő Gedeon tábornokhunmagyar
5523Zichy Károly gróf országbiróhunmagyar
5524Pálffy Károly gróf kanczellárhunmagyar
5525II. József visszavonó rendeletehunmagyar
5526II. Lipóthunmagyar
5527Sándor Lipót főherczeg-nádorhunmagyar
5528II. Lipóthunmagyar
5529Az 1791.X. törvényczikk: Magyarország függetlenségérőlhunmagyar
5530Az 1791.X. törvényczikk: Magyarország függetlenségérőlhunmagyar
5531XVI. Lajos és családjahunmagyar
4586Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4587Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4588Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4589Temetőrészlet oszlopos és táblás fejfákkalhunmagyar
4590Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4591Fejfákhunmagyar
4592Temetőrészlet fatönkös és táblás fejfákkalhunmagyar
4593Temetőrészlet táblás fejfákkalhunmagyar
4594Temetőrészlet, fűrészelt, faragott, barokkos díszítésű táblás fejfávalhunmagyar
4595Temetőrészlet gombos és táblás fejfákkalhunmagyar
4596Temetőrészlet gombos és táblás fejfákkalhunmagyar
4597Temetőrészlet, előtérben táblás fejfávalhunmagyar
4598Hirn Miksa sírja (hol???)hunmagyar
4599Albert János és Hegedűs Judit sírköve (1851)hunmagyar
5532I. Ferencz József király és Erzsébet királyné koronázásahunmagyar
5533I. Ferenczhunmagyar
5534Martinovics Ignácz állítólagos arczképehunmagyar
5535Martinovics levele Laczkovicshoz, kelt Bécsben, 1792, ápril 19-énhunmagyar
5537Bonaparte Napoleonhunmagyar
5538József főherczeg-nádor ifjukori arczképehunmagyar
5539Károly főherczeghunmagyar
5540Magyar insurgensek a franczia háborúk idejébőlhunmagyar
5000Disznóvágáshunmagyar
4994Vegyes néprajzi tárgyak: kulacs, sótartó, kutyagerinc, mángorló, citerák, ostorok, bicskatok stb.hunmagyar
4995A fonás eszközei:guzsalyok, guzsalytalpak és kallantyúhunmagyar
4996Négy faragott mángorló a 19. századbólhunmagyar
4997Négy faragott mángorló a 19. századbólhunmagyar
4998Vegyes néprajzi tárgyak: úrihímzéses dísztörülköző, körző, fejsze, kádárgyalu stbhunmagyar
4999Vegyes néprajzi tárgyak: úrihímzéses dísztörülköző, körző, fejsze, kádárgyalu stbhunmagyar
5001Körfűrészhunmagyar
5002Üllő, bevert díszítéssel, edényből kinövő virágcsokor ábrázolássalhunmagyar
5003Szobasarok padkás kemencévelhunmagyar
5004Szobasarok szögletes kemencévelhunmagyar
5010A Magyar Királyi Földműves Iskola tantermei. (1896-ban épült.)hunmagyar
5011Utca, parasztházak hátsó frontjárólhunmagyar
5012Parasztházak az utca felől, sövénykerítésselhunmagyar
5013Utcarészlet parasztházzalhunmagyar
5541I. Napoleon császárhunmagyar
5542Széchenyi Ferencz grófhunmagyar
5543Napoleon császár proklamácziója a magyarokhozhunmagyar
5544Mária Lujzahunmagyar
5546Bécs városi bankjegy 1800-bólhunmagyar
5545Hedvig királynéhunmagyar
5547I. Ferenczhunmagyar
5548A bécsi kongresszushunmagyar
5549Metternich Kelemen herczeghunmagyar
5550Öt forintos bankjegy 1816-bólhunmagyar
5551Koháry Ferencz herczeg kanczellárhunmagyar
5552Széchenyi István grófhunmagyar
5553Ferdinánd trónörököshunmagyar
5554I. Ferencz öregkori arczképehunmagyar
5555V. Ferdinánd királyhunmagyar
5556A lánczhíd alapkövének letételehunmagyar
5557Deák Ferenczhunmagyar
5558Kossuth Lajos arczképe és aláirásahunmagyar
5559Dessewffy Aurél grófhunmagyar
5560Gróf Batthyány Lajos arczképe és aláirásahunmagyar
5014Utcarészlet parasztházzal, vesszőből font kerítésselhunmagyar
5015Gazdaház, napsugaras oromzattalhunmagyar
5016Faluszéli, szabadkéményes ház a töltés melletthunmagyar
5017Italmérés a Tisza-partonhunmagyar
5018Halászkunyhóhunmagyar
5019Tanyaudvarlakóépülettel, melyhez színeket toldottak. Az udvaron a lakók aprójószággalhunmagyar
5020Tanyaudvar szarvasmarhákkal, az előtérben mezőgazdasági eszközökkelhunmagyar
5021Tanya lakóháza tapasztott fakéménnyelhunmagyar
5022Nagygazda tanya udvara libákkalhunmagyar
5023Tanyatelek hátsó része, sövénykerítéssel körbevéve, fakéményes lakóépülettel. A kétsoros tanyai építkezés példájahunmagyar
5024Nagy Szabó Pál tanyája, az istálló előtt nyári jászlaknál lovakkal, a vizesgödörnél kacsákkalhunmagyar
5025Tanyaudvar lovaskocsival, a kút melletti víztócsában kacsák és malacokhunmagyar
5026Tanyaudvar melléképületekkel. Középen gémeskút, nagyméretű vályúvalhunmagyar
5027Tanyaépület hátsó része a szérű felöl, boglyákkal és kazlakkal. A gémeskút körül disznók turkálnakhunmagyar
5028Romos tanyaépülethunmagyar
5029Tanyaudvar jószágokkalhunmagyar
5030Szabadkéményes faluvégi ház a töltés mellett. A ház tövét csigavonalasra locsolták fölhunmagyar
5031Tanyaudvar jószágokkalhunmagyar
5032Nagygazda tanya, az előtérben vizesgödör libákkalhunmagyar
5033Falusi, vagy városszéli utcasor, kis, nádfödeles házakkal, sövénykerítéssel és vendégmarasztaló úttalhunmagyar
5561Apponyi György kanczellárhunmagyar
5562István főherczeg-nádorhunmagyar
5563V. Ferdinándhunmagyar
5564Petőfi Sándorhunmagyar
5565A szabad sajtó kivívásahunmagyar
5566Batthyány Lajos grófhunmagyar
5567Az első felelős magyar miniszteriumhunmagyar
5568Jellasics József báróhunmagyar
5569Ferencz Károly főherczeghunmagyar
5570Az 1848-iki pesti országgyülés megnyitásahunmagyar
5571Lamberg Ferencz gróf altábornagyhunmagyar
5572Windischgrätz Alfréd herczeghunmagyar
5034Nagy Szabó Pál tanyája, az istálló előtt nyári jászlaknál lovakkal, a vizesgödörnél kacsákkalhunmagyar
5035Karám tehenekkel, nagygazda tanyájánhunmagyar
5036Tanyaudvar részlete, gazfödeles juhakollal, előtte vesszőfonással körbekerített vizesgödörhunmagyar
5037Lázár Lajos tanyája istállóval, kocsiszínnelhunmagyar
5038Nádfödeles városi házhunmagyar
5039Városi utcarészlethunmagyar
5040Kéményseprők, deszkaoromzatú, nádfödeles ház előtthunmagyar
5041Meszelt homlokzatú, nádfödeles, deszkakerítéses házhunmagyar
5042Parasztház eleje az udvar felől, faoszlopos tornáccal, előtte léckerítéssel határolt kerthunmagyar
5043Deszka oromzatú városi parasztház, csipkézet szegélyű sörtedeszkávalhunmagyar
5044Díszített deszkaoromzatú, nádfödeles városi parasztházhunmagyar
5045Előkertes városi parasztház, áttört, fűrészelt deszkakerítésselhunmagyar
5046Nádfödeles városi házhunmagyar
5057Nádfödeles, napsugaras deszkaoromzatú városi parasztház, két ablaka fölött vakolatdíszes párkánnyalhunmagyar
5058Nádfödeles, deszkaoromzatú városi parasztházhunmagyar
5047Szokatlan megoldású L alakú, nádfödeles, deszkaoromzatú városi kisházhunmagyar
5048Parasztház eleje az udvar felől, faoszlopos tornáccal, előtte léckerítéssel határolt kerthunmagyar
5049Előkertes, díszített deszkaoromzatú városi parasztházhunmagyar
5050Tanya, istállóval egybeépített lakóépülethunmagyar
5051Téglalábakon álló nádfödeles szín, ún. zsellérszín. Kocsik és gazdasági eszközök tárolására szolgált a minden oldalról nyitott építményhunmagyar
5052Kerek zsindelytetővel fedett haranglábhunmagyar
5053Előkertes, díszített deszkaoromzatú városi parasztházhunmagyar
5054Nádfödeles városi házhunmagyar
5055Egyablakos, napsugaras deszkaoromzatú városi parasztházhunmagyar
5056Nádfödeles, napsugaras oromdíszítésű városi parasztház. Egyedi megoldás az ajtó és a deszkakerítés kontrasztos festésehunmagyar
5059Előkertes, egyablakos deszkaoromzatú városi parasztház, az ajtó mellett kispaddalhunmagyar
5060Előkertes, egyablakos deszkaoromzatú városi parasztházhunmagyar
5061Mészárszék épülete, a mészárossalhunmagyar
5573I. Ferencz Józsefhunmagyar
5574Kossuth s a honvédsereg főbb vezéreihunmagyar
5575Budavár megvételehunmagyar
5576Orosz táborhunmagyar
5577Albrecht főherczeghunmagyar
5578Bach Sándorhunmagyar
5579I. Ferencz Józsefhunmagyar
5580Erzsébethunmagyar
5062Vakolatdíszes, téglaberakásos homlokzatú városi parasztházhunmagyar
5063Előkertes, csipkézett sörteddeszkával díszített deszkaoromzatú városi parasztházhunmagyar
5064Utcarészlet, meszelt oromzatú parasztházzalhunmagyar
5065Utcarészlet, meszelt oromzatú parasztházzalhunmagyar
5066Utcarészlet, meszelt oromzatú parasztházzalhunmagyar
5067Utcarészlet tornácos parasztházzal, házorom csúcsán gazdag mintázatú fűrészelt dísszelhunmagyar
5068Vakolatdíszes, meszelt oromzatú városi parasztházzalhunmagyar
5069Tégla berakással díszített, meszelt oromzatú városi házhunmagyar
5070Négyszögletes zsindelytetővel fedett fa haranglábhunmagyar
5071Halászkunyhóhunmagyar
5072Egy darab fatörzsből kifaragott csónakban a Tiszán evező halászhunmagyar
5073Sövénykerítéssel körbevett fakéményes tanyahunmagyar
5074L alakú, nádfödeles parasztházhunmagyar
5075Utcarészlet előkertes, meszelt oromzatú házzalhunmagyar
5076Deszkaoromzatú, nádtetős, előkertes városi parasztházhunmagyar
5078Módós gazda tanyájának udvara jószágokkalhunmagyar
5079Szélmalom belsejének részlete, a lisztespad szintje, az előtérben malmitalicskávalhunmagyar
5080Szélmalom belsejének részlete: a kőpad szintje, az őrlőszékkel és garattal, mellette a kőemelő daruhunmagyar
5081Szélmalom belsejének részlete: a kőpad szintje, az őrlőszékkel és garattal, mellette a kőemelő daruhunmagyar
5082Szélmalom belsejének részlete, a lisztespad szintje, az előtérben malmitalicskávalhunmagyar
5083Őrlés kézi őrlőkövönhunmagyar
5084Kazalrakáshunmagyar
5085Szalmakazalhunmagyar
5086Boglyák a mezőnhunmagyar
5089Szántás ökrökkelhunmagyar
5090Nyomtatás lovakkalhunmagyar
5091Utcarészlet nádfödeles parasztházakkalhunmagyar
5092Szállítás malmi kocsinhunmagyar
5093Nyomtatás a szérűn lovakkalhunmagyar
5581Széchenyi István gróf öreg korábanhunmagyar
5582Vay Miklós báróhunmagyar
5584Apponyi György grófhunmagyar
5583Deák Ferencz arczképe és aláírásahunmagyar
5585Teleki László grófhunmagyar
5586Schmerlinghunmagyar
5587Majláth György kanczellárhunmagyar
5588Az 1865-iki országgyülés megnyitásahunmagyar
5589Andrássy Gyula gróf arczképe és aláirásahunmagyar
5590Beusthunmagyar
5591A második felelős magyar miniszteriumhunmagyar
5094Nyomtatás a szérűn lovakkalhunmagyar
5592Mária és Erzsébet királynők N. Lajos sírjánálhunmagyar
5096Utcarészlet nádfödeles parasztházakkalhunmagyar
5097Tanya Mártélynál, a Tisza töltése melletthunmagyar
5098A kishomoki csősz kunyhójahunmagyar
5099Tanyaépület gémeskúttal és kerekóllalhunmagyar
5100Lázár Dezső tanyájahunmagyar
5593I. Ferencz József király koronázásahunmagyar
5594Erzsébet királyné ifjukori arczképehunmagyar
5595Kazinczy Ferencz ifjukori arczképehunmagyar
5596Vörösmarti Mihályhunmagyar
5597Arany Jánoshunmagyar
5598A Habsburg-házból származott királyok nemzedékrendjehunmagyar
5600A Habsburg-lotharingiai család mellékágainak nemzedékrendjehunmagyar
5602A Habsburg-lotharingiai család mellékágainak nemzedékrendjehunmagyar
5599Az erdélyi fejedelmek nemzedékrendjehunmagyar
5601A Habsburg-lotharingiai család mellékágainak nemzedékrendjehunmagyar
5603A magyar szt. koronahunmagyar
5604Zsigmondhunmagyar
5605Szent István palástjahunmagyar
5606Zsigmond császárhunmagyar
5607A kölni dómképhunmagyar
5101Romos tanyaépülethunmagyar
5102Kazalrakás nagygazda tanya-szérűjénhunmagyar
5103Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5104Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5105Vázák, ivókészlet és kancsó a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5106Vázák, készletek a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5107Vázák a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5108Különböző cserépedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5109Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5110Használati edények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5111Díszedények a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5112Madonna ábrázolás kerámiákon. (Majolikatelep)hunmagyar
5113Két váza a Majolikatelep korai termékeibőlhunmagyar
5114Mázascserép fésűtartó a 19. század második felébőlhunmagyar
5115Szobabelső, mestergerendát tartó faragott oszloppalhunmagyar
5117Lakóház faragott ajtaja a 19. századbólhunmagyar
5118Lakóház ajtaja a 19. századbólhunmagyar
5119Szőnyeg, a vásárhelyi hímzés motívumaivalhunmagyar
5120Szőnyeg, a vásárhelyi hímzés motívumaivalhunmagyar
5121A vásárhelyi hímzés motívumaiból összeállított kompozíció. (Valószínűleg szőnyegkészítéshez.)hunmagyar
5608A korona elrablásahunmagyar
5609I. Ulászló pecsétjehunmagyar
5610A várnai csatahunmagyar
5611A várnai csata tervrajza Köhler szerinthunmagyar
5612A rigómezei csata tervrajzahunmagyar
5613V. László és Czilleihunmagyar
5614Nándorfehérvár ostroma és fölmentése 1456-banhunmagyar
5615Dugovics Tituszhunmagyar
5616Hunyadi János halálahunmagyar
5617Az Árpád-család női ágahunmagyar
5618Hunyadi László arczképe és aláírásahunmagyar
5619Hunyadi László búcsújahunmagyar
5620V. László király arczképehunmagyar
5622Podjebrád György cseh király arczképehunmagyar
5621Hunyadi László a ravatalonhunmagyar
5623III. Frigyes császárhunmagyar
5624Buda Mátyás király idejébenhunmagyar
5626A budai krónika utolsó lapjának olvasása és fordításahunmagyar
5627Corvin János arczképe és aláirásahunmagyar
5628Béketárgyalás Pozsonyban Miksa és Ulászló követei közt. Egykorú kép a "Weisskunig"-ból.hunmagyar
5629Miksa császárhunmagyar
5630II. Ulászló követei Miksa császár előtthunmagyar
5631Dósa György kivégzésehunmagyar
5632II. Ulászló találkozása Zsigmond lengyel királlyalhunmagyar
5633II. Lajos gyermekkori arczképehunmagyar
5634II. Lajos király arczképe és aláirásahunmagyar
5635V. Károly császárhunmagyar
5636Törökök fogoly magyarokat hajtanak maguk előtthunmagyar
5637X. Leo pápahunmagyar
5638Luther Márton mint Ágoston-rendi szerzeteshunmagyar
5638Luther Márton mint Ágoston-rendi szerzeteshunmagyar
5639Kálvin Jánoshunmagyar
5640I. Ferencz franczia királyhunmagyar
5641II. Lajos arczképehunmagyar
5642A mohácsi csata tervrajzahunmagyar
5643II. Lajos holttestének föltalálásahunmagyar
5644Magyarország Hunyadi Mátyás korábanhunmagyar
5645Magyar főurak a XVI. század elejénhunmagyar
5647Temesvári Pelbárt \\"Pomerium de sanctis\\"hunmagyar
5648A kassai templom nyugati kapujahunmagyar
5649A haldokló szűzhunmagyar
5650Oltárkép a szepeshelyi székesegyházbanhunmagyar
5651A vegyes házakból származott királyok nemzedékrendjehunmagyar
5122Nagyméretű kocsiszín kocsikkal és mezőgazdasági eszközökkel Lázár Dezső tanyájánhunmagyar
5123Lázár Dezső tanyájahunmagyar
5127Lázár Lajos tanyájahunmagyar
5129Tanyaudvar juhhodállyalhunmagyar
5130Istálló, a nyári jászol körül lovakkal Nagy Szabó Pál tanyáján, Kopáncsonhunmagyar
5131Nagygazda tanya udvara szarvasmarhákkalhunmagyar
5132Lázár Dezső tanyájahunmagyar
5133Lázár Dezső tanyájahunmagyar
5134Lázár Dezső tanyájahunmagyar
5135Tanyaudvar romos melléképülettel és kerekóllalhunmagyar
5136Lázár Lajos tanyájahunmagyar
5137Formástálakhunmagyar
5139Kerámiákhunmagyar
5140Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5141Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5142Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5143Lord Rothemerenek készült készlet a Majolikatelep munkája 1927-benhunmagyar
5144Kerámiák a 20. század elejéről, a Majolikatelep termékeihunmagyar
5145Kerámiák a 20. század elejéről, a Majolikatelep termékeihunmagyar
5146Kerámiák a 20. század elejéről, a Majolikatelep termékeihunmagyar
5147Lord Rothemerenek készült készlet a Majolikatelep munkája 1927-benhunmagyar
5148Kerámiák a 20. század elejéről, a Majolikatelep termékeihunmagyar
5149Kerámiák a 20. század elejéről, a Majolikatelep termékeihunmagyar
5150Kerámiakiállítás a 20. század elejérőlhunmagyar
5151Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5152Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5153Kerámiák a 20. század elejéről (Majolikatelep)hunmagyar
5154Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5155Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5156Kerámiák a 20. század elejérőlhunmagyar
5652Egy Corvin-kodex czímlapjahunmagyar
5653Magyarországon talált kőkori tárgyakhunmagyar
5654Magyarországon talált bronzkori tárgyakhunmagyar
5655A \\"gemma augustea\\" (Augustus apotheosisa.)hunmagyar
5656Traján császár szobrahunmagyar
5657Harcz rómaiak és dákok között. Relief Traján oszlopárólhunmagyar
5658Traján fóruma Traján oszlopávalhunmagyar
5660A pécsi ó-keresztény sírkamra falfestményehunmagyar
5661Marcus Aurelius császár szobrahunmagyar
5662Attila lakomájahunmagyar
5663Attila és Leo pápahunmagyar
5664A Habsburg-lotharingiai család uralkodó ágának nemzedékrendjehunmagyar
5659Magyarországon talált tárgyak a római korbólhunmagyar
5665II. József nádor ágahunmagyar
5666Avarkori régiségekhunmagyar
5667A magyarok vándorlásai. Térképhunmagyar
5668Jugria (Juhra), a magyarok állítólagos őshazájahunmagyar
5669A vérszerződéshunmagyar
5670Magyarország a honfoglalás korábanhunmagyar
5671Ősmagyar ékszerekhunmagyar
5672Árpád fogadja Szvatopluktól visszatért követéthunmagyar
5673A pozsonyi csatahunmagyar
5675A pozsonyi csatahunmagyar
5676Szt. István koronázásahunmagyar
5677A magyar szt. korona hátulról nézvehunmagyar
5679Szt. István elfogja Gyula vezért és családjáthunmagyar
5680II. Henrik, Szt. István sógorahunmagyar
5681A pogány magyarok lázadásahunmagyar
5682I. Endre koronázásahunmagyar
5683A várkonyi találkozáshunmagyar
5684A várkonyi találkozáshunmagyar
5685Szt. Lászó a sziklából forrást szakaszthunmagyar
5686Mosony ostromahunmagyar
5687A horvátok hódolása Kálmán király előtthunmagyar
5688Záh Felicziánhunmagyar
5689Az aradi gyűléshunmagyar
5690III. Béla és neje sírjában talált tárgyakhunmagyar
5691Imre király elfogja pártütő öccsét: Endréthunmagyar
5692Dezső vitéz föláldozza magát királyáérthunmagyar
5693II. Endre kiadja az arany bulláthunmagyar
7510Nagytemplom torony égésehunmagyar
7514Szélesvízhunmagyar
5694Mátyás király legyőzi Holubárthunmagyar
5695A mongolok betörésehunmagyar
5696A mohii csatatérhunmagyar
5697A tatárjárás utánhunmagyar
5698Habsburgi Rudolf és Kun László találkozása a Morva mezei csata utánhunmagyar
5699A Halotti beszédhunmagyar
5700A königsbergi töredékhunmagyar
5701Anonymus, Béla király névtelen jegyzője krónikájának első lapjahunmagyar
5702Anonymus, Béla király névtelen jegyzője krónikájának első lapjahunmagyar
5703Az Árpád-család nemzedékrendjehunmagyar
5704Pannónia és Dáczia térképehunmagyar
5706Magyarország a XIII. század derekánhunmagyar
5707V. Károly császárhunmagyar
5708Szapolyai János királyhunmagyar
5709Zsigmond lengyel királyhunmagyar
5710Anna királyné, I. Ferdinánd nejének ifjúkori arczképehunmagyar
5711Konstantinápolyhunmagyar
5712Károly császár és Szulejmán szultánhunmagyar
5713Ibrahim nagyvezérhunmagyar
5714Szulejmán szultán arczképehunmagyar
5715Szulejmán szultán arczképehunmagyar
5716János király megerősíti a nagyváradi békéthunmagyar
5718Kázmér lengyel király mellszobrahunmagyar
5717Izabella királyné Szulejmán szultán követét fogadjahunmagyar
5719I. Ferdinánd arczképe, idősebb korábólhunmagyar
5720Izabella királyné búcsújahunmagyar
5721Losonczy István levele Báthory Endre erdélyi vajdáhozhunmagyar
5722Dobó István és társai levele Nádasdy Tamás nádorhozhunmagyar
5723János Zsigmond emlékérme és aláírásahunmagyar
5724Miksa királyhunmagyar
5725Zrinyi Miklós arczképehunmagyar
5726Zrinyi Miklós kirohanásahunmagyar
5727Verancsics Antalhunmagyar
5728János Zsigmond arczképehunmagyar
5729Rudolf király arczképe és aláírásahunmagyar
5730Szinán basahunmagyar
5731Hardeck Ferdinánd grófhunmagyar
5732Báthory Kristóf arczképe és aláírásahunmagyar
5733Nagy Lajos és udvarahunmagyar
5734Báthory Zsigmond arczképehunmagyar
5735Mansfeld Károly herczeghunmagyar
5736Báthory Endre fejehunmagyar
5737Mihály vajdahunmagyar
5738Pálffy Miklós, a győri hős arczképe és aláírásahunmagyar
5739Schwarzenber Adolf arczképehunmagyar
5740Pálffy Miklós síremlékehunmagyar
5741Rudolf király mellszobrahunmagyar
5742Belgiojoso Barbiano Jakab, kassai kapitányhunmagyar
5743Bocskay István arczképe. Bihari főispán korábólhunmagyar
5744Bocskay István koronájahunmagyar
5745A bécsi béke befejező soraihunmagyar
5746Rákóczy Zsigmond erdélyi fejdelemhunmagyar
5747Thurzó György arczképe és aláírásahunmagyar
5748II. Mátyás királyhunmagyar
5749Khlesl Menyhért bíboroshunmagyar
5750Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhunmagyar
5751II. Mátyás mint római császárhunmagyar
5752Thurzó György nádorhunmagyar
5753II. Ferdinándhunmagyar
5754Frigyes pfalzi választóhunmagyar
5755A \\"Querela Hungariae\\" első lapjahunmagyar
7534Lábasházhunmagyar
5756Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhunmagyar
5757Forgách Zsigmond nádorhunmagyar
5758Bethlen Gábor megerősíti a nikolsburgi békéthunmagyar
5759Bethlen Gábor lovas képehunmagyar
5760III. Ferdinánd ifjúkori arczképehunmagyar
5761Eszterházy Miklós nádor arczképe és aláírásahunmagyar
5762Mansfeld Ernő herczeghunmagyar
5763Wallensteinhunmagyar
5764A szőnyi béke utolsó soraihunmagyar
5765Bethlen Gábor tudósai körébenhunmagyar
5766Gusztáv Adolfhunmagyar
5767Tilly grófhunmagyar
5768II. Ferdinánd arczképe és aláírásahunmagyar
5769III. Ferdinánd királyhunmagyar
5770A linczi béke befejező soraihunmagyar
5771Lorántffy Zsuzsánnahunmagyar
5772Draskovich János nádorhunmagyar
5773Lippay György, esztergomi érsekhunmagyar
5774III. Ferdinánd, mint német császárhunmagyar
5775IV. Ferdinándhunmagyar
5776Pálffy Pál nádor arczképe és aláírásahunmagyar
5777I. Lipót király ifjúkorú arczképehunmagyar
5778I. Lipót koronázásahunmagyar
5779Huszein pasa levele Nyitra városa bírájához és lakosaihozhunmagyar
5780Magyarország a török hódoltság korábanhunmagyar
5781Egy lap Pest-megye legrégibb jegyzőkönyvéből. (Az 1638. julius 1-én Füleken tartott birói székről szól.)hunmagyar
5782II. Rákóczy György arczképe és aláírásahunmagyar
5783II. Rákóczy György lovas képehunmagyar
5784Kemény János erdélyi fejdelemhunmagyar
5785Montecuccoli Raymund grófhunmagyar
5786Apaffy Mihály, erdélyi fejedelemhunmagyar
5787I. Lipót arczképehunmagyar
5788Köprüli Achmed nagyvezérhunmagyar
5789Forgách Ádámhunmagyar
5790Wesselényi Ferencz nádor arczképe és aláírásahunmagyar
5791Wesselényi és Zrinyi Péter szövetség-levelökhunmagyar
5792Rottal János grófhunmagyar
5793Hocher János báróhunmagyar
5794Frangepán Ferencz halálos ítéletehunmagyar
5795Nádasdy Ferencz arczképe 1671-bőlhunmagyar
5796Széchenyi György kalocsai érsekhunmagyar
5797Lobkovitz Venczel herczeghunmagyar
5798Ampringen Gáspárhunmagyar
5799I. Lipót és neje bevonulása Sopronba, 1681-benhunmagyar
5800Eszterházy Pál nádor ifjúkori arczképehunmagyar
5801Thököly Imre arczképehunmagyar
5802Zrinyi Ilona arczképehunmagyar
5803XIV. Lajos franczia király ifjúkori arczképehunmagyar
5804XI. Incze pápahunmagyar
5805Kara Musztafa nagyvezérhunmagyar
5807Szobieszky János lengyel király arczképehunmagyar
5806V. Károly, Lotharingia herczegehunmagyar
5809Lotharingiai Károly arczképehunmagyar
5810Buda ostroma 1686-banhunmagyar
5811Abdurrahman, az utolsó budai basahunmagyar
5812Caraffa Antal gróf tábornokhunmagyar
5813Eszterházy Pál nádorhunmagyar
5814I. József ifjúkori arczképehunmagyar
5815Miksa Emánuel bajor választóhunmagyar
5816Zrinyi Ilona feladja Munkács váráthunmagyar
5817Veterani Frigyes tábornokhunmagyar
5818Lajos bádeni őrgrófhunmagyar
5819Teleki Mihály arczképe és aláírásahunmagyar
5820Apaffy Mihály fejedelem arczképe és aláírásahunmagyar
6200Honvéd-szoborhunmagyar
6201Nyugati pályaudvarhunmagyar
6202Városligeti részlethunmagyar
6203Városligeti részlethunmagyar
6204Mátyás-templomhunmagyar
6205Részlet Mátyás-templombólhunmagyar
6206Kilátás a budai vároldalrólhunmagyar
6207Az új királyi palota a Krisztinaváros felőlhunmagyar
6208Szent-István-napi körmenethunmagyar
6209Várkert-bazárhunmagyar
6210Részlet Budárólhunmagyar
6211Szt-Lukács-fürdőhunmagyar
6212Dunaparti élethunmagyar
6213Lánczhídhunmagyar
6214Széchenyi-szoborhunmagyar
6215Petőfi-szoborhunmagyar
6216Régi Budapest: A Hal-térhunmagyar
6217Terézvárosi templomhunmagyar
6218Dunai részlethunmagyar
6219Váczi-utczahunmagyar
6220Régi Budapest: Városház-téri piaczhunmagyar
6221Wenckheim-palotahunmagyar
6222Lánczy-palotahunmagyar
6223Városligeti részlethunmagyar
6224Klotild főherczegasszony palotáihunmagyar
6225Gyári részlet Ujpest feléhunmagyar
6226Ferencz József-hídhunmagyar
6227Részlet a pesti oldalrólhunmagyar
6228Várkert-bazárhunmagyar
6229Margitszigeti vízeséshunmagyar
6230Margithídhunmagyar
5821Heiszler Donát tábornokhunmagyar
5822Thököly Imre fejdelem arczképe és aláírásahunmagyar
5823A "Diploma Leopoldinum" első két oldalahunmagyar
5824A "Diploma Leopoldinum" első két oldalahunmagyar
5825II. Musztafa szultánhunmagyar
5826Frigyes Ágost szász választó, utóbb lengyel királyhunmagyar
5827A zentai csata tervrajzahunmagyar
5828A zentai diadalhunmagyar
5829Oettingen Farkas grófhunmagyar
5830A karloviczi béke bejfező soraihunmagyar
5831Kollonics Lipóthunmagyar
5832I. Lipóthunmagyar
5833II. Rákóczy Ferenc elfogatásahunmagyar
5834II. Rákóczy Ferencz 1704-iki manifesztumának előlapjahunmagyar
5835II. Rákóczy Ferencz manifesztumának kezdőlapja. (1704.)hunmagyar
5836II. Rákóczy Ferenc fejdelem manifesztuma 1704-ből.hunmagyar
5837Istvánffy Miklóshunmagyar
6231Kilátás a Budárahunmagyar
6232Nemzeti színházhunmagyar
6233Vígszínházhunmagyar
6234Teréz-körúthunmagyar
6235Andrássy-úthunmagyar
6236Park Clubhunmagyar
6237A Park Club belsejébőlhunmagyar
6238A Park Club főlépcsőjehunmagyar
6239Vígadóhunmagyar
6240Arany János szobrahunmagyar
6241Korcsolyázó pavillonhunmagyar
6242Erzsébet-körúthunmagyar
6243Szent István Bazilikahunmagyar
6244Az új országház lépcsőházának mennyezetehunmagyar
6245Az új országház kupolatermehunmagyar
6246Az új országház a budai oldalrólhunmagyar
6247Új országházhunmagyar
6248Kalváriahunmagyar
6249Városligeti részlethunmagyar
6250Deák-mauzoleumhunmagyar
5838Tinódi éneke Losonczi István halálárólhunmagyar
5839Pázmány Péter "Kalauzá"-nak czimlapjahunmagyar
7533Református templomhunmagyar
5840Budavár visszavétele 1686-banhunmagyar
5841XIV. Lajos franczia királyhunmagyar
5842II. Rákóczy Ferencz levele Bercsényi Miklós grófhoz, kelt Érsekujváron, 1706. julius 22-énhunmagyar
5843II. Rákóczy Ferenczhunmagyar
5844Az 1707-iki függetlenségi nyilatkozathunmagyar
5845XII. Károly svéd királyhunmagyar
5846Heister Siegfriedhunmagyar
5847Károlyi Sándor arczképe és aláirásahunmagyar
5848Nagy Péter orosz czárhunmagyar
5849A majtényi fegyverletételhunmagyar
5850Eleonóra, császárné és királyné, I. Lipót özvegyehunmagyar
6251Deák Ferencz szobrahunmagyar
6252Karmeliták templomahunmagyar
6253Igazságügyi palotahunmagyar
6254M. kir. operahunmagyar
6255Baross Gábor szobrahunmagyar
6256Földmivelésügyi és igazságügyi ministeriumhunmagyar
6257Feljáró a Ferdinand-hídrahunmagyar
6258Műcsarnokhunmagyar
6259Kálvin-térhunmagyar
6260Szökőkút a Kálvin-térenhunmagyar
6261Dohány-utzahunmagyar
6262Kőbányai templomhunmagyar
5851Elonóra császárné és III. Károly megerősitik a szatmári békéthunmagyar
5852Elonóra császárné és III. Károly megerősitik a szatmári békéthunmagyar
5853Fülöp orleansi herczeghunmagyar
5854III. Achmed szultánhunmagyar
5855A galatai Szt. Benoît-templom egyik oltára, a mely előtt Rákóczy fejedelem nyugszikhunmagyar
5856III. Károlyhunmagyar
5857Szavójai Jenő herczeghunmagyar
5858Csáky Imre gróf kalocsai érsekhunmagyar
5859Eszterházy Imre esztergomi érsekhunmagyar
5860Virmond grófhunmagyar
6264Nemzeti Múzeumhunmagyar
6265Központi vásárcsarnokhunmagyar
6266Budapest látképehunmagyar
6267Könyvnyomdánk nagy szedőtermehunmagyar
6268Könyvnyomdánk accidenz-osztályahunmagyar
6269Könyvnyomdánk géptermének egyik oldalahunmagyar
6270Könyvkötészetünkhunmagyar
5861Az 1722-23-iki országgyülés törvényczikkeinek czimlapjahunmagyar
5862A Habsburg-ház női ágának örökösödéséröl szóló törvényczikkhunmagyar
5863A Habsburg-ház női ágának örökösödéséröl szóló törvényczikkhunmagyar
5864A Habsburg-ház női ágának örökösödéséröl szóló törvényczikkhunmagyar
5865Althan Mihály Frigyes biboroshunmagyar
5866III. Ágost szász választó és lengyel királyhunmagyar
5867Lesczinszky Szaniszlóhunmagyar
5868Jenő, szavójai herczeghunmagyar
5869Ferencz István lotharingiai herczeghunmagyar
5870Seckendorf T. tábornokhunmagyar
5871Königseck József Lothár gróf tábornokhunmagyar
5872Rákóczy Józsefhunmagyar
5873Mária Teréziahunmagyar
5874Nagy Frigyes fiatalkori arczképehunmagyar
5875Fleury bíboroshunmagyar
5877Mária Terézia magyar kisérettelhunmagyar
5878Mária Teréziahunmagyar
5879A "Witam et sanguinem" jelenetének egykoru allegorikus ábrázolásahunmagyar
5880"Vitam et sanguinem!"hunmagyar
5881Ferencz lotharingiai herczeg, Mária Terézia férjehunmagyar
5882József föherczeg gyermekkori arczképehunmagyar
5883VII. Károly császárhunmagyar
5884Khevenhüller Lajos András grófhunmagyar
5885Nádasdy Ferencz gróf tábornokhunmagyar
5886Károly lotharingiai herczeghunmagyar
5887XV. Lajos franczia királyhunmagyar
5888Battyány Károly gróf tábornokhunmagyar
5889Eszterházy József grófhunmagyar
5890Mária Terézia királynő arczképehunmagyar
5891Kaunitz Venczelhunmagyar
5892Erzsébet czárnőhunmagyar
5893I. Ferencz császár, Mária Terézia férjehunmagyar
5894Batthyányi Lajos gróf nádorhunmagyar
5895Eszterházy Miklós gróf, I. Ferencz császár és Mária Terézia követe az orosz udvarnálhunmagyar
5896Frigyes porosz király idősb korábanhunmagyar
5897Daun Lipót gróf tábornokhunmagyar
5898Hadik András gróf tábornokhunmagyar
5899Nádasdy Ferencz gróf idősb korábanhunmagyar
5876Nincs meg a kép !!!hunmagyar
5448Régi zsidó temető - fehérben - B/86/11/A/1hunmagyar
5449Régi zsidó temető - másik világ - B/86/13/4hunmagyar
5450Régi zsidó temető - félelem - B/86/16/1hunmagyar
5451Régi zsidó temető - virágzó fa - B/86/18/4hunmagyar
5452Régi zsidó temető - ünnep - B/86/20/02 hunmagyar
5453Régi zsidó temető - ünnep - B/86/20/14hunmagyar
5454Régi zsidó temető - gótika - B/86/21/2hunmagyar
5455Régi zsidó temető - menóra - B/86/24/3hunmagyar
5456Régi zsidó temető - idegen táj - B/86/25/2hunmagyar
5457Kékkúti szőlőhegy - B/86/29hunmagyar
5458Keresztút - barna változat - B/88/09 hunmagyar
5459Debreceni keresztút - B/89/08hunmagyar
5460Debreceni keresztút - B/89/08/01-14hunmagyar
5461Műterem fölülről VI. - B/89/29/7 hunmagyar
5462Műterem lebbenő függönnyel III. - B/89/35/04 hunmagyar
5463Műterem lebbenő függönnyel VIII. - B/89/35/10 hunmagyar
5464Piros rajz a műteremről - B/89/39 hunmagyar
5465Műterem Héderváron III. - B/90/13 hunmagyar
5466Műterem Héderváron IV. - B/90/14 hunmagyar
5467Lavírozott műterem - B/90/22 hunmagyar
5468Strindberg illusztráció II. - B/93/07 hunmagyar
5469Strindberg illusztráció XI. - B/93/16 hunmagyar
5470Őrségi táj - B/93/20 hunmagyar
5471Mező - B/93/34 hunmagyar
5472Rajz az Őrségböl - B/94/05 hunmagyar
5473Műterem-lito 5. - B/95/05/5hunmagyar
5474Műterem, bent és - B/96/01 hunmagyar
5475Homok műterem - B/97/02 hunmagyar
5476Magyarázóábra - B/99/17 hunmagyar
6913Az Újépület az ötvenes évekbenhunmagyar
7546Bencés templom belsőhunmagyar
7545Ferences templom belsőhunmagyar
7544Ferences templom, világháborús emlékműhunmagyar
7543Fenyvessy villahunmagyar
6938A halotti beszéd és könyörgéshunmagyar
6939A deáki misekönyv naptárahunmagyar
6957Az Lándor-Fejérvár elveszésének okahunmagyar
6958Naldi Naldii Epistola de Laudibus Augustae Bibliothecaehunmagyar
6967Részlet a Kazinczy-codexből. (A nyelvemlék 83. lapja.)hunmagyar
6974Bethlen Gábor levele Pázmányhozhunmagyar
6975Részlet a Zrinyiász kéziratábólhunmagyar
6976Meghivólevél I. Rákóczy Ferencz és Zrinyi Ilona esküvőjérehunmagyar
6978A \\"Murányi Vénus\\" czimlapjahunmagyar
6979Az ónodi gyűlés törvénykönyvének bevezetésehunmagyar
6980Az ónodi gyűlés törvényczikke I. József letételérőlhunmagyar
6981Az ónodi gyűlés törvényczikkeinek záradékahunmagyar
6992Wesselényi Miklós báró levele Földváry Gáborhoz az Akadémia megalapitásárólhunmagyar
6995A követek felirata Deák Antalhozhunmagyar
6996Az Országgyűlési Tudósitások 20. számahunmagyar
6999A Tisza szabályozás kezdeményezőinek szövetséglevelehunmagyar
2884A Magyar Kereskedelmi Társaság első aláirási ivehunmagyar
2885V. Ferdinánd leirata István főherczeg királyi helytartói kinevezése felőlhunmagyar
2886Meghivó levél az 1848-iki országgyűlésrehunmagyar
2887V. Ferdinánd trónlemondási kiáltványahunmagyar
2888I. Ferencz József trónralépési kiáltványahunmagyar
2889Kossuth 1848 deczember 22-iki kiáltványahunmagyar
2890Görgeinek az isaszegi csatából kelt kiáltványahunmagyar
2891Kossuth lemondása a kormányzóságrólhunmagyar
2892Deák Ferencz levele Tarányi Józsefhez Ő Felségével való első találkozásárólhunmagyar
2893Az 1896: VII. törvényczikk a honalapitás évezredes emlékének törvénybe iktatásárólhunmagyar
6004Chrobry Boleszló lengyel fejedelemhunmagyar
6005A koronázási jelvényekhunmagyar
6500Esterházy Kastély, Nagytemplom a Kossuth Lajos utca felől, Református templom, és a Séllyei István utcahunmagyar
6006Szent-István jobbjának ereklyetartójahunmagyar
6007II. Boleszló lengyel királyhunmagyar
6008Románkori egyházi régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumbanhunmagyar
6009Szent-László ereklyetartó mellszobrahunmagyar
6010IV. Béla. Túróczi krónikájának augsburgi kiadásábólhunmagyar
6011Julián utjának térképehunmagyar
6012Martell Károlyhunmagyar
6013A magyar királyság a XIII. századbanhunmagyar
6014A magyar szent koronahunmagyar
6501Vasútállomáshunmagyar
6502Vasútállomáshunmagyar
6503Fő utcai részlethunmagyar
6504Vasútállomáshunmagyar
6505Vasútállomáshunmagyar
6506Vasútállomáshunmagyar
6507Vasútállomáshunmagyar
6508Vasútállomáshunmagyar
6509Vasútállomáshunmagyar
6510Vasútállomáshunmagyar
6511Vasútállomáshunmagyar
6512Nagytemplomhunmagyar
6513Bencés templom, feszülethunmagyar
6514Nagytemplom a Lábasházzalhunmagyar
6515Bencés templom, feszülethunmagyar
6516Nagytemplomhunmagyar
6517Nagytemplomhunmagyar
6518Nagytemplomhunmagyar
6519Nagytemplomhunmagyar
6520Bencés templom belsőhunmagyar
6521Nagytemplomhunmagyar
6522Bencés templom belsőhunmagyar
6523Nagytemplom belsőhunmagyar
6524Kálváriahunmagyar
6525Nagytemplomhunmagyar
6526Nagytemplomhunmagyar
6527Nagytemplomhunmagyar
6528Református templomhunmagyar
6529Református templomhunmagyar
6530Református templomhunmagyar
6531Kossuth utca, Nagytemplomhunmagyar
6532Bencés templomhunmagyar
6533Nagytemplomhunmagyar
6534Református templomhunmagyar
6535Református templomhunmagyar
6536Bencés templom, feszülethunmagyar
6537Bencés templom belsőhunmagyar
6538Nagytemplom belsőhunmagyar
6539Nagytemplom belsőhunmagyar
6540Református templom és kollégiumhunmagyar
6541Nagytemplom a Lábasházzalhunmagyar
6542Református Ótemplom belsõhunmagyar
6543Kálváriahunmagyar
6544Nagytemplom belsőhunmagyar
6545Bencés templom belsőhunmagyar
6546Nagytemplomhunmagyar
6547Ferences templom belsőhunmagyar
6548Református templomhunmagyar
6549Nagytemplomhunmagyar
6550Református templomhunmagyar
6551Nagytemplomhunmagyar
6552Nagytemplomhunmagyar
6553Nagytemplomhunmagyar
6554Nagytemplomhunmagyar
6555Nagytemplomhunmagyar
6556Nagytemplomhunmagyar
6557Nagytemplomhunmagyar
6558Nagytemplom, Fő utcahunmagyar
6559Bencés templom belsőhunmagyar
6560Református templomhunmagyar
6561Református templomhunmagyar
6562Ferences templom belsőhunmagyar
6015Lokietek Ulászlóhunmagyar
6016A Szent-György-vitézek rendjének szabályai 1326 ápril 24-érőlhunmagyar
6017Nagy-Lajos királyhunmagyar
6018III. Kázmér lengyel királyhunmagyar
6019Szent-Simon koporsója Zárábanhunmagyar
6021Hedvig lengyel királynőhunmagyar
6022Kis-Károly királyhunmagyar
6023Valois Lajos kikosaraztatása és Zsigmond esküvőjehunmagyar
6024Hedvig lengyel királynéhunmagyar
6025Magyar király tornaképehunmagyar
6026Zsigmond korabeli czimerek. l. Hothvafői Tamás czimerehunmagyar
6027Mátyás királyhunmagyar
7000Róm. Kath. templom, Ref. főiskola, Honvéd emlék szobor, Szinházhunmagyar
7513Zárdahunmagyar
6032Mátyás király arczképehunmagyar
6034Izabella királyné az országtól búcsut veszhunmagyar
6563Református templomhunmagyar
6564Nagytemplomhunmagyar
6565Nagytemplomhunmagyar
6566Nagytemplomhunmagyar
6567Nagytemplomhunmagyar
6568Nagytemplomhunmagyar
6569Nagytemplomhunmagyar
6570Nagytemplomhunmagyar
6571Nagytemplomhunmagyar
6572Evangélikus templomhunmagyar
6573Református templomhunmagyar
6574Nagytemplomhunmagyar
6575Bencés templom belsőhunmagyar
6576Várkastélyhunmagyar
6577Bencés templom belsőhunmagyar
6578Nagytemplomhunmagyar
6579Nagytemplomhunmagyar
6580Anna templomhunmagyar
6581Pápa, távlati képhunmagyar
6582Fő térhunmagyar
6583Pápa, távlati képhunmagyar
6584Református templomhunmagyar
6585Nagytemplomhunmagyar
6586Nagytemplomhunmagyar
6587Bencés templom belsőhunmagyar
6588Széchényi térhunmagyar
6073II. Ferdinánd fogadja a népek hódolatát.hunmagyar
6589Jókai utcahunmagyar
6076Gróf Rákóczy Pál temetési pajzsahunmagyar
6590Esterházy úthunmagyar
6591Esterházy úthunmagyar
6592Esterházy úthunmagyar
6593Fő utcahunmagyar
6594Fő utcahunmagyar
6595Kossuth Lajos utcahunmagyar
6596Széchenyi térhunmagyar
6597Postapalotahunmagyar
6598Postapalotahunmagyar
6599Esterházy úthunmagyar
6600Színházhunmagyar
6083II. Rákóczy György kardjahunmagyar
6601Kaszinóhunmagyar
6602Fenyvessy villahunmagyar
6603Fő térhunmagyar
6604Főiskola, Fenyvessy villa, Bencés rendház, Kórházhunmagyar
6605Kapuszín, Tanítóképző, Bencés rendház, Református Főiskolahunmagyar
6606Fenyvessy villa, Püspöki palota, Központi szálloda, Várkerthunmagyar
6607Strandfürdő, Fenyvessy villa, Kórház, Kapuszínhunmagyar
6608Kossuth utcahunmagyar
6609Kossuth utcahunmagyar
6610Református templomhunmagyar
6611Piactér lejárathunmagyar
6612Széchényi térhunmagyar
6613Esterházy úthunmagyar
6614Széchényi térhunmagyar
6615Fő térhunmagyar
6616Esterházy úthunmagyar
6617Nagytemplomhunmagyar
6618Kórházhunmagyar
6619I. világháborús emlékműhunmagyar
6620Nagytemplomhunmagyar
6621Postapalotahunmagyar
6622Főiskola Nyomda raktárahunmagyar
6623Esterházy úthunmagyar
6624Ihászi csata emlékműhunmagyar
6625Dohánygyárhunmagyar
6626Esterházy úthunmagyar
6627Főiskola, Nátushunmagyar
7200Templomozás Körösfőnhunmagyar
7201Ref. templom. Ketesdhunmagyar
7202A ref. templom tornya. Bánfi-Hunyadhunmagyar
7203A ref. harangláb (torony) szerkezetének rajzai. Magyar-Bikalhunmagyar
7204Az enlaki unitárius templom 1668-i rovásírásos felirata és első megfejtése: Georgyius Musnai csak egy az Isten Deut. VI.hunmagyar
7205Ref. templom. Magyar-Valkóhunmagyar
7207A bikali templom favázának modelljehunmagyar
7208A ref. templom fasisakos kőtornya. Fel-Torjahunmagyar
7209Régi kisnemesi kúria. Gyerő-Monostorhunmagyar
7210Székely ház az udvar felől. Homoród-Szent-Pálhunmagyar
7211Ház az udvar felől. Az ajtón díszesen faragott cserény (külső rács-ajtó). Magyar-Bikalhunmagyar
7212Székely ház az ucca felől nagy kapuval. Patakfalvahunmagyar
7213Ház festett elejű tornáccal. Nyárszóhunmagyar
7214Régi borona ház. Toroczkóhunmagyar
6628Postapalotahunmagyar
7215Székely ház. Kovásznahunmagyar
7216Uccasor. Betlenfalvahunmagyar
7217Uccarészlet. Nagy-Baczonhunmagyar
7218Székely porta. Köpeczhunmagyar
6629Széchényi térhunmagyar
6630Postapalotahunmagyar
7219Fedéldíszítések. Nagy-Almáshunmagyar
6631Nátushunmagyar
6632Griffhunmagyar
6633Kaszinóhunmagyar
6634Fő térhunmagyar
6635Fő térhunmagyar
6636Fő utcahunmagyar
6637Griff, Úri kaszinóhunmagyar
6638Nagytemplomhunmagyar
6639Bencés Gimnáziumhunmagyar
6640Nagytemplomhunmagyar
7220Kiskapuk. Damos, Zsobok. - Nagykapu. Magyar-Valkóhunmagyar
6641Esterházy úthunmagyar
7221Székely nagykapu. Máréfalvahunmagyar
6642Flórián szoborhunmagyar
7222Székely nagykapu. Székely-Udvarhelyhunmagyar
7223Székely nagykapu 1673-ból. Mikházahunmagyar
7224Székely nagykapu. Csík-Szent-Mártonhunmagyar
7225Székely nagykapu. Farczádhunmagyar
7226A fakapuk mintájára készült székely kőkapu (födélrésze fa). Oroszhegyhunmagyar
7227Csűrkapuk faragott sarka. Siklódhunmagyar
7228Ucca-széle. Csík-Menasághunmagyar
7229Udvar. Darócz, Nyárszóhunmagyar
7230Udvar. Darócz, Nyárszóhunmagyar
7231Székely ház belseje. Gyergyó-Alfaluhunmagyar
7232Az unitárius templom mennyezetének kockái. Bögözhunmagyar
7233A kath. Jézus-kápolna mennyezetének kockái. Székely-Udvarhelyhunmagyar
7234Ref. temető. Köpeczhunmagyar
7235Kath. temető. Oroszhegyhunmagyar
7236Temetői fejfák. Magyaró-kerekehunmagyar
7237Öreg faragó ember kész munkájával, vésett díszítésű asztallappal. Körösfőhunmagyar
6643Nagytemplomhunmagyar
6644Bencés Gimnáziumhunmagyar
6645Széchenyi térhunmagyar
6646Nátushunmagyar
7238A ref. templom szószéke. Magyar-Valkóhunmagyar
7239Leveles (egyszárnyú) kapuk \\"gomb\\"-jai (középfájának felső végei). Zsobokhunmagyar
7240Vésett, festett jármok. Damoshunmagyar
7241Festett fiókos szék. Gyerő-Monostorhunmagyar
7242Karikók (orsónehezékek) alabástromból, ónból, ólomból, fából. Bogártelkehunmagyar
7001Széles víz, Irgalmasok kórháza, Petőfi-utcza, Városházhunmagyar
7511Várkert a Kastéllyalhunmagyar
7512Bencés Gimnáziumhunmagyar
7002Irg. nővérek zárdája, M. kir. dohánygyárhunmagyar
6647Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
6648Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
6649Bencés Rendházhunmagyar
6650Bencés Gimnáziumhunmagyar
6651Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
6652Bencés Gimnáziumhunmagyar
6653Bencés menzahunmagyar
6654Bencés Gimnáziumhunmagyar
6655Református Gimnáziumhunmagyar
6656Református Gimnáziumhunmagyar
6657Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
6658Bencés Gimnáziumhunmagyar
6659Bencés Gimnáziumhunmagyar
6660Zárdahunmagyar
6661Bencés Gimnáziumhunmagyar
6662Nátushunmagyar
6663Református Kollégiumhunmagyar
6664Bencés Gimnáziumhunmagyar
6665Bencés Gimnáziumhunmagyar
6666Bencés Gimnáziumhunmagyar
6667Tanítóképzőhunmagyar
6668Tanítóképzőhunmagyar
6669Nátushunmagyar
6670Református Gimnáziumhunmagyar
7003Ev. templom, Leány-internátus, Ev. ref. főiskola, Városi szinházhunmagyar
7004Nagytemplom, Püspöki palota, Vasútállomás, Anna templom, Kórház, Kálvária, Református Gimnázium,hunmagyar
7005Eszterházy-kastély Pápánhunmagyar
7006Irg. nővérek zárdája, M. kir. dohánygyárhunmagyar
7007Bencés templom és rendház, Eszterházy kastély, Főuccai részlet, Eszterházy ut , Ref. nőnevelő intézet, Szinházhunmagyar
7008Róm. kath. templomhunmagyar
7009Rom. kath. templomhunmagyar
7010Róm. kath. templomhunmagyar
7300Kilián lakótelephunmagyar
7011Főutcahunmagyar
7012Fő utcahunmagyar
7013Széchenyi térhunmagyar
7301Karlovitz Gyógyszertárhunmagyar
7302Fő térhunmagyar
7303Református Gimnázium udvarahunmagyar
7304Római Katolikus Gimnáziumhunmagyar
7305Hangya Szövetkezet Székházahunmagyar
7306Vasútállomáshunmagyar
7307Fõ térhunmagyar
7308Nátushunmagyar
7309Pápai új Református templom toronygombjaihunmagyar
6671Református Gimnáziumhunmagyar
6672Tanítóképzőhunmagyar
6673Református Főiskolahunmagyar
7310A hős megdicsőülésehunmagyar
6674Református Gimnáziumhunmagyar
6675Református Gimnáziumhunmagyar
6676Református Gimnáziumhunmagyar
7311Korvin utca - Selestey utca kereszteződéshunmagyar
7312Nagytemplomhunmagyar
7313Jókai utcahunmagyar
7314Fő térhunmagyar
7315Fő utcahunmagyar
7316Bencés rendházhunmagyar
7317Dohánygyárhunmagyar
7318Nátushunmagyar
7319Bencés Gimnáziumhunmagyar
7320Református templomhunmagyar
7321Református templomhunmagyar
7322Református templomhunmagyar
7323Református Gimnáziumhunmagyar
7324Református Ótemplomhunmagyar
7325Kossuth utcahunmagyar
7326Ferences templomhunmagyar
7327Várkastély, Petőfi szobor, Nádor terem, Kékfestő Múzeum belsőhunmagyar
7328Kossuth utca, Platán Hotel, Kenessey Szondy ház udvara, Várkastélyhunmagyar
7329Platán, Fő tér, Várkastély, Uszodahunmagyar
7330Bencés templom oldalkápolnahunmagyar
7331Nagytemplom, Petőfi Gimnázium, Fő tér, Várkastélyhunmagyar
7332Március 15. tér, Várkastély, Korvin ház, Fő tér, Fő utca, Platán Szállóhunmagyar
7333Református Ótemplom belsőhunmagyar
7334Református Könyvtár belsőhunmagyar
7335Kossuth utca, Várkastély, Fenyvessy villa, Református templom, Pápai Áruházhunmagyar
7336Kékfestő Múzeum - szárítóhunmagyar
7337Református templom, Kórház, Várkastélyhunmagyar
7338Fő utcahunmagyar
7339Fő utca a városi Tanácsházzalhunmagyar
7340Várkastélyhunmagyar
7341Várkastélyhunmagyar
7342Petőfi Sándor Gimnáziumhunmagyar
7343Tanítóképző, Zichy ház, Szabadság utca, Strandfürdőhunmagyar
7344Kórházhunmagyar
7345Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
7346Általános Iskolahunmagyar
7014Nagytemplom hátuljahunmagyar
7015Fő utcahunmagyar
7016Fő-utcahunmagyar
7017Fő-utczahunmagyar
7018Fő utcahunmagyar
7019Nagytemplom belsőhunmagyar
7020Nagytemplomhunmagyar
7347Ihászi csata emlékműhunmagyar
7348Református Gimnázium - díszterem, A. Tóth Sándor emléktáblahunmagyar
7349Református Gimnázium, Református Gimnázium udvara, lépcsőház, Petőfi házhunmagyar
7350Református Gimnáziumhunmagyar
7351Petőfi szobor, Jókai szobor, Petőfi házhunmagyar
7352Hotel Platán, Fő tér, Várkastély, Uszodahunmagyar
7353Március 15. térhunmagyar
7354KékfestőMúzeum - küpa szobahunmagyar
7355Bencés templom belsőhunmagyar
7356Evangélikus templom, evangélikus templom belsőhunmagyar
7357Nagytemplomhunmagyar
7358Református templomhunmagyar
7359Kékfestő Múzeumhunmagyar
7360Korvin utcahunmagyar
7361Pápai éttermek belső terehunmagyar
7362Nagytemplom belsőhunmagyar
7363Bencés templom - oldalkápolnahunmagyar
7364Bencés templom belsőhunmagyar
7365Kórház, Nagytemplom hátulja, Tanítóképző, Fő utcahunmagyar
7366Kossuth utca, Református templom, Tanítóképző, Petőfi Filmszínházhunmagyar
7367Ókollégium, Petőfi házhunmagyar
7021Nagytemplomhunmagyar
7022Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
7023Március 15. térhunmagyar
7024Mezőgazdasági szakiskolahunmagyar
7025Színházhunmagyar
7026Szélesvízhunmagyar
7027Pápai látképhunmagyar
7028Földhivatalhunmagyar
7029Püspöki palotahunmagyar
7030Jókai utcahunmagyar
7031Nátushunmagyar
7032Református főiskola, Színházhunmagyar
7033Református gimnáziumhunmagyar
7034Református gimnázium hunmagyar
7035Március 15. térhunmagyar
7036Jókai utcahunmagyar
7037Március 15. tér, Színházhunmagyar
7038Színházhunmagyar
7039Zárdahunmagyar
7040Zárdahunmagyar
7041Zárdahunmagyar
7042Zárda belsőhunmagyar
7043Várkastélyhunmagyar
7044Pápa, Kenessey-házhunmagyar
7045Várkastélyhunmagyar
7046Várkastély udvarahunmagyar
7368Anna templom főoltárahunmagyar
7369Jókai utcahunmagyar
7370Kossuth Lajos utcahunmagyar
7371Várkastély Devecseri vértanuk emlékművévelhunmagyar
7372Légifotó a református templom környékérőlhunmagyar
7373Légifotó a református templom környékérőlhunmagyar
7374Nagytemplomhunmagyar
7047Várkastélyhunmagyar
7048Várkastélyhunmagyar
7049Várkastély hátuljahunmagyar
7050Várkastély hátuljahunmagyar
7375Légifotó a református templom környékérőlhunmagyar
7051Bencés Gimnáziumhunmagyar
7376Nagytemplomhunmagyar
7519Ferences kolostor folyosó részlethunmagyar
7052Fenyvessy villa, Elemi iskolahunmagyar
7377Légifotó a református templom környékérőlhunmagyar
7518Nagytemplomhunmagyar
7378Református templomhunmagyar
7053Pápa, Róm. kath. gymnasium , Irgalmas nővérek zárdájahunmagyar
7379Nagytemplomhunmagyar
7380Nagytemplomhunmagyar
7054Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7055Pápa, Fő uccai részlethunmagyar
7381Nagytemplomhunmagyar
7056Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7057Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7058Pápa, Fő-utcahunmagyar
7059Pápa, Nepomuki Szent János szoborhunmagyar
7060Pápa elfoglalása 1597-benhunmagyar
7061Pápa, vasútállomáshunmagyar
7062Pápa, Szabadságharc-emlék, Petőfi-szobor, Jókai-szobor, 7-es honvédhuszár hősi emlékhunmagyar
7063Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7064Pápa, Szent János-templom oltára, Kapisztráni Szent János-templom, Hősök emlékműve, Sétányhunmagyar
7065Pápa, M. kir. dohánygyár, Szövőgyárhunmagyar
7066Pápa, Esterházy-úthunmagyar
7067Pápa, Esterházy-strandfürdőhunmagyar
7068Pápa, Kossuth Lajos uccahunmagyar
7069Pápa, Fő térhunmagyar
7070Pápa, Róm. kat. nagytemplomhunmagyar
7071Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7547Kastélykapuhunmagyar
7072Pápa, Internátushunmagyar
7073Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7074Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7075Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7076Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7077Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7078Pápa, Róm. kath. Gymnazium hunmagyar
7079Pápa, József főherceg és vezérkarahunmagyar
7080Pápa, Huszár laktanyahunmagyar
7081Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7082Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7083Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7084Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7085Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7382Petőfi szoborhunmagyar
7383Nagytemplomhunmagyar
7384Várkastélyhunmagyar
7385Várkastély, Nádor teremhunmagyar
6677Leánypolgárihunmagyar
6678Tanítóképzőhunmagyar
6679Nátushunmagyar
6680Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
6681Nátushunmagyar
6682Bencés Gimnáziumhunmagyar
7086Pápa, Ref. főgimnázium V. tanteremhunmagyar
6683Zárdahunmagyar
6684Színházhunmagyar
7087Pápa, Református főiskolahunmagyar
6685Nátushunmagyar
6686Tanítóképzőhunmagyar
7088Pápa, Gróf Eszterházy-kastélyhunmagyar
6687Bencés Gimnáziumhunmagyar
6688Nátushunmagyar
7089Pápa, M.kir. áll. tanitó-képezdehunmagyar
7090Pápa, M. kir. állami tanitóképzőhunmagyar
7091Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7092Pápa, Ev. Reform. Gymnasium, Színházhunmagyar
7093Pápa, József főherceg és vezérkarahunmagyar
7094Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7095Pápa, főiskolahunmagyar
7096Pápa, Ref. főgimnázium udvarahunmagyar
7097Pápa, Állami kollégiumhunmagyar
7098Pápa, Ev. ref. felső leányiskolahunmagyar
7099Pápa, Református Nőnevelő Intézethunmagyar
7100Pápa, Ref. kollégiumhunmagyar
7101Pápa, Színházhunmagyar
7102Pápa, Állami iskolahunmagyar
7103Pápa, Esterházy-kastély kapujahunmagyar
7104Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7105Pápa, Széchenyi térhunmagyar
7386Kékfestő Múzeum, küpa szobahunmagyar
7387Várkastély, Nádor teremhunmagyar
7388Várkastélyhunmagyar
7389Fenyvessy villahunmagyar
7390Tanítóképzőhunmagyar
7391Úrasztali cserépkupahunmagyar
7392Szószék koronahunmagyar
7393Várkastélyhunmagyar
7394Nagytemplomhunmagyar
7395Bencés templom belsőhunmagyar
7396Nagytemplom belsőhunmagyar
7397Református templomhunmagyar
7398Református templomhunmagyar
7399Nagytemplomhunmagyar
7400Nagytemplomhunmagyar
7401Nagytemplomhunmagyar
7402Református templomhunmagyar
7403Nagytemplomhunmagyar
7404Nagytemplomhunmagyar
7405Nagytemplomhunmagyar
7406A Református Kollégium harangjahunmagyar
7407Tanítóképzőhunmagyar
7408Várkastélyhunmagyar
7409Várkastélyhunmagyar
7106Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7107Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7108Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7109Pápa, M. kir. dohánygyárhunmagyar
7110Pápa, Vasútállomáshunmagyar
7111Pápa, Eszterházy kastélyhunmagyar
7112Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7113Pápa, Eszterházy kastélyhunmagyar
7410Kossuth utcahunmagyar
7411Tornyos ház, Kossuth utcahunmagyar
7114Pápa, Református főiskolahunmagyar
7412Várkastélyhunmagyar
7115Pápa, József főherceg és vezérkarahunmagyar
7413Pápai Áruházhunmagyar
7414Szabadság utcahunmagyar
7415Nagytemplom hátulrólhunmagyar
7116Pápa, református templomhunmagyar
7416Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7417Március 15. térhunmagyar
7117Pápa, Dohánygyárhunmagyar
7418Nagytemplom, Fő utcahunmagyar
7118Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7419Kossuth utcahunmagyar
7119Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7120Pápa, Fő térhunmagyar
7121Pápa, Jókai-utcahunmagyar
7122Pápa, Református püspöki palotahunmagyar
7123Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7124Pápa, Petőfi szoborhunmagyar
7125Pápa, Kossuth Lajos utca, Postapalotahunmagyar
7126Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7127Pápa, Református templomhunmagyar
7128Pápa, Református templom hunmagyar
7129Pápa, Széchenyi-térhunmagyar
7130Pápa, Állami polgári leányiskolahunmagyar
7420Fő térhunmagyar
7131Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7132Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7133Pápa, Állami polgári leányiskolahunmagyar
7134Pápa, Zárdahunmagyar
7135Pápa, Tanítóképzőhunmagyar
7136Pápa, Kossuth Lajos utcahunmagyar
7137Pápa, Püspöki palotahunmagyar
7138Pápa, Zárdahunmagyar
7139Pápa, Fő térhunmagyar
7140Pápa, Széchenyi-térhunmagyar
7431Fő térhunmagyar
7421Kossuth utca, tornyos házhunmagyar
7422Nagytemplom, Fő utcahunmagyar
7423Kossuth utcahunmagyar
7424Tornyos ház, Kossuth utcahunmagyar
7425Fenyvessy villahunmagyar
7426Korvin utca, Nagytemplomhunmagyar
7427Fő térhunmagyar
7141Pápa, Római katholikus templomhunmagyar
7428Kossuth utcahunmagyar
7429Fő térhunmagyar
7142Pápa, Római katholikus nagytemplom főoltárahunmagyar
7430Fő térhunmagyar
7432Kossuth utcahunmagyar
7143Pápa, Római katholikus templomhunmagyar
7433Kossuth utca a Kapuszín felőlhunmagyar
7144Pápa, Református főiskolahunmagyar
7434Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7145Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7435Korvin utca, Nagytemplomhunmagyar
7436Tornyos ház, Kossuth utcahunmagyar
7146Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7437Kossuth utcahunmagyar
7438Nagytemplom hátulrólhunmagyar
7439Fő utca, légifelvételhunmagyar
7440Várkert, platánhunmagyar
7441Strandfürdőhunmagyar
7442Nagytemplom, Várkastély, Korvin utca, Kórházhunmagyar
7444Várkastély, Petőfi szobor, Nádorterem belső, Küpa szoba, Devecseri vértanúk emlékműhunmagyar
7147Pápa, Nátushunmagyar
7148Pápa, Fő-utczahunmagyar
7149Pápa, Róm. kat. plébánia templom és Fő-térhunmagyar
7150Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7151Pápa, Régi református templomhunmagyar
7152Pápa, Római katholikus plébánia templomhunmagyar
7153Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7154Pápa, Római katholikus templom hunmagyar
7155Pápa, Március 15. térhunmagyar
7156Pápa, Római katolikus templomhunmagyar
7157Pápa, Színházhunmagyar
7158Pápa, Ruszek közhunmagyar
7159Pápa, Hangya Szövetkezet központjahunmagyar
7160Pápa, Dohánygyárhunmagyar
7161Pápa, Fő utcahunmagyar
7162Pápa, Református Nőnevelő Intézethunmagyar
7163Pápa, Nagytemplomhunmagyar
7164Pápa, Református templomhunmagyar
7165Pápa, Fenyvessy villa, Református Gimnázium, OTP, Tanácsházahunmagyar
7166Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7167Pápai részletekhunmagyar
7168Pápai részletekhunmagyar
7169Pápa, Római katolikus templomhunmagyar
7170Pápa, Kálvária részlethunmagyar
7171Pápa, Fehér malomhunmagyar
7172Pápa, Irgalmas nővérek zárdájahunmagyar
7173Pápa, Kossuth Lajos-utca, Kastély, Fő-utca látképehunmagyar
7174Pápa, Strandfürdőhunmagyar
7175Pápa, Református templom a főiskolávalhunmagyar
7176Pápa, Esterházy-úthunmagyar
7177Pápa, Római katolikus templomhunmagyar
7178Pápa, Református új templomhunmagyar
7179Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7180Pápa, Kenessey-Szondy ház udvarahunmagyar
7181Pápa, Gróf Eszterházy-kastélyhunmagyar
7182Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7183Pápa, Ferences templom belsőhunmagyar
7184Pápa, Huszár laktanyahunmagyar
7185Pápa, Római katolikus templom és Főtérhunmagyar
7186Pápa, Türr István gimnáziumhunmagyar
7187Pápa, Helytörténeti Múzeumhunmagyar
7188Pápai irgalmas nõvérek nyaralójahunmagyar
7189Pápa, Református Nőnevelő Intézethunmagyar
7190Pápa, Református Kollégiumhunmagyar
7191Pápa, Eszterházy-úthunmagyar
7192Pápa, Római katholikus templomhunmagyar
7193Pápa, Nepomuki Szent János szoborhunmagyar
7194Pápa, Nepomuki Szent János szoborhunmagyar
7195Pápa, Tanítóképzőhunmagyar
7196Pápa, Jókai utcahunmagyar
7197Pápa, Esterházy kastély télen, hátulrólhunmagyar
7198Pápa, Esterházy kastély télen, hátulrólhunmagyar
7199Pápa, Zárdahunmagyar
7445Nagytemplom, Várkastély, Nagytemplom belső, Református templom, Kenessey-Szondy ház udvarahunmagyar
7446Kossuth utca, Református templom, Tanítóképző, Petőfi Filmszínházhunmagyar
7447Kékfestő Múzeum belső, Kossuth utca, Várkastély, Fő tér, Platán szállóhunmagyar
7448Nagytemplom, Református templom, Fenyvessy villa, Várkastély, Nagytemplom belső, Kenessey-Szondy házhunmagyar
7449Kilián lakótelep , Pápai Áruház, Nagytemplom, Tanítóképző, Petőfi szoborhunmagyar
6689Bencés Gimnáziumhunmagyar
6690Színházhunmagyar
6691Nátushunmagyar
6692Korvin-házhunmagyar
6693Nátushunmagyar
6694Zárdahunmagyar
6695Tanítóképzőhunmagyar
6696Tanítóképzőhunmagyar
6697Zárdahunmagyar
6698Nátushunmagyar
6699Zárdahunmagyar
6700Nátushunmagyar
6701Református Főiskolahunmagyar
6702Bencés Gimnázium udvarahunmagyar
6703Nátushunmagyar
6704Leánypolgárihunmagyar
6705Zárdahunmagyar
6706Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
6707Nátushunmagyar
7450Kórház, Nagytemplom, Fő utca, Tanítóképzőhunmagyar
6708Református Főiskolahunmagyar
6709Református Főiskolahunmagyar
6710Bencés Gimnáziumhunmagyar
6711Református Gimnáziumhunmagyar
7451Kossuth utca, Fenyvessy villa, Református templom, Várkastély, Pápai Áruházhunmagyar
7452Kossuth utca, Nagytemplom, Petőfi Filmszínházhunmagyar
7453Várkastély, Nádorterem belső, Fő tér, Korvin házhunmagyar
7454Kórház, Nagytemplom, Tanítóképző,. Fő utcahunmagyar
7455Nagytemplom, Tanítóképző,Várkastélyhunmagyar
7456Várkastély, Petőfi szobor, Nádorterem belső, Küpa szoba, Devecseri vértanúk emlékműhunmagyar
7457Kossuth utca, Nagytemplom, Petőfi Filmszínházhunmagyar
6712Nátushunmagyar
6713Tanítóképzőhunmagyar
6714Tanítóképzőhunmagyar
6715Tanítóképzőhunmagyar
6716Nátushunmagyar
6717Tanítóképzőhunmagyar
6718Leánypolgárihunmagyar
6719Várkastélyhunmagyar
6720Zárdabelsőhunmagyar
6721Református Gimnáziumhunmagyar
6722Leánypolgárihunmagyar
6723Nátushunmagyar
6724Református Gimnáziumhunmagyar
6725Református Főiskolahunmagyar
6726Református Főiskolahunmagyar
6727Református Gimnáziumhunmagyar
7458Várkastély, Kossuth utca, Fenyvessy villa, Református templom, Pápai Áruházhunmagyar
7459Kórház, Nagytemplom, Tanítóképző, Fő utcahunmagyar
7460Strandfürdő, Fenyvessy villa, Kórház, Zichy házhunmagyar
7461Várkakstély, Pápai Áruház, Kossuth utca, Fenyvessy villahunmagyar
7462Várkastély, Tanítóképző, Nagytemplomhunmagyar
7463Fenyvessy villa, Nagytemplom, Kórházhunmagyar
7464Fenyvessy villa, Nagytemplom, Kórházhunmagyar
7465Kossuth utca, Tanítóképző, Devecseri vértanúk emlékműve, Református templomhunmagyar
7466Nagytemplom, Várkastély, Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7467Nagytemplom, Várkastély, Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7468Nagytemplom, Várkastély, Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7469Kórház, Nagytemplom hátulja, Tanítóképző, Fő utcahunmagyar
7470Strandfürdőhunmagyar
7471Kórházhunmagyar
7472Várkastélyhunmagyar
7473Fő térhunmagyar
7474Kórházhunmagyar
7475Platán szállóhunmagyar
7476Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7477Kossuth Lajos utcahunmagyar
7478Várkastélyhunmagyar
7479Türr István Gimnáziumhunmagyar
7480Várkastély udvarahunmagyar
7481Nagytemplomhunmagyar
7482Bencés templom belsőhunmagyar
7483Nagytemplomhunmagyar
7484Nagytemplomhunmagyar
7485Nagytemplomhunmagyar
7486Várkastélyhunmagyar
7487Városi Tanácshunmagyar
7488Szabadság utcahunmagyar
7489Fő térhunmagyar
7490Zichy házhunmagyar
7491Fő térhunmagyar
7492Fő térhunmagyar
7493Kossuth utcahunmagyar
6728Zárdahunmagyar
6729Zárdahunmagyar
7494Kossuth utcahunmagyar
7495Kossuth utcahunmagyar
6730Református Főiskolahunmagyar
7496Nagytemplom, Nádorterem belső, Várkastély, Kossuth utcahunmagyar
6731Zárdahunmagyar
7497Nagytemplomhunmagyar
6732Színházhunmagyar
7498Nagytemplomhunmagyar
6733Bencés Rendházhunmagyar
6734Várkastélyhunmagyar
7499Kenessey-Szondy ház udvarahunmagyar
6735Várkastélyhunmagyar
6736Szövőgyárhunmagyar
6737Dohánygyárhunmagyar
6738Vasúti vendéglőhunmagyar
6739Zárdahunmagyar
6740Zárdahunmagyar
6741Dohánygyárhunmagyar
6742Várkastély kapujahunmagyar
6743Református Főiskolahunmagyar
6744Kórházhunmagyar
6745Várkastélyhunmagyar
6746Várkastélyhunmagyar
6747Várkastélyhunmagyar
6748Várkastélyhunmagyar
6749Püspöki palotahunmagyar
6750Várkastélyhunmagyar
6751Esterházy úthunmagyar
6752Bencés Rendházhunmagyar
6753Vasútállomáshunmagyar
6754Várkastélyhunmagyar
6755Várkastély kapujahunmagyar
6756Kórházhunmagyar
6757Várkastélyhunmagyar
6758Dohánygyárhunmagyar
6759Színházhunmagyar
6760Bencés Rendházhunmagyar
6761Rendőrséghunmagyar
6762Várkastélyhunmagyar
6763Dohánygyárhunmagyar
6764Színházhunmagyar
6765Várkastélyhunmagyar
6766Várkastélyhunmagyar
6767Várkastélyhunmagyar
6768Nagytemplom, Fenyvessy villa, Római Katolikus Elemi Iskola, Dohánygyárhunmagyar
6769Nagytemplom, Fenyvessy villa, Római Katolikus Elemi Iskola, Dohánygyárhunmagyar
6770Esterházy út, Várkastély, Kossuth utca, Strandfürdő, Zárdahunmagyar
6771Várkastélyhunmagyar
6772Várkastély, Várkerthunmagyar
6773Széchényi tér, Református Gimnázium, Református templom, Esterházy úthunmagyar
6774Nagytemplom, Bencés Gimnázium, Esterházy kastélyhunmagyar
6775Nagytemplom, Bencés Gimnázium, Református templom, Fenyvessy villahunmagyar
6776Bencés Gimnázium, Református templom, Zárda, Nagytemplom, Nepomuki Szent János szoborhunmagyar
6777Nagytemplom, Várkastély, Tanítóképző, Nátus, Strandfürdőhunmagyar
6778Szent Ferenc oltár, Jézus szíve oltár, Szent Paszkál gyóntató, ferences szobrokhunmagyar
6779Ligethunmagyar
6780Kórházkápolna, üvegfestés, oltárhunmagyar
6781Bencés Gimnázium, Római Katolikus Elemi Iskolahunmagyar
6782Ferences templom, kórusrészlet, oratórium, szenteltvíztartó, szentély ajtóhunmagyar
6783Ihászi emlékmű, Petőfi szobor, Jókai szobor, I. világháborús emlékműhunmagyar
6784Ferences templomhunmagyar
6785Református templom, Kálvária, Nagytemplom, Nepomuki Szent János szoborhunmagyar
6786Fő utca, Kálvária, Vasútállomás, Református templomhunmagyar
6787Fő utca, Lábasház, Anna kápolna, Ferences templomhunmagyar
7253Lúd- vagy sastollal egyenesen az anyagra rajzolt spontán díszítménytervek mejjrevaló (bőrmellény) és menyasszonyi fátyolsarok számárahunmagyar
6788Kossuth utca, Kálvária, Nepomuki Szent János, Esterházy kastélyhunmagyar
6789Nagytemplom külső és belsőhunmagyar
6790Kálvária, Tanítóképző, Református templom, Nepomuki Szent János szobor, Nagytemplom, Várkastélyhunmagyar
6791Tanítóképző, Bencés Gimnázium, Nagytemplom, Mezőgazdasági Iskola, Postapalotahunmagyar
6792Nagytemplom, Március 15. tér, Református templom, Kossuth utca, Tanítóképző, Várkastély, I. világháborús emlékműhunmagyar
6793Március 15. tér, Református templom, Református Gimnázium, I. világháborús emlékműhunmagyar
6794Vasútállomás, Fő utca, Nagytemplom, Várkastély, Református Gimnázium, Nátus, Tanítóképzőhunmagyar
6795Református Gimnázium, Bencés Gimnázium, Várkastély kapuja, Vasútállomáshunmagyar
6796Nagytemplom, Református Püspöki Palota, Vasútállomás, Anna templom, Fő utca, Kálvária, Ferences templomhunmagyar
6797Eszterházy út, Várkastély, Strandfürdő, Zárda, Kossuth utcahunmagyar
6798Március 15. tér, Református Gimnázium, Esterházy út, Református templomhunmagyar
6799Esterházy kastély, Kastélyparkhunmagyar
6837Várkastély a park felőlhunmagyar
6800Tapolca-part, Nagytemplom, Anna templom, Tanítóképző, Református Gimnázium, Zárdahunmagyar
6801Fenyvessy villa, Püspöki palota, Központi Szálloda, Kastélyparkhunmagyar
6802Fő utca, Kossuth utcahunmagyar
6803Tanítóképző, Széles vízhunmagyar
6804Bencés Gimnázium, Zárdahunmagyar
6805Nagytemplom, Március 15. tér, Református templom, Kossuth utca, Tanítóképző, Várkastély, Esterházy úthunmagyar
6811Református Gimnázium, Leánypolgári, Színházhunmagyar
6806Széchényi tér, Református Gimnázium, Református templom, Esterházy úthunmagyar
6807Bencés Gimnázium, Nagytemplomhunmagyar
6808Várkastély, Nagytemplomhunmagyar
7243Régi székely cseréptányérokhunmagyar
6809Esterházy út, Várkastély, Strandfürdő, Zárda, Kossuth utcahunmagyar
6810Ferences templom, Ferences templom belső, I. világháborús emlékműhunmagyar
7244Kék alapon fehér szgraffitós díszű edények: főként a székelyek között elterjedtekhunmagyar
7245Székely bokály-ok (cserépkancsók)hunmagyar
7246Cserép tojástartó. Bánfi-Hunyadhunmagyar
7247Zöldmázas cserép vőfélykulacs. Bánfi-Hunyadhunmagyar
7248Cserépedények. Toroczkóhunmagyar
7249Régi cseréptányérok. Bánfi-Hunyadhunmagyar
7250Régi székely cserépedényekhunmagyar
7251Kályha vagy cserepes (cserép füstfogó.) Toroczkóhunmagyar
7252Füstfogók csempéi. Siklód, Gyerő-Monostorhunmagyar
7254A kapuban. Körösfőhunmagyar
7255Csángó-székely bunda. Dévahunmagyar
7256Mejjrevalók (bőrmellények); színes (sárga, piros, zöld, fekete) bőrapplikációval díszítve, selyemmel, pamuttal hímezve. Kolozsmegyei magyar falvakbólhunmagyar
7257Mejjrevalók (bőrmellények); színes (sárga, piros, zöld, fekete) bőrapplikációval díszítve, selyemmel, pamuttal hímezve. Kolozsmegyei magyar falvakbólhunmagyar
7258Csoportkép. Toroczkóhunmagyar
7260Szűr oldalról. Körösfőhunmagyar
7261Székely mejjre-való (bőrmellény) hímzése. Homoród-Almáshunmagyar
7263Kötény. Zentelkehunmagyar
7264Leányviselet. Kalotaszeg (Kolozsmegyei magyar falvak)hunmagyar
7265Leányviselet. Torda-Szent-Lászlóhunmagyar
7268Székely leány és legény. Siklódhunmagyar
7269Női viselet: rókamálos palást. Toroczkóhunmagyar
7270A szűr elölről és hátulról. Bánfi-hunyadhunmagyar
7271Menyecske. Kalotaszeghunmagyar
7272Leány pártában. (Jobb karján ünnepi szokás szerint színes kendőt tart.) Kalotaszeghunmagyar
7273Női és férfi viseletképek. Toroczkóhunmagyar
6812Nagytemplom, Március 15. tér, Református templom, Kossuth utca, Tanítóképző, Várkastély, Esterházy úthunmagyar
6813Evangélikus templom, Nátus, Református Főiskola, Színházhunmagyar
6814Nagytemplom, Március 15. tér, Református templom, Kossuth utca, Tanítóképző, Várkastély, Esterházy úthunmagyar
6815Pápa látképe, Református Főiskola, Kórház, Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
6816Várkastély, Vasútállomás, Várkert, Fenyvessy villahunmagyar
6817Széchényi tér, Bencés Gimnáziumhunmagyar
6818Várkastély, Tanítóképző, Nátus, Strandfürdő, Nagytemplomhunmagyar
6819Fenyvessy villa, Ruszek köz sarok, Tanítóképző, Református templomhunmagyar
6820Strandfürdőhunmagyar
6821Strandfürdőhunmagyar
6822Tapolcaparthunmagyar
6823Tapolcaparthunmagyar
6824Strandfürdőhunmagyar
6825Tapolcaparthunmagyar
6826Ligeti sporttelephunmagyar
6827Ligethunmagyar
6828Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
6829Ligeti sporttelephunmagyar
6830Tapolcaparthunmagyar
6831Dohánygyárhunmagyar
6832Dohánygyárhunmagyar
6833Szövőgyárhunmagyar
6834Várkastélyhunmagyar
6835Várkastélyhunmagyar
6838Várkastély a park felőlhunmagyar
6840Dohánygyárhunmagyar
6841Püspöki palotahunmagyar
6843Színházhunmagyar
6844Várkastélyhunmagyar
6845Várkastélyhunmagyar
6846Várkastélyhunmagyar
6847Dohánygyárhunmagyar
6848Korvin házhunmagyar
6849Várkastélyhunmagyar
6850Várkastély a park felőlhunmagyar
6851Dohánygyárhunmagyar
6852Esterházy kastély a park felőlhunmagyar
6853Dohánygyárhunmagyar
6855Dohánygyárhunmagyar
6856Dohánygyárhunmagyar
6857Dohánygyárhunmagyar
6858Várkastélyhunmagyar
6859Dohánygyárhunmagyar
6860Várkastélyhunmagyar
6861Várkastély a kapuvalhunmagyar
6862Várkastélyhunmagyar
6863Várkastélyhunmagyar
6864Várkastélyhunmagyar
6865Színházhunmagyar
6866Várkastélyhunmagyar
6867Várkastélyhunmagyar
6868Várkastélyhunmagyar
6869Várkastélyhunmagyar
6871Fő térhunmagyar
6872Kossuth utcahunmagyar
6873Postapalotahunmagyar
6874Fő térhunmagyar
6875Március 15. térhunmagyar
6876Fő utcahunmagyar
6877Pápai légifotóhunmagyar
6878Március 15. térhunmagyar
6879Református Gimnázium hátuljahunmagyar
6880Fő térhunmagyar
6881Fő utcahunmagyar
6892Kossuth utcahunmagyar
6883Kossuth utcahunmagyar
6884Fő utcahunmagyar
6885Református Gimnázium, Színházhunmagyar
6886Református Gimnázium hátuljahunmagyar
6887Március 15. térhunmagyar
6888Gyimóti úti Vámházhunmagyar
6889Jókai utcahunmagyar
6890Március 15. térhunmagyar
6891Színházbejárat oldalrólhunmagyar
6893Esterházy út, Várkastély, Strandfürdő, Zárda, Kossuth utcahunmagyar
6894Esterházy úthunmagyar
6895Fenyvessy villahunmagyar
6896Fő utcahunmagyar
6897Jókai utcahunmagyar
6898Tapolcaparthunmagyar
6899Várkastélyhunmagyar
7501Várkastélyhunmagyar
7502Várkastélyhunmagyar
7503Várkerthunmagyar
7504Református Gimnázium, Színház, Polgári Leányiskolahunmagyar
7505Tanítóképzõ, Szélesvízhunmagyar
7506Nagytemplom hátulja a kastélyudvarrólhunmagyar
7507Nagytemplomhunmagyar
7508Nagytemplomhunmagyar
7509Nagytemplomhunmagyar
7515Nagytemplom, Fenyvessy villa, Esterházy kastélyhunmagyar
7516Tapolcahunmagyar
7517Március 15. tér, Református Gimnázium, Református templom, Esterházy úthunmagyar
7520Nagytemplom belsőhunmagyar
7521Mezőgazdasági Iskola - igazgatói lakáshunmagyar
7522Pápai részletekhunmagyar
7523Református Főiskolahunmagyar
7524Pápai részletekhunmagyar
7525Dohánygyárhunmagyar
7526Pápai részletekhunmagyar
7527Pápai részletekhunmagyar
7528Pápai részletekhunmagyar
7529Pápai részletekhunmagyar
7530Polgári Leányiskolahunmagyar
7531Nagytemplomhunmagyar
7532Református templomhunmagyar
7535Jókai utcahunmagyar
7536Fő térhunmagyar
7537Pápai részletekhunmagyar
7538Nagytemplom harangszenteléshunmagyar
7539Nagytemplom haranghunmagyar
7540Nagytemplom harangszenteléshunmagyar
7541Színházhunmagyar
7542Kossuth utca a Postapalotávalhunmagyar
7548Bencés templom belsőhunmagyar
7549Bencés Gimnázium folyosórészlethunmagyar
7550Bencés rendházhunmagyar
7551Várkerthunmagyar
7552Bencés templom belsőhunmagyar
7553Fenyvessy villahunmagyar
7554Bencés templom belsőhunmagyar
7555Nátushunmagyar
7556Bencés templom oldalkápolnahunmagyar
7557Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
7558Kastélykapuhunmagyar
7559Ferences templom belsőhunmagyar
7560Zárdahunmagyar
7561Dohánygyárhunmagyar
7562Nagytemplomhunmagyar
7563Nagytemplom toronytűzhunmagyar
7564Nagytemplomhunmagyar
7565Fő térhunmagyar
7566Református Gimnáziumhunmagyar
7567Kossuth utcahunmagyar
7568Színházhunmagyar
7569Evangélikus templomhunmagyar
7570Ferences templom belsőhunmagyar
7571Bencés rendházhunmagyar
7572Bencés rendházhunmagyar
7573Nagytemplomhunmagyar
7574Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
7575Evangélikus templomhunmagyar
7576Ferences templom belsőhunmagyar
7577Március 15. térhunmagyar
7578Református Főiskolahunmagyar
7579Református Gimnázium belsőhunmagyar
7580Református Gimnáziumhunmagyar
7581Nátushunmagyar
7582Református templomhunmagyar
7583Nátushunmagyar
7584Színházhunmagyar
7585Dohánygyárhunmagyar
7586Korvin házhunmagyar
7587Várkastély, Kastélyparkhunmagyar
7588Várkerthunmagyar
7589Bencés Gimnáziumhunmagyar
7590Esterházy úthunmagyar
7591Fő térhunmagyar
7592Református Kollégiumhunmagyar
7593Zárda kápolnahunmagyar
7594Zárda kápolna bejárathunmagyar
7595Zárda, rajzteremhunmagyar
7596Március 15. térhunmagyar
7597Püspöki Palotahunmagyar
7598Fő utcahunmagyar
7599Földhivatalhunmagyar
7600Esterházy kastély hátulrólhunmagyar
7601Református Kollégiumhunmagyar
7602Március 15. térhunmagyar
7603Kossuth Lajos utcahunmagyar
7604Kossuth Lajos utcahunmagyar
7605Nagytemplomhunmagyar
7606Esterházy kastély, Zárda, Strandfürdő, Kossuth utcahunmagyar
7607Gyimóti úti vámházhunmagyar
7608Hoefnágel-féle Pápa metszethunmagyar
7609Református Kollégiumhunmagyar
7610Strandfürdőhunmagyar
7611Strandfürdőhunmagyar
7612Strandfürdőhunmagyar
7613Huszár laktanyahunmagyar
7614Huszár laktanyahunmagyar
7615Dohánygyárhunmagyar
7616Textilgyár a Bakonyér híddalhunmagyar
7617Vasútállomáshunmagyar
7618Várkastélyhunmagyar
7619Tanítóképző, Várkastély, Nagytemplomhunmagyar
7620Nagytemplomhunmagyar
7621Március 15. tér - kis üzletekhunmagyar
7622Nátushunmagyar
7623Dohánygyárhunmagyar
7624Vöröskeresztes kiállításhunmagyar
7625Színházhunmagyar
7626Pápa látkép Korvin utca felőlhunmagyar
7627Nagytemplomhunmagyar
7628Sporttelephunmagyar
7629Nagytemplom belsőhunmagyar
7630Kossuth Lajos utcahunmagyar
7631Kálvária templom belsőhunmagyar
7632Fő térhunmagyar
7633Fő utca hunmagyar
7634Nagytemplomhunmagyar
7635Kossuth Lajos utcahunmagyar
7700Március 15. térhunmagyar
7701Református templomhunmagyar
7702Pápa látképhunmagyar
7636Nagytemplomhunmagyar
7637Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
7638Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
7639Bencés Gimnázium belsőhunmagyar
7640Színházhunmagyar
7641Fő térhunmagyar
7642Fő térhunmagyar
7643Leánypolgárihunmagyar
7644Ligeti Sporttelephunmagyar
7645Színházhunmagyar
7646Ligeti Sporttelephunmagyar
7647Leánypolgárihunmagyar
7648Vasútállomáshunmagyar
7649Nagytemplom belsőhunmagyar
7650Nagytemplom hunmagyar
7651Jókai utcahunmagyar
7652Bencés templom főoltárahunmagyar
7653Nagytemplomhunmagyar
7654Református templomhunmagyar
7655Bencés Gimnázium udvarahunmagyar
7656Nagytemplom oromzat, Szent István szoborhunmagyar
7657Kossuth Lajos utcahunmagyar
7658Fő utcahunmagyar
7659Kossuth Lajos utcahunmagyar
7660Ligeti sporttelephunmagyar
7661Várkastélyhunmagyar
7662Tanítóképző, Strandfürdő, Nátus, Várkastély, Nagytemplomhunmagyar
7663Nátushunmagyar
7664Esterházy úthunmagyar
7665Jókai utcahunmagyar
7666Esterházy kastélyhunmagyar
7667Esterházy kastély kapujahunmagyar
7668Bencés Gimnáziumhunmagyar
7669Bencés Gimnáziumhunmagyar
7670Nátushunmagyar
7671Evangélikus templom, harangszenteléshunmagyar
7672Evangélikus templom, harangszenteléshunmagyar
7282Pápa, Róm. Kath. Templomhunmagyar
7283Pápa, Fő térhunmagyar
7284Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7285Iskolahunmagyar
7286A Pápai Sport-Egyesület pavillonja; Széles vízhunmagyar
7287Pápahunmagyar
7288Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7289Pápahunmagyar
7290Pápahunmagyar
7291Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7292Pápa városhunmagyar
7703Fő tér, Lábas házhunmagyar
8000Református templomhunmagyar
8001Légifelvétel a Korvin utca környékérőlhunmagyar
8002Várkastélyhunmagyar
7704Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
7705Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
7706Tanítóképzőhunmagyar
7707Kilián lakótelephunmagyar
8003Református Kollégium belsőhunmagyar
7708Korvin utca - Selestey utca kereszteződéshunmagyar
7709Várkastélyhunmagyar
7710Kossuth utcahunmagyar
7711Petőfi Gimnáziumhunmagyar
8004Ferences templom belsőhunmagyar
7713Tanítóképzőhunmagyar
7714Fenyvessy villa, Iskola hunmagyar
7715Strandfürdőhunmagyar
7716Városi Tanácshunmagyar
7717Fő térhunmagyar
7718Várkastély - Nádor teremhunmagyar
7719Nagytemplomhunmagyar
7720Kossuth utcahunmagyar
7721Zichy házhunmagyar
7722Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
7723Református templomhunmagyar
7724Ferences templom belsőhunmagyar
7725Nádor terem belsőhunmagyar
7726Kossuth utca, Református templom, Várkastély, Sport étteremhunmagyar
7727Kossuth utca, Református templom, Várkastély, Tanítóképzőhunmagyar
7728Várkastélyhunmagyar
7729Nagytemplomhunmagyar
7730Nagytemplom, Várkastély, Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7731Március 15. tér, Fő tér, Strandfürdő, Tanítóképzőhunmagyar
7732Kórházhunmagyar
7733Kékfestő Múzeum, Nátushunmagyar
7734Tanítóképző, Zichy ház, Strandfürdő, Szabadság utcahunmagyar
7735Bencés Gimnázium, Fő tér, Petőfi Filmszínház burkolás előtt, Fenyvessy villahunmagyar
7736Kossuth utcahunmagyar
7737Fő utca piaci lépcsővelhunmagyar
7738Kossuth utca Kapuszín felőlhunmagyar
8005Bencés templom belsőhunmagyar
7739Tanítóképzőhunmagyar
7740Nagytemplom, Fenyvessy villa, Kórházhunmagyar
8006Ferences templom belsőhunmagyar
8007Evangélikus templomhunmagyar
8008Református Kollégiumhunmagyar
8009Tanítóképzőhunmagyar
8010Tanítóképzőhunmagyar
8011Nagytemplomhunmagyar
8012Kálváriahunmagyar
8013Fiúpolgárihunmagyar
8014Nátushunmagyar
8015Kossuth utcahunmagyar
8016Református Gimnázium belsőhunmagyar
8017Református Gimnázium belsőhunmagyar
8018Zárda belsőhunmagyar
8019Bencés Gimnázium udvarahunmagyar
8020Tanítóképzőhunmagyar
7769Nádor terem belsőhunmagyar
8021Református Gimnázium udvarhunmagyar
8022Református Gimnázium udvarhunmagyar
8023Vasútállomáshunmagyar
8024Református Kollégiumhunmagyar
8025Kossuth utcahunmagyar
8026Flórián szoborhunmagyar
8027Sipiczky cukrászdahunmagyar
8028Tanítóképző - méhészethunmagyar
8029Színházhunmagyar
8030Kossuth Lajos utcahunmagyar
8031Fő utca a templomtoronybólhunmagyar
8032Fő utcahunmagyar
8033Nagytemplom, Anna templom, Tanítóképző, Széchényi tér, Kossuth utca, Zárda, Kollégium stb.hunmagyar
8034Nátushunmagyar
8035Nagytemplom torony égésehunmagyar
8036Várkastély kapuhunmagyar
8037M. kir. pápai 7. honvéd huszár ezredhunmagyar
8038Fő térhunmagyar
8039Nagytemplomhunmagyar
8040Tapolca parthunmagyar
8041Vasútállomáshunmagyar
8042Vasútállomáshunmagyar
8043Zárdabelsőhunmagyar
8044Mezőgazdasági Iskola udvarahunmagyar
8045Zárdahunmagyar
8046Anna templomhunmagyar
8047Anna templomhunmagyar
8048Pápa látképhunmagyar
8049Református Kollégiumhunmagyar
8050Március 15. térhunmagyar
8051Pápa látképhunmagyar
8052Református Főiskolahunmagyar
8053Nagytemplomhunmagyar
8054Nagytemplomhunmagyar
8055Földhivatalhunmagyar
8056Nátushunmagyar
8057Március 15. térhunmagyar
8058Nátushunmagyar
8060Református Kollégiumhunmagyar
8059Református Kollégiumhunmagyar
8062Nátushunmagyar
8063Március 15. térhunmagyar
8064Március 15. térhunmagyar
8065Református Kollégiumhunmagyar
8066Fő utcahunmagyar
8067Fő utcahunmagyar
8068Fő utcahunmagyar
8069Fő utcahunmagyar
8071Fő utcahunmagyar
8070Fő utcahunmagyar
8072Nagytemplomhunmagyar
8073Nagytemplomhunmagyar
8074Nagytemplomhunmagyar
8075Nagytemplomhunmagyar
8076Nagytemplomhunmagyar
8077Hungária Szálloda, Fő térhunmagyar
8078Fő térhunmagyar
8079Nagytemplomhunmagyar
8080Fenyvessy villahunmagyar
8081Fenyvessy villahunmagyar
8082Fő térhunmagyar
8083Esterházy úthunmagyar
8084Esterházy úthunmagyar
8085Esterházy úthunmagyar
8086Esterházy úthunmagyar
8087Fenyvessy villahunmagyar
8088Hungária Szálloda, Fő térhunmagyar
8089Fő téri látképhunmagyar
8090Esterházy úthunmagyar
8091Fenyvessy villahunmagyar
8092Dohánygyárhunmagyar
8093Kossuth Lajos utcahunmagyar
8094Kossuth Lajos utca - Deák Ferenc utca sarokhunmagyar
8095Postapalotahunmagyar
8096Tanítóképzőhunmagyar
8097Nagytemplom belsőhunmagyar
8098Tanítóképzőhunmagyar
8099Dohánygyárhunmagyar
8100Kossuth Lajos utcahunmagyar
8101Kossuth Lajos utcahunmagyar
8102Kossuth Lajos utcahunmagyar
8103Kossuth Lajos utcahunmagyar
8104Kossuth Lajos utcahunmagyar
8105Kossuth Lajos utcahunmagyar
8106Kossuth Lajos utcahunmagyar
8107Kastély hátuljahunmagyar
8108Leánypolgárihunmagyar
8109Kossuth Lajos utcahunmagyar
8110Kossuth Lajos utcahunmagyar
8111Kossuth Lajos utcahunmagyar
8112Kossuth Lajos utcahunmagyar
8113Kossuth Lajos utcahunmagyar
8114Zárdahunmagyar
8115Zárdahunmagyar
8116Zárdahunmagyar
8117Zárdahunmagyar
8118Pápa látképhunmagyar
8119Zárdahunmagyar
8120Evangélikus templomhunmagyar
8121Leánypolgárihunmagyar
8122Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8123Mezőgazdasági Iskola hunmagyar
8124Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8126Huszár laktanyahunmagyar
8128Zárdahunmagyar
8129Zárdahunmagyar
8130Tanítóképzőhunmagyar
8131Nagytemplomhunmagyar
8132Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8133Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8134Mezőgazdasági Iskola, Református Kollégiumhunmagyar
8135Nagytemplom, Esterházy úthunmagyar
8136Dohánygyár, Textilgyárhunmagyar
8137Református Kollégium, Tanítóképzőhunmagyar
8138Pápa látkép, Fenyvessy villahunmagyar
8139Pápa látkép, Fenyvessy villahunmagyar
8140Kálváriahunmagyar
8141Strandfürdőhunmagyar
8142Vasútállomáshunmagyar
8143Esterházy úthunmagyar
8144Népviselethunmagyar
8145Református Kollégiumhunmagyar
8146Esterházy úthunmagyar
8147Sportpavilon, Tapolcahunmagyar
8148Nagytemplomhunmagyar
8149Népviselethunmagyar
8150Népviselethunmagyar
8151Zárdahunmagyar
8152Esterházy kastély, Villanytelephunmagyar
8153Esterházy úthunmagyar
8154Dohánygyárhunmagyar
8155Március 15. térhunmagyar
8156Nátushunmagyar
8157Bencés templomhunmagyar
8158Tanítóképzőhunmagyar
8159Fő térhunmagyar
8160Fő tér - szökőkúthunmagyar
8161Várkerthunmagyar
8162Esterházy kastély, Várkerthunmagyar
8163Várkerti üvegházhunmagyar
8164Zárdahunmagyar
8165Nagytemplom, Fő utca, Esterházy kastélyhunmagyar
8166Nátushunmagyar
8167Szabadság szobor, Petőfi szobor, Jókai szobor, I. világháborús emlékműhunmagyar
8168Pápa látkép, Zárda, Református Gimnázium, Dohánygyár, Elemi Iskolahunmagyar
8169Esterházy kastély, Dohánygyárhunmagyar
8170Zárda, Református Kollégium, Pápa látkép, Elemi iskolahunmagyar
8171Református Kollégium, Kapossy Lucián képehunmagyar
7741Fenyvessy villa, Püspöki palota, Központi szálloda, Kastélyparkhunmagyar
7742Mezőgazdasági iskola, traktorokhunmagyar
8172Fenyvessy villa, Elemi iskola, Dohánygyár, Nagytemplomhunmagyar
8173Bauer Sörözőhunmagyar
8174Pápa látkép, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8177Zsinagóga belseje, Dohánygyár, honvéd szoborhunmagyar
8178Bencés gimnázium, Elemi iskola, Nátushunmagyar
8179Zárda, Dohánygyárhunmagyar
8180Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8181Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8182Bencés gimnázium, Elemi iskola, Nátushunmagyar
8183Bástya utca - látképhunmagyar
8184Leánypolgárihunmagyar
8176Nagytemplom, Fenyvessy villahunmagyar
8175Pápa látkép, Elemi iskola, Református kollégium, Zárdahunmagyar
8185Várkastélyhunmagyar
8186Bástya utcai látképhunmagyar
8187Nagytemplom, Református Kollégiumhunmagyar
8188Bástya utcai látképhunmagyar
8189Nagytemplom, Református Kollégiumhunmagyar
8190Nagytemplom, Vasútállomás, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8191Március 15. térhunmagyar
8192Március 15. térhunmagyar
8193Pápa látkép, Dohánygyárhunmagyar
8194Március 15. tér, Dohánygyárhunmagyar
8195Március 15. térhunmagyar
8196Március 15. térhunmagyar
8197Vasútállomás, Dohánygyár, Zsinagóga, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8198Pápa látkép, Kálvária, Fenyvessy villa, Dohánygyárhunmagyar
8199Vasútállomás, Dohánygyár, Zsinagóga, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8200Elemi iskola, Szent Flórián szobor, Nagytemplom, Goldberg Gyula nyomdájahunmagyar
8201Március 15. tér, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8202Március 15. tér, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8203Március 15. tér, Bencés Gimnáziumhunmagyar
8204Szélesvíz, Kórház, Városháza, Ókollégiumhunmagyar
8205Pápa látképhunmagyar
8206Nátus, Evangélikus templom, Református Kollégiumhunmagyar
8207Református Kollégium, Színházhunmagyar
8208Református Kollégium, Mezőgazdasági Iskola, Városháza, Vasútállomáshunmagyar
8209Dohánygyár, Evangélikus templom, Zsinagóga, Nagytemplomhunmagyar
8210Pápa látkép, Esterházy kastély, Szabadság szoborhunmagyar
8211Pápa látkép, Református kollégium, Kórház, Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8212Nagytemplomhunmagyar
8213Fenyvessy villa, Elemi iskolahunmagyar
8214Pápa látkép, Fenyvessy villa, Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8215Esterházy kastélyhunmagyar
8216Református Gimnázium, Színház, Leánypolgárihunmagyar
8217Bástya utcai látképhunmagyar
8218Esterházy kastélyhunmagyar
8219Református Kollégium, Színházhunmagyar
8220Huszár laktanyahunmagyar
8221Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8222Március 15. térhunmagyar
8223Zárdahunmagyar
8224Esterházy kastély, Nagytemplomhunmagyar
8225Nagytemplom, Kastélyudvarhunmagyar
8226Esterházy úthunmagyar
8227Jókai utcahunmagyar
8228Bencés Gimnáziumhunmagyar
8229Tanítóképzőhunmagyar
8230Zárdahunmagyar
8231Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8232Anna templomhunmagyar
8233Fő utcahunmagyar
8234Zárdahunmagyar
8235Március 15. térhunmagyar
8236Március 15. térhunmagyar
8237Március 15. térhunmagyar
8238Sportpavilonhunmagyar
8239Esterházy kastély hátuljahunmagyar
8240Dohánygyárhunmagyar
8241Nagytemplomhunmagyar
8242Tanítóképzőhunmagyar
8243Zárdahunmagyar
8244Jókai utcahunmagyar
8246Várkastélyhunmagyar
8247Jókai utcahunmagyar
8248Nagytemplomhunmagyar
8249Tanítóképzőhunmagyar
7953A budai Várszínházhunmagyar
8250Esterházy úthunmagyar
8251Huszár laktanyahunmagyar
8252Fenyvessy villa, Elemi iskolahunmagyar
8253Vasútállomáshunmagyar
8254Anna templomhunmagyar
8255Esterházy úthunmagyar
8256Nagytemplomhunmagyar
8257Bencés templomhunmagyar
8258Fő térhunmagyar
8259Fő utcahunmagyar
8260Dohánygyárhunmagyar
8261Kórházhunmagyar
8262Nagytemplomhunmagyar
8263Esterházy kastélyhunmagyar
8264Március 15. térhunmagyar
8265Tanítóképzőhunmagyar
8266Nagytemplomhunmagyar
7956Gróf Emanuel Unwerthhunmagyar
7954Az Igazházi színlapjahunmagyar
7955A Reischl-ház Budánhunmagyar
7959Kelemen Lászlóhunmagyar
7957Az első pest-budai magyar színtársulat fizetési jegyzékehunmagyar
7958Kótsi Patkó Jánoshunmagyar
8267Színházhunmagyar
8268Sportpavilon, korcsolyapályahunmagyar
8269Esterházy kastélyhunmagyar
8270Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8271Üdvözlet Farkas-Gyepürőlhunmagyar
8272Református Kollégiumhunmagyar
8273Kórház, Nagytemplomhunmagyar
8274Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8275Somló-hegy látképehunmagyar
8276Pápa elfoglalásahunmagyar
8277Pápa visszafoglalásahunmagyar
7960A debreceni Fejér Ló fogadó udvarán állt játékszín alaprajzahunmagyar
8278A Szűzanya kegyképe a pápai bencés templombanhunmagyar
8279Tanítóképzőhunmagyar
7961A Rondella 1802-benhunmagyar
7962Mérey Sándorhunmagyar
7963Az idősebb báró Wesselényi Miklóshunmagyar
7964Kazinczy Ferenchunmagyar
7965A régi kassai színházhunmagyar
7966A kolozsvári Farkas utcai színházhunmagyar
7967Kisfaludy Sándorhunmagyar
7968A balatonfüredi színházhunmagyar
8280Elemi iskolahunmagyar
8281Nagytemplomhunmagyar
8282Nagytemplomhunmagyar
8283Kossuth utcahunmagyar
8284Várkastélyhunmagyar
8285Kossuth utca, Tapolca part, Böröczky dombhunmagyar
8286Huszár laktanyahunmagyar
8287Zárdahunmagyar
8288Nagytemplom, Fő utca, Esterházy kastélyhunmagyar
8289Nátushunmagyar
8290Szabadság szobor, Petőfi szobor, Jókai szobor, I. világháborús emlékműhunmagyar
8291\\"Földiekkel járó égi tünemény...\\"hunmagyar
8292Református templomhunmagyar
7969A Fösvényhunmagyar
7970A budai Várszínház nézőterehunmagyar
7971Széchenyi Istvánhunmagyar
7972Fáy Andráshunmagyar
7973Kántorné Engelhardt Annahunmagyar
7974Egressy Gáborhunmagyar
7975Fáncsy Lajoshunmagyar
8295Pápai hét, 1936 augusztus 30-szeptember 6.hunmagyar
8296Séllyei Istvánhunmagyar
8297Nagytemplomhunmagyar
8298Harangszenteléshunmagyar
8299Tanítóképzőhunmagyar
7743Tapolcaparthunmagyar
7443Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7744Fenyvessy villahunmagyar
7745Türr István Gimnáziumhunmagyar
7746Nagytemplomhunmagyar
7976Vörösmarty Mihály: Vérnász. Színlaphunmagyar
7977Megyeri Károlyhunmagyar
7978Lendvayné Hivatal Anikóhunmagyar
7979Lendvay Mártonhunmagyar
7980Vörösmarty Mihály: Árpád ébredése. Színlaphunmagyar
7981Földváry Gáborhunmagyar
7982Ifjabb Zitterbarth Mátyás arcképehunmagyar
7983Déryné Széppataki Rózahunmagyar
7984A Pesti Magyar Színház homlokzati tervehunmagyar
8300Nátushunmagyar
8301Kossuth utcahunmagyar
8302Nagytemplomhunmagyar
8303Kossuth utca - Deák Ferenc utca sarokhunmagyar
8304Nátushunmagyar
8305Nagytemplomhunmagyar
8307Tanítóképző, Leánypolgárihunmagyar
8306Nagytemplomhunmagyar
8308Pápai öregdiákok, BUÉK 1988hunmagyar
8309Nagytemplomhunmagyar
8310Püspöki palotahunmagyar
7747Március 15. tér, Strandfürdő, Fő tér, Tanítóképzőhunmagyar
7748Várkastély, Nagytemplom, Kossuth utcahunmagyar
7749Zenepavilon (régi), Fő tér, Központi Szálloda, Tanítóképzőhunmagyar
7750Tanítóképző, Zichy ház, Strandfürdő, Szabadság utcahunmagyar
7751Strandfürdő, Fenyvessy villa, Kórház, Zichy házhunmagyar
7752Március 15. tér, Kapuszín, Fő tér, Szabadság utcahunmagyar
8311Jó minőséget olcsón Veszeli Ferenc festékszaküzletébenhunmagyar
7753Várkerti platánhunmagyar
7754Március 15. tér, Fő utca, Kossuth utca, Szabadság utcahunmagyar
7755Strandfürdő, Fenyvessy villa, Zichy ház, Kórházhunmagyar
7756Légifotó a Március 15. térrőlhunmagyar
8312Kummerhunmagyar
7757Várkerti platánhunmagyar
7758Piaclejáró lépcsőhunmagyar
7759Strandfürdőhunmagyar
8313Kórház belső - kórterem, gyógyszertár, folyosó, műtő, kápolnahunmagyar
8314Kórház belső - betegszoba, gyógyszertárhunmagyar
7760Nagytemplom, Várkastély, Korvin utca, Kórházhunmagyar
7761Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
8315Tanítóképző, Szélesvízhunmagyar
8316Esterházy úthunmagyar
8319Kéttornyúlaki templom, kéttornyúlaki kúriahunmagyar
8320Anna templomhunmagyar
8321Református főiskola, Bencés gimnázium, Tanítóképzőhunmagyar
8322Nagytemplom, Református templom, Nátus, Tanítóképzőhunmagyar
8323Vasútállomáshunmagyar
8324Kossuth utcahunmagyar
8325Zene című élőképhunmagyar
8317Evangélikus templomhunmagyar
8318Nátus, Református Gimnáziumhunmagyar
8326Fő utcahunmagyar
8327Zárdahunmagyar
8328Református gimnáziumhunmagyar
8329Nátushunmagyar
8330Villanytelephunmagyar
8331Bencés templom belsőhunmagyar
8332Bencés templom belsőhunmagyar
8335Fő térhunmagyar
8336Fő térhunmagyar
8333Fő térhunmagyar
8334Fő térhunmagyar
8337Református gimnáziumhunmagyar
8338A Balaton-felvidék és a Kisalföld térképehunmagyar
8339Dohánygyár, Tanítóképző, Nátus, Zárdahunmagyar
8340Nagytemplom belsőhunmagyar
8341Fő utca - Nagytemplomhunmagyar
8342Fő utcahunmagyar
8343Fő utcahunmagyar
8344Fő utcahunmagyar
8345Református Főiskolahunmagyar
8346Református Főiskolahunmagyar
8347Református Főiskolahunmagyar
8348Református Főiskolahunmagyar
8349Református Főiskolahunmagyar
8350Református Főiskolahunmagyar
8351Református Főiskolahunmagyar
8352Református Főiskolahunmagyar
8353Vadászgépek Pápánhunmagyar
8354Tanítóképző, Esterházy kastély, Nagytemplomhunmagyar
8355Veszprém megye térképehunmagyar
8356Honvéd emlékmű, Bencés gimnázium, Bástya utca környékehunmagyar
8357Nagytemplom, Dohánygyár, Honvéd emlékmű, Fenyvessy villahunmagyar
8358Fenyvessy villa, Nagytemplom, Esterházy kastély, Evangélikus templom, Zsinagógahunmagyar
8359Zárda, Dohánygyárhunmagyar
8360Zárda, Dohánygyárhunmagyar
8361Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8362Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8363Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8364Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8365Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8366Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8367Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8368Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8369Dohánygyár, Zárdahunmagyar
8370Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8371Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8372Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8373Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8374Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8375Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8376Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8377Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8378Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8379Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8380Bástya utcahunmagyar
8381Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8382Bástya utcahunmagyar
8383Esterházy kastély, Dohánygyárhunmagyar
8384Lidi néni sátrahunmagyar
8385Hungária Hotel, Honvéd emlékműhunmagyar
8386Bástya utcahunmagyar
8387Bástya utcahunmagyar
8388Bástya utcahunmagyar
8389Bástya utcahunmagyar
8390Bástya utcahunmagyar
8391Bástya utcahunmagyar
8392Leánypolgári, Jókai utcahunmagyar
8393Nagytemplomhunmagyar
8394Nagytemplomhunmagyar
8395Zárda belsőhunmagyar
8396Tisztviselő telephunmagyar
8397Ligethunmagyar
8398Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
8399Dohánygyárhunmagyar
8400Szélesvízhunmagyar
8401Esterházy úthunmagyar
8402Református Főiskolahunmagyar
8403Nátushunmagyar
8404Fő utcahunmagyar
8405Nagytemplomhunmagyar
8406Bencés gimnáziumhunmagyar
8407Református gimnáziumhunmagyar
8408Nagytemplomhunmagyar
8409Vasútállomáshunmagyar
8410Tanítóképzőhunmagyar
8411Fenyvessy villahunmagyar
8412Esterházy úthunmagyar
8413Fő utcahunmagyar
8414Esterházy úthunmagyar
8415Fő utcahunmagyar
8416Kossuth utcahunmagyar
8417Református Főiskolahunmagyar
8418Fő térhunmagyar
8419Vasútállomáshunmagyar
8420Ferences templom belsőhunmagyar
8421Bencés templom belsőhunmagyar
8422Református gimnáziumhunmagyar
8423Fenyvessy villa, Nagytemplom, Honvéd emlékműhunmagyar
8424Anna templomhunmagyar
8425Várkastélyhunmagyar
8426Tapolcafő - forrásfői malom, Pápai Vízmű, Református templomhunmagyar
8427Karczagi fotószaküzlethunmagyar
7762Fő térhunmagyar
8428Mezőgazdasági Iskolahunmagyar
7763Platán szálló, Fő tér, Várkastély, Uszodahunmagyar
8429Fő utcahunmagyar
8430Nagytemplom, Várkastély, Korvin utcahunmagyar
7764Nagytemplom, Fő tér, Platán szállóhunmagyar
7765Polgármesteri Hivatal, Bencés templom belsőhunmagyar
8431Március 15. térhunmagyar
8432Nagytemplomhunmagyar
7766Petőfi szobor, Jókai szobor, Petőfi házhunmagyar
8433Református templomhunmagyar
7767Várkastélyhunmagyar
8434Fő utcahunmagyar
8435Fő utcahunmagyar
8436Hungária Szállóhunmagyar
8437Ferences templom belsőhunmagyar
8438Sportpavilonhunmagyar
7768Várkastélyhunmagyar
7770Tapolca parthunmagyar
7900Kupeczky János saját arcképehunmagyar
7902Kupeczky János saját arcképehunmagyar
7903Mányoky Ádám saját arcképehunmagyar
7904II. Rákóczy Ferenchunmagyar
7905Markó Károly saját arcképehunmagyar
7906Markó Károly mellszobrahunmagyar
7908Markó Károly ceruzarajzahunmagyar
7909Brocky Károly saját arcképehunmagyar
7910Brocky Károly saját arcképehunmagyar
7914Barabás Miklós saját arcképehunmagyar
7915Velencébenhunmagyar
7916Vándor cigányokhunmagyar
7917Liszthunmagyar
7918Deákhunmagyar
7919Barabás Miklós tusrajza. Petőfihunmagyar
7920Barabás Miklós aqvarelje Vörösmartyhunmagyar
7921Barabás Miklós ceruzarajza. Aranyhunmagyar
7922Barabás Miklós rajza. Markóhunmagyar
7923Barabás Miklós arcképehunmagyar
7924Bál utánhunmagyar
7925Ligeti Antal arcképehunmagyar
7926Palermohunmagyar
7927Trencsény várahunmagyar
7928Thán Mór arcképehunmagyar
7929Délibáb szerelmehunmagyar
7930Thán Mór tollvázlatahunmagyar
7931Ujoncozáshunmagyar
7932Thán Mór, műtermébenhunmagyar
7933Liezen-Mayer Sándor arcképehunmagyar
7934Liezen-Mayer Sándor szénvázlata. Szent István és az orgyilkoshunmagyar
7935Szent Erzsébethunmagyar
7936Schiller-illusztrációhunmagyar
7937Goethe-illusztrációhunmagyar
7938Mészöly Géza arcképehunmagyar
7939Színvázlathunmagyar
7940Balatoni halásztanyahunmagyar
7941Mészöly Géza ceruzavázlatahunmagyar
7942Színvázlathunmagyar
7943A falu alatthunmagyar
7944Mészöly Géza utolsó festményehunmagyar
7945Munkácsy Mihály saját arcképehunmagyar
7946Befordultam a konyhárahunmagyar
7947Munkácsy Mihály egyetlen rézkarcahunmagyar
7948Munkácsy Mihály ceruzavázlata. Mozarthunmagyar
7949Munkácsy Mihály aquarel vázlatahunmagyar
7950Haynaldhunmagyar
7951Munkácsy Mihály ceruzavázlata. Ecce Homo!hunmagyar
7952Munkácsy Mihály ceruzarajzahunmagyar
10412Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzójahunmagyar
10444Ferenc József eredeti levele báró Fejérváry Gézához 50 éves katonai szolgálata alkalmábólhunmagyar
10485Részlet Kossuth Lajosnak Helfy Ignáchoz intézett levelébőlhunmagyar
10509Jókai Mór egykori levele Törs Kálmánhozhunmagyar
7771Kossuth utca, Református templom, Petőfi Filmszínház, Tanítóképzőhunmagyar
7772Korvin utca részlethunmagyar
7773Nádor terem belsőhunmagyar
7774Ferences templom belsőhunmagyar
7775Fő térhunmagyar
7776Református ótemplom belsőhunmagyar
7777Áruházhunmagyar
7778Nagytemplomhunmagyar
7779Nagytemplomhunmagyar
7780Nádor terem belsőhunmagyar
7781Nagytemplom, Sport étterem, Várkastély, Református templomhunmagyar
7782Korvin utca részlethunmagyar
7783Kórház, Fenyvessy villa, Fő utca, Tanítóképzőhunmagyar
7784Tanítóképző, Várkastély, Nagytemplomhunmagyar
7785Kékfestõ Múzeum - szárítóhunmagyar
7786Várkastély, Fenyvessy villa, Nagytemplomhunmagyar
7787Nagytemplom, Református templom, Mozi, Tanítóképzőhunmagyar
7788Ókollégium a Petőfi házzalhunmagyar
7789Református templomhunmagyar
7790Református templomhunmagyar
7791Fő utcahunmagyar
7792Református Kollégiumhunmagyar
7793Nátushunmagyar
7794Várkastélyhunmagyar
7795Március 15. térhunmagyar
7796Vasútállomáshunmagyar
7797Esterházy kastélyhunmagyar
7798Nátushunmagyar
7799Várkastélyhunmagyar
7800Várkastély kapuhunmagyar
7801Várkastély kapuhunmagyar
7802Várkastély kapuhunmagyar
7803Várkastélyhunmagyar
7804Esterházy úthunmagyar
7805Nagytemplomhunmagyar
7806Széchényi tér, Református templom, Nagytemplom, Strandfürdő, Tanítóképző, Várkastély, Nátushunmagyar
7807Nátushunmagyar
7808Március 15. térhunmagyar
7809Református Kollégiumhunmagyar
7810Nagytemplomhunmagyar
7811Református Kollégiumhunmagyar
7812Református Kollégiumhunmagyar
7813Református Kollégiumhunmagyar
7814Kórházhunmagyar
7815Református Kollégiumhunmagyar
7816Református Kollégiumhunmagyar
7817Földhivatalhunmagyar
7818Református Kollégiumhunmagyar
7819Református Kollégium diákmenzájahunmagyar
7820Tanítóképzőhunmagyar
7821Fenyvessy villa, Iskolahunmagyar
7822Ferences templom belsőhunmagyar
7823Tanítóképzőhunmagyar
7824Tanítóképzőhunmagyar
7825Tanítóképzőhunmagyar
7826Dohánygyárhunmagyar
7827Fenyvessy villa, Strandfürdő, Bencés Gimnáziumhunmagyar
7828Bencés Gimnáziumhunmagyar
7829Nagytemplomhunmagyar
7830Nagytemplomhunmagyar
7831Fenyvessy villahunmagyar
7832Nagytemplomhunmagyar
7833Fenyvessy villahunmagyar
7834Nagytemplomhunmagyar
7835Nagytemplomhunmagyar
7837Kórház belsőhunmagyar
7836Nagytemplomhunmagyar
7838Tanítóképzőhunmagyar
7839Üdvözlet Pápárólhunmagyar
7840Tanítóképzőhunmagyar
7841Nátushunmagyar
7842Esterházy úthunmagyar
7843Színházhunmagyar
7844Tanítóképző, Szélesvízhunmagyar
7845Fő térhunmagyar
7846Nagytemplomhunmagyar
7848Nátushunmagyar
7849Balla Róbert téri iskola és iskolabelsőhunmagyar
7850Várkastélyhunmagyar
7851Kórház - kápolnabelsőhunmagyar
7852Fő térhunmagyar
7853Bencés Gimnázium udvarahunmagyar
7854Zárdahunmagyar
7855Fő utcahunmagyar
7856Református templomhunmagyar
7857Esterházy úthunmagyar
12645A katonaterületi parancsnokságok térképvázlatahunmagyar
14444A községháza - Győrsághunmagyar
11725Hall of Hunting [Vadászterem]hunmagyar
11726More Antlers [Agancsok]hunmagyar
11727Hussars [Huszárok]hunmagyar
11728St. George church - Sopron [Szent György templom - Sopron]hunmagyar
11729Night at Budapest [Budapesti Éjszaka]hunmagyar
11730Budapest Subway [Budapest - Metro]hunmagyar
11892Indiai katonák fedezékben, gépfegyverrelhunmagyar
549915 új digitális könyv 15 kortárs szerzőtől a 15 éves MEK-benhunmagyar
25728Az ihárosi jobbágyok panaszlevele földesurukhoz, 1551-bőlhunmagyar
26279Az 1914 szeptember 7-től 15-ig lefolyt hadműveletek vázlatahunmagyar
25735Ozmán egri lovaskapitány feddőlevele a hűbéréhez tartozó Rozsnyó polgáraihoz. 1672 dec. 2.hunmagyar
25808ABC és magyar nyelvtan a Ratio Educationis előírása szerinthunmagyar
82507Déchy Mórhunmagyar
60987Impresszionizmushunmagyar
15281A Rákócziak fészkehunmagyar
25750Balassa János nyomtatott hirdetésehunmagyar
25755Magyarország pénzügyi igazgatása a XIV. századbanhunmagyar
26280A valjevói első offenziva (1914 augusztus 12-től 23-ig.)hunmagyar
25757Szent Pál leveleinek Komjáthy Benedek által készített magyar fordítása, Krakkó, 1533hunmagyar
25758Gúnykép a Jézus-társaság kiűzésére Magyarországból. 1618hunmagyar
25760A debreceni iskola tanulóinak esti imájahunmagyar
25761Telegdi Miklós Az keresztyenségnek fundamentomirólhunmagyar
25762Az Öreg Graduálhunmagyar
25765Zrinyi Miklós: Adriai tengernek Syrenajahunmagyar
25766Balassa Bálintnak tulajdonított színmű töredéke (1588-1590)hunmagyar
25773Az ország felszabadításahunmagyar
26297A kroissenbrunni csata 1260. július 12-énhunmagyar
26293II. Endre keresztes hadjárata 1217-1218-banhunmagyar
26294A tatárjárás hadműveleti vázlata és Julián magyarországi útjahunmagyar
26295A sajómelléki (mohi) csata 1241. ápr. 12-énhunmagyar
26296Az 1260. évi cseh hadjárathunmagyar
25776Az üres Alföld. Csanád vármegye térképe Görög Demeter atlaszábólhunmagyar
25781Az 1716/18-i és az 1737/39-i török háborúhunmagyar
26302A mühldorfi (ampfingi) csata 1322 szeptember 28-ánhunmagyar
26301Magyarország és Közép-Európa a XIV. században (Vencel, Ottó, Károly Róbert - I. Károly -, Nagy Lajos és Mária korában)hunmagyar
26300A rozgonyi csata 1312. június 15-énhunmagyar
26299Magyarország 1310 körül az oligarchák legféktelenebb hatalmaskodása idejénhunmagyar
26298Az északi és nyugati határmenti területek az utolsó Árpádok és Károly Róbert idejénhunmagyar
26292A zimonyi csata 1167 július 8-ánhunmagyar
26291Közép-Európa 1150 körülhunmagyar
26290A Lajta-melléki csata 1146. szeptember 11-énhunmagyar
26289A mogyoródi csata 1074 március 14-énhunmagyar
26288Magyarország Szent István és közvetlen utódai alatthunmagyar
26287Az augsburgi (ágostai) csata 955 augusztus 10-énhunmagyar
26286Vázlat a velencei hadjárathozhunmagyar
26285A honfoglalás vázlatahunmagyar
26284Európa a magyar államalapítás és a külföldi kalandozások korábanhunmagyar
26283A románok előnyomulása a Tiszáighunmagyar
26282Az 1914 október 17. és december 15. között lefolyt hadműveletek vázlata. A Romanja Planinai csata (1914. október 18-tól 22-ig)hunmagyar
26281Helyzet 1914. szeptember 19-énhunmagyar
26304A nikápolyi csata 1396 szeptember 28-ánhunmagyar
26305Az 1411-1413. és 1418-1420. évi velencei háborúk színterehunmagyar
25783Az ország tagoltsága a XVIII. sz. derekánhunmagyar
26306A szegszárdi csata 1440 szeptember 10-énhunmagyar
26307A szentimrei ütközet 1442 március 18-ánhunmagyar
25786A protestánsok elterjedése Nyugat- és Észak-Magyarországonhunmagyar
26308A szebeni csata 1442 március 25-énhunmagyar
26309A vaskapui diadal vázlatahunmagyar
25790Magyarország népessége 1715/20-banhunmagyar
25793Magyarország népi térképe 1773hunmagyar
25796Hódmezővásárhely XVIII. századi képe a XIX. század elején kiállított céhlevélenhunmagyar
26310Hadműveleti vázlat Hunyadi János hadjárataihozhunmagyar
26311A Balkán félsziget és Kisázsia 1443hunmagyar
26312Hunyadi János Nissza körüli harcai 1443 november 3-áig és a kunovaci csata 1444 január 5-énhunmagyar
26620Szabolcs vármegye térképehunmagyar
25805A magyarok vándorlása és kalandozásaihunmagyar
25806Protestáns iskolák tankönyvei a XVIII. századbólhunmagyar
25811Az első magyarnyelvű hírlap, a Magyar Hírmondó első száma 1780. január 1-rőlhunmagyar
25812Magyarország jelentősebb barokk emlékeinek elterjedésehunmagyar
25817Wraniszky Pál Nagy Szimfóniája. 1790hunmagyar
25818Schreier János ajánlólevele gr. Palm Jozefáhozhunmagyar
26313Vázlat Hunyadi Jánosnak Frigyes és a Cilleiek elleni 1446. évi hadjárataihozhunmagyar
26314Nándorfehérvár ostroma 1456-banhunmagyar
25829Debrecen sz. kir. város 1830 körül. A szűrszabó céh oklevelénhunmagyar
25830Kalocsai céhlevél a városi képével a XIX. század elejérőlhunmagyar
25831Kolozsvári részletekhunmagyar
25832Kecskemét és környéke a XIX. század közepénhunmagyar
25834Nemzetiségek torzképei 1866-bólhunmagyar
26315A nándorfehérvári csata 1456 július 22-énhunmagyar
25846Koronázási ünnepély Nagykállóban 1790-benhunmagyar
25851Rozgonyi József, Kant első magyar kritikusának két munkája 1792 és 1813-bólhunmagyar
26316Magyarország és Közép-Európa I. Mátyástól a mohácsi katasztrófáig (1458-1526, 1:4,000.000)hunmagyar
26317A körmendi csata 1459 március 27-énhunmagyar
25854Kisfaludy Sándor, Himfy szerelmeihunmagyar
26622Szabolcs vármegye történeti térképe, a XV. századtól a mai napighunmagyar
26580Bihar vármegye térképehunmagyar
26621Nyíregyháza térképehunmagyar
26581Biharvármegye geologiai térképehunmagyar
26594Heves vármegye térképehunmagyar
26595Hont vármegye térképehunmagyar
26596Selmeczbánya sz. kir. város térképehunmagyar
26597Komárom vármegye térképehunmagyar
26598Komárom város térképehunmagyar
26599Nógrád-vármegye térképehunmagyar
26600Nógrád vármegye nemzetiségi és népsűrűségi térképehunmagyar
26602Nyitra rend. tan. város térképehunmagyar
26603Nyitra-vármegye térképehunmagyar
26604Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye térképehunmagyar
26605Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye fiziográfiai viszonyainak vázlatos térképehunmagyar
26606Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye geologiai viszonyainak vázlatos térképehunmagyar
26607Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye meteorologiai viszonyait és az 1900-1910. évi földrengéseknek észlelési helyeit és időit feltüntető térképhunmagyar
26610Újpest r. t. város fejlődési térképehunmagyar
26611Újpest r. t. város utburkolatainak térképehunmagyar
26612Újpest r. t. város csatornázási térképehunmagyar
26615Pozsony vármegye térképehunmagyar
26616Pozsony sz. kir. város térképehunmagyar
26618Somogy vármegye térképehunmagyar
26619Somogy vármegye geologiai térképehunmagyar
26627Szatmár-németi szab. kir. város térképehunmagyar
26629Temes vármegye térképehunmagyar
26631Torontál vármegye fiziografiai viszonyainak vázlatos térképehunmagyar
26635Vas-vármegye térképehunmagyar
26638Szombathely rend. tanácsu város térképehunmagyar
26639Kőszeg szab. kir. város térképehunmagyar
26643Zemplén vármegye térképehunmagyar
26576Bars vármegye térképehunmagyar
26577Körmöczbánya térképehunmagyar
26578Léva térképehunmagyar
26582Esztergom vármegye térképehunmagyar
26588Gömör-Kishont vármegye térképehunmagyar
26590Rimaszombat város beltelkeinek térképehunmagyar
26592Győr vármegye térképehunmagyar
26593Győr szabad királyi város térképehunmagyar
26568Abauj-Torna vármegye térképehunmagyar
26570Abauj-Torna vármegye geologiai térképehunmagyar
26320A kenyérmezei csata 1479 október 13-ánhunmagyar
26321Az 1521 és 1566 között lezajlott főbb török hadjáratok hadműveleti vázlatahunmagyar
26322A mohácsi csata 1526 augusztus 29-énhunmagyar
26323Magyarország térképe a mohácsi vésztől a speyeri szerződés megkötéséig terjedő időszakban. 1527-től 1570-ighunmagyar
26327Temesvár az 1551. és 1552. évi ostrom idejénhunmagyar
26328A szegedi csata 1552 március 1-énhunmagyar
26324A leobersdorfi ütközet 1532 szeptember 19-énhunmagyar
26332A magyar és a török végvárak 1576-banhunmagyar
26333Magyarország történelmi térképe a speyeri szerződéstől II. Rákóczy György haláláig terjedő időszakban, 1571-től 1660-ighunmagyar
26334A Kerellő-szentpáli csata 1575. július 9-énhunmagyar
26335Térképvázlat Báthory István orosz hadjárataihozhunmagyar
25869Magyarország egyházi igazgatása a XIV. századbanhunmagyar
26336A sziszeki csata 1593 június 22-énhunmagyar
25871A honfoglaló törzsek elhelyezkedésehunmagyar
25878A Halotti Beszéd a Pray-kódexbenhunmagyar
25880A gyulafehérvári nyelvemlék egyik szakaszahunmagyar
25881A gyulafehérvári nyelvemlék egyik szakaszahunmagyar
25882A königsbergi töredék részletehunmagyar
25883A Mária-siralomhunmagyar
25891A magyar birodalom Mátyás király korábanhunmagyar
25893I. Endre tihanyi alapítólevelének első soraihunmagyar
25872Részlet a tihanyi apátság alapítólevelébőlhunmagyar
25895A magyar néptalaj a középkor végénhunmagyar
26339A pákozdi csata 1593 november 3-ánhunmagyar
25903A magyar birodalom kialakulásahunmagyar
25904A magyar huszita-biblia (Müncheni-kódex) első lapjahunmagyar
26341Győr 1594. évi ostromahunmagyar
25909Magyarország népei a XI. századbanhunmagyar
25914Magyarország 1526. végénhunmagyar
26344Esztergom 1595. évi ostroma és felmentő kisérletehunmagyar
26355A Székesfehérvár körül vívott csaták 1601 október 10., 13. és 15-énhunmagyar
25919Magyarország 1606-banhunmagyar
25920Magyarország 1664-benhunmagyar
26361A brassói csata 1611 július 9-énhunmagyar
26360Magyarország 1606-ban a bécsi és zsitvatoroki béke korábanhunmagyar
26362Hadműveleti vázlat az 1618. és 1619. évi hadjárathozhunmagyar
26363Hadműveleti vázlat az 1620. évi hadjárathozhunmagyar
26364Hadműveleti vázlat az 1621. évi hadjárathozhunmagyar
26365Hadműveleti vázlat az 1623. évi hadjárathozhunmagyar
26366Közép-Európa a reformáció és a 30 éves háború idejénhunmagyar
26367Az 1626. évi németországi és sziléziai hadiszíntér hadműveleti vázlatahunmagyar
26368Az 1626. évi magyarországi hadiszíntér hadműveleti vázlatahunmagyar
26369A 30 éves háború svéd időszakának hadműveleti vázlatahunmagyar
26370A nagyszalontai ütközet 1636. október 6-ánhunmagyar
26371Az 1644. és 1645. évi hadjárat hadműveleti vázlatahunmagyar
26372Hadműveleti vázlat II. Rákóczy György 1657. évi lengyelországi hadjáratáhozhunmagyar
26373A szászfenesi csata 1660. május 22-énhunmagyar
26375Nagyvárad 1660. évi ostromahunmagyar
26376Magyarország történelmi térképe a II. Rákóczy György halálától a török háború kezdetéig terjedő időszakhoz, 1660-1682hunmagyar
26379Berzence, Turbék-Szolimán és Segesd 1664. évi alaprajzahunmagyar
26385A zsarnócai (szent-kereszti) csata 1664. május 16-ánhunmagyar
26388A Garam-szentbenedeki (lévai) csata 1664 július 19-én (Theatrum Europaeanum, IX, 1144.)hunmagyar
26435Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború spanyol-francia-olasz hadiszínterehunmagyar
26436A turini csata 1706. szeptember 7-énhunmagyar
26437Hadműveleti vázlat II. Rákóczi Ferenc 1703. évi hadjáratáhozhunmagyar
26438A lévai csata 1703. október 31-énhunmagyar
26439Térképvázlat II. Rákóczi Ferenc 1704-1708. és 1711. évi hadjáratáhozhunmagyar
26440A szomolányi ütközet 1704. május 28-ánhunmagyar
26441A koroncói csata 1704. június 13-ánhunmagyar
26574Bács-Bodrog vármegye térképehunmagyar
26579Bihar vármegye nemzetiségi térképehunmagyar
26584Fiume térképehunmagyar
26586Fiume környékének és a megfelelő Karsztnak és déli lejtőjének geologiai térképehunmagyar
26609Ujpest népessége 1838-1909hunmagyar
26613Ujpest költségvetései 1870-1909hunmagyar
26623Felsőbánya és vidéke térképehunmagyar
26624Átnézeti kézrajz Szatmár vármegye sík részének hajdani vizeirőlhunmagyar
26625Átnézeti kézrajz Szatmár vármegye sík részének mostani vizeirőlhunmagyar
26628A Szamos folyó Szatmár-Németi határába eső szakaszának helyzetrajzahunmagyar
26632Torontál vármegye vízrajzi térképehunmagyar
26572Abauj-Tornavármegye postavonalai 1895-benhunmagyar
26571Abauj-Tornavármegye postavonalai 1850-benhunmagyar
26392A szent-gotthárdi csata 1664 augusztus 1-énhunmagyar
26569Abauj-Torna vármegye nemzetiségeinek térképehunmagyar
26634A német-bánsági határőrvidék 1811-benhunmagyar
26633Torontál vármegye 1700-banhunmagyar
26396Magyarország történelmi térképe a török háború kezdetétől a karlovici békéig terjedő időben (1683-1699)hunmagyar
26397Bécs ostroma és felmentése 1683. szeptember 12-énhunmagyar
26398A párkányi csata 1683. október 9-énhunmagyar
26400A váci ütközet 1684. június 27-énhunmagyar
26565Kassa sz. kir. város térképehunmagyar
26403Az eperjesi rajtaütés 1684. szeptember 17-énhunmagyar
26589Az aggteleki barlang alaprajza, hossz- és keresztmetszete az 1825-iki állapot szerinthunmagyar
26404Érsekújvár 1685. évi ostromahunmagyar
26405A táthi csata 1685. augusztus 16-ánhunmagyar
26587A liburni parti Karst térképehunmagyar
26412Buda ostroma és visszafoglalása 1686-banhunmagyar
26413Buda várának 1686. évi ostromahunmagyar
26636Vasvármegye területének lejtősödésehunmagyar
26667A vizsolyi biblia czímlapjahunmagyar
26417Az eszéki csata 1687. július 19-énhunmagyar
26518A várnai csata 1444. november 10-énhunmagyar
26418A nagy-harsányi csata 1687 augusztus 12-énhunmagyar
26420Hadműveleti vázlat az 1689. és 1690. évi hadjárathozhunmagyar
26421A nisi (1689. szept. 24.), a batocsini (1689. aug. 30.) és a grabováci (1689. aug. 29.) csatákhunmagyar
26424A szalánkeméni csata 1691 augusztus 17-énhunmagyar
26427A lugosi csata 1695. szeptember 21-énhunmagyar
26428A hetini csata 1696 augusztus 26-ánhunmagyar
26431A zentai csata 1697. szeptember 11-énhunmagyar
26432Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború olaszországi hadiszínterehunmagyar
26433Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború Rajna- és Duna-menti hadiszínterehunmagyar
26434Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború németalföldi hadiszínterehunmagyar
26443A nagyszombati csata 1704. december 26-ánhunmagyar
26444Hadműveleti vázlat Bussy-Rabutin Kolozsvár felmentését célzó vállalatáhozhunmagyar
26445A patai ütközet 1704. október 8-ánhunmagyar
26446Dunaföldvár ostroma 1705. június 4-9-ig és a Bottyán-vár körüli hadműveletekhunmagyar
26447Hadműveleti vázlat a vág-dudvági kelepcéhez és a pudmerici csatát megelőző eseményekhezhunmagyar
26448A pudmerici csata 1705. november 11-énhunmagyar
26449A zsibói csata 1705. november 11-énhunmagyar
26450Kölcsönös helyzet az 1707/1708-iki tél folyamán és 1708. tavaszánhunmagyar
26451A terncséni csata 1708. augusztus 3-ánhunmagyar
26453Térképvázlat II. Rákóczi Ferenc 1709-1710. évi hadjárataihozhunmagyar
26455Harcok a vavrisói sáncrendszer birtokáérthunmagyar
26456Érsekújvár ostroma 1710-benhunmagyar
26457Magyarország a karlovici békétől III. Károly haláláighunmagyar
26459A péterváradi csata 1716 augusztus 5-énhunmagyar
26462A nándorfehérvári (belgrádi) csata 1717. augusztus 16-ánhunmagyar
26463Hadműveleti vázlat az első sziléziai és az osztrák örökösödési háború első időszakáhozhunmagyar
26464Hadműveleti vázlat az első sziléziai és az osztrák örökösödési háború 1742. évi hadjárataihozhunmagyar
26465Hadműveleti vázlat az osztrák örökösödési háború 1743. évi hadjáratáhozhunmagyar
26466Hadműveleti vázlat a harmadik sziléziai vagy hétéves háború 1756. évi hadjáratáhozhunmagyar
26467Hadműveleti vázlat a harmadik sziléziai vagy hétéves háború 1757. évi hadjáratáhozhunmagyar
26468A reichenbergi ütközet 1757. április 21-énhunmagyar
26469Berlin megrohanásának vázlatos képe Hadik altábornagy portyázó csapata által 1757. október 16-ánhunmagyar
26470Schweidnitz 1757. évi ostroma és megvételehunmagyar
26471A boroszlói csata 1757. november 22-énhunmagyar
26472A leutheni csata 1757 december 5-énhunmagyar
26473Hadászati felvonulás az 1758. évi hadjárathozhunmagyar
26474Hadműveleti vázlat a Frigyes porosz király, illetve Daun vezette főseregek 1758. évi hadjáratáhozhunmagyar
26475A hochkirchi csata 1758. október 14-énhunmagyar
26476Hadműveleti vázlat az 1759. évi hadjárathozhunmagyar
26477A kunersdorfi csata 1759. augusztus 12-énhunmagyar
26478Hadműveleti vázlat az 1760. évi hadjárathozhunmagyar
26479Vázlat II. József 1788/1790. évi török háborújáhozhunmagyar
26480A téli hadjárat hadműveleti vázlatahunmagyar
26481A pákozd-sukoró-velencei csata vázlatahunmagyar
26482A schwechati csata vázlatahunmagyar
26483A kassai csata vázlatahunmagyar
26484A kápolnai csata vázlatahunmagyar
27166Az 1636. okt. 6-án Nagy-Szalonta-Madarász alatt vívott csata térképehunmagyar
26485A szelindeki ütközet és a vizaknai csata vázlatahunmagyar
26486Hadműveleti vázlat a tavaszi hadjárathozhunmagyar
26487Az isaszegi csata vázlatahunmagyar
26488A nagysallói csata vázlatahunmagyar
26489A medgyesi csata vázlatahunmagyar
26490Hadműveleti vázlat a nyári hadjárathozhunmagyar
26491A zsigárdi ütközet vázlatahunmagyar
27199Esztergom várerőditései (1756)hunmagyar
26492A peredi csata vázlatahunmagyar
26493A győri csata vázlatahunmagyar
26494A komáromi második csata vázlatahunmagyar
26495A debreceni csata vázlatahunmagyar
26496A szőregi csata vázlatahunmagyar
26497A temesvári csata vázlatahunmagyar
26498A lamácsi (blumenaui) ütközet 1866. július 22-énhunmagyar
26499Az 1866. évi nyugat-németországi hadjárat hadműveleti vázlatahunmagyar
26500Az 1866. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlatahunmagyar
26501A custozai csata 1866. június 24-énhunmagyar
26502A custozai csata 1866. június 24-énhunmagyar
26503A custozai csata 1866. június 24-énhunmagyar
26504A versai ütközet 1866. július 26-ánhunmagyar
26505Térképvázlat az 1869. évi dalmát fölkeléshez és Bosznia-Hercegovina 1878. évi megszállásának hadműveleti vázlatahunmagyar
26506Sarajevó megvétele 1878. augusztus 19-énhunmagyar
26507A senkovic-bandin (odziaki) ütközet 1878. szeptember 21-énhunmagyar
26508A hadászati felvonulás vázlatahunmagyar
26509Magyarország megszállása a csehek, románok, szerbek és franciák által a Károlyi-kormány idején november 18-tól március 20-ighunmagyar
26510A románok túlkapásai. Harcok Zilah körül 1919. február 22-től 25-ighunmagyar
26511Helyzet 1919. március 31-énhunmagyar
26512Helyzet 1919. április 16-ánhunmagyar
26513Helyzet 1919. május 3-ánhunmagyar
26514Mátyás király csatarendje a schottwieni hadiszemle alkalmával 1487. júl. 10.hunmagyar
26515A dürnkruti csata 1278. augusztus 26-ánhunmagyar
26516A kolini csata 1757. június 18-ánhunmagyar
26517A prágai csata 1757. május 6.-ánhunmagyar
26519A rigómezei csata 1448 október 17-től 19-ighunmagyar
26520A mezőkeresztesi csata 1596 október 23-tól 26-ighunmagyar
26521A miriszlói csata 1600. szeptember 18-ánhunmagyar
26522A romhányi csata 1710. január 22.-énhunmagyar
26523Hadműveleti vázlat a második sziléziai és az osztrák örökösödési háború hadjárataihozhunmagyar
26524A mortarai ütközet 1849 március 21.-énhunmagyar
26525A novarai csata 1849 március 23.-ánhunmagyar
26526A santa luciai csata 1848 május 6.-ánhunmagyar
26527Hadműveleti vázlat Radetzkynek Károly Albert elleni első offenzívájához és Vicenza megtámadásáhozhunmagyar
26528A sangiustina-sona-somacampagnai harcok 1848 július 23-ánhunmagyar
26529A báró Simbschen-dandár tönkretétele és a custozai csata 1848. július 25-énhunmagyar
26530Az 1849. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlatahunmagyar
26531Az 1859. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlatahunmagyar
26532A Po, Sesia és Ticino között lefolyt, valamint a magentai csatától a háború végéig terjedő hadműveletek vázlatahunmagyar
26533Vázlat az 1859. május 31-től június 3-ig terjedő eseményekhezhunmagyar
26534A magentai csata 1859 június 4-énhunmagyar
26535A solferinoi csata 1859. június 24-énhunmagyar
26536Az 1864. évi dán háború hadműveleti vázlatahunmagyar
26537Az 1866. évi osztrák-porosz háború hadműveleti vázlatahunmagyar
26540A königgrätzi csata 1866 július 3-ánhunmagyar
26538A trautenaui ütközet 1866. június 27-énhunmagyar
26539Kölcsönös helyzet 1866. július 2-án estehunmagyar
2389A mezőkeresztesi csata 1596 október 23-tól 26-ighunmagyar
2390Kőszeg 1532. évi ostromahunmagyar
2391Az 1848. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlatahunmagyar
2392A pastrengoi ütközet 1848. április 30-ánhunmagyar
31165Gvadányi kéziratahunmagyar
31168Gvadányi \\"Peleskei nótárius\\"-ának czímlapjahunmagyar
31169Gvadányi: Unalmas órákban való időtöltés cz. munkájának czímlapjahunmagyar
31170Gvadányi: \\"Rontó Pál\\"-jának czímlapjahunmagyar
31171Gvadányi: A peleskei nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentoma cz. munkájának czímlapjahunmagyar
27265Nógrád vármegyének fiziografiai viszonyainak vázlatos térképehunmagyar
27266Nógrád vármegye geologiai viszonyainak vázlatos térképehunmagyar
27274A szövetséglevél 5-ik oldala, a hol az aláírások kezdődnekhunmagyar
27273A szécsényi országgyűlés szövetséglevelehunmagyar
31176Az Uránia czímlapjahunmagyar
27279Alexandriai Sz. Katalin legendájának első lapjahunmagyar
27351Melius Péter \\"Magiar Praedikatióc\\"-nak czímlapjahunmagyar
27388Károli Gáspár bibliájának czímlapjahunmagyar
27514Magyari István munkájának czímlapjahunmagyar
27516Sylvester János \\"Uj testamentum\\"-ának czimlapjahunmagyar
27519Vasvármegye nemzetiségi térképehunmagyar
31948A Halotti Beszédhunmagyar
30300A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK)hunmagyar
31258Huszárhunmagyar
31259Sajnoshunmagyar
30301A könyvtári digitalizálási munkafolyamat gyakorlati kérdéseihunmagyar
15275Régmúlt idők konyhájahunmagyar
60988Az információtechnológiahunmagyar
83150Szentpétervári képekhunmagyar
40920Alexandriai Szent Katalin verses legendájának első lapjahunmagyar
40921Heltai krónikájának czimlapjahunmagyar
83066Kancsuka (nogajka)hunmagyar
43674Magyarország ó-keresztény, román- és átmeneti stylben épült műemlékeinek átnézeti térképehunmagyar
30308Könyvtárak és E-könyvtárakhunmagyar
44136Ő kir. Fensége Erzsébet Amália Eugénia, bajor herczegasszonyhunmagyar
30309Teleki Téka 2012.hunmagyar
30310Képadatbázisok az OSZK-ban, avagy képek archiválása és szolgáltatása a XXI. századbanhunmagyar
30311Ne csak unokáink lássákhunmagyar
44419Lonovics-Hollósy Kornéliahunmagyar
44444Szentpétery, mint "Zách"hunmagyar
45615Ocskay Sándor sajátkezű levelehunmagyar
45613Ocskay László felfogott levele 1709. szeptember 28. báró Ebergényihezhunmagyar
45614Csajághy János érsek-újvári parancsnok sajátkezű levele Gróf Bercsényi fővezérhezhunmagyar
45612Ocskay utolsó levele Becsényihez, 1708. augusztus 26. kívül Bercsényi sajátkezű rájegyzésévelhunmagyar
45611Ocskay László póstapecsétje 1708. jun. 13. Trebetérőlhunmagyar
45610Ocskay László levele a fejedelemhez, Éleskő várából, 1705.hunmagyar
30316Shop-koncepció: sokkal kevesebb könyv, sokkal nagyobb használathunmagyar
30317Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkbólhunmagyar
30318A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatásahunmagyar
46714Dawis Andrew Jacksonhunmagyar
47494Rottenbiller Lipóthunmagyar
47496Bőhm József és mű-gyüjteményehunmagyar
47498Zsarnay Lajos, superintendenshunmagyar
47502Greguss Ágosthunmagyar
47503A persa női szokásokhunmagyar
47504A katymári kastélyhunmagyar
47508A budai polgári kórházhunmagyar
47509Carina Annahunmagyar
47515Szent-Iványi Károlyhunmagyar
47523Torma Józsefhunmagyar
47524Mátyás király temploma Budánhunmagyar
47525Karácsony-éji mulatságokhunmagyar
47526Dumas Sándorhunmagyar
47527Vámbéry Khivábanhunmagyar
47528Az ózdi kastélyhunmagyar
30319Az elektronikus könyvek világahunmagyar
50221Karácsonyi vásárhunmagyar
50222Karácsoni képekhunmagyar
53484A magyar honfoglalás utjának térképe a névtelen jegyző szerinthunmagyar
51267Ismét egy karácsonyi mysteriumhunmagyar
30320Élet az SQL-en túlhunmagyar
30321Magyar és európai digitális könyvtári projektekhunmagyar
30322Könyvtári honlapok, blogokhunmagyar
30323Nyílt hozzáférés kezdeményezéshunmagyar
30324Sajtóregisztrációkhunmagyar
30325Szolgáltatok, tehát...hunmagyar
30326Tájékoztatás a képzőművészetekrőlhunmagyar
30327Tananyagtárházak szerepe az eLearningbenhunmagyar
30328A digitális világkönyvtárakra való törekvéshunmagyar
30329Könyvtári blogok, közösségi webes lehetőségek iskolai könyvtárak számárahunmagyar
30330Digitalizálás a könyvtárbanhunmagyar
30331E-könyvek az elektronikus könyvtárbanhunmagyar
30332Evolúció vagy revolúció?hunmagyar
30333Az ideális könyvtároshunmagyar
30334K2hunmagyar
30335Könyv-e az e-könyv?hunmagyar
30336Mire jó a könyvtári statisztika? - különös tekintettel a webes szolgáltatások keresettségének mérésérehunmagyar
30337A Magyar Elektronikus Könyvtár kiterjesztett gyűjteményének és gyűjtésének bemutatásahunmagyar
30338Minőségmenedzsment az egri Bródy Sándor Könyvtárbanhunmagyar
30339Család a művészettörténetbenhunmagyar
30340Spanyol irodalom- és zenetörténethunmagyar
30341E book olvasókhunmagyar
30342Integrált könyvtári rendszerekhunmagyar
30343Az internet történetehunmagyar
30344Könyvdíszítés a XIX. századbanhunmagyar
30345A könyvtár kincseihunmagyar
30346Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokonhunmagyar
30347Kutatás a Biblia eredete utánhunmagyar
30348A Biblia rejtélyeihunmagyar
30349A Da Vinci kód titkahunmagyar
30350Az élet keletkezésehunmagyar
30351Kezdetben teremtette Istenhunmagyar
15210Igazi különlegesség:Farkasalma lepkehunmagyar
52763Rubens Péter-Pálhunmagyar
30352Dávid életehunmagyar
30353Digitális írástudás, digitális műveltséghunmagyar
30354A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességeihunmagyar
30355Digitális gyűjtemények és a Creative Commonshunmagyar
30356Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrébenhunmagyar
30357A Digitális Képarchívum munkafolyamatainak bemutatásahunmagyar
30358EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatbanhunmagyar
30359Az Internet és a web 2.0 szerepe az oktatásbanhunmagyar
30360Internet archiválás a világban és Magyarországonhunmagyar
30361Wikizz velünk!hunmagyar
30362Mi a MIA?hunmagyar
30363A minőségmenedzsment elmélete és gyakorlati megvalósulása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárbanhunmagyar
30364A digitális nemzedék olvasói profiljahunmagyar
30365A használat közbeni szoftvertermékek minőség mérése eltérő használói csoportokbanhunmagyar
30366Tudásbázisok alkalmazásahunmagyar
30367Tudod-e, hogy...?hunmagyar
30368Wikizz velünk!hunmagyar
30369Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazásokhunmagyar
30370Internetezés és kultúra. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásaihunmagyar
30371Digitisation in the National Széchényi Libraryhunmagyar
30372A digitális állampolgárság kompetenciarendszerének szerepe a közösség és az egyén fejlesztésébenhunmagyar
30373A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintésehunmagyar
30374Egyház a tudástársadalombanhunmagyar
30375Az e-közigazgatás és e-demokrácia jövőjehunmagyar
30376A visszacsatolás problémája a didaktikábanhunmagyar
30377Foglalkoztatáspolitika I.hunmagyar
30378Foglalkoztatáspolitika II.hunmagyar
30398Digitális tankönyvekhunmagyar
30399Esélyteremtés és értékalakuláshunmagyar
80649IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemévelhunmagyar
80650Infokommunikációs akadálymentesítés, avagy egyenlő esélyű hozzáférés a neten fellelhető tananyagokhozhunmagyar
30379Az IKT eszközök innovatív alkalmazása - "mindenki képes rá"hunmagyar
30380Információs társadalom, tudásalapú gazdasághunmagyar
30381Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalombanhunmagyar
30382Az intelligens világ esélyei és feladataihunmagyar
30383Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai az oktatásban használt online csoportfelületekenhunmagyar
30384A kolozsvári egyetem és Szegedre költözésehunmagyar
30385Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világábanhunmagyar
64010Gyenge szél baloldalrólhunmagyar
64011Útvonalhunmagyar
64012Versenyfutó vitrolás yachtokhunmagyar
64013Logg!hunmagyar
30386Metafilozófia az Egészrőlhunmagyar
30389Könyvtár és informatikai alapismeretekhunmagyar
30390A nyelv keletkezés három komponensehunmagyar
30392Pletyka, gondolatolvasás, udvarlás: Új elméletek a nyelv keletkezésérőlhunmagyar
30391Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezésehunmagyar
61002A posztimpresszionizmushunmagyar
82413Kulanok vagy vadszamarakhunmagyar
30395Tanítás és tanulás az információs társadalombanhunmagyar
30396Tanulás hálózatban: a konnektivista módszertan alkalmazási lehetőségei és korlátaihunmagyar
30397Távoktatás, e-learning, MOOCShunmagyar
65346Somogyi kanász fenekesujjú szűrbenhunmagyar
64177A rövidszőrű német vizslahunmagyar
54714Népi hímzés 1hunmagyar
54715Népi hímzés 2hunmagyar
54716Népi hímzés 3hunmagyar
54717Népi hímzés 4hunmagyar
54718Népi hímzés 5hunmagyar
54719Népi hímzés 6hunmagyar
54720Népi hímzés 7hunmagyar
54721Népi hímzés 8hunmagyar
54722Népi hímzés 9hunmagyar
54723Népi hímzés 10hunmagyar
54724Népi hímzés 11hunmagyar
54725Népi hímzés 12hunmagyar
54726Népi hímzés 13hunmagyar
54727Népi hímzés 14hunmagyar
54728Népi hímzés 15hunmagyar
54729Népi hímzés 16hunmagyar
65347Gallérszűr, Somogy m.hunmagyar
65348Csuklyás juhász szűrkabáthunmagyar
65349Szűrös csikósok lóhátonhunmagyar
65350Csürhés, vállán avult szűrrelhunmagyar
65351Nagy József szűrszabó műhelyehunmagyar
65352Uri női cifraszűr a 70-es évek elejérőlhunmagyar
65353Magyar férfi szűrdolmánybanhunmagyar
65354Magyar férfi szűrkankóbanhunmagyar
65355Csángó-székely szokmányhunmagyar
65356Férfi cifraszűrbenhunmagyar
65357Legény nyakas szűrbenhunmagyar
65358Körgalléros kocsisszűrhunmagyar
65359Kis szűr rojtos gallérralhunmagyar
65360Fenekes ujjú palóc csuhahunmagyar
65361Szász szűr elülről és hátulrólhunmagyar
65362Juhász karazsiaposztó szűrbenhunmagyar
65363Gubaszövő székhunmagyar
65364A guba szabásahunmagyar
65365Férfi bőr subábanhunmagyar
65366Legény fenekes ujjú szűrbenhunmagyar
65367Tótok szűrben és szűrkankóbanhunmagyar
65368Karakirgiz rátét díszítményekhunmagyar
65369Rátétszegésű cifra kanászszűr eleje és aljahunmagyar
65370Rátétdíszű bőrsuba vállahunmagyar
65371Rátétdíszű gallérszűr sarkahunmagyar
65372Szumán elejehunmagyar
65373Szumán elejehunmagyar
65374Rátét díszítésű cifraszűrhunmagyar
65375Szűcsvirágok. Félig oldalt ábrázolt rózsákhunmagyar
65376Szűcsvirágok. Szemben ábrázolt rózsákhunmagyar
65377Szűcsvirágokhunmagyar
65378Alföldi gulyás szűrbenhunmagyar
65379Milfajt Ferenc betyárhunmagyar
65380Szász szűrhunmagyar
65381erdélyi szász szűr aszaja, bakonyi szűr aszajahunmagyar
65382Palóc szűr aszajahunmagyar
65383Kanászbojtár cifraszűrbenhunmagyar
65384Gulyás cifraszűrbenhunmagyar
65385"Koronás" gallérú rátétdíszítményes cifraszűrhunmagyar
65386Fekete cifraszűr rátétdiszitménnyelhunmagyar
65387Gyerekszűrökhunmagyar
65388Hímzett "Csehy" cifraszűrhunmagyar
65389Ugyanaz hátulról [Hímzett "Csehy" cifraszűr]hunmagyar
65390Gulyások cifraszűrbenhunmagyar
65391Cifraszűrhunmagyar
65392Ugyanaz hátulról. [Cifraszűr Bagossy Sándor műhelyéből, Sarkad, Bihar m.]hunmagyar
65393Himzett fekete cifraszűrhunmagyar
65394"Posztóvirágos" (rátétes) cifraszűrhunmagyar
65395Rátétdiszitményű cifraszűrhunmagyar
65396Rátétes szűrgallérhunmagyar
65397Kunsági és palóc hatásokat mutató bihari cifraszűrhunmagyar
65398Ugyanaz hátulról [Kunsági és palóc hatásokat mutató bihari cifraszűr]hunmagyar
65399Ugyanazon cifraszűr gallérja [Kunsági és palóc hatásokat mutató bihari cifraszűr]hunmagyar
64178A rövidszőrű német vizslahunmagyar
64179A rövidszőrű német vizslahunmagyar
64180A hosszúszőrű német vizslahunmagyar
64181A szálkásszőrü német vizslahunmagyar
64182Griffonhunmagyar
64183A weimári vizslahunmagyar
64184A württembergi vizslahunmagyar
64185A német vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64186A német vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64187A német vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
63000A Rio Paraná esésehunmagyar
63001Partrészlet és uszósziget az Amazon alsó harmadábanhunmagyar
63002Kreol nőhunmagyar
63007Tájképhunmagyar
63003A Madeira folyam Phestonio-esésehunmagyar
63004Paraguay menti indiánus leányokhunmagyar
63005Indiánusok agyagedényehunmagyar
63006Brazíliai indiánusok ivóedényehunmagyar
64188A német vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64189A német vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64190A vizsla bevezetésehunmagyar
64191A vizsla bevezetésehunmagyar
64192A vizsla bevezetésehunmagyar
64193A vizsla bevezetésehunmagyar
64194Angol vizslákhunmagyar
64195Az angol vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64196Az angol vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64197Az angol vizsla idomítása és vezetésehunmagyar
64198A spánielhunmagyar
64199A spánielhunmagyar
64200A spánielhunmagyar
64201Két puskás három spaniel-ebbel szalonkát bokrászhunmagyar
64202A vérebhunmagyar
64203Hannoveri vérebhunmagyar
64204A véreb idomításahunmagyar
64205A kopókhunmagyar
64206A berlini "Teckel-Klub" mesterséges kotorékahunmagyar
64207A tacskókopóhunmagyar
64208A tacskó idomításahunmagyar
64209A foxterrierhunmagyar
64210A pudelpointerekhunmagyar
64211A bessungeni kennel tervrajzahunmagyar
64212Spanielekhunmagyar
64214Az őzhunmagyar
64213Az őzhunmagyar
64216Az őz fejvázahunmagyar
64215Az őzhunmagyar
64217Az őzhunmagyar
64218Az őzhunmagyar
64219Parókás bakhunmagyar
64220Az őzhunmagyar
64221Az őzhunmagyar
64222Az őzhunmagyar
64223Őzbak a sebesülések jelzésévelhunmagyar
64224Az őzhunmagyar
64225Az őzhunmagyar
64226Az őzhunmagyar
64227Nyalató vagy sózóhunmagyar
65400Ugyanazon cifraszűr aszaja és alja [Kunsági és palóc hatásokat mutató bihari cifraszűr]hunmagyar
65401Mesterjegyek a szűr méreteirehunmagyar
65402Szűrgallér, Nagyvárad. ⅕-öd nagysághunmagyar
65403Himzett cifra kanász szűr elölrőlhunmagyar
64228Az őzhunmagyar
64229Takarmányfélszerhunmagyar
65404Ugyanaz hátulról [Himzett cifra kanász szűr elölről]hunmagyar
65405Szűrrátéthunmagyar
65406Rátétdiszitményű cifraszűrhunmagyar
65407Ugyanaz hátulról [Rátétdiszitményű cifraszűr]hunmagyar
65408Rátét diszitményű, újabb divatú cifraszűrhunmagyar
64230Rendellenes fogazatú nyúlkoponyahunmagyar
65409Szűrgallér himzett bokorvirágahunmagyar
64231Nyúlfészekhunmagyar
65410"Nemzeti szűr"hunmagyar
65411Ugyanazon szűr eleje ["Nemzeti szűr"]hunmagyar
65412Régi cifraszűr a 70-es évekbőlhunmagyar
65413Kék selyemmel himzett fekete posztószűr elejehunmagyar
65414Szűrgallérhunmagyar
65415Párnafedélhunmagyar
65416Hímzéselemek, Bihar m.hunmagyar
64232Vadnyulakhunmagyar
65417Hímzéselemek, Bihar m.hunmagyar
65418Szűrelej és aljhímzések, Nagyszalontahunmagyar
65419Szűrhímzések, Nagyszalontahunmagyar
65420Szűrelejhímzés, Nagyszalontahunmagyar
64233Vadnyulak csoportjahunmagyar
65424Szűrgallérrészlet, Nagyszalontahunmagyar
65425Szűrelejhímzés, Nagyvárad, Nagyszalontahunmagyar
65421Szűraljhímzések, Nagyszalontahunmagyar
65422Szűrgallérrészlet, Nagyszalontahunmagyar
65423Szűrgallérrészlet, Nagyváradhunmagyar
64234Hajtóvadászat nyúlrahunmagyar
65426Szűrgallérrészlet, Nagyszalontahunmagyar
65427Elej és gallérvirágok, Nagyszalontahunmagyar
65428Szűrszíj és applikációk, Nagyszalontahunmagyar
65429Aszajok, Bihar, Arad m.hunmagyar
65430Applikált disz és csücskök, Nagyszalontahunmagyar
65431Applikált gallér, Derecskehunmagyar
65432Applikált ujjrészletek, Derecskehunmagyar
65433Hímzésmintákhunmagyar
64235Vadászat nyúlra vizslávalhunmagyar
64236Rejtőzködő nyúlhunmagyar
64237Nyulat apportírozó vizslahunmagyar
64238Hajtóvadászat nyúlra rémcafatokkalhunmagyar
64239Hajtóvadászat nyúlrahunmagyar
64240Meglőtt vadnyúlhunmagyar
65434Hímzésmintákhunmagyar
65435Hímzésmintákhunmagyar
65436Hímzésmintákhunmagyar
65437Hímzésmintákhunmagyar
65438Hímzésmintákhunmagyar
65439Hímzésmintákhunmagyar
65440Hímzésmintákhunmagyar
65441Hímzésmintákhunmagyar
65442Hímzésmintákhunmagyar
65443Hímzésmintákhunmagyar
65444Hímzésmintákhunmagyar
65445Hímzésmintákhunmagyar
65446Hímzésmintákhunmagyar
65447Hímzésmintákhunmagyar
64241Foglyászáskor megriadt nyulakhunmagyar
65448Hímzésmintákhunmagyar
64242Egyajtós csapóládahunmagyar
64243Nyúlfogásra használt sövényhunmagyar
64244Takarmánycölöphunmagyar
64245Takarmányfedélhunmagyar
64246Takarmányfedél 2.hunmagyar
64247A vad- és erdőállomány óvásahunmagyar
64248Elejtett vadnyulakhunmagyar
64249Nyulat apportírozó kutyahunmagyar
64250Vadnyulat elejtő menyéthunmagyar
64251A rókahunmagyar
64252Róka zsákmányávalhunmagyar
65449Kun férfi gubában 1820 tájárólhunmagyar
65450Kondás rátétdiszű szűrbenhunmagyar
65451A szűrszabócéhek és szűrtipusok elterjedése Magyarországonhunmagyar
65452Cifraszűr, Karcaghunmagyar
65453Cifraszűr gallérjahunmagyar
65454Egyszerűbb szűrhunmagyar
65455Cifraszűr, Nagyzeréndhunmagyar
65456Szűrös férfiakhunmagyar
65457Cifraszűr, Kiskunmajsahunmagyar
65458Ugyanaz hátulról [Cifraszűr, Kiskunmajsa]hunmagyar
65459"Háromsoros" karazsia cifraszűrhunmagyar
65460Ugyanaz háturlól ["Háromsoros" karazsia cifraszűr]hunmagyar
65461Körülkoszorús karazsia cifraszűrhunmagyar
65462Ugyanaz hátulról [Körülkoszorús karazsia cifraszűr]hunmagyar
65463Férfi szűrbenhunmagyar
65464Ugyanaz hátulról [Férfi szűrben]hunmagyar
65465Legény cifraszűrbenhunmagyar
56673Pozsegahunmagyar
56688Filippopolishunmagyar
64253A róka koponya- és fogalkatahunmagyar
64254Rókakölykök a kotorék előtthunmagyar
64255Jóllakott rókahunmagyar
64256Rókát elejtő kopókhunmagyar
64257Koslató rókák harcahunmagyar
64258Csalogatásra neszelő rókahunmagyar
64259Rókavadászat kopókkalhunmagyar
64260Rókát elejtő kopóhunmagyar
64261Szárítódeszka róka- és vidrabőrök számárahunmagyar
64262A borzhunmagyar
64263A borz koponyája és fogazatahunmagyar
64264Az ügető borz csapájahunmagyar
64265Borzvillahunmagyar
64266Borzfogóhunmagyar
64267Alsórugójú tányérvas borzvadászathozhunmagyar
64268A farkashunmagyar
64269A farkas fejváza és fogazatahunmagyar
64270Az ügető farkas csapájahunmagyar
64271A vadmacskahunmagyar
64272A vadmacska koponyája és fogazatahunmagyar
58113Berzenczehunmagyar
80651A jövő (e-)könyvehunmagyar
80652Magyar könyvpiac helyzete és kitörési pontjahunmagyar
80653Az informatika- és a nyelvoktatás támogatása Tantál multimédia rendszerekkelhunmagyar
65466Körülkoszorús cifraszűr elülrőlhunmagyar
80654Online közösségek működése, működtetésehunmagyar
80655Papíron túlhunmagyar
80656A Pedagógusok és a Facebookhunmagyar
80657Online közösségek pedagógusoknakhunmagyar
80658Beavatottak és kívülállók - Élet a digitális világbanhunmagyar
80659A személyre szabott oktatás támogatása digitális eszközökkelhunmagyar
80660Ok! Tanársegéd online könyvekhunmagyar
80661Bohócokhunmagyar
81567A háború és béke kérdései ifj. Gróf Andrássy Gyula gondozásábanhunmagyar
81568A kivételes hatalom joga Magyarországonhunmagyar
81569A közjogi kérdések az első világháború idejénhunmagyar
81570A Székesfehérvári 10-es huszárok a közmédiábanhunmagyar
65246Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65247Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65248Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65249Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65250Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65251Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65252Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65253Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65254Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65255Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65256Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65257Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65258Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65259Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65260Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
81571Mit tanítsunk az energiáról?hunmagyar
65261Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65262Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65263Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65264Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65265Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65266Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65267Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65268Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65269Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65270Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65271Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65272Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65273Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65274Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65275Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65276Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65277Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65278Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65279Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65280Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65281Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65282Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65283Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65284Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65285Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65286Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65287Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65288Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65289Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65290Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65291Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65292Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65293Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65294Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65295Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65296Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65297Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65298Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65299Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
81572A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítésehunmagyar
81573A fizikatanítás pedagógiájahunmagyar
81574Integrált természettudományos mintaprojektekhunmagyar
59349Lonovics-Hollósy Kornéliahunmagyar
81575A Kopernikuszi fordulathunmagyar
81576The Coprnican revolutionhunmagyar
81577Marie Curie és a kémia évehunmagyar
81578Mérés és értékelés az oktatásbanhunmagyar
81579Egy Nobel díjas családhunmagyar
70489Egy valparaisói utcza a földrengés utánhunmagyar
70490Palma kubai köztársasági elnök családja körébenhunmagyar
81583Tehetséggondozás a mindennapok gyakorlatábanhunmagyar
65302Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65303Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65300Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65301Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65306Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65304Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65305Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65307Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65308Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65309Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65310Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65311Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65312Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65313Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65314Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65315Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65316Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65317Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65318Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65319Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65320Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65321Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65322Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65323Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65324Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
65325Törzsörökös és beszármazott nemzetségekhunmagyar
63540Birmau falu Rangun közelébenhunmagyar
63541A Shve Sandau pagoda Promebanhunmagyar
63543Birmai házaspár a köznépbőlhunmagyar
63542A Shve Dagun pagoda Rangaubanhunmagyar
63544Birmai asszony kezében a szivarralhunmagyar
63545A Shve Dagun pagoda főkapujahunmagyar
63546Részlet a ranguni nagy kolostorbólhunmagyar
63547Részlet a Shve Dagun pagoda tornyaibólhunmagyar
63548Fadíszletek a Nagy Pagoda belsejébenhunmagyar
63549Budha szobrok a Shve Dagun pagodábanhunmagyar
63550Imádkozó buddhista papokhunmagyar
63551Elefántok a fűrészmalom udvaránhunmagyar
63552Munkás-elefántok "bemutatása" (az angol trónörökösnek és nejének)hunmagyar
63553Idomítók oktatják az elefántothunmagyar
63554Hindu tánczosnő és gongot ütő zenészhunmagyar
63555Siami színház Rangunbanhunmagyar
63556Birmán bivalyfogathunmagyar
63557Singapur, opium-ház a khinai negyedbenhunmagyar
63558Előkelő birmán nőhunmagyar
63559Pulo Penang, khinai czölöpház typusahunmagyar
63560Paddit szállító csónak az Iravadinhunmagyar
63561Singapure, Hotel De L'Europehunmagyar
63562Singapur, malay asszonyhunmagyar
63563Rikshahunmagyar
63564Singapur, a németek clubjahunmagyar
63565Singapur, malay faluhunmagyar
63566Singapur, folyóparti részlethunmagyar
63567A Dsohori szultán palotájahunmagyar
63568Singapure, malay fejedelmi palotahunmagyar
63569Singapure, európai lakóház a külvárosbanhunmagyar
63570Fiatal siami leányhunmagyar
63571Északi vendégek Singapurébanhunmagyar
63572Kínai sampanghunmagyar
63583Batávia, jávai asszonyhunmagyar
63584Batávia, jávai "lakáj"hunmagyar
63573Batavia, bennszülöttek zenekarahunmagyar
63574Batavia, részlet a Csiliong partjánhunmagyar
63575Batavia, holland családi ház a "Molenvliet"-banhunmagyar
63576Batavia, Hotel der Nedeslaudenhunmagyar
63577Batavia, Hotel des Indeshunmagyar
63578Batávia, gyümölcsárúshunmagyar
63579Batávia, teherhordóhunmagyar
63580Batávia, házalókhunmagyar
63581Batávia, gyümölcsárúshunmagyar
63582Batávia, "kukoricza-hántás"hunmagyar
63585Batávia, sundani asszonyhunmagyar
63586Teherszállító kocsik Jáva szigeténhunmagyar
63587Rizsföldek a Buitenzorgi út menténhunmagyar
63588Gummifa a Buitenzorgi botanikus kertbenhunmagyar
63589Csónak a nyílt tengerenhunmagyar
63590Hajóroncs a zátonyonhunmagyar
63591A Shab-ali szirtekenhunmagyar
63592A Dsebel-Zogur-szirtekenhunmagyar
63593Ali Mohamed, pilot a Verestengerenhunmagyar
63594Világítótorony, összeköttetésben a parttalhunmagyar
63595Világító-torony átmetszetehunmagyar
63596A tenger pihenésehunmagyar
63597Vitorlás iskolahajóhunmagyar
63598"Tiszt jön a hajóra!"hunmagyar
63599Legénység az "Árboczkosár"-ban és a vitorlarudakonhunmagyar
63600Vitorlák felgöngyölésehunmagyar
63601Töltik az ágyúkathunmagyar
63602Szélcsendhunmagyar
63603Csónakvitorlák készítésehunmagyar
63604Vontató-csiga felszerelésehunmagyar
63605Nehéz vitorlarúd felhúzatásahunmagyar
63610Egy kis pihenéshunmagyar
63611Gyakorlat a kézi puskávalhunmagyar
63612Iskolai előadáshunmagyar
63613A lövedéket kihúzzák az ágyúcsőbőlhunmagyar
63614Csatahajók nehéz ágyúihunmagyar
63615Nehéz ágyúk a csatahajó hátsó fedélzeténhunmagyar
63616Theoretikus előadáshunmagyar
63617Hazatérő bárkákhunmagyar
63618Az Arzenális hajó műhelyébenhunmagyar
63606Mossák a fedélzetethunmagyar
63607Kötél-munkákhunmagyar
63608Ágyú-exercirozáshunmagyar
63609Cattarohunmagyar
63619Távcsövön olvassák a jelzésekethunmagyar
63620"Előkészületek" a szárazföldi támadáshozhunmagyar
63621Várják a parancsot az ágyúk megtöltésérehunmagyar
63622Csatasorbanhunmagyar
63623"A hajók kivonulnak a kikötő bejárata elé"hunmagyar
63624Villamos projektorhunmagyar
63625Torpedó-naszád teljes száguldásbanhunmagyar
63626Nyílt tengeri torpedó-naszádhunmagyar
63627Torpedó-naszád fedélzetehunmagyar
63628Harc pánczélhajók és torpedó-naszádok közötthunmagyar
63629Céllövészeti gyakorlatok a torpedóvalhunmagyar
63630Lövedék a kitolócsőbenhunmagyar
63631Torpedó a kilövés pillanatábanhunmagyar
63632A kilőtt torpedót kihalásszák és a hajóra emelikhunmagyar
63633Torpedó-naszádok ellen alkalmazott gyorstüzelő-ágyúhunmagyar
63634Modern csatahajókhunmagyar
63637A mélységes tengerhunmagyar
63638Sirályok a vihar alatthunmagyar
63635"Süllyed a hajó! Meneküljünk!"hunmagyar
63636Menekülés a sülyedő hajórólhunmagyar
63642Fényképezés a tenger fenekénhunmagyar
63639Hajó a dokkban (a hajó előrésze)hunmagyar
63640Hajó a dokkban (a hajó tatja)hunmagyar
63641Gyorsjáratú gőzös séta-fedélzetehunmagyar
63643Raguza és Lacroma szigethunmagyar
63644Gravosahunmagyar
63645Castelnuovohunmagyar
63646"Magas állásban" foglalkozó matrózokhunmagyar
63647Modern hadihajó tisztikarának étkező termehunmagyar
63648"Szemét"-gyűjtés a fedélzetenhunmagyar
63649Cairo látképehunmagyar
63650Mohammed Ali mecsetje Cairobanhunmagyar
63651Portsaid kikötőjehunmagyar
63652A péknélhunmagyar
63653Arab vízhordók Portsaidbanhunmagyar
63654Cairoi fellah nő szamárhátonhunmagyar
63655A menyasszonyt a vőlegény házába viszikhunmagyar
63656Arab negyed Portsaidbanhunmagyar
63657Fellah asszonyokhunmagyar
63665A piramis megmászásahunmagyar
63658Felhúzzák a csónakokathunmagyar
63659A Nílus partján, Cairo alatthunmagyar
63660A Suezi csatornábanhunmagyar
63661"Oázis" a csatorna menténhunmagyar
63662Karaván Portsaid közelébenhunmagyar
63663A Lybiai sivatag kezdete a piramisokkalhunmagyar
63664A piramis megmászásahunmagyar
63667A "P. and Q." hajója útközben Khina feléhunmagyar
63666A Nílusonhunmagyar
63668A Suezi csatornánhunmagyar
63670Dzsiddahhunmagyar
63669Zátonyon tönkrement hajó roncsahunmagyar
63671Fiatal arabs nőhunmagyar
63672Néger asszony Dzsiddahban (nem fiatal)hunmagyar
63673A "drága" italhunmagyar
63674Fiatal arab leány az alkorozzávalhunmagyar
63675Szőnyegbazárhunmagyar
63676Szőnyegszövéshunmagyar
63677A "kuncsaft"hunmagyar
63678"Vegyeskereskedés"hunmagyar
63679Arab menyecskékhunmagyar
63680Baksics!hunmagyar
63681Indulás Mekkábahunmagyar
63682A megáldott szent szőnyeget hazaviszik Mekkábólhunmagyar
63683Aden látképehunmagyar
63684Aden látképehunmagyar
63685Az Ádeni ciszternákhunmagyar
63686Imádkozó arabokhunmagyar
63687Szingaléz kanukhunmagyar
63688Utcza a bennszülöttek negyedébenhunmagyar
63689Külvárosi utcza Colombobanhunmagyar
63690Tamil munkáshunmagyar
63691Szingalézekhunmagyar
63692Vedda Cylon belsejébenhunmagyar
63693Utcza Colombo egyik külvárosábanhunmagyar
63694Tamil bayader a bandzsóvalhunmagyar
63695Szingaléz "Juliska"hunmagyar
63696Szingaléz asszonyokhunmagyar
63697Szingaléz kunyhóhunmagyar
63698Ceylon, zebuökör-fogathunmagyar
63699Előkelő hindu lányokhunmagyar
63700Hindu főnök díszruhábanhunmagyar
63701Elefántok fürdőjehunmagyar
63702Elefánt hátán (Két magyar úrnő)hunmagyar
63703Vallásos szertartásnál használt elefánthunmagyar
63704Óriás-bambusz a peradeniai botanikus kertbenhunmagyar
63705Trópikus növényzethunmagyar
63706Jeyfore-i hindu templomhunmagyar
63707Régi brahman templom (Gvaliorban)hunmagyar
63708Pagoda belsejehunmagyar
63709Birmán tánczosnőkhunmagyar
63710A penangi vízeséshunmagyar
63711Siami tánczosnőkhunmagyar
63712Singapore, részlet a botanikus kertbenhunmagyar
63713Kókuszpálma-ültetvény Singaporébanhunmagyar
63714Siami színésznőhunmagyar
63715Hindu művészhunmagyar
63716Színházbanhunmagyar
63717Singapore, Commercial squarehunmagyar
63718Hongkong a Victoria Peak-kelhunmagyar
63719Hongkong kikötőjehunmagyar
63720Queens-road, Hongkongbanhunmagyar
63721Villák és laktanyák a Victoria-peaken Hongkongbanhunmagyar
63722A fűszeresnélhunmagyar
63723Hongkong, kiszálló hídhunmagyar
63724A Canton-folyó Hongkong közelébenhunmagyar
63725Ötárboczos vitorlás hajóhunmagyar
63726Pagoda és kőfal Kaulung közelébenhunmagyar
63729Teherszállítás vitorlás targonczánhunmagyar
63730Részlet Sang-Hai kikötőjébőlhunmagyar
63727A rendőrkapitány előtthunmagyar
63728Személy- és teherszállításhunmagyar
63731Utcza az amerikai settlementbenhunmagyar
63732Sang-haii európai "önkéntesek" a Nanking-utczábanhunmagyar
63733Khinai hordszék (palankin)hunmagyar
63734Jan-kou-cze! Jan-kou-cze!hunmagyar
63735Áldozathozatal a "házi oltár" előtthunmagyar
63736A khinai császár aláírásahunmagyar
63737Li-Hung-Csáng aláírásahunmagyar
63738Mandarin-gomb a süvegenhunmagyar
63739Az ökölbe szorított kezek üdvözlés alkalmávalhunmagyar
63740Énekesnőhunmagyar
63741Kottahunmagyar
63742Fiatal khinai nőhunmagyar
63743A bíró előtthunmagyar
63744Munkásnőhunmagyar
63745Énekesnőhunmagyar
63746Lakodalmas menethunmagyar
63747Anya és lánya (mandzsu nők)hunmagyar
63748A Zi-ka-vej-i lelenczházhunmagyar
63749Apáczák és khinai lelenczekhunmagyar
63752Pagoda Csin-kiangban, a Jang-cze-kiang partjánhunmagyar
63753Gyászmenethunmagyar
63754Halottas kocsihunmagyar
63755Khinai pagallérhunmagyar
63756A pletykaság következményehunmagyar
63757Híd a csatornánhunmagyar
63750Leány-iskolahunmagyar
63751Khinai kollegahunmagyar
63758Vár ostromlásahunmagyar
63759A taotáj kíséretébőlhunmagyar
63760Részlet a Jang-cze-kiang partvidékéről (alacsony vízállás alkalmával)hunmagyar
63761Tea-földek (szüretelés)hunmagyar
63762Részlet a kiáradt Jang-cze-kiangbólhunmagyar
63763Parti részlet Kiu-kiangbanhunmagyar
63764Lakodalmasok felvonulásahunmagyar
63765Pogácsa-kereskedőhunmagyar
63766Az idegenek ellen bújtogató proklamáczió előtthunmagyar
63767Falusi utcza Nan-king közelébenhunmagyar
63768Khinai császárok emlékszobrai a császári sírboltoknálhunmagyar
63769Teknősbéka a "szellemek útján" Nankingbanhunmagyar
63770Lovak a "szellemek útján"hunmagyar
63771Tevék a "szellemek útján"hunmagyar
63772Emlékkapuhunmagyar
63773Előkelő mandarin háztájahunmagyar
63774Részlet Csi-Fuból ("A Bluff")hunmagyar
63775Öt halálra ítélt kivégzésehunmagyar
63776Az északi hadsereg katonáihunmagyar
63777Khinai közkatonahunmagyar
63778Gyalogosok az északi hadseregbenhunmagyar
63779"Úri szoba" az opiumházbanhunmagyar
63780Zenészek az opiumházbanhunmagyar
63781A Yalu folyóhunmagyar
63782A Yalu folyó torkolati vidékehunmagyar
63783Híd a Yalunhunmagyar
63784A koreai király sétálni megyhunmagyar
63785Vándor énekesnőhunmagyar
63786Vasaláshunmagyar
63787Áldozati bárányokhunmagyar
63788Korea jelenlegi királyahunmagyar
63789"Igazságszolgáltatás"hunmagyar
63790Tíz magyar korona koreai rézpénzbenhunmagyar
63791A "Bimbó" meg a "Bogár"hunmagyar
63792Az ősök tiszteletére emelt emlékművekhunmagyar
63793Téli tájkép a főváros környékénhunmagyar
63794Szöul nyugati kapujahunmagyar
63795Csemulpo vidékehunmagyar
63797Szöul főútjahunmagyar
63798A koreai negyed Csemulpobanhunmagyar
63796Csemulpo első kikötőjehunmagyar
63799Csemulpo koreai negyedének főutczájahunmagyar
63800Koreai nő az utczánhunmagyar
63801Koreai nők nemzeti viseletehunmagyar
63802A ki mindenütt bájoshunmagyar
63803Teaföldek Han-kou közelébenhunmagyar
63804Májusban Honolulu és Jokohava közötthunmagyar
63805Freemantle: Bejárat a kikötőbehunmagyar
63806Perth, Hay streethunmagyar
63807Partvidék Albany melletthunmagyar
63808Ausztráliai bennszülöttekhunmagyar
63809Ausztráliai bennszülött nő. Lakóházhunmagyar
63810Az emu fészkehunmagyar
63811Hullámtorlódás az Austriai-öbölbenhunmagyar
63812Vasárnapi mukaszünethunmagyar
63813A tengeri fürdő Adelaide közelébenhunmagyar
63814Victoria square, Adelaidehunmagyar
63815King William street, Adelaidehunmagyar
63816Parliament house, Adelaidehunmagyar
63819Swanston street, Melbournehunmagyar
63817Adelaide, Mezőgazdasági kiállításhunmagyar
63818Ballaraat (Ausztrália leggazdagabb aranybányája)hunmagyar
63820Collins street, Melbournehunmagyar
63821Town Hall, Melbournehunmagyar
63822Queen's bridge, Melbournehunmagyar
63823St. Kilda road, Melbournehunmagyar
63825Ausztráliai gyümölcsökhunmagyar
63824Cascades, Melbournehunmagyar
63826Viaduct és tájkép a Great Western Line vidékénhunmagyar
63827Botanikus kert Sydneybenhunmagyar
63828St. Andrew's Cathedralhunmagyar
63829Egyetemi épület Melbournebenhunmagyar
63830Queen Victoria Marketshunmagyar
63831Circular Quay, Sydneyhunmagyar
63832Gyapjúszállításhunmagyar
63833Aratás idejébenhunmagyar
63834Vásárra hajtott juhnyájhunmagyar
63835Részlet Port-Jackson öblérőlhunmagyar
63836Oceán-beach, Manlyhunmagyar
63837Lakóház Dampier szigeténhunmagyar
63838Lakóház Új-Guineánhunmagyar
63839Törzsfőnök háza Fidzsi-szigeténhunmagyar
63840Parti részlethunmagyar
63841Kókusz-pálmákhunmagyar
63842Bennszülöttek Yap szigeténhunmagyar
63843Fidzsi szigetbeli bennszülötthunmagyar
63844Fidzsi szigetbeli férfi parókávalhunmagyar
63845Yap szigeti nőhunmagyar
63846Salamon-szigeti bennszülötthunmagyar
63847A Salamon-szigetek partjánhunmagyar
63848A Fidzsi-szigetek partjánhunmagyar
63849Colonisták lakóházahunmagyar
63852Atollokhunmagyar
63850Maori leányhunmagyar
63851Tetováláshunmagyar
63853Látogatókhunmagyar
63854Díszmenet Apiábanhunmagyar
63858Szamoai nemzeti díszbenhunmagyar
63855Taopuhunmagyar
63856Falu Szamoa szigeténhunmagyar
63857Mosónőkhunmagyar
63859Typusokhunmagyar
63860Typusokhunmagyar
63861Typusokhunmagyar
63862Typusokhunmagyar
63863Taopuhunmagyar
63864Káva készítéshunmagyar
63866A támadás színhelyének hozzávetőleges rajzahunmagyar
63867Oáhu partjánhunmagyar
62934Tájképhunmagyar
62935Részlet Hamburg kikötőjébőlhunmagyar
62936Hamburg kikötőjének látképe madártávlatbólhunmagyar
62937A mai cylopsokhunmagyar
62938Részlet a Hamburgi hajógyárbólhunmagyar
62939A jelenleg legnagyobb vitorlás hajóhunmagyar
62942Kivándorlók hajóra szállásahunmagyar
62941Hajóhunmagyar
62940Hamburg - részlet a vitorlások kikötőjébőlhunmagyar
62943Élelmiszerek beraktározásahunmagyar
62944Lovak behajózásahunmagyar
62949Terschellingi világítóhajóhunmagyar
62945Hamburg fleet (csatorna)hunmagyar
62946Lóistálló a hajónhunmagyar
62947Helgoland szigete madártávlatbólhunmagyar
62948A "Rote Sand" világítótorony Bremen közelébenhunmagyar
62950Luxusgőzös lépcsőházahunmagyar
62951Luxusgőzös éttermehunmagyar
62952II. oszt. ebédlőhunmagyar
62953Oceángőzös társalgótermehunmagyar
62955Dohányzó teremhunmagyar
62956Társalgó teremhunmagyar
62954Oceángőzös zongoraszobájahunmagyar
62957Egy gőzhajó belsejehunmagyar
62958"Valami látszik a láthatáron"hunmagyar
62959"A mikor a hajók találkoznak"hunmagyar
62960Tengeri fürdőhunmagyar
63962Szibiriai idyll (kozák őrszem)hunmagyar
62961Részlet az angol partokbólhunmagyar
62964La Coruna főutczájahunmagyar
63963Ponton a Szalka-folyón Sztretyenszkojnálhunmagyar
62965Utcza La Corunábanhunmagyar
63964Dzsunkák a Szungárinhunmagyar
62962Cap Lands-end, Anglia délnyugati csúcsahunmagyar
62966Oceán gőzös megérkezése Hamburg kikötőjébenhunmagyar
63967A Kháliár-folyó völgyehunmagyar
62968Vigo, kiszállóhelyhunmagyar
62967Gőzcsónaktól vont pilotcsónakhunmagyar
62970A kivándorlótelep udvaránhunmagyar
62969Vigo, látképehunmagyar
62971Kivándorlók csoportjahunmagyar
62972Konyha a kivándorlók barakkjábanhunmagyar
62973A kivándorlók megérkeztek az ellenőrző csarnokbahunmagyar
62974Santa-Cruz kikötője Teneriffánhunmagyar
62975A Plaza De La Constitucion Santa-Cruzbanhunmagyar
62976A Pico de Teneriffahunmagyar
62977Sárkánypálma Teneriffábanhunmagyar
62978Vízszállítás a Kanári-szigetekenhunmagyar
62979Szántás-vetés a Kanári-szigetekenhunmagyar
62980Las Palmas: Utczai jelenethunmagyar
62981Madeirából importált járműhunmagyar
62982Teneriffa, a sanatorium hordszékehunmagyar
62983Las Palmashunmagyar
62984Az Amazonas kedvence szimatol valamithunmagyar
62985Aurelia auritahunmagyar
62986Az északkeleti passzátbanhunmagyar
62987Vitorlák alatt csendes passzátbanhunmagyar
62989Az egyenlítői keresztelő ünnephunmagyar
62988A kazánok tüzelője előtthunmagyar
62990Mangrove erdő a folyam torkolatábanhunmagyar
62991Narancserdő Paraguaybanhunmagyar
62992A Plaza Independencia Parábanhunmagyar
62993Chipiro indianushunmagyar
62994Az őserdőben Pará melletthunmagyar
62995Keverék fiatal nő Parábanhunmagyar
62996Piro indianus nőkhunmagyar
62997Indianus sátor az Amazon menténhunmagyar
62998Karata indianus hadi felszerelésbenhunmagyar
62999Tegez mérgezett nyilakkal Brazíliahunmagyar
15237Süteménysütő versenyhunmagyar
63008Brazíliai papayerhunmagyar
63009Kókusz- és szágo-pálmahunmagyar
63010Kenyérfa (artocarpus incicus) a. virág, b. gyümölcshunmagyar
63011Kolibri az ágonhunmagyar
63012A balátafa megcsapolása (kautsuk gyártáshoz)hunmagyar
63013Faszállítás az őserdőbőlhunmagyar
63014Telepítvényesek a brazíliai őserdőbenhunmagyar
63015A spanyolok első érintkezése az indiánusokkalhunmagyar
63016Vasúti híd az őserdőbenhunmagyar
63019Pernambucohunmagyar
63017Pernambuco vidéki jangadahunmagyar
63018Korallzátony Pernambuco előtthunmagyar
63020Pernambuco (alsó város)hunmagyar
63021Kávészüret a bananák alatthunmagyar
63022Czukorültetvényhunmagyar
63023Czukorgyár gépházahunmagyar
63024Rio-De-Janeiro, részlet a botanikus kertbőlhunmagyar
63025Királypálma a Rio-De-Janeiroi botanikus kertbőlhunmagyar
63026Bahiahunmagyar
63027Bahia kikötőhunmagyar
63028Az öböl Sta-Tereziából nézvehunmagyar
63029Rio De Janeiro, Ilda D'Aquahunmagyar
63030A "Morro Da Gloria" és a "Plage De Lapa"hunmagyar
63031Rio-De-Janeiro, bambuszcsoport a botanikus kertbenhunmagyar
63032Rua Do Quidorhunmagyar
63039Rio-De-Janeiro, részlet a botanikus kertbőlhunmagyar
63033Rio De Janeiro, Rua Imo De Marcohunmagyar
63034Rio De Janeiro, Cabinet Portuquez de leiturahunmagyar
63035A Coriovado az Aqueductról nézvehunmagyar
63036Fogaskerekű a Corovadoránhunmagyar
63037Viaduct-építéshunmagyar
63038Nicteroyhunmagyar
63040Néger öregasszonyhunmagyar
63041Desterro Santa Catharina szigeténhunmagyar
63042Pelotas a Lagos Dos Patos partjánhunmagyar
63052Szarvasmarhatenyésztés a Pampánhunmagyar
63053Lótenyésztés Uruguaybanhunmagyar
63054Ranchohunmagyar
63055Tanya Argentínábanhunmagyar
63056Tanyai kép Uruguaybanhunmagyar
63057Caretták a Pampánhunmagyar
63043Porto Allegre, a háttérben: Serra Geralhunmagyar
63044Tanyai kép Uruguaybanhunmagyar
63047Hajsza a bolas-szalhunmagyar
63048Lefülelt csikóhunmagyar
63049Szilaj csikó tanításahunmagyar
63050Csárda előtt a pampánhunmagyar
63051Marhacsorda a korálbanhunmagyar
63045Peon a rancho előtthunmagyar
63046Patagoniaiak bolas-jahunmagyar
63058Rancho a Pampánhunmagyar
63059Kultura az Uruguay-i Pampákonhunmagyar
63060Monte-Video, a "Cerro"hunmagyar
63061Részlet a Rio de La Plata torkolatából apály idejénhunmagyar
63062Monte-Video, részlet a botanikus kertbőlhunmagyar
63063A La Plata torkolatábanhunmagyar
63064Az argentinai Pampák állatvilágahunmagyar
63065Argentina, juhnyáj a Pampán (Campo)hunmagyar
63066Tanya Argentinábanhunmagyar
63067Élő állatok behajózásahunmagyar
63068Buenos-Ayres, részlet a rakpartbólhunmagyar
63069Buenos-Ayres, Placa Libertadhunmagyar
63070Buenos-Ayres, Calle-Floridahunmagyar
63071Buenos-Ayres, Országházhunmagyar
63072Buenos-Ayres, Belgrano tábornok szobrahunmagyar
63073Szobor a parkbanhunmagyar
63074Buenos-Ayres, a Palermohunmagyar
63075Buenos-Ayres, a Palermohunmagyar
63076Buenos-Ayres, pavillon a Palermo-banhunmagyar
63077A La Plata partjánhunmagyar
63078Buenos-Ayres, elnökválasztáshunmagyar
63079A tanácsház kupolája Buenos-Ayresbenhunmagyar
63080Majorságkereskedő és tejárus Argentínábanhunmagyar
63081Argentína, teherhordó öszvérekhunmagyar
63082Amikor még nem volt vasút Argentínábanhunmagyar
63083Pingvintanya az öbölbenhunmagyar
63084Pingvintanya a partonhunmagyar
63085Madárvilág a szigetenhunmagyar
63086Pingvinanya eteti a csecsemőjéthunmagyar
63087Fernáo de Magalháeshunmagyar
63088Aranymosókhunmagyar
63089A Magellán-szorosbanhunmagyar
63090Punta-Arenas látképehunmagyar
63091Husvétcsatorna a Tűzföldönhunmagyar
63092Monte Sarmientohunmagyar
63093Tűzföldi család háztájahunmagyar
63094Ona asszony gyermekével a Tűzföldönhunmagyar
63095Tűzföldiek fonott edényeihunmagyar
63096Tűzföldi nő gyermekévelhunmagyar
63097Patagoni nőkhunmagyar
63098Punta-Arenas látképehunmagyar
63099Valparaiso, rakparthunmagyar
63100Arthuro Prate szobrahunmagyar
63101Valparaiso látképehunmagyar
63102Valparaiso, Calle Juan de Dioshunmagyar
63103Santiago, az Indóház előtthunmagyar
63104Útközben Chiléből Argentínábahunmagyar
63105Santiago, az Alamedánhunmagyar
63106Santiago, Plaza Da Armashunmagyar
63107Araukan férfi és nőhunmagyar
63108Vásártér Santiagobanhunmagyar
63109Santiago, részlet a Santa-Luciábólhunmagyar
63110Chilei előkelő földbirtokoshunmagyar
63111Santiago, női typusokhunmagyar
63112Santiago, közszemlére kitett fényképcsoporthunmagyar
63113Chile, tengerészeti gyalogsághunmagyar
63115Chincha szigete, a Guano lehordása utánhunmagyar
63114Coquimbo látképehunmagyar
63116Kiszállóhíd Port-Huasconálhunmagyar
63117Caldera, Chilehunmagyar
63118Kondorhunmagyar
63119Tájkép az Atakama-i pusztából, Chilébenhunmagyar
60324A pannonhalmi főmonostorhunmagyar
63120Bolívia, az Oroya vasút hídjahunmagyar
63121Az Oroyai vasút a legmagasabb a földönhunmagyar
63122Az Ilimani csúcs a bolíviai Cordillerákonhunmagyar
63123Iquique Chilébenhunmagyar
63124A bolíviai Cordillerák, az Ilimani csúcshunmagyar
63125Pelikáncsoport a partonhunmagyar
63126Indiánus csónak a Titicacai tavonhunmagyar
63127Lima főterehunmagyar
63128Lima, Plaga De Armashunmagyar
63129Lima, kormányzói palotahunmagyar
63130Arica látképehunmagyar
63131Poenta De Agua Veruias, Limahunmagyar
63132Községi bírák Bolíviábanhunmagyar
63133Indianus- és cholonőkhunmagyar
63135Lima. Gyümölcsárusnőhunmagyar
63136Indiánus lakóház Perubanhunmagyar
63137Paita, Utcai képhunmagyar
63138A Chimborazo csúcsahunmagyar
63139Ecuador, a Cotopani látképehunmagyar
63140Tehercsónak a Guayaquillonhunmagyar
63141Függőhíd a Tornsó folyón, Perubanhunmagyar
63142Lámákhunmagyar
63143Ecuadori indiánus párhunmagyar
63144Részlet Lima látképébőlhunmagyar
63145Temető Limábanhunmagyar
63146Indianus nő a Tachiyea folyó menténhunmagyar
63147Panama öblehunmagyar
63148Hajóképhunmagyar
63134Lima. Tejárusnőhunmagyar
63149Colon, munkásházakhunmagyar
63150Hotel Marina, Panamábanhunmagyar
63151Utcza Panamábanhunmagyar
63152A Panamai szoros térképehunmagyar
63153A Csatorna térképehunmagyar
63154A Panamai csatorna elmocsarosodott részehunmagyar
63155Ásások Culebránálhunmagyar
63156Munkálatok Culebránálhunmagyar
63157Hivatalnokok lakása a Panamai vasút menténhunmagyar
63158Kingston, kókuszpálmákhunmagyar
63159Útközben Colonból Kingston feléhunmagyar
63165Banán-fa, "lég-gyökereik"-kel, Jamaicánhunmagyar
63166Banánültetvény, két fiatal csemetéjehunmagyar
63160Kingston látképehunmagyar
63161Kingston látképe (háttérben a Linguana hegy)hunmagyar
63162Vásártár Kingstonbanhunmagyar
63163"Pompás szelünk van"hunmagyar
63164Kingston, banánaligethunmagyar
63167Kingston környékehunmagyar
63168Kingston ananászföldhunmagyar
63169Kingston, banánák berakása csónakbahunmagyar
63170Kingston, banánák berakása vasúti kocsibahunmagyar
63171A banána bimbójahunmagyar
63172Cuba, a Fort Del Morrohunmagyar
63173Babérfasor Habana egyik előkelő utczájábanhunmagyar
63174Habana. Ünnepély a kikötőbenhunmagyar
63175Habana. Haza De Armashunmagyar
63176Habana. Columbus relief-képe a kathedrálisban. Katherdrálishunmagyar
63177Habana. Utcza az elővárosbanhunmagyar
63178Habanai bérkocsihunmagyar
63179Gyorskocsi Habanábanhunmagyar
63180Takarmányt szállító lovakhunmagyar
63181Habana. Kofákhunmagyar
63182Cubai creol nő a "Patio"-banhunmagyar
63183Habana. "Zapadeado"hunmagyar
63184Táncmulatság Habanábanhunmagyar
63185A kakaó-bár megnyitásahunmagyar
63186Banána ültetvényeshunmagyar
63187Cuba. Fiatal dohányültetvényeshunmagyar
63188Érett dohányhunmagyar
63189Jamaicai termékekhunmagyar
63190Cuba. Dohányültetvényhunmagyar
63191Cap Hayitihunmagyar
63192Port de Paix öble Hayitinhunmagyar
63193Hetivásár Port au Pringbenhunmagyar
63197Cristoford Columbohunmagyar
63198St. Thomas látképehunmagyar
63194Haiti, mangrove erdőkhunmagyar
63195Jérénne öble Hayitinhunmagyar
63196Nász Port au Princebenhunmagyar
63199Bejárat St. Thomas kikötőjébehunmagyar
63200St. Thomas piacánhunmagyar
63201Datolya-pálmákhunmagyar
63202"Párisi" szabó Hayitinhunmagyar
63203Szénberakás St. Thomasonhunmagyar
63204Franklin Benjamin térképe a Golf áramlatrólhunmagyar
63205Cap Vincentehunmagyar
63206Jómódú bennszülött lakása Sierra-Leonénhunmagyar
63207A kautsuk-lian megfurása, kautsukgyűjtés céljábólhunmagyar
63209Nászmenet Freetownbanhunmagyar
63210A ki nem visel lakkcipőt Freetownbanhunmagyar
63211Sierra Leone, anya és gyermekehunmagyar
63208Hullámtörés Sierra Leone partjainhunmagyar
63212Freetown, európai hivatalnokokhunmagyar
63213Európai lakóháza Freetownbanhunmagyar
63214Az "epeira femoralis" Nyugat-Afrikábanhunmagyar
63215Katonai parádé Freetownbanhunmagyar
63216Datolya-, dum- és olajpálma gyümölcseihunmagyar
63218Indigó készítéshunmagyar
63217Cukorgyártás Cubán (a rabszolgaság idején)hunmagyar
63219Cukorgyártáshunmagyar
63220Dohány- és kassave-készítéshunmagyar
63221Gyémántmosás a rabszolgaság idejénhunmagyar
63224Részlet Monroviábólhunmagyar
63225Kru négerhunmagyar
63226Monrovia kávéházábanhunmagyar
63222Lincoln üdvözlése City-Pointban, a rabszolgaság megszüntetésének kihirdetése utánhunmagyar
63223Hadihajó, rabszolgákkal megrakott arab daut üldözhunmagyar
63227Hullámverés Alsó-Guineábanhunmagyar
63228Úszó hordókhunmagyar
63229Lakóház Monroviábanhunmagyar
63230Európai lakóháza Monroviábanhunmagyar
63231Parádé Monroviábanhunmagyar
63232A ki fél a "kodak"-tólhunmagyar
63233Anya gyermekeivelhunmagyar
63234Liberiai néger nőkhunmagyar
63235Szénberakás Monroviábanhunmagyar
63236Kru négerek jönnek a hajórahunmagyar
63237Kru négerek a hajó alatthunmagyar
63238A Kongo torkolatahunmagyar
63239Banana parti részletehunmagyar
63240A Congo folyam Yellala zuhatagjaihunmagyar
63243Asanti ivópohara koponyákbólhunmagyar
63244Bálványoszlophunmagyar
63245Mangbattuk hadikürtjehunmagyar
63241Faragott faedény Alsó-Guineábanhunmagyar
63242Alsó-Guinea, fém sörös poharakhunmagyar
63246Niam-niam harczosokhunmagyar
63247Niam-niam nőhunmagyar
63248Mangbattuk fegyvereihunmagyar
63249Mangbattu falu és éléstárakhunmagyar
63250"Jönnek az emberevők!"hunmagyar
63251"Pecsenye sütés"hunmagyar
63252Lereszelt fogú emberevő törzsbeliek a Congo menténhunmagyar
63253Mtuta négerhunmagyar
63254Dr. Nachtigal sírja a kormányzósági palota előtt Kamerunbanhunmagyar
63255Lovalék hajviseletehunmagyar
63256Hopp Ferencz a Congonhunmagyar
87493Első éves BSc hallgatók fizika tudásahunmagyar
63257A megvételre kínált portékákhunmagyar
63258A szövőszék előtthunmagyar
63259Magtárépítéshunmagyar
63260Törzsfőnök sírja Nyugat-Afrikábanhunmagyar
63261A Congo torkolatábanhunmagyar
63262Puskaporos hordók a hajó fedélzeténhunmagyar
63263Európai lakása Bomábanhunmagyar
63264Bomahunmagyar
63265Katona banda Bomábanhunmagyar
63266Pályaudvar Bomábanhunmagyar
63267Napon sütkérező krokodilusokhunmagyar
63268Krokodilvadászathunmagyar
63273A Matadi-i vonalonhunmagyar
63274Vonatkisiklás Matadinálhunmagyar
63275S. Paola Da Loanda vidékérőlhunmagyar
63269Küzdelem életre-halálrahunmagyar
63270Krokodilusok a szárazon (a Nílus partján)hunmagyar
63271A Congomenti vasút pályaudvara, Matadibanhunmagyar
63272Utcza Matadibanhunmagyar
63276Posta Angola belsejébenhunmagyar
63277Pihenő a mangofa tövében Angolábanhunmagyar
63278Teherhordó karaván Nyugat-Afrikábanhunmagyar
63279Menekülő antilopokhunmagyar
63280Herero tábor Délnyugot-Afrikábanhunmagyar
63281Angolai divathunmagyar
63282Loando nő munkábanhunmagyar
63283Fazekas munkásokhunmagyar
87494Cserépfalvi csillagokhunmagyar
8749520 évvel Csernobil utánhunmagyar
63284Merítő kanálhunmagyar
63285Afrikai idyllhunmagyar
63286Tetovált néger typusokhunmagyar
63287Lábcsörgők (főképen bushman viselet)hunmagyar
63288Pálmalevélből csinált süveghunmagyar
63289Az angolok egyik főtápszere: a köleshunmagyar
63290"Civilisalt" házaspár D.-Ny.-Afrikában (hererok)hunmagyar
63291Kru négerek hárfájahunmagyar
63292Nyugatafrikai négerek czimbalomszerű hangszerehunmagyar
63293Leopárdvadászat Délnyugat-Afrikábanhunmagyar
63294Német csapatok Délnyugat-Afrikábanhunmagyar
63295Hullámtorlódás Benguela előtthunmagyar
63296Néger kunyhó Benguelábanhunmagyar
63297Mossamedes, a Loanda erődhunmagyar
63298Mossamedeshunmagyar
63304Napoleon lakóházának tervrajza (Longwood-on)hunmagyar
63305Napoleon mellszobra a Longwoodi házbanhunmagyar
63299A Saint-Hélénei szirtek alatthunmagyar
63300St. Helena, Jamestownhunmagyar
63301A hol Napoleon született Corsicánhunmagyar
63302A hol Napoleon meghalt Longwoodbanhunmagyar
63303A kormányzó fogadószobája St. Helénánhunmagyar
63306Napoleon koporsóját behajózzák a "La Belle Poule" franczia fregattra 1840. okt. 15-énhunmagyar
63307"Nagytakarítás" a hajónhunmagyar
63308Lions head (Oroszlánfő)hunmagyar
87496Dokumentumtípusokhunmagyar
63309Cap Point a Jó reménység fokánálhunmagyar
63310Cape Coprony, híd a Boszorkányfolyó fölötthunmagyar
63311A táblahegy tövében, az oceán felőlhunmagyar
63312A gyémántbányábanhunmagyar
63313Masupha Dávid basutofőnök és "tábornoka"hunmagyar
63314Gyémántbányák berendezése (kavics felhúzógépek)hunmagyar
63315Gyémántkavics felszállítása a bányákbólhunmagyar
63316Gyémántkavicsszállítás a mosodábahunmagyar
63317Kimberley - gyémántot tartalmazó kavicshunmagyar
63318Gyémántmosó készülék Kimberleybenhunmagyar
63319"Gyémánt-keresés"hunmagyar
63320Lekötözött kezű munkások a Kimberley-i gyémántbányákbanhunmagyar
63321Gyémántválogatókhunmagyar
63322Gyémántköszörüléshunmagyar
63323A gyémántok osztályozásahunmagyar
63324Rhodes C. eredeti birtoka Kimberley melletthunmagyar
63325Rhodes sírhelyehunmagyar
63326"Groot Schuur", Rhodes volt nyári lakása Capetownbanhunmagyar
63327Capetown látképe a kikötőből nézvehunmagyar
63328Capetown a táblahegy tövébenhunmagyar
63329A Táblahegy és az Oroszlánfőhunmagyar
63330Részlet Capetown kikötőjébőlhunmagyar
63332Capetown, Főúthunmagyar
63333East London, Vásártérhunmagyar
63334Kaffer házaspárhunmagyar
63335Fiatal házaspárhunmagyar
63336Zulu-kafferekhunmagyar
63337Kaffer gyermekcsapathunmagyar
63338Wynberg, Capetown közelébenhunmagyar
63339Capetown környéke, Wynberghunmagyar
63340A Victoria Road-on, háttérben az Oroszlánfőhunmagyar
63331Capetown, a Parlament épületehunmagyar
63341A Táblahegy ormai szerpentinenhunmagyar
63342Sommerset West vidékérőlhunmagyar
63343Törzsfőnöknek benyújtandó rozsadóhunmagyar
63344A Simonstowni "javító"-banhunmagyar
63345Struczpár a fészek körülhunmagyar
63346Tájkép Capetown környékérőlhunmagyar
63347Struczfogathunmagyar
63348Struczmadár mint - lóhunmagyar
63349Sürgöny oszlopokat rakó karaván Keletafrikábanhunmagyar
63350Sürgönydrótok felrakása Kelet Afrikábanhunmagyar
63351"Gyapju, gyapju és - gyapju"hunmagyar
63352Struczfalka Dél-Afrikábanhunmagyar
63353Juhnyáj a DélAfrikai Karunhunmagyar
63354Postakocsi indulása a belföldrehunmagyar
63355Kelet Afrikai tájkép (boabab és euphorbiaceak)hunmagyar
63356"Utazás" Délafrikában I.hunmagyar
63357"Utazás" Délafrikában II.hunmagyar
63358Zulu harczosokhunmagyar
63359Keletafrikai "hotel"hunmagyar
63360Kraffer králhunmagyar
63361Zulu faluhunmagyar
63362Írtás gőzekévelhunmagyar
63363Hullámtöréshunmagyar
63364Natal, rizs őrlésnélhunmagyar
63365Részlet Port-Natal vidékérőlhunmagyar
63366Zulu leányhunmagyar
63367Burban látképehunmagyar
87497Könyvek a digitális korbanhunmagyar
87498Az elektronikus könyvek haszonkölcsönzése és annak problémáihunmagyar
63368Utczai élet Durbanbanhunmagyar
63369Teherszállító fogat Dél-Afrikábanhunmagyar
63372Zulu főnök sírboltjahunmagyar
63373Vásártér Durbanbanhunmagyar
63370"Riksah-boy" Durbanbanhunmagyar
63371Bennszülött rendőrökhunmagyar
63374Tájkép Kelet-Afrika belsejébőlhunmagyar
63375Függőhíd Délkelet-Afrikábanhunmagyar
63376Lourenco Marques látképehunmagyar
63377Kaffer kunyhóhunmagyar
63378Natal. Jukura-vízeséshunmagyar
63379Krokodilus-vadászathunmagyar
63380Idyll Mocambiquebenhunmagyar
63381Kelet-Afrikai hegyi erdő, gummi-fákhunmagyar
63382Arab dau a Kelet-Afrikai partokonhunmagyar
63385Zebra-oktatáshunmagyar
63386Elefántcsont karaván Bagamoyo vidékénhunmagyar
63387Két régi czimborahunmagyar
63388Dar-Es-Salaamhunmagyar
63389Értékes vadászzsákmányhunmagyar
63383Utcza Mocambiquebenhunmagyar
63384Mocambique, Kelet-Afrikai törzsbeliek kunyhójahunmagyar
63390"Idill" Mocambiquebanhunmagyar
63391A Sambesi a Victoria esése előtthunmagyar
63392A Sambesi folyam Victoria esésehunmagyar
63393A Sambesi hídjahunmagyar
63394Az első vonat a Sambesi hídjánhunmagyar
63395Flamingo-csoporthunmagyar
63396A Sambesi folyam Victoria esésehunmagyar
63397Flamingo-vadászokhunmagyar
87499Az amerikai elnökfeleségek viszonya a könyvek szerepéhez az oktatásbanhunmagyar
87500A felsőoktatásba érkező hallgatók fizika és kémia tudásárólhunmagyar
87501Modern fényforrások: Jó ez nekünk?hunmagyar
87502A fizikai fogalmak alakítása a felzárkóztató foglalkoztatásokonhunmagyar
63398Sansibar, a német consulatushunmagyar
63399Részlet Sansibarbólhunmagyar
63400Sansibar környékehunmagyar
63401Sansibari arabokhunmagyar
63402Sansibar bennszülöttekhunmagyar
63403Sansibari keresztény gyerekek oktatásahunmagyar
63404Sansibar, suahelikhunmagyar
63405Suaheli nőkhunmagyar
63406Madagass Sansibarbanhunmagyar
63407Sansibar, a szultán palotájahunmagyar
63408Európai magánlakása Sansibarbanhunmagyar
63409Előkelő arab lakásának belsejehunmagyar
63410Előkelő arab lakásának részletehunmagyar
63411Utczai zenészek Sansibarbanhunmagyar
63412Sansibar, tánczosnőkhunmagyar
63413Sansibar, részlet az arab negyedbenhunmagyar
63414Bazár Sansibarbanhunmagyar
63415Falu Dél-Afrikábanhunmagyar
63416Sansibari hadsereghunmagyar
63417Elemi iskola német-kelet-Afrikábanhunmagyar
63418Postahivatal Bagamoyobanhunmagyar
63419Telefonközpont német-kelet-Afrikábanhunmagyar
63420Telefonos kisasszony Kis-Popoban, Kelet-Afrikahunmagyar
63421Pemba szigeti bennszülött lakóházahunmagyar
6342218 ezer koronát erő elefántagyarakhunmagyar
63423Faragott elefántcsonthunmagyar
63424Útközben Aden feléhunmagyar
63425Hullámverés a szigetek közötthunmagyar
63426A Sansibari szultán háremébőlhunmagyar
63427Előkelő arab nőhunmagyar
63428Vándor arabokhunmagyar
63429Cap Gardanuihunmagyar
63430Hullámtorlódáshunmagyar
63431Dél-Arábiai törzsbeliekhunmagyar
63432Tájkép Aden környékénhunmagyar
63433Szomáliai fiuk Ádenbenhunmagyar
63434Aden látképehunmagyar
63435Részlet Aden kikötőjébőlhunmagyar
63436Aden, részlet a ciszternákbólhunmagyar
63437Aden, Dél-Arábiai tevecsoporthunmagyar
63438Tevék lovassági szolgálatbanhunmagyar
63439Agra. A Tádzs Mahál mausoleumhunmagyar
63440Victoria Termins Bombayban (pályaudvar)hunmagyar
63441Agra. A Tádzs Mahál mausoleum főépületehunmagyar
63442A Tádzs Mahál kertjéhez vezető kapuhunmagyar
63443A "Nagy pagoda" Tanzsorebanhunmagyar
63444Részlet a Madurai pagoda tornyábólhunmagyar
63445Részlet Bombay kikötőjébőlhunmagyar
63446Magasrangú hindu díszelefántjahunmagyar
63447Szertartásos díszmenethez kivonuló elefántokhunmagyar
63448Rokkant tengerészek háza Bombaybanhunmagyar
63449A "hallgatás tornya" Bombaybanhunmagyar
63450Ájtatosságot végző hindu herczegnőhunmagyar
63451Tánczosnőkhunmagyar
63452"Esplanade hotel" Bombaybanhunmagyar
87504A Horthy-rendszer jellege és jellemzőihunmagyar
63453Bombay.kígyóbűvölőkhunmagyar
63454Bombay kikötőjehunmagyar
63455Hindu művészek (A"gyorsan felnövő mango-fa")hunmagyar
63456Látkép az Esplanade hotelbőlhunmagyar
63460"Élethossziglan csuporon járó" fakírhunmagyar
63461Vasszegekkel kivert cipőtalpak (szandálok)hunmagyar
63462A ki örökös némaságra tett fogadalmathunmagyar
63463Indiai maharadzsa és udvarahunmagyar
63464Indiai főrangú férfihunmagyar
63465A holttest égetésehunmagyar
63466Előkelő férfiúi holttestének elégetési módszerehunmagyar
63457Parszi kereskedőhunmagyar
63458Mohamedán templom Luknaubanhunmagyar
63459Mohamedán templom Bidzsapurbanhunmagyar
63467Bálványszobor Madurábanhunmagyar
63468Az alsó kasztokhoz tartozó hindu asszonyhunmagyar
63469"Ram holo" hindu temetéshunmagyar
63470Vallási tilalmak ellen vétő hindu büntetésehunmagyar
87505Informatikai infrastruktúra könyvtárhunmagyar
87507Klebelsberghunmagyar
87506Írócelebek civakodásától az olvasás szexepiljéighunmagyar
87508A kompetenciafejlesztés lehetőségei a fizikábanhunmagyar
63471A Watson szálloda Bombaybanhunmagyar
63472Házaló borbélyhunmagyar
63473Szabókhunmagyar
63474Köszörűsökhunmagyar
63475Műasztalosokhunmagyar
63476Ezüstművesekhunmagyar
63477Tánczosnőkhunmagyar
63478Tehénganéj gyűjtőkhunmagyar
63479A lakás belső berendezésehunmagyar
63480Hindu "kisgazda" háztájahunmagyar
63481Tőzegszárításhunmagyar
63482Az üdv hadsereghez tartozó hindu férfiúhunmagyar
63483Hindu asszony a köznépbőlhunmagyar
63484Hindu családhunmagyar
63485Előkelő hindu lányhunmagyar
63487Bejárat az Elephantai sziklatemplombahunmagyar
63488Részlet az Elephantai templombólhunmagyar
63489Hindu istennő szobrahunmagyar
63490Hindu közösség a karzatonhunmagyar
63491Mohammedanusok ájtatossága naplementekorhunmagyar
63486"Közoktatás" parszi iskolahunmagyar
63492Typusok az indiai hadseregbőlhunmagyar
63493Gyapotvásárhunmagyar
63494Rizshántoláshunmagyar
63495Az uj nemzedékhunmagyar
63496"Betlehem" női kórház Kalirutbanhunmagyar
63497A dzsingelek közthunmagyar
63498Gyümölcscsel megrakott kókuszpálmahunmagyar
63499A kenyérfa gyümölcsehunmagyar
63500Pondichéryi katamadánhunmagyar
63501Részlet Pondichéry kikötőjébőlhunmagyar
63502Dufleix szobra Pondichérybenhunmagyar
63503Hindu lakos Pondichérybenhunmagyar
63505Pondichéry, utcza a "Native-town"-banhunmagyar
63509Tanjore, templomünnepélyekre használt kocsihunmagyar
63506Pondichéry magánfogathunmagyar
63504Pondichérybeli tamul leányhunmagyar
63507A vashíd Madras közelébenhunmagyar
63508Csatornamenti részlet Madrasbanhunmagyar
87509Kompetenciarendszerek, IKT, tudatos életvezetés lehetőségeihunmagyar
87510Könyvtártípusokhunmagyar
63510Kígyó a fészkével (Délamerikai faj)hunmagyar
63511Kígyóbűvölőkhunmagyar
63512Indus faluhunmagyar
63513Kókusz szürethunmagyar
63514Mohamedanusok istentisztelete (Allahabad)hunmagyar
63518Vitorláshajók Kalkuttában, a dokkok közelébenhunmagyar
63517Vallásos fürdőzés a "Ghat"-ekenhunmagyar
63519Úri fogathunmagyar
63520Ökrös szekérhunmagyar
63515Kalkutta látképehunmagyar
63516A "Maidam" Kalkuttában (középen a kormányzói palota)hunmagyar
63521A Promeból hozott birmán pagodahunmagyar
63522A nagy banánfa a kalkuttai botanikus kertbenhunmagyar
63523A Hyderabadi Nizam hindu nemesek kíséretébenhunmagyar
63524Hindu tánczosnőkhunmagyar
63525Magánfogathunmagyar
63526A fejedelem mecsetje (Agra)hunmagyar
63527Részlet a mecset belsejéből (Agra)hunmagyar
63528Régi buddhista templom (Gvalior)hunmagyar
63529A fejedelmi palota (Luknau)hunmagyar
63530Vasúti híd a Gangesen, Benares melletthunmagyar
63531"Shri Ganesa Nama"hunmagyar
63532Etmad-Dowlah herczeg sírboltjahunmagyar
63533A "Ramazán" kezdete Delhibenhunmagyar
63534Az a fa, a melyen az 1856-iki lázadáskor ezer embert végeztek kihunmagyar
63535Előkészületek a halottak elégetéséhezhunmagyar
63536Újév ünnepe Benaresben (január 13-án)hunmagyar
63537Nők és gyermekek vallási fürdőzésehunmagyar
63538Az aranytemplom kupolái Benaresbenhunmagyar
63539Benares, az Aurangzib moshéhunmagyar
87511Az Országos Széchényi Könyvtár webkettes tablettáihunmagyar
87512Magunk alatt vágjuk a fát?hunmagyar
87513Országos Széchényi Könyvtárhunmagyar
87514Országos Széchényi Könyvtárhunmagyar
87515Strukturális csoportfoglalkozás feladattípusaihunmagyar
87516Országos Széchényi Könyvtár 2015hunmagyar
87517A tanulmányi sikeresség feltételei és az előítéletesség mértéke az erdélyi magyar középiskolás diákok körébenhunmagyar
87518A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon. A fizika oktatásárólhunmagyar
63868Háváiak az elemükbenhunmagyar
63869Czukorültetvényhunmagyar
63870A Nuuanu utczábanhunmagyar
63871Háwáiiak fűházahunmagyar
63872Mezei munkásokhunmagyar
63873Tengeri fürdő Honolulubanhunmagyar
63874Hawaii parti részlethunmagyar
63875Villa Honolulubanhunmagyar
63876A kormányzósági palotahunmagyar
63877Havaii leány lóhátonhunmagyar
63878Virág- és gyümölcsárus nőkhunmagyar
63879Havaii tánczosnőkhunmagyar
63880Havaii nő-csoporthunmagyar
63881Ananász-földhunmagyar
63882Kihűlt lávahunmagyar
63883A Kilauba tövébenhunmagyar
63886A japán műkertészetbőlhunmagyar
63887Japáni virágokhunmagyar
63884A mikor az óceán nem kívánatos üdülőhelyhunmagyar
6388510-11-es szél a Csendes-óceánonhunmagyar
63888Koise-já szálloda Odavárábanhunmagyar
63889Mezei munkásnők (teaszüret)hunmagyar
63890Icsukusima (sinto) templomhunmagyar
63891Sinto-templom Kiotobanhunmagyar
63892Búcsújárás a szent kocsivalhunmagyar
63899Sárkány a templom udvarán (A vízmedence díszítése)hunmagyar
63893Templomrészlet Nikkobanhunmagyar
63894Jázágá pagoda Kiotobanhunmagyar
63895Híd a Szumidágávánhunmagyar
63896Teherhordóhunmagyar
63897Földmívelőhunmagyar
63898Kirándulás riksábanhunmagyar
63900Katonák a templom előtthunmagyar
63901Emlékoszlopocskákhunmagyar
63902Főbejárat a templombahunmagyar
63903A templom belső díszítésehunmagyar
63904Buddhista templom és környékehunmagyar
63905A konyhábanhunmagyar
63906Hogyan alusznak a japáni nőkhunmagyar
63907Karone látképehunmagyar
63908A hol az éjszakát töltöttemhunmagyar
63909Szálloda a Fudzsi-jáma tövébenhunmagyar
63910Nikkó, az állomásról a városba vezető utczahunmagyar
63911Kilátás Nikk a Káná-jároa hotelbőlhunmagyar
63919Ocsu a Biva-tó partjánhunmagyar
63920A műkertészet termékehunmagyar
63921Szilvafa-sorokhunmagyar
63922Nárábanhunmagyar
63912Kriptomeria sorok Nikko és Imaicsi közötthunmagyar
63913A Kágóbanhunmagyar
63914A Csuzendzsi-tó partjánhunmagyar
63915Az utczán játszó gyerek-csapathunmagyar
63916Kioto látképehunmagyar
63917A kertbenhunmagyar
63918Teaházhunmagyar
63923Sintoista papok gyászszertartásos tánczahunmagyar
63924Templomi tánczosnőkhunmagyar
63925A japáni haditengerészetből (Togo tengernagy)hunmagyar
63926Nágászáki kikötőjehunmagyar
63927Szénberakás Nágászákibanhunmagyar
63928Útközben Peking feléhunmagyar
63929Peking térképehunmagyar
63930Az Antingmön (kapu)hunmagyar
63931A német nagykövetségi őrségbőlhunmagyar
63932Részlet a Hata-nön főútrólhunmagyar
63937"Ők" hármanhunmagyar
63933A pekingi egylovashunmagyar
63934Pai-Lo, a háttérben Kath templom (Pei-tángi kép)hunmagyar
63935Buddhista-templomhunmagyar
63936A khinai császárhunmagyar
63938Pihenő tevekaravánhunmagyar
63945Missionáriusokhunmagyar
63946Vitorlás dzsunka a felső Jang-czénhunmagyar
63939Részlet az Ég templomábólhunmagyar
63940A teakereskedésbenhunmagyar
63941Khinai leányhunmagyar
63942Mándzsu nőhunmagyar
63943Részlet a Láma-templom komplexusábólhunmagyar
63944Tea osztályozáshunmagyar
63947Magyar-osztrák detachment és khinai rendőrségünk Tien-czinbenhunmagyar
63949Bambusz-hídhunmagyar
63948Beszállítás a csatornánhunmagyar
63950A Tien-czini tiszti karánálhunmagyar
63951Vladivosztok city-jehunmagyar
63952Téli éjszaka Vladivosztok kikötőjébenhunmagyar
63953Az új khinai város Port-Arthurbanhunmagyar
63954Orocsen fiú, gilyákhunmagyar
63955Tunguz nő, tunguz férfiúhunmagyar
63956Amur vidéki koreai, burját leány (nyakán a szokásos amulett)hunmagyar
63957Burját katona (a Bajkál-tó vidékén)hunmagyar
63958Uralvidéki kozákhunmagyar
63959Nercsinszk látképehunmagyar
63960Verchni-udinszk az állomás melletthunmagyar
63965Híd a Szungárinhunmagyar
63966Kozákőrség a Szungai hídjánál tél idejénhunmagyar
63969Katona-vonathunmagyar
63970Csitta látképehunmagyar
63971Híd a Silkánhunmagyar
63968Mandzsuria főutczájahunmagyar
63972A Khilok folyó menténhunmagyar
63973Vasutépítés a Baikál-tó jegénhunmagyar
63979Irkutszk főtemplomahunmagyar
63974Részlet a Bajkál körüli vasútból (Tolsztij)hunmagyar
63975A Bajkál körüli vasút Miszávojánálhunmagyar
63976A Tánchoji állomáshunmagyar
63977Az Ángárá menténhunmagyar
63978A Balsaja ulica Irkutszkbanhunmagyar
63980Őrállomás a Szibiriai vasut mentén (Nyugot Szibiria)hunmagyar
63981Vasut a "Tanigá"-ban (Szibiriai erdő)hunmagyar
63982Ég a "Taiga"hunmagyar
63983Krasznojárszk állomása a Jeniszei melletthunmagyar
63984Atcsinszk látképehunmagyar
63985A Moszkovszky-utcza Penzábanhunmagyar
63986Omszk látképe az állomásrólhunmagyar
63987Urál város látképehunmagyar
63988Orosz parasztleány ünneplőbenhunmagyar
63989Sztratauszt látképehunmagyar
63990Zlatouszt (II. Sándor kápolnája az előtérben)hunmagyar
63991Részlet Zlátousztból (Az Urenga negyed)hunmagyar
63992Sziklaátvágás Árbákhárinálhunmagyar
63993A Volga hídjahunmagyar
63994St. Petersburgi kocsishunmagyar
63995A Kremlin Moszkvábanhunmagyar
63996Az Izsák templom St.-Petersburgbanhunmagyar
63998Hajóra szálló legénységhunmagyar
63999Sorhajó a mult század első felébenhunmagyar
63997A Gizeh-i piramisokhunmagyar
64000Tenger alatt járó naszád őrtornyával emelkedik a vízbőlhunmagyar
64001Pánczél-hajó oldala mellett felszínre jött tengeralatti naszádhunmagyar
64002Ő felsége vitorlás korvettája: Mövehunmagyar
64003Vitorlás hadihajók a XVI. századbólhunmagyar
64004Manőverező hajórajnak a sík tengerre hozzák a postáthunmagyar
64005Hajóparancsnokhunmagyar
64006Szirt mellől elvontatják a hajóthunmagyar
64007Csónakba bocsátják a vontató horgonythunmagyar
64008Vitorlás kezelése a fedélzetrőlhunmagyar
64009Tiszti kabinhunmagyar
64014Pár percznyi pihenéshunmagyar
64015Az előárbocz-sudár vitorlarúdjánhunmagyar
64016...mely szolgálat itt-ott koczkára teszi az ember életéthunmagyar
64017Mélységet mérő matrózhunmagyar
64018Ebéd a fedélzetenhunmagyar
64019"Meteor" II. Vilmos német császár yacht-jahunmagyar
64020Picsinics kizökkent az ágybólhunmagyar
64021Magyar fiúkhunmagyar
64022Legénység nyári (és tropikus) öltözetbenhunmagyar
64023A kötélhágcsón felkúszó legénységhunmagyar
64024Tengeri fürdőhunmagyar
64025Mórajátékhunmagyar
64026Csónakra szálló matrózokhunmagyar
64027Úszóleczke a szárazonhunmagyar
64028Ötárboczos vitorláshajóhunmagyar
64037Téli kép a Fekete tengeren II.hunmagyar
64038A védgát feje cyclon idejébenhunmagyar
64029Hétárboczos vitorláshajóhunmagyar
64030A passzátban, szél hátulrólhunmagyar
64031Őrtiszt a parancsnoki hídon, nehéz időbenhunmagyar
64032Téli kép a Fekete tengeren I.hunmagyar
64033Vitorlák felgöngyölése (= segelfest!)hunmagyar
64034A tájfun végigseper a partonhunmagyar
64035Tájfuntól megtépett vitorláshajóhunmagyar
64036Fűtik a kazánokat, jön a ciklonhunmagyar
64039A védgát feje szélcsend idejébenhunmagyar
64040Cyclon idejében a vasut menténhunmagyar
64041Iránytűhunmagyar
64042Veszedelmes szomszédsághunmagyar
64043"Melyik lenne jobb a kettő közül?"hunmagyar
64044A cziklonbanhunmagyar
64045Elsőosztályú csatahajó teljes gőz alatthunmagyar
64046Napi foglalkozás egy csatahajó fedélzetén, kikötőbenhunmagyar
64047A parancsnoki hídonhunmagyar
64048Előkészületek a szénbrakodáshozhunmagyar
64049Szénberakáshunmagyar
64050Fehérneműmosás szénberakás utánhunmagyar
64051Gázsi-kiosztás (az angol haditengerészetből)hunmagyar
64052Mosakodás a fedélzetenhunmagyar
64053"Zátonyon" maradt matrózokhunmagyar
64054Legénység az ebédnélhunmagyar
64055A darukra kötött csónak-rajhunmagyar
64056"Erzherzog Friedrich" magyar-osztrák pánczélos czirkálóhunmagyar
64057Óceán-hullámok enyelgésehunmagyar
64058Legujabb keletű páncélos cirkálóhunmagyar
64059Ostromzárt áttörő hajó bombáztatásahunmagyar
64060Tengeralatti aknák felrobbantásahunmagyar
64061Nagylövedék rombolása pánczél-hajónhunmagyar
64062Régibb pánczél-fregatt ágyú-ütegjehunmagyar
64063Exercitium a 27 cm.kaliberű ágyúvalhunmagyar
64064Szigetvár, osztrák-magyar czirkálóhunmagyar
64066Elsőosztályú czirkálóhunmagyar
64065Czirkáló torony- és koshajóhunmagyar
64067Japán torpedó-vadász üldöz kínai torpedó-vadászokathunmagyar
64068A sülyedő "Admiral Uschakow"hunmagyar
62634A budavári Mátyás-templom (Jobboldalt a Szent-István kápolna)hunmagyar
64069Száguldó torpedó-naszád az orra által felvert hullámbanhunmagyar
64070Előkészületek a torpedó kilövésérehunmagyar
64071Villamos projektorok által közrefogott ellenséges hajóhunmagyar
64072Elsőosztályú torony-csatahajóhunmagyar
64073Torpedó-naszád fedélzetehunmagyar
64074Torpedó-flottilla áttöri pánczélhajók csatasoráthunmagyar
64075Dávid és Góliáthunmagyar
64081Tenger alatt járó torpedó-naszád egész hosszában a felszínenhunmagyar
64082A védőháló felfüggesztési módszerehunmagyar
64076Torpedó-naszád, a felfordulás pillanatábanhunmagyar
64077Torpedó-lövedék a kilövés pillanatábanhunmagyar
64078Legujabb hadihajókhunmagyar
64079A védőhálóban fenakadt torpedóhunmagyar
64080Előkészületek éjjeli támadásrahunmagyar
64083Tenger alatt járó naszádhunmagyar
64090Vízszinre felszálló tengeralatti naszádhunmagyar
64091Tengeralatti naszád a felszínenhunmagyar
64092Tengeralatti naszád gépházahunmagyar
64093Defilé Miklós czár és Loubet köztársasági elnök előtthunmagyar
64084Tengeralatti naszád a lemerülés pillanatábanhunmagyar
64085Felszínre emelkedő tengeralatti-naszád az összeütközés veszélyébenhunmagyar
64086Elmerült tengeralatti naszád felvontatása a tenger fenekérőlhunmagyar
64087Tenger alatt járó naszád, melynek periscopja kiáll a vízbőlhunmagyar
64088Megtévesztett csatahajóhunmagyar
64089Tengeralatti naszád félig a vízszinenhunmagyar
64094Szalutálás a vitorlarudakon ( = raalen salut)hunmagyar
64095Pánczélhajó lobogódíszbenhunmagyar
64096Tisztelgés csónakban (Evezőt fel!)hunmagyar
64097II. Vilmos császár és kísérete csónakonhunmagyar
64098Pánczél-flotta lobogódíszben, a mint szalutot lőhunmagyar
64099A "Canal Grande" Veneziábanhunmagyar
64100A "Kaiser Wilhelm II."hunmagyar
64101A "Celtic" angol személyszállítóhunmagyar
64102A "Deutschland"hunmagyar
64103Az osztrák Lloyd legújabb keletű hajóinak egyike: "Afrika"hunmagyar
60927Régi Magyar Exemplum-adatbázishunmagyar
60928Akadálymentesítéshunmagyar
60929Az Animehunmagyar
60930Az egylet korahunmagyar
60931Az ekönyv és a nyomtatott könyv együttélésehunmagyar
6093221. századi könyvtárakhunmagyar
60933A mobil eszközöktől az intelligens könyvtárosighunmagyar
64104Az első osztály fedélzeténhunmagyar
64105Hangverseny és kivilágítás a kikötőbenhunmagyar
64106A harmadik osztály utasaihunmagyar
64107Sziklához vert teherhajóhunmagyar
64108Teherhajók belső kikötőbenhunmagyar
64109Osztriga-halászathunmagyar
64110Delfin vadászathunmagyar
64111A sülyedő hajó személyzete búcsúzik a kapitánytólhunmagyar
64112Kalapács-fejű czápa által vontatott csónak, vadászat alkalmávalhunmagyar
64113Hajótöröttek mentésehunmagyar
64114Égő petróleum hajóhunmagyar
64115Hajótöröttek mentésehunmagyar
64116Mentés az égő "General Slocum" hajó körülhunmagyar
64117Pánczélhajó és tengeralatti naszád a javító-dokkbanhunmagyar
64118Az élő rakományt a vízbe dobják a hajó megkönnyítése czéljábólhunmagyar
64120Menekülés az égő hajórólhunmagyar
64121Mentés a tengerenhunmagyar
64122A "Bourgogne" sülyedésehunmagyar
64123Elsülyedt német iskola-hajó: "Gneisenau"hunmagyar
64124Kazán-robbanáshunmagyar
64125Menekülés az árboczokrahunmagyar
64126Menekülés árboczról árboczrahunmagyar
64127A "Bourgogne" és a "Gromartyshire" összeütközésehunmagyar
64128Mentés a tengerenhunmagyar
64119Parthoz vert teherhajóhunmagyar
60934Felnőttnevelés, hátrányos helyzethunmagyar
60935A kínai könyv történetehunmagyar
64129Egy csendes éjjelen Cap.Matapan almtthunmagyar
64130Rapportok (kihallgatás a hátsó fedélzeten)hunmagyar
64131A szakács zsírt meríthunmagyar
64139Németek a frontra!hunmagyar
64140A modern Kína: croquettet játszó suhanczokhunmagyar
64132A fiók-Nelsonok, tengerésznövendékekhunmagyar
64133A Nostromohunmagyar
64134Szórakozás az iskolahajón: halászat szigonnyalhunmagyar
64135Szénberakó kulikhunmagyar
64136Tájképhunmagyar
64137Főmandarin a Palankinbanhunmagyar
64138Kinai gyalogezred tisztikara a német instruktorjukkalhunmagyar
64141A modern Kínából: kirakatok és nézőkhunmagyar
64142Kínai és japán tisztek mérkőzésehunmagyar
64143A fölkelő naphunmagyar
64144Japán hadihajó parancsnoki hídjánhunmagyar
64145Ellenséges hajó bombázásahunmagyar
64146Madárvilág a zátonyokonhunmagyar
64147Vitorlák alatt a dagály ellenhunmagyar
64148A gépházbanhunmagyar
64149Matróz-növendékhunmagyar
64150Jelzőkészülékkel fölszerelt bojahunmagyar
64151Kikötés, bojához kötik a hajóthunmagyar
64152Sirályok a halászbárka körülhunmagyar
64153Beteglátogatás csónakonhunmagyar
64154Hajóraszállás a bennszülöttek csónakján nehéz hullámzásnálhunmagyar
64155Nagyapa és unokahunmagyar
64156A született tengerészhunmagyar
64157A leendő tengerészekhunmagyar
65467Ugyanaz hátulról [Körülkoszorús cifraszűr elülről]hunmagyar
65468Cifraszűr hátulrólhunmagyar
65469Gyapjúval himzett kun párnahéj a XVIII. sz. elejérőlhunmagyar
64158A kész tengerészekhunmagyar
64159Szemle egy skót ezred fölötthunmagyar
64163Pilot csónakba szállhunmagyar
64164A Lipót naszádja közeledik a hajóhozhunmagyar
64165Samoai főnök esküt tesz a német lobogórahunmagyar
64160Imádkozó indiai csapatokhunmagyar
64161A Bengál hadsereg tisztikarábólhunmagyar
64162Samoai leányokhunmagyar
64166Egyenlőtlen elosztáshunmagyar
64167Nincs lehetetlenséghunmagyar
64168Női látogatók a hajónhunmagyar
64169A függőágy felgöngyölítésehunmagyar
64170Hat óra vasbanhunmagyar
64171Fiatal malay fiúhunmagyar
64172Fiatal siami leányhunmagyar
64173Fiatal samoai leányhunmagyar
64174Egy modernus tengeri rablóhunmagyar
64175Részlet a Zrínyi corvetta útjából a Sárga tengerenhunmagyar
64176Búcsúhunmagyar
63865Zenei kottahunmagyar
60936A kommunikáció történetehunmagyar
60937A könyv történetehunmagyar
60938A könyvdigitalizáláshunmagyar
60939A könyvnyomtatás rövid történetehunmagyar
60940A könyvtárak fejlődésehunmagyar
62887Karácsonyi vásár Budapesten a Vámház melletthunmagyar
62888Zichy Mihály rajzai Arany János "Rákócziné" czímű balladájáhozhunmagyar
62889Zichy Mihály rajzai Arany János "Rákócziné" czímű balladájáhozhunmagyar
62890Daudet Alfonzhunmagyar
60944Magyarok az osztályozás történetébenhunmagyar
60945Magyarország részvétele a világháborúbanhunmagyar
65470Férfi szürbenhunmagyar
65471Ugyanaz hátulról [Férfi szürben]hunmagyar
65472Nagykún férfiakhunmagyar
65473Szűrgallérokhunmagyar
65474Diszitőelemekhunmagyar
65475Diszitőelemekhunmagyar
65478Aszaj és szűrgallér közepehunmagyar
65479Szűr aljahunmagyar
65480Szűrgallér és csücskökhunmagyar
60946A magyar nyelvtörténet korszakaihunmagyar
65476Szűrelej részletekhunmagyar
65477Szűrgallérhunmagyar
60947Széchenyi Istvánhunmagyar
60948Könyv felkérése a raktárbólhunmagyar
60949Könyvtári szolgáltatásfejlesztési modellekhunmagyar
60950Kéziratos szövegemlékekhunmagyar
60951Az Ubuntu világahunmagyar
65481Szűrgallér és elejevirágokhunmagyar
65482Aszaj és szűrgallér közepehunmagyar
65483Aszaj és szűrgallér sarkahunmagyar
65484Szűr-elej, oldal- és ujj-hímzésehunmagyar
65485Szűrgallérhunmagyar
65486Szűraszajhunmagyar
82429A trójai síkság. (Schliemann után)hunmagyar
82537Turkomán malomhunmagyar
82538Vasuti híd az Amu-Darja fölötthunmagyar
60952Támogató tanulási környezet az autista gyermekek számárahunmagyar
81934Tropicus növényzet Délamerikábanhunmagyar
81935Részlet egy őserdőbőlhunmagyar
81936Nyugatvidéki indiánus nőhunmagyar
60955Új rivális a könyvpiaconhunmagyar
60956EPA-Humanus_Matarkahunmagyar
60957E-tankönyv vagy hagyományos?hunmagyar
81937A sarkvidékrőlhunmagyar
81938Fókahunmagyar
81939Pézsmatulokhunmagyar
81940Eszkimó kunyhó bensejehunmagyar
81941A "Tegethoff" sarki expeditió hajó jégbenhunmagyar
81942Petroliahunmagyar
81943Vizzuhatagok Kanadábanhunmagyar
81944A Churchill folyóhunmagyar
81947Egy "habitant" hóczipővelhunmagyar
81948Jégzajlás Montrealbanhunmagyar
81945Egy félvér vadászhunmagyar
81946Quebekhunmagyar
81949Közönséges hóekehunmagyar
81950Óriást-utaj az Ottowánhunmagyar
81951Parlament-épület Ottowábanhunmagyar
81952Az északamerikai pacifiic-vasutakhunmagyar
81953Szpatanavacsihunmagyar
81954Laposfejü indiánnőhunmagyar
81955Indiánnő csolnakbanhunmagyar
81956Selkirk hegylánczhunmagyar
81957Thompsonvölgyhunmagyar
81958Aht-indiánhunmagyar
81959Bölényvadászathunmagyar
81960Ujfundlandi ebhunmagyar
81961Itatóra induló iramgimekhunmagyar
81962Átkelő hely a Cold-Water folyónhunmagyar
60958A hősök útjahunmagyar
60959Iniciáléhunmagyar
82448Vanhunmagyar
81964Yukon-vidéki patkány-indiánusok szánkájahunmagyar
81965Medve-vadászat az Északi Sarkvidékenhunmagyar
81966Aleuta vidravadászhunmagyar
81967Malemutahunmagyar
81968Az ingeletek lakásahunmagyar
81969Sarkvidéki lakók ékszerei és szerszámaihunmagyar
81970Szitkahunmagyar
81971Részlet a Sierra-Nevadábólhunmagyar
81972Óriás fa a Mariposa-ligetbenhunmagyar
81973Egy óriás czédrus törzsehunmagyar
81974Bölény-vadászathunmagyar
81975A Hudson czölöpzetehunmagyar
81976A Delavare Callicoon melletthunmagyar
81977Őszi lombozat az Erie-tó melletthunmagyar
81978Tájkép a Sziklahegységbőlhunmagyar
81979A Szent-Kereszt hegyehunmagyar
60960A Japán oktatáshunmagyar
60961Japán politikájahunmagyar
60962A képregényekhunmagyar
81980Trias- és Permrétecek Arizónábanhunmagyar
81981Aravaypa hasadék Arizonábanhunmagyar
81982Geysir a Yellowstone-parkbanhunmagyar
81983Hőforrások a Yellowstone-völgybenhunmagyar
81984Toronygeysir a Yellowstone-parkbanhunmagyar
81985Patkó-canon a Yellowstone-parkbanhunmagyar
81986Shasta-hegyhunmagyar
81987Yosemite-völgy Kaliforniábanhunmagyar
81988Rocky-Mountainshunmagyar
81989Trachyt hegyek Új-Mexikóbanhunmagyar
81990Északamerikai jellegekhunmagyar
81991Sioux indiánok haditánczahunmagyar
81992Indiánok által megtámadott kivándorlókhunmagyar
81993Wigwamhunmagyar
81994Witchita-indián nyári és téli öltözetbenhunmagyar
81995Witchita-indián nyári és téli öltözetbenhunmagyar
81996Tüztáncz a navajó-indiánoknálhunmagyar
81997Indián fegyverek és ékszerekhunmagyar
81998Négerpárhunmagyar
81999Fétishunmagyar
82001Khinai aranymosókhunmagyar
82002Csolnakkészitő farmerekhunmagyar
82003Az uj "Mining camp"hunmagyar
82004Uj-yorki kikötőhunmagyar
82005Egyesült-Államok czimerehunmagyar
82006Amerikai vaggonhunmagyar
82177Pullmann-féle vasúti nappali kocsihunmagyar
82007Tribuna hírlap palotája Newyorkbanhunmagyar
82008Public Ledger hírlap palotája Philadelphiábanhunmagyar
82009Ujságirós gyermekekhunmagyar
82010Quaeckerek isteni tiszteletehunmagyar
82011Mormon kereszteléshunmagyar
82012Washington György arczképehunmagyar
60963Környezet- és állatvédelemhunmagyar
60964Manabu Mabehunmagyar
60965Művészet és médiahunmagyar
82013A függetlenségi csarnok Philadelphiábanhunmagyar
60966Kompilációs olvasáshunmagyar
60967A papírgyártáshunmagyar
60968Roma kultúra és oktatáshunmagyar
82015Központi park Newyorkbanhunmagyar
82016New York és környékehunmagyar
82017Brooklyn-hídhunmagyar
82018Newyorki dohánytőzsdehunmagyar
82019City-park és városházhunmagyar
82020Park Saratogábanhunmagyar
82021Pennsylvaniai vasút pályaudvarahunmagyar
82022Broadstreet és uj városházhunmagyar
82025Nagy iparcsarnok a chicagói világkiállitásonhunmagyar
82026Grand Pacific-hotelhunmagyar
82023Falls Bridgehunmagyar
82027Szarvasmarhák leölése Chicagóbanhunmagyar
82024Németek otthona Chicagóbanhunmagyar
82028A washingtoni kapitoliumhunmagyar
82030Kikötő St.-Louisbanhunmagyar
82029Saint-Louishunmagyar
82031San Franciscohunmagyar
82032Girard-intézet Philadelphiábanhunmagyar
82033A prairiekenhunmagyar
82034Watkinsgleen-szoros. Szivárvány-zuhataghunmagyar
82035Watkinsgleen. A főhasadékhunmagyar
82036Watkinsgleen. Az ördög puncsüstjehunmagyar
82037Pittsburghunmagyar
82038Tengeri-ültetvény a prairiekenhunmagyar
82039Tengerpart Floridábanhunmagyar
82040Tájkép Floridábólhunmagyar
82041Deadwood a Blackhills-hegységbenhunmagyar
82042A Big Sioux River vízesésehunmagyar
82178Luray-i barlanghunmagyar
82043Részlet a Bad-Lands-bólhunmagyar
82044Keletkező város a prairiekenhunmagyar
82045Mértföldmutatóhunmagyar
82046William-hasadékhunmagyar
82047Bearer-Creeck állomásahunmagyar
82049Sziklavidék Georgetownonhunmagyar
82050Nagy sóstó Utahbanhunmagyar
82048Sphynxhunmagyar
82051Hegyi tájkép Goldhill vidékénhunmagyar
82052Bányászat vizi erővelhunmagyar
82053A Mirror-Lake Kaliforniábanhunmagyar
82054Sziklás vidék Coloradóbanhunmagyar
82055Veracruzhunmagyar
82056A Citlaltépetl aljárólhunmagyar
82057Tortilla készítés Mexikóbanhunmagyar
82058Kreolhunmagyar
82059Mestizhunmagyar
82060Aztékhunmagyar
82061Cortez Ferdinándhunmagyar
82062A székes-egyház Mexikóbanhunmagyar
82063Portales Mercadoreshunmagyar
82064Az Alameda sétatér Mexikóbanhunmagyar
82065Agave a mexikói fensikonhunmagyar
82066Kaktuszok Mexikóban az Anahuaci-fensíkonhunmagyar
82067Orizaba csúcsahunmagyar
82068Székesegyház Quadalajarábanhunmagyar
82069Hasadékok Mexikóbanhunmagyar
82070Colima tűzhányóhunmagyar
82071A Nicaragua tó melletthunmagyar
82072Az éj királynője (Cereus nycticalus)hunmagyar
82073Karibokhunmagyar
82074Indián főnökhunmagyar
82075Indiánok tánczahunmagyar
82076Indian férfi Guatemalábanhunmagyar
82077Indian nő Guatemalábanhunmagyar
82078Guatemalahunmagyar
82079Ó-Guatemalahunmagyar
82080Floreshunmagyar
82081A Rio San Juan partjahunmagyar
82082Aranybánya Contalesbenhunmagyar
60969Környezet- és természetvédelemhunmagyar
82534Kirgizekhunmagyar
82535Turkomán leányhunmagyar
82536Turkomán nőhunmagyar
60970Tudós nők a historia literariábanhunmagyar
82083Indián kunyhó Masayábanhunmagyar
60971Virtuális valósághunmagyar
82084Négerhunmagyar
82085Indián faluhunmagyar
82086Szent Tamás szigetehunmagyar
82087Nyugatindia termékeihunmagyar
82088Czukornád-ültetvény az Antillákonhunmagyar
82089Metroxylon és livistona pálmákhunmagyar
82090Kolumbushunmagyar
82091Kert Kuba szigeténhunmagyar
82092Havannahunmagyar
82093Khinai kulikhunmagyar
82094Lakosok Haiti szigeténhunmagyar
82095Öböl Haiti szigeténhunmagyar
82096A növénykertből Trinidad szigeténhunmagyar
82097Trinidad szigetehunmagyar
82098Kosbor-félék Nyugat-Indiábanhunmagyar
82099Partvidék Barbadoes szigeténhunmagyar
82100Charlotte Amália, Szent Tamás sziget fővárosahunmagyar
82101Lakóház Colombia bensejébenhunmagyar
82102Bogotahunmagyar
82103Tequendamai vízeséshunmagyar
82104Bambuszhíd Colombiábanhunmagyar
82105Bolivár Simonhunmagyar
82106Hegyi tájkép viaszpálmákkalhunmagyar
82107Kávészürethunmagyar
82108Guajira indiánok czölöpkunyhói a Maracaibo tavonhunmagyar
82109Viktoria regiahunmagyar
82110Tupi-indiánok falujahunmagyar
82111Cayennehunmagyar
82112Strucz-vadászathunmagyar
82113Cotopaxihunmagyar
82114Inka-falu Perubanhunmagyar
82115Chimborazzohunmagyar
82116Cinchona-erdőkhunmagyar
82117Nápo-indiánhunmagyar
82118Quitohunmagyar
82124Mojos-indiánhunmagyar
82119Vásári jelenet Quitobanhunmagyar
82120Guano-telephunmagyar
82121Székesegyház Limábanhunmagyar
82122Cuzcohunmagyar
82123Szerzetesek Cuzcóbanhunmagyar
82125Cholohunmagyar
82126Monte Sarmientohunmagyar
82137Az Amazon partjánhunmagyar
82127Az Aconcagua hegyláncz kelet felőlhunmagyar
82128A Nassau-jégár a Magelliaens-szorosbanhunmagyar
82129Araucaria-erdőhunmagyar
82130Bánya Caracolesbenhunmagyar
82131Valparaisohunmagyar
82132Indián család Brazília keleti részénhunmagyar
82133Punta Arenashunmagyar
82134Robinson szigetehunmagyar
82135Horn fokhunmagyar
82136Az Amazon torkolatahunmagyar
82138Amazoni partrészlethunmagyar
82139Brazíliai őserdőhunmagyar
82140Csónak készítő conibó-indiánokhunmagyar
82141Amazon folyam melletti tanyahunmagyar
82142Chorisiahunmagyar
82143Cuyaba-indián főnökhunmagyar
82144A kikötő Rio-Janeiróbanhunmagyar
82145Kúszó növények léggyökerekkelhunmagyar
82146Langsdorffia hyppogeahunmagyar
82147Kakao-ültetvényekhunmagyar
82148Madárlövő indiánhunmagyar
82149Néger nőhunmagyar
82150Utcza Bahiábanhunmagyar
82151Brazíliai mulatthunmagyar
82152Rio-janeirói gyümölcsárusnőhunmagyar
82153Mezei virány Parhana tartománybanhunmagyar
82154A brazíliai tayowá-indiánusok kunyhójahunmagyar
82157Őserdő a Kordillerákbanhunmagyar
82155Vásárra menő kofahunmagyar
82156Tigris szigethunmagyar
82158Patagonokhunmagyar
82159Techuelchekhunmagyar
82161Guarini nőkhunmagyar
82160Gauchohunmagyar
82162Vasút Paraguaybanhunmagyar
82163Marhaölés Fray-Bentosbanhunmagyar
82164Ökörszekér Argentinbenhunmagyar
82165Argentini csikósokhunmagyar
82166Guacano-vadászathunmagyar
82167Folyón átkelő patagonokhunmagyar
82168Utcza Buenos Ayresbenhunmagyar
82169Szt.-Ilona szigetehunmagyar
82170Bálnahunmagyar
82171Pinguinhunmagyar
82172Oszlopos bazalt Szent-Ilona szigeténhunmagyar
82173Kerguelen sziget partjánhunmagyar
82176A Niagara zuhataghunmagyar
82174Az Oczeán melletthunmagyar
82175Amerikahunmagyar
82000Részlet a Sierra-Nevadábólhunmagyar
82179Parti növényzet a Nílus felső részénhunmagyar
82180Vad fügefahunmagyar
82181Csimpánzhunmagyar
82182Elegáns négernő Zanzibár vidékérőlhunmagyar
82183Afrikai állatokhunmagyar
82184A Nílus partjahunmagyar
82185Borbély Egyiptombanhunmagyar
82186Kairói írástudóhunmagyar
82187A gizehi gúlákhunmagyar
82188Kairói fellegvárhunmagyar
82189Utcza Kairóbanhunmagyar
82190Kalifák sirjahunmagyar
82191A Nílushunmagyar
82192Filei romokhunmagyar
82193Edfui templomhunmagyar
82194Szfinxhunmagyar
82195Beduin sátrakhunmagyar
82199Murzuk Tripoliszbanhunmagyar
82201A bardói palotahunmagyar
82196Fakirhunmagyar
82197Mórhunmagyar
82198Női viselet Tripoliszbanhunmagyar
82200Tuniszi zsidókhunmagyar
82202El-Kantara Algírbanhunmagyar
82203Tugurthunmagyar
82204Beduin sátor Marokkóbanhunmagyar
82205Észak-Afrika lakóihunmagyar
82206Metliti keletről nézvehunmagyar
82207Berberfőnök utazásahunmagyar
82208A szultán palotája Fezbenhunmagyar
82209Funduk Marokkóbanhunmagyar
82210Tangerhunmagyar
82211Néger rabszolganő Marokkóbanhunmagyar
82212Marokkói duárhunmagyar
82213A sivatagnálhunmagyar
82214Szaharai sivataghunmagyar
82215Szamum a Szaharábanhunmagyar
82216Oázis vidékhunmagyar
82217Oáz a libyai sivatagonhunmagyar
82218Oroszlán vadászathunmagyar
82219Timbuktuhunmagyar
82220Tuaregekhunmagyar
82221Fum-el Hassan város a Szahara, északnyugati részébenhunmagyar
82222Agades mécset tornyahunmagyar
82223Keleti növényzethunmagyar
82224Bab el Cailliaudhunmagyar
82225Kabara, Timbuktu kikötő városa.hunmagyar
82226Szudánhunmagyar
82227Majomkenyérfahunmagyar
82228Termesz-bolyhunmagyar
82229Barnbarrák fejdiszehunmagyar
82230Fulbahunmagyar
82231Timbohunmagyar
82232Hombori hegységhunmagyar
82233Niger Szagnálhunmagyar
82234Kanohunmagyar
82235Szokotohunmagyar
82236Umtmtudi Adarnauábanhunmagyar
82237Demsa-Pohahunmagyar
82238Növényzet a Sári menténhunmagyar
82239Bornui harczosokhunmagyar
82240Lovaskatona Bagirmibőlhunmagyar
82241Korosko a nubiai sivatagbanhunmagyar
82242Khartumhunmagyar
82243Tánczosnő Khartumbólhunmagyar
82244Fur-négerhunmagyar
82245Papyrus antiquorum a felső Nílusonhunmagyar
82246Bari faluhunmagyar
82247Bongo nőhunmagyar
82248Költözködő madikhunmagyar
82249Madi kősírokhunmagyar
82250Keletafrikai négerekhunmagyar
82251Tetovált suli-négerhunmagyar
82252Dinka majorsághunmagyar
82253Silluknégerhunmagyar
82254Gondarhunmagyar
82255Mensa alakokhunmagyar
82256Ala-Gallahunmagyar
82257Nola-Gallahunmagyar
82258Masszauahunmagyar
82259El-Hatmie (falu Kassala mellett)hunmagyar
82260Adua Tigrébenhunmagyar
82261Dumpálmahunmagyar
82262Galla Hararbólhunmagyar
82264Afar leányhunmagyar
82265Asira nőhunmagyar
82263A mkului missióépületekhunmagyar
82266Olaj- pálmahunmagyar
82267Nyugat Afrika lakóihunmagyar
82268Hajdíszítések a fan néger nőknélhunmagyar
82269Obindzsi ashira király karszékébenhunmagyar
82270Fan néger harczosokhunmagyar
82271Fan faluhunmagyar
82272Fa fetis-szoborhunmagyar
82273Ewe néger törzsbeli fetis-paphunmagyar
82274Freetownhunmagyar
82275Liberia négerhunmagyar
82276Kru néger uracsokhunmagyar
82277Faragott elefántcsont darabokhunmagyar
82278Asanti négerekhunmagyar
82279Mecset az emberáldozatok számárahunmagyar
82280Szines faálarcz, dahomei készítményhunmagyar
82281A Kamerun-hegységhunmagyar
82282Fan-falu az Ogowe melletthunmagyar
82283Loango parti főnök nejévelhunmagyar
82284Teherhordó asira négerhunmagyar
82287Stanley Henrikhunmagyar
82288Majomkenyérfa a szárazság idejébenhunmagyar
82285Axira nőhunmagyar
82286Akkahunmagyar
82289Vadászat vízilovakrahunmagyar
82290Gorilla vadászathunmagyar
82291Kalodás fogolyhunmagyar
82292Afrika népeihunmagyar
82293Fetis-szoborhunmagyar
82294Vásár a Kongó felső vidékénhunmagyar
82295Bassongo faluhunmagyar
82296Obongo törpék kunyhóihunmagyar
82297Niam-Niamhunmagyar
82298Monbuttu faluhunmagyar
82299Mussumba, Muata Janvo székhelyehunmagyar
82300A Kongo-vidék lakóihunmagyar
82301Csumburi királyhunmagyar
82302Mittuhunmagyar
82303Moru nőkhunmagyar
82304A Kongo völgyébőlhunmagyar
82305Lango főnökhunmagyar
82306Njangvehunmagyar
82307Manjema főnökhunmagyar
82308Koponyafahunmagyar
82309Lunda fővárosahunmagyar
82310Varua néger fejdiszehunmagyar
82311Kelet-Afrikahunmagyar
82312Baker és magyar nejehunmagyar
82313Zanzibárhunmagyar
82314Malom Zanzibarbanhunmagyar
82315Mászai harczoshunmagyar
82316Rubaga, Uganda volt fővárosahunmagyar
82317Vagandák lakomájahunmagyar
82318Mtéza király fogadó-házahunmagyar
82319A vagandák csolnakjaihunmagyar
82320A Viktória Njánza délnyugoti partjahunmagyar
82321Az Ukereve-tóhunmagyar
82322A Ripon-zuhatagokhunmagyar
82323A Ruvenzorihunmagyar
82324Mteza király székhelyehunmagyar
82325Wagga férfihunmagyar
82326Keletafrikai karavánhunmagyar
82327Szuahélikhunmagyar
82328Kelet Afrika lakóihunmagyar
82336Udzsidzsi Stanley korábanhunmagyar
82329Szuahéli nőhunmagyar
82330Panganihunmagyar
82331A Kilimandzsari csúcsahunmagyar
82332Pálmák és hó. A Kilima.-Ndzsaró Mosi felölhunmagyar
82333Dsagga faluhunmagyar
82334Vaniarnuezi lakhunmagyar
82335Vanjamveziek fésűjehunmagyar
82337Stanley és Livingstone találkozásahunmagyar
82338Ternbe lakás Ugogobanhunmagyar
82339Livingstonehunmagyar
82340A Viktória vízeséshunmagyar
82341Szövő madarakhunmagyar
82342Manganja leány a Shire mellőlhunmagyar
82343Rabszolgák szállításahunmagyar
82344Mtutahunmagyar
82345Banána ültetvény a Zambezi torkolatánálhunmagyar
82346Lakodalom Tetébenhunmagyar
82347Kókuszdió ültetvény Mozambik melletthunmagyar
82349Matebele férfihunmagyar
82348Matebele fiúhunmagyar
82350Becsuán faluhunmagyar
82351Orrszarvu verembenhunmagyar
82352Víziló vadászathunmagyar
82353Barocze kunyhóhunmagyar
82354Barocze főnök sírjahunmagyar
82355A bakobak üdvözlő szertartásahunmagyar
82356Becsuánok tanácskozásahunmagyar
82357Vizhordó bakalahári nőkhunmagyar
82360Magyar László utazása a Bimba hegységen áthunmagyar
82358Utazás Tipojábanhunmagyar
82359San Paolo de Loandahunmagyar
82361Magyar László a bailundáknálhunmagyar
82362Kimbanda király Angolábanhunmagyar
82363Dél Afrika lakóihunmagyar
82364Vadász diadaloszlop Bihébenhunmagyar
82365Haláltánczhunmagyar
82366Biheiek kunyhóépítésehunmagyar
82367Bűvészek ördögi jelmezbenhunmagyar
82369Pandanus és kúszónövényekhunmagyar
82368Kígyóvadászat a Diloló-mocsarakbanhunmagyar
82370Pelelehunmagyar
82371Hottentottákhunmagyar
82372Welwitschia mirabilis a Kalaháribanhunmagyar
82373Dél Afrikai állatokhunmagyar
82374Angra Pequenahunmagyar
82375Hottentotta faluhunmagyar
82376Namaquákhunmagyar
82377Hegyi damarákhunmagyar
82378Heroro fériakhunmagyar
82379Heroro nőkhunmagyar
82380Damara sírhunmagyar
82381Herorok bőrpapucsahunmagyar
82382Busmannhunmagyar
82383Basuto varázslóhunmagyar
82384Átjáró a Drakenberge-benhunmagyar
82385Fokföldi növényzethunmagyar
82386Ökörszekér karavánhunmagyar
82387Zulufőnök hadi díszbenhunmagyar
82388Zulucsaládhunmagyar
82389Pondoharczoshunmagyar
82390Fokvároshunmagyar
82391Kimberleyi gyémántbányákhunmagyar
82392Kuruman városhunmagyar
82394Pondoharczoshunmagyar
82393Gyémánt vízesés Oranje melletthunmagyar
82395D Urbanhunmagyar
82396Ravenale madagascariensishunmagyar
82397Angraecum kuszó növényhunmagyar
82398Hovafőnök házahunmagyar
82399Fogoly hova bennszülött pappalhunmagyar
82400Madagaszkári pipahunmagyar
82401Antanarivohunmagyar
82402Funchal Madeira szigeténhunmagyar
82403Tenerifa csúcshunmagyar
82404Nubiai, Nubiai ifjú és gyermekhunmagyar
60972Az amerikai függetlenségi háborúhunmagyar
82405Marco Polohunmagyar
82406Vasco da Gamahunmagyar
82407Vámbéry Ármin a turkománok közthunmagyar
60973Budai várhunmagyar
82408A Gobi sivataghunmagyar
82409A Csetjusukin fokhunmagyar
82410Szibíriai tundrákhunmagyar
82411Tibeti kecske, yakhunmagyar
82412Ammon juh (Argali)hunmagyar
82414Szarorru madár, Arguszfáczán, Orang-Utang, Szövő pintyhunmagyar
60974Budapesthunmagyar
60975A dualizmus korahunmagyar
82415Bankiva-kakas, kazmár, tapírhunmagyar
82416Törpe zebu, púpos zebuhunmagyar
82417Ázsia lakóihunmagyar
82418A Dardanellákhunmagyar
82424Levantei pénzváltóhunmagyar
82422Kis-ázsiai török zaptiehunmagyar
82419Hettita hieroglyphhunmagyar
82420Libanoni czédrusokhunmagyar
82421Örmény ekehunmagyar
82423Török anya gyermekkelhunmagyar
82425Örmény férfi nemzeti viseletbenhunmagyar
82426Török zsidónőkhunmagyar
82427Utcza Szmirnábanhunmagyar
82428Utcza Skutaribanhunmagyar
82430Skutarii sirkerthunmagyar
82431Bajazid várahunmagyar
82432Trapezunt falaihunmagyar
82434Lamaka kikötő Cziprus szigeténhunmagyar
82435Utcza Rodoszbanhunmagyar
82433Karavánszeráljhunmagyar
82436Örmény zárdahunmagyar
82437Örmény főpaphunmagyar
82438Örményekhunmagyar
82439Örmény parasztnőhunmagyar
82440Előkelő örmény nő nemzeti viseletbenhunmagyar
60976Magyarország a dualizmus idejénhunmagyar
82441Örmény gyümölcsárushunmagyar
82442Karshunmagyar
82443Örmény zenészekhunmagyar
82444Trapezunti kurdokhunmagyar
82445Előkelő kurd nőhunmagyar
82446Kurd nő házi öltözetbenhunmagyar
82447Kurd férfihunmagyar
60977Az egészséghunmagyar
60978Gárdonyi Géza: Egri csillagokhunmagyar
82449Bitlisz várahunmagyar
82450Örmény marhavásárhunmagyar
82451Megváltó temploma Anibanhunmagyar
82452Örmény templom romjaihunmagyar
82453A Tigris partjahunmagyar
82454Agyaglap ékírássalhunmagyar
82455Babilon romjaihunmagyar
82456Mugheir-Urhunmagyar
82457Beduinok a Ghorbólhunmagyar
82458Grúz nőhunmagyar
82459Damaszkushunmagyar
82460Bagdad környékehunmagyar
82461Kávéház Bagdadbanhunmagyar
82462Szentsír templom Jeruzsálembenhunmagyar
82463Omármecset Jeruzsálembenhunmagyar
82464Gecsemane-kerthunmagyar
82465Kánaán országahunmagyar
82466Betlehemi templom csarnoka karácsony éjjelhunmagyar
60979Az elekromos kommunikáció a világ körülhunmagyar
82467Názárethhunmagyar
82468Szinai hegyehunmagyar
82469Arabokhunmagyar
82470Arabokhunmagyar
82471Arab seikhunmagyar
82472Arab kúthunmagyar
82473Adenhunmagyar
82474Mekkai sheriffhunmagyar
82475Kígyóbűvölő arabhunmagyar
82476Szoros ut Bushir és Sirász közthunmagyar
82477Demavend csúcs az Elbrusz hegységbenhunmagyar
82728Kain sírja kívülről, belülrőlhunmagyar
82478A Khaiber-szoroshunmagyar
82479Perzsákhunmagyar
82480Fogolyra vadászó perzsahunmagyar
82481Közép-Ázsia lakóihunmagyar
82482Beludsi harczosokhunmagyar
60980Az Európán kívüli világhunmagyar
60981Magyarország gazdasága a XX. Századbanhunmagyar
82483Afghan hóhér és segédjehunmagyar
82484Kabuli tadsikhunmagyar
82485Kabulihunmagyar
82486Afghán az ország bensejébőlhunmagyar
82487Afghán gyorspostakocsihunmagyar
82488Szedsa-ut-Mulk sah palotája Kabulbanhunmagyar
82489Kandaharhunmagyar
82490Herat, nyugati Afghanistan főhelyehunmagyar
82491Zulfagar-szoros az orosz-afghán határszélénhunmagyar
82492Egy afghán elégetésehunmagyar
82493Cyrus sírjahunmagyar
15238Vadgesztenye rózsaszínbenhunmagyar
82494Perzsa nő otthonhunmagyar
82495Perzsa nő utczai öltözetbenhunmagyar
82496Perzsa főhivatalnokokhunmagyar
82497Előkelő perzsahunmagyar
82498Perzsa dervishunmagyar
82499Iszterabad, a sah nyári lakahunmagyar
82500Kaszri Khadzsár, a sah nyári palotájahunmagyar
60982A Google története, fejlődése, szolgáltatásaihunmagyar
15239Homlokzati freskó, Bp.hunmagyar
15240Csobogáshunmagyar
15241Ivókúthunmagyar
15242Csókakői kilátáshunmagyar
15243Danaidák...mégegyszerhunmagyar
15244Megfigyeléshunmagyar
15245A rigófészekhezhunmagyar
15249Cimerekhunmagyar
15250Bazaltfalhunmagyar
15251Mosógéphunmagyar
15248kilincshunmagyar
15246Eredeti parasztház Hollókőnhunmagyar
15247Harangozó kúthunmagyar
15252mángorlóhunmagyar
15253ivócsanak a Boráros térenhunmagyar
15254virágos rácsoshunmagyar
15255Kopjafahunmagyar
15256Bazalt sapkahunmagyar
15257Kossuth szoborhunmagyar
15258Égi madárhunmagyar
15259Sorozatkép 5. képehunmagyar
15260Emlékműhunmagyar
15261Földreszállt angyalhunmagyar
15262Keresztútonhunmagyar
15263Esti fájdalom (megtisztulva)hunmagyar
15264Karikahunmagyar
15265Mértanúkhunmagyar
15266Művészet gyalogosoknakhunmagyar
15267Mennyezethunmagyar
15268Szószék mécsesekkelhunmagyar
15269Fejen álláshunmagyar
15270Letekíntőkhunmagyar
15271Pacik az örökkévalóságnakhunmagyar
15272Szövőszékhunmagyar
15273Szövött hímhunmagyar
60984Játék és a hallássérült gyerekekhunmagyar
60985A harmadik világ oktatási rendszerehunmagyar
60986Hatalmi átrendeződés a világháború utánhunmagyar
15274Virágos kenderem...hunmagyar
82506Az Elbrusz déli oldala és az Arzán jégmező egy részehunmagyar
82501Kapu Teheránbanhunmagyar
82502Nasr-Eddin lovasszobra Teheránbanhunmagyar
15276Tisztaszobahunmagyar
15277ház a Rákóczi útonhunmagyar
1527817.hosszúsági kör szoborhunmagyar
15279árpád sávos címerhunmagyar
15280freskóhunmagyar
82503Százoszlopos csarnok kapuja asszir dombormüvekkelhunmagyar
82504Tűz-oltárokhunmagyar
82505Osszet, kabarda, csecsenz, lezghuhunmagyar
15282Párizsi udvarhunmagyar
15283Jégszoborhunmagyar
15284Párizsi udvarhunmagyar
15285turul2hunmagyar
15286Hungarikumhunmagyar
15287Kékfestés IV.hunmagyar
82509Kabardokhunmagyar
82508Cserkeszhunmagyar
15288Kékfestés V.hunmagyar
15289Kilincshunmagyar
82510Leányszöktetéshunmagyar
60989Az interfész és az információ tárolásahunmagyar
60990Online irodai alkalmazásokhunmagyar
65838Csikóbőrös kulacshunmagyar
60991A kínai nagy falhunmagyar
82514Georgiakhunmagyar
82511Dagesztáni avar nőhunmagyar
82512Falu Dagesztánbanhunmagyar
82513Dagesztáni avar férfihunmagyar
82515Grúz nő a bölcső melletthunmagyar
82516Ucskuláni karacsájokhunmagyar
82517Shamyl és két fiahunmagyar
82518Tifliszhunmagyar
82519Forrás Bakubanhunmagyar
82520Tiflisz látképe a Kurd folyóvalhunmagyar
82521Indóház Bakubanhunmagyar
82522Abkházhunmagyar
82523Derbenthunmagyar
82524Pertrovszk városa Dagesztánbanhunmagyar
82525Fiatal tatár nő a Kaukázusbólhunmagyar
82526Turkomán-telephunmagyar
82527A turkomán sivatag térképehunmagyar
82528Átkelés a Szir-Darjánhunmagyar
82529Turkoman sátorhunmagyar
82530Kirgiz tanyahunmagyar
82531Kirgizhunmagyar
82532Tatárhunmagyar
82533Kirgiz kalauzhunmagyar
60992Keréktől az űrhajóighunmagyar
15292Magyar Pietahunmagyar
15290Nagy Imre szobrahunmagyar
15291Szegedi Dómhunmagyar
15293Halas fiú szoborhunmagyar
15294"Magamban bíztam eleitől fogva" 2.hunmagyar
82541Részlet Szamarkandbólhunmagyar
82542Taskend egyik régi utczájahunmagyar
82543Kirgizhunmagyar
82539Alakok Merv-bőlhunmagyar
82540Tamerlán sírja Szamarkándbanhunmagyar
82544Bokharahunmagyar
60993Logopédia sötétbenhunmagyar
60994A magyar politikai rendszerhunmagyar
15296"Magamban bíztam eleitől fogva" 4.hunmagyar
82545Kolduló dervisekhunmagyar
82546A khivai khán palotájahunmagyar
82547Átkelés a Jenisszeinhunmagyar
82548Posta-csolnak a Jenisszeinhunmagyar
82549Amur vidékhunmagyar
82550Szibiriai sírok az őserdőbenhunmagyar
82551Jéggel borított hajóhunmagyar
82552Szamojéd szánkahunmagyar
82553Észak - Ázsia lakóihunmagyar
82554Szamojédhunmagyar
82555Osztjákhunmagyar
82556Csukcsokhunmagyar
82557Horgászó csukcsokhunmagyar
15295"Magamban bíztam eleitől fogva" 3.hunmagyar
15297Örök virághunmagyar
15298Palóc hímzéshunmagyar
15299Múlt, jelen, jövő - egy ládábanhunmagyar
15300Életfahunmagyar
15301Terelgeti nyájáthunmagyar
15302A konyha ékehunmagyar
15303Jézusunk, vigyázd az álmunk!hunmagyar
15304Így is lehet! - I.hunmagyar
60996Mesék az óvodában - integráció elősegítése mesékkelhunmagyar
60997Magyar nyelvtörténethunmagyar
82558Lovak váltása egy útszéli postaháználhunmagyar
82559Kalmukok vallási tánczahunmagyar
82560Jenisszeiszkhunmagyar
82561Szibiriai börtön belsejehunmagyar
82562Fegyház Szibiriábanhunmagyar
82563Ochoczki kikötőhunmagyar
82564Japán családhunmagyar
82565Nagasaki bejáratahunmagyar
82566Részlet egy Daimio díszkertjébőlhunmagyar
82567Japán házhunmagyar
82568Mulatság Japánbanhunmagyar
82569Japáni geisákhunmagyar
82570Japáni énekesnőhunmagyar
82571Japáni birkozókhunmagyar
82572Japáni nő reggeli dohányzásahunmagyar
82573Japáni dzsinriksahunmagyar
82574Japán templomhunmagyar
82575Japán katona régentehunmagyar
82576Japán harcos régente (japáni rajz)hunmagyar
82577Japán hadi tudósító (japáni rajz után)hunmagyar
82578Békaharcz (japáni rajz)hunmagyar
82583A kamakurai Daibuczhunmagyar
82582Körmenet Japánbanhunmagyar
82579Csatorna Tokió városábanhunmagyar
82580Egy Daimio palotája Tokióbanhunmagyar
82581Utcza Yokohámábanhunmagyar
82584Japán gyermekhunmagyar
82585Japáni tánczosnőhunmagyar
82586Ajnó férfihunmagyar
60998Az ókori világ hét csodájahunmagyar
60999Ma élő 10 legokosabb emberhunmagyar
82587Gak-Su-Yaug koreai alelnök udvari öltözetbenhunmagyar
82588Koreai lakosokhunmagyar
82589Koreai katonákhunmagyar
82590Szöul főváros déli kapujahunmagyar
82591A régi királyi palota Szöulbanhunmagyar
66703Karácsony a Fővárosbanhunmagyar
82592Az új királyi palota Szöulban : a 48 oszlopú híres csarnok és a lótusz-tóhunmagyar
82593Mandarin nyári lakás Fu-Csu-banhunmagyar
82594Öböl a Hoanghonálhunmagyar
82595Japán templomhunmagyar
82596Fiatal khinai asszonyhunmagyar
82597Khinai nőkhunmagyar
82598Li-Hung-Csang khinai alkirályhunmagyar
82599Khinai láb és czipőhunmagyar
82600Ehető kutyahunmagyar
82601Testi fenyíték a khinaiaknálhunmagyar
82602Magas rangú mandarinhunmagyar
82603Alsóbb rangú mandarinhunmagyar
82604Peking nyugati kapujahunmagyar
82605Házaló játékárus Pekingbőlhunmagyar
82606Kilencz sárkány tornya Pekingbenhunmagyar
82607A földmívelés temploma Pekingbenhunmagyar
82608Shin, a hosszú élet istenehunmagyar
82609Az aranysziget a Jangcze-kiángonhunmagyar
82610Vádlott a khinai rendőrbiróság előtthunmagyar
82611Khinai fal Peking közelébenhunmagyar
82612Khalka mongolokhunmagyar
82613Jurtahunmagyar
82614Kukunori emberhunmagyar
82615Czájdámi mongolhunmagyar
82616Gaurisankarhunmagyar
82617Tibeti házhunmagyar
82618Tibeti nőkhunmagyar
82619Megterhelt jakokhunmagyar
82620Imádkozó malomhunmagyar
82621Imádkozó bonczhunmagyar
82622Khani táráncsihunmagyar
82623Sagrájhunmagyar
82624Hinduhunmagyar
82625Brahminokhunmagyar
61003A repülés történetehunmagyar
82626Buddhatemplom Banugalahunmagyar
82627Fakirokhunmagyar
82628A Ganges forrásaihunmagyar
82629Visnu templom belsejehunmagyar
61004I. Szulejmán oszmán szultánhunmagyar
82630Indiai palotahunmagyar
82631Indiai fejedelem hazajövetelehunmagyar
82632Keletindiai maharadzsahunmagyar
82633Kasmirhunmagyar
82634Egy pagoda belsejehunmagyar
82635Kasmini nőkhunmagyar
82636Manipuri alakokhunmagyar
82637Hindu bajadérhunmagyar
82638Akhber szultán mauzóleuma, Agra közelébenhunmagyar
82639Halottégetés Kalkuttábanhunmagyar
82640Templom Ahmedabadbanhunmagyar
82641Parszi nőhunmagyar
82642A Szent-tó és arany templom Amrisarbanhunmagyar
82643Középületek az esplanadeon Bombaybanhunmagyar
82644Sziklába vájt templom Ellorábanhunmagyar
82645Hindu ökörfogathunmagyar
82646Apró templomok a Ghat hegységbenhunmagyar
82647Szingál nőkhunmagyar
82648Ceyloni tájképhunmagyar
82649Szingál férfiakhunmagyar
82650Az elefante-i sziklatemplom "tigrislépcsője"hunmagyar
82651Tonkingi lakosokhunmagyar
82652Az Iravaddi folyamvidékehunmagyar
82653Imaház Singaporébanhunmagyar
82654Sziámi király bronz elefántjahunmagyar
82655Sziámi királyi palota Bangkokbanhunmagyar
82656Sziámi kötéltánczoshunmagyar
82657Hosszukörmök Annambólhunmagyar
82658Buddha szobra Tonkingbólhunmagyar
82659Díszelefánt az annami császár udvarábanhunmagyar
82660Zebuökörhunmagyar
82661Vien-Chau romjaihunmagyar
82662A Szunda-szigetek lakóihunmagyar
82663Jávai vidékhunmagyar
82664Krakatoa sziget a Szunda szorosbanhunmagyar
82665Filippi bennszülötthunmagyar
82666Kuli lakás Jávábanhunmagyar
82667Jávai palankinhunmagyar
82668Szumátrai fejedelem lakásahunmagyar
82669Daják harczoshunmagyar
82670Daják tánczoshunmagyar
82671Daják falu kívülrőlhunmagyar
82672Daják falu belülrőlhunmagyar
82729Daják falu kívülről, belülrőlhunmagyar
82673Kénguruhunmagyar
82674Ausztráliai őserdőhunmagyar
82675Ausztrál-négerhunmagyar
82676Ausztráliai szigetlakók ladikjahunmagyar
82677Ausztráliai ősbennlakó kunyhójahunmagyar
82678Körszigethunmagyar
82727Ninive romjaiból, szárnyas oroszlánhunmagyar
82679Temetés Ausztrália sivatagjainhunmagyar
82680Telep egy aranymezőnhunmagyar
82681A kék hegyekhunmagyar
82682A Murray folyó vidékehunmagyar
82683A Collin-street Melbournebanhunmagyar
82684Vadászat ausztráliai medvérehunmagyar
82685Ujzélandi bennszülöttekhunmagyar
82686Gájszirek a Vaikato folyam melletthunmagyar
82687Maori harczoshunmagyar
82688Tawkiao, maori főnökhunmagyar
82689Maori főnök és nejehunmagyar
82690Pápuák Uj-Guineábanhunmagyar
82691Pápua díszbenhunmagyar
66785Kelety Gusztáv műveinek kiállításábólhunmagyar
82693Ujguineai keresztyén leányhunmagyar
82692Emberevő pápuahunmagyar
82694Lakomára készülő pápuákhunmagyar
82695Port-Moresbyhunmagyar
82696Dorchhunmagyar
82700Duck-duck tánczok Ujbritanniábanhunmagyar
82701A trader neje egy Salamonszigetenhunmagyar
82703SaIamonszigeti bennszülöttek kunyhójahunmagyar
82697Egy leány a Salamon-szigetekrőlhunmagyar
82698Admiral-szigeti lakoshunmagyar
82699Álarczok Ujbritanniábólhunmagyar
82702SaIamonszigeti bennszülöttekhunmagyar
82704Élő zátonykorállokhunmagyar
82705Csolnakázó kanakok Ujkaledóniábanhunmagyar
82706Keresztény bennszülötthunmagyar
82707Ujkaledóniai bennszülöttekhunmagyar
82708Hittérítők temploma Ujkaledóniábanhunmagyar
82709Álarczok a honolului muzeumbanhunmagyar
82710Tollból készült ruha és sisakokhunmagyar
82711Kunyhók pala szigetcsoportonhunmagyar
82712Őskori síremlék a Palau-szigetekrőlhunmagyar
82713A Karolinaszigetekrőlhunmagyar
82714Tahitii csolnakoshunmagyar
82715Viti szigetek trónörökösehunmagyar
82716A szellem lakása Viti-Leon szigeténhunmagyar
82717Keresztény iskola Tonga szigeténhunmagyar
82718Szamoaszigeti lakosokhunmagyar
82719Tamaseva szamoai királyhunmagyar
82720Kukualofa Kongatábanhunmagyar
82721Tahiti hölgyhunmagyar
82722A társaság-szigetek lakói halászatonhunmagyar
82723Moorea hegycsúcsahunmagyar
82724Husvétszigeti lakók bálványahunmagyar
82725Feliratos kő a Husvétszigetekrőlhunmagyar
82726Falu a Sandvich-szigetekenhunmagyar
61005Kis magyar történelemhunmagyar
61006Tűzkatasztrófák a múltbanhunmagyar
82730Panderon a Sierra-Nevada hegységbenhunmagyar
82731Gibraltárhunmagyar
82732A Bosporus és a Fekete-tengerhunmagyar
82733A Moldefjordhunmagyar
82734Déloroszországi síksághunmagyar
82735Európai mívelt tájkép (Hollandi partvidék)hunmagyar
82736Portus szoroshunmagyar
82740Burgoshunmagyar
82741Escuriálhunmagyar
82737Ferdinánd és Izabella síremléke a granadai székesegyházbanhunmagyar
82738Pancorboi sziklavölgyhunmagyar
82739Barrano de Boqueire sziklavölgye Andalúziábanhunmagyar
68142A Budapest - angyalföldi országos elmebeteg-intézetbőlhunmagyar
68141A Budapest - angyalföldi országos elmebeteg-intézetbőlhunmagyar
82742Alicantehunmagyar
82743Kapu Valencziábanhunmagyar
61007Az Európai Unió alapszerződéseihunmagyar
61008Az Urbanizációhunmagyar
82744Mont-Blanc-részlethunmagyar
82745Murciahunmagyar
82746Gebel'al Tarik (a gibraltári szoros)hunmagyar
82747Utcza Lissabonbanhunmagyar
82748Cintra várahunmagyar
83149Belem kolostorhunmagyar
82749Harangozás a szevillai székesegyházbanhunmagyar
82750Az Alkazar Szevillábanhunmagyar
82751Bikaviadalhunmagyar
82752A baszkokhunmagyar
82753Spanyol czigányok tánczahunmagyar
82754Hidfő és mecset Cordovábanhunmagyar
82755Az aranjuezi kastélyhunmagyar
82756A Puerta Sol Toledóbanhunmagyar
82757Granada az Alhambrával; háttérben a Sierra-Nevadahunmagyar
82758Az Oroszlán-udvar az Alhambrábanhunmagyar
82759A Generalife Granadábanhunmagyar
82760Az "infánsnők tornyának" kapuja az Alhambrabanhunmagyar
82761Cordobai mecsethunmagyar
82762Karthagenahunmagyar
82763Abencerrageok termehunmagyar
82764Bellevue kastély Szedán melletthunmagyar
82765Pásztorok a lande-ok vidékénhunmagyar
82766A szent Trophimno templom és az obeliszk Arles piaczánhunmagyar
82767A pápai palota Avignonbanhunmagyar
82768Hajókikötő részlet Toulonbanhunmagyar
82769Mont-Dore völgyhunmagyar
82770Nizzai sétányhunmagyar
82771Mentonehunmagyar
82772A saint-denisi diadalkapuhunmagyar
82773Villamos bérkocsihunmagyar
82774Arlesi nőkhunmagyar
82775Savojárd fiúhunmagyar
82778A "Köztársaság- tere" Párisbanhunmagyar
82779A Louvrehunmagyar
82780Ujságárulók a boulevardonhunmagyar
82781Párizs : A rokkantak-templomahunmagyar
82782Notre-Damehunmagyar
82776Párizs : Képviselőházhunmagyar
82777Párizs: Tőzsdetérhunmagyar
82783A Concordia-híd Párizsbanhunmagyar
82784Conciergeriehunmagyar
82785Pantheon Párizsbanhunmagyar
82793A Towerhunmagyar
82786A párizsi operaházhunmagyar
82787Marseillei gőzsiklóhunmagyar
82788Római színház Arlesbenhunmagyar
82789Napoleon szülőháza Ajacciobanhunmagyar
82790Cortehunmagyar
82791Monacohunmagyar
82792Franczia bucsújárókhunmagyar
82794Landsendhunmagyar
82795Wight szigethunmagyar
15305Halászbástyahunmagyar
15306Halászbástyahunmagyar
15307vigyázó szemekhunmagyar
15309diszes falhunmagyar
15308Lanthunmagyar
15310pénzgyűjtőhunmagyar
15311harcoshunmagyar
15312Mennyezethunmagyar
82800Legrégibb tőzsde Londonbanhunmagyar
82799Dublini királyi palotahunmagyar
82796Loch Lomond tóhunmagyar
82797Tennyson aldworthi kastélya, a hol meghalthunmagyar
82798Hitvalló Eduárd sírja a Westminsterbenhunmagyar
82801A londoni uj tőzsdehunmagyar
82802A yorki székesegyházhunmagyar
82803A londoni Szent-Pál-templom távlatbanhunmagyar
82804A londoni Szent-Pál-templom harangjaihunmagyar
82805Nyakon csípvehunmagyar
82806Combermere kastélyhunmagyar
82807Vivian-gyártelep Swanseabenhunmagyar
82808Végrehajtás Irlandbanhunmagyar
82810Királyi sírbolt a canterbury-i székesegyházbanhunmagyar
82811Place Royale Brüsszelbenhunmagyar
82809Dublinhunmagyar
82812Az antwerpeni tőzsdehunmagyar
82813Az antwerpeni főegyházhunmagyar
82814Brüsszel város főterehunmagyar
82815Az antwerpeni főegyházhunmagyar
82816Spaathunmagyar
82817A vásártér Brüggebenhunmagyar
61009A világ vallásaihunmagyar
61010A világ nyelveihunmagyar
82818A tanácsház Löwenbenhunmagyar
82819Heringhalászathunmagyar
82820Flamand halászokhunmagyar
82821Az Amstel-csatorna Amsterdambanhunmagyar
82822A királyi palota Amsterdambanhunmagyar
82823Az uj piacz Amsterdambanhunmagyar
82824A parlament palotája Berlinbenhunmagyar
82825A Rajna völgye Bingennélhunmagyar
82826Helgoland partjahunmagyar
82827Lübeck városának főterehunmagyar
82828Rüdesheim a Rajna melletthunmagyar
82829Heidelberghunmagyar
82830Heidelbergai palota udvarahunmagyar
15314Sarkot örző oroszlánhunmagyar
15313Ahonnan a fény jönhunmagyar
15318Harci járművekhunmagyar
15315erkélyt tartó oroszlánhunmagyar
15316mise közbenhunmagyar
15317Tiszai hajósokhunmagyar
61011A II. világháború. Magyarország a világháborúbanhunmagyar
61012Magyarország a két világháború közötthunmagyar
82831Részlet a Thüringiai-erdőbőlhunmagyar
82832Prebischthorhunmagyar
82833Hullaégető Hamburgbanhunmagyar
82834Parasztleány Felső-Bajorországbólhunmagyar
82835Sváb paraszthunmagyar
82836Elszászi nőkhunmagyar
82837A strassburgi münsterhunmagyar
82838A berlini királyi vár legrégibb részehunmagyar
82839A berlini múzeumhunmagyar
82840Parkrészlet Sanssouci-nálhunmagyar
82841Az Elbe hídja Hamburgbanhunmagyar
82842Brémai színházhunmagyar
82844Neuschwanstein Bajorországbanhunmagyar
82843A régi vár belseje Stuttgartbanhunmagyar
82845Drezdahunmagyar
82846Észak- kelettengeri csatornahunmagyar
82847A kölni székesegyházhunmagyar
82848Az erfurti székesegyházhunmagyar
82849A wittenbergai vártemplomhunmagyar
82852Az ördög hídja a Sz. Gotthárd-útonhunmagyar
82851Szálloda a Pilátusonhunmagyar
82850Sigmaringen várkastélyhunmagyar
82853Via malahunmagyar
82854Átkelés a Mont-Blanc jégmezejénhunmagyar
82855Matterbornhunmagyar
82856A Rigi-vasuthunmagyar
82857A Jungfrau, Interlaken felőlhunmagyar
82858Bellinzona, Tessin svájczi kanton székhelyehunmagyar
82859Pihenő kunyhó a Montblanconhunmagyar
82860Luzernhunmagyar
82861Montreuxhunmagyar
82862A Schaffhauseni-zuhataghunmagyar
82866Az Apenninek (Perugia vidékén)hunmagyar
82863A Victor Emanuel-hid a Szent-Bernát-hegyenhunmagyar
82864Részlet a Rigi-vasutbólhunmagyar
82865Rosenlaui völgy a berni Alpok közötthunmagyar
82867A Como-tó partjánhunmagyar
82868San-Remohunmagyar
82869Olajfahunmagyar
82870Carrara városhunmagyar
82871A római campagnahunmagyar
82872A Colosseum és környéke Rómábanhunmagyar
82873Subiacohunmagyar
82874Sorrentohunmagyar
82875Aracciahunmagyar
82876A tengerpart Sorrento és Castellamare közötthunmagyar
82877Az Aetna lávája Cataneánálhunmagyar
82878A Vezúv Strabo idejébenhunmagyar
82879Velencze kikötőjehunmagyar
82905Observatorium a Vezuvonhunmagyar
82880Milanói domhunmagyar
82881Nyilvános irnok Nápolybanhunmagyar
82882A velenczei Szent-Márk-tér galambjaihunmagyar
82883Vándorló muzsikusokhunmagyar
82884Cavour szobra Turinbanhunmagyar
82885A Superga-székesegyház Turinbanhunmagyar
82887Mantuahunmagyar
82886Genuahunmagyar
82888Velencze: Kilátás a Riva Degli Schiavontirólhunmagyar
82889A Márk-tér Velenczébenhunmagyar
82890A Szent-Márk-templom Velenczébenhunmagyar
82891A Certosa-kolostor Páviábanhunmagyar
82892A San-Vitale Ravennábanhunmagyar
82893A ravennai bazilikahunmagyar
82894A ferde tornyok Bolognábanhunmagyar
82895A Medici-palota Flórenczbenhunmagyar
82896A pisai székesegyház és ferde toronyhunmagyar
82897A sienai székesegyházhunmagyar
82898Assisihunmagyar
82899Urbino, Rafael szülővárosahunmagyar
82900Lorettohunmagyar
82901A Laterán Rómábanhunmagyar
82902Colosseumhunmagyar
82903Kapitolium palota Rómábanhunmagyar
82904A sírok utczája Pompejibenhunmagyar
82906Lazarroni Nápolybanhunmagyar
82907Ischia várahunmagyar
82908Gaetahunmagyar
82909A székesegyház Palermóbanhunmagyar
82910Az Aetna kitörésehunmagyar
82911Pillantás Rómárahunmagyar
82912Az új parlament épület Bécsbenhunmagyar
82913A tyroli Ampezzo-völgy: Misurina-tó és a Lavaredo-csúcs (Drei-Zinnen)hunmagyar
82914Alpesi tó, fenyvesoldal és sziklacsúcs (Karer-See a Rosengarten-csoportban)hunmagyar
82915Alpesi tengerszem (Königs-See Bajorországban)hunmagyar
82916A "Rothwand" a "Rosengarten" csoportbanhunmagyar
82917A Vajolett-torony megmászása a Rosengarten-csoportbanhunmagyar
82918A Dráva eredetehunmagyar
82919Kalváriahegy az adelsbergi barlangbanhunmagyar
82920Miramarehunmagyar
82921A dalmát partok, a Cattaroi-öböl nyilasávalhunmagyar
82922Részlet az Óriás-hegységbőlhunmagyar
82923Karlsbad vidékérőlhunmagyar
82924Királyi vár Krakkóbanhunmagyar
82926Burgring Bécsbenhunmagyar
82925Az uj börze Bécsbenhunmagyar
82927A bécsi Szent-István templomhunmagyar
82928A bécsi fogadalmi templomhunmagyar
82930Az uj udvari szinházhunmagyar
82929Az uj operaházhunmagyar
82931A régi császári palota homlokzatahunmagyar
82932A bécsi uj városházahunmagyar
82933Az uj egyetemi épület Bécsbenhunmagyar
82934Az Erzsébet-hídhunmagyar
82935Schönbrunnhunmagyar
82936Salzburghunmagyar
82937Trieszthunmagyar
82938Az Aranykapu Pólábanhunmagyar
82939Tengermelléki szlávokhunmagyar
82940Innsbruckhunmagyar
82941Ambras vára Tirolbanhunmagyar
82942Tyrol vár Merán melletthunmagyar
82943Prágábólhunmagyar
82944A Hradschinhunmagyar
82945Kolozsváry-testvérek Szent-Gyölgy-szobra Prágábanhunmagyar
82946A karlsbadi ivócsarnok (Collonade)hunmagyar
82947A Flórián-kapu Krakóbanhunmagyar
82948Krakó főterehunmagyar
82949Krakói egyetemhunmagyar
82950Bukovinai magyarokhunmagyar
82953Dalmát polgári leányhunmagyar
82951Lacromahunmagyar
82952Cattaro vidékehunmagyar
82954Spalatói dalmát nőhunmagyar
82955Spalatói dalmát férfihunmagyar
82958Zára főterehunmagyar
82956Dalmaták a "Bocche"-bólhunmagyar
82957A szárazföldi kapu Zárábanhunmagyar
82959Spalatóhunmagyar
82960Raguzahunmagyar
82961Diocletian palotájahunmagyar
82962Mohamedán szlávhunmagyar
82963Bosnyák családhunmagyar
82964Bosnyák kecsketolvajhunmagyar
82965Herczegovinai leányokhunmagyar
82966Mohamedán ház Herczegovinábanhunmagyar
82967Bosnyák mezőváros utczája (Bród)hunmagyar
82968Vásár Banjalukábanhunmagyar
82969Narenta híd Mostárbanhunmagyar
82970Bosnyák béghunmagyar
82971A Duna bolgár partjárólhunmagyar
82972A Kazán szoroshunmagyar
82973Részlet a dunai Vaskapubólhunmagyar
82974A Duna deltájahunmagyar
82975Athos-hegyi zárdahunmagyar
82977Hainkői szoros a Balkánbanhunmagyar
82976Az Iszker hegyszoroshunmagyar
82978Tirnovahunmagyar
82979Az oláh határonhunmagyar
82980Vagyonosabb oláh férfihunmagyar
82981Oláh nőhunmagyar
82982Oláh paraszt és pópájahunmagyar
82983Oláh czigány muzsikusokhunmagyar
82984Oláh katonasághunmagyar
82985Bukaresti vízmű a cismegui kertekbenhunmagyar
82986Oláh leányok Turn-Severinbőlhunmagyar
82987A csernavodai dunahídhunmagyar
82988Szerb parasztok Belgrád környékérőlhunmagyar
82989Előkelő szerb nőhunmagyar
82990Szerb kanász Nis vidékérőlhunmagyar
82991Szerb főpaphunmagyar
82994Mihály fejedelem érczszobra és a színházhunmagyar
82995A kragujeváczi fegyvergyárhunmagyar
82996Nis török negyedébőlhunmagyar
82997Nisi várkapuhunmagyar
82998Előkelő montenegrói nőhunmagyar
82999Montenegrói őrszemhunmagyar
82992Egyetem Belgrádbanhunmagyar
82993Székesegyház Belgrádbanhunmagyar
83000Antivari erődjehunmagyar
83001Montenegrói martalóczhunmagyar
83002Czigány nő Sophia környékérőlhunmagyar
83003Bolgár férfihunmagyar
83004Bolgár nőhunmagyar
83005Bolgár leányhunmagyar
83006Rózsaszüret Bulgáriábanhunmagyar
83007Parasztasszonyok Sophia környékérőlhunmagyar
83008Bolgár parasztház belsejehunmagyar
83009Búzanyomtatás a bolgároknálhunmagyar
83010Sophiahunmagyar
83011Sophiai székesegyházhunmagyar
83012Fejedelmi kastély Sophiábanhunmagyar
83013Ruscsukhunmagyar
83014Várnahunmagyar
83015A Maricza-híd Filippopolbanhunmagyar
83016Tirnovahunmagyar
83017Bolgár pásztorhunmagyar
83018Sophia templomhunmagyar
83019Egy lap a Koránbólhunmagyar
83020Török asszony és leányahunmagyar
83021Háremhölgyhunmagyar
83022Előkelő hárem belsejehunmagyar
83023Török kávéházhunmagyar
83024Albánhunmagyar
83025Albán hadi tánczhunmagyar
83026A török képviselőház első ülésehunmagyar
83027Nizam-csapathunmagyar
83028Konstantinápoly, a perai temetőből tekintvehunmagyar
83029Konstantinápoly vidékehunmagyar
83030Szerail-diszteremhunmagyar
83031Utczai alakok Konstantinápolybanhunmagyar
83032Dolma-Bagcsehunmagyar
83033Csilandari, Athosi zárda udvarahunmagyar
83034Részlet Szalonikibőlhunmagyar
83035Skutarihunmagyar
83036Kandia kikötőjehunmagyar
83037Török asszony Káneábólhunmagyar
83038A mai Athén és az Akropolishunmagyar
83039A Parnassus völgykatlana Delphivelhunmagyar
83040Királyi palota Athénbenhunmagyar
83041A Parthenonhunmagyar
83042Görög kávéház Piraeusbanhunmagyar
83043Görögök nemzeti viseletbenhunmagyar
83044Görög nő szfakióta öltözetbenhunmagyar
83045Görög leány Korfubólhunmagyar
83046Az athéni akadémiahunmagyar
83047Piraeushunmagyar
83048Theseus templomahunmagyar
83049A korinthusi csatornahunmagyar
83050Patrashunmagyar
83051Larissahunmagyar
83052Korfuhunmagyar
83053Vásárosok Korfubanhunmagyar
83054Délorosz síksághunmagyar
83055Délorosz pusztasághunmagyar
83056Kercshunmagyar
83057Odessza kikötőjehunmagyar
83058Boulevard Odesszábanhunmagyar
83059Yalta (Krím félszigeten)hunmagyar
83060Kozák főhunmagyar
83061Alupka (Krím félsziget)hunmagyar
83062A czárné nyaralója Livádiábanhunmagyar
83063Medvevásár Beresowbanhunmagyar
83064Bölényekhunmagyar
83065Orosz paraszthunmagyar
83067Vallásos körmenet Szentpétervárotthunmagyar
83068Kozák tánczhunmagyar
83069Déloroszországi parasztnőhunmagyar
83070Lengyelekhunmagyar
83071Blagovjecsenszkij templom Moszkvábanhunmagyar
83072Orosz parasztházhunmagyar
83073Orosz parasztszobahunmagyar
83074Orosz pópahunmagyar
83075Asztali áldáshunmagyar
83077A szentpétervári akadémiahunmagyar
83076A molokáni felekezet istenitiszteletehunmagyar
83078Orosz női viselethunmagyar
83080Orosz troikahunmagyar
83079Orosz bojár nőhunmagyar
83081Halászok a Kaspi-tengerenhunmagyar
83082Postaállomás az orosz pusztaságonhunmagyar
83083A tőzsde-tér Szentpétervárotthunmagyar
83084A téli palota Szentpétervárotthunmagyar
83085Az Izsák-templom Szentpétervárotthunmagyar
83086Nagy Péter szobra Szentpétervárotthunmagyar
83087II. Katalin czárnő szobra Szentpétervárotthunmagyar
83088A Kreml Moszkvábanhunmagyar
83089Peterhofhunmagyar
83090A moszkvai nagy haranghunmagyar
83091Díszterem a Kremlbenhunmagyar
83092Troitzkij klastrom Moszkva melletthunmagyar
83093A varsói kir. palotahunmagyar
83094A nisni-novgorodi vásárhunmagyar
83095Részlet Kiewbőlhunmagyar
83096A kiewi lánczhidhunmagyar
83097A kiewi Lavra-zárda főhomlokzatahunmagyar
83098Helsingforshunmagyar
83099Finn népviselethunmagyar
83100Finn halászhunmagyar
83101Turkuhunmagyar
83102Lapplandihunmagyar
83103Lapp kunyhóhunmagyar
83104Szamojédekhunmagyar
83105Szamojéd kunyhó és szánka rénszarvas fogattalhunmagyar
83106Osztyák vadászokhunmagyar
83107Tatár férfihunmagyar
83108Öreg tatár nőhunmagyar
83109Tatár gyermekek lóhátonhunmagyar
83110Tatár postáshunmagyar
83111Kalmukokhunmagyar
83112Zsilip Skandináviábanhunmagyar
83113Norvég fjordokhunmagyar
83114A Moldefjordhunmagyar
83115Trollhatta vízesésehunmagyar
83116Norvég f'öldmiveshunmagyar
83117Norvég asszonyhunmagyar
83118Éjszaki sarkfényhunmagyar
83119Lappiandi vidékhunmagyar
83120Tájkép Izland szigetéről (Dyra fjord).hunmagyar
83121A nagy geyser Izland szigeténhunmagyar
83122Christiansborg palota Kopenhágábanhunmagyar
83123Christiansborg palota udvarahunmagyar
83124A Thorwaldsen-muzeumhunmagyar
83125Frederiksborgi várpalotahunmagyar
83126Kronborg várkastély Helsingörbenhunmagyar
83127Vacsora egy izlandi templombanhunmagyar
83129Utcza Rejkjavikbanhunmagyar
83128Halottszállításhunmagyar
83130Kiásott Vikinghajóhunmagyar
83131Skandináv fatemplomhunmagyar
83132A vásártér Stockholmbanhunmagyar
83133A stockholmi emelőgép személyszállításrahunmagyar
83134Az upszalai várhunmagyar
83135Az upszalai dómhunmagyar
83136Hegyi lappokhunmagyar
83137Lapp szánkó rénszarvassalhunmagyar
83138Sarkvidéki jégfjordhunmagyar
83139Isbjöven öböl Spitzbergánhunmagyar
83140Eszkimó csolnakhunmagyar
83141Éjféli nap Spitzbergánhunmagyar
83142Éjféli nap a Lofódi szigetekenhunmagyar
83143Nansen sarki öltözetbenhunmagyar
83144A jégbe szorult "Tegetthoff"hunmagyar
83145Wilczek grófhunmagyar
83146Payerhunmagyar
83147A Ferencz József földrőlhunmagyar
83148Fókára leső eszkimókhunmagyar
83151Izlandi népviselethunmagyar
64273A házi macska hátsó jobb lábahunmagyar
64274Az ólálkodó vadmacska csapájahunmagyar
64275Az iramodó vadmacska csapájahunmagyar
64276A vidrahunmagyar
64277A vidra koponyája és fogazatahunmagyar
64278Az ügető vidra csapájahunmagyar
64279Az iramodó vidra csapájahunmagyar
68092Az orosz-japán háborúbólhunmagyar
83152A Vaskapuhunmagyar
83153Milleniumi emlék Dévénynélhunmagyar
83154A Magurahunmagyar
83155A kis Kárpátokhunmagyar
83156Az Árva-folyó völgye Kralovánnálhunmagyar
83157A Zoborhegyhunmagyar
83158A Túrócz-folyó alsó völgye és a Fátrahunmagyar
83159A Gömör-Szepesi érczhegységhunmagyar
83160A Sziliczei barlanghunmagyar
83161A Sztraczenai völgy: Sziklakapuhunmagyar
83162A Magas-Tátra a Poprád völgyébőlhunmagyar
83163Magas-Tátra: Az Öt-tó vidékérőlhunmagyar
99767Régiséghunmagyar
99768Adomákhunmagyar
99769Adomákhunmagyar
99770Zsámbéki kávéház czégehunmagyar
99771Torlaszra magyar!hunmagyar
83164A Lomniczi-csúcshunmagyar
83165A Vereczkei-szoroshunmagyar
68143A Budapest - angyalföldi országos elmebeteg-intézetbőlhunmagyar
83166A Pietrosz és Hoverla havasokhunmagyar
83167A Máramarosi havasokbólhunmagyar
83168A Pop-Ivánhunmagyar
83169A Sátor-hegyhunmagyar
83170A Czibleshunmagyar
83171A Kelemenhavashunmagyar
83172A Gyímesi szoroshunmagyar
83173Az Ojtozi szoroshunmagyar
83174A Parajdi sóhegyhunmagyar
83175Az erdélyi Kárpátokhunmagyar
83176A Királykőhunmagyar
83177A Fogarasi-havasokhunmagyar
83178A Vulkán-hegységhunmagyar
83179A Detonátahunmagyar
83180A Kis-Szamos völgye és a Gyalui havasokhunmagyar
83181Nyírségi tájhunmagyar
83182A Mátra-hegységhunmagyar
83183Alduna: Kazán-szoroshunmagyar
83184A Szárkó (Czárku)hunmagyar
83185A Vág völgye Nyitránálhunmagyar
83186A Duna folyása Dévénytől Orsováighunmagyar
83187A Duna folyó szélessége és esésehunmagyar
83188A Duna Visegrádnálhunmagyar
68188A Képzőművészeti Társulat téli kiállításábólhunmagyar
68187A Képzőművészeti Társulat téli kiállításábólhunmagyar
83189A Dráva torkolatahunmagyar
83190A Duna Grébennélhunmagyar
83191A Tisza forrásahunmagyar
83192A Tisza szabályozás előtt és mosthunmagyar
83193A Tisza völgye Máramarosbanhunmagyar
83194A Fehér-Tiszának a Fekete-Tiszába ömlésehunmagyar
83195Az ecsedi láphunmagyar
83196A Tisza Máramarosban, Lonka és Trebusa közthunmagyar
83197A Tisza kiöntésehunmagyar
83198A Tisza torkolatahunmagyar
83199A hőmérséklet évi menete hazánkbanhunmagyar
83200Légnyomás és uralkodó szél Eurázia fölött janárbanhunmagyar
83201Légnyomás és uralkodó szél Eurázia fölött júliusbanhunmagyar
83202Légáramlatok a Föld fölszinénhunmagyar
83203Alföldi nádas és füzeshunmagyar
83204Alföldi rónasághunmagyar
61013Az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus szolgáltatásaihunmagyar
83205Hegyi flóra a Kárpátokbanhunmagyar
83206Mocsári képződmény az Alföldönhunmagyar
83207Homokpusztahunmagyar
83208Alföldi tölgyeshunmagyar
83209Törpe fenyőhunmagyar
83210Nyárfa erdőhunmagyar
83211Kender termeléshunmagyar
83212A Magyaróvári vár (gazdasági akadémia)hunmagyar
83213Delelőnhunmagyar
83214Szelíd- és vadludak a Falurétenhunmagyar
83215Vadkecske és zergehunmagyar
83216Hódhunmagyar
83217Szürke daruhunmagyar
83218Magyar földi-kutyóhunmagyar
83219Barna vagy barát-keselyűhunmagyar
83220Pannóniai gyíkhunmagyar
83221Éneklő vagy manna-kabócahunmagyar
83222Vetési varjúhunmagyar
83223Erdei szalonkahunmagyar
83224Fenyves rigóhunmagyar
83225Nagy póling (Gojzer)hunmagyar
83226Pettyes seregélyhunmagyar
83227Szénczinkehunmagyar
83228Nyuszthunmagyar
83229Vadmacskahunmagyar
83230Vaddisznóhunmagyar
83231Pelékhunmagyar
83232Szajkó (Mátyás)hunmagyar
83233Jégmadárhunmagyar
83234Aranyfoltos szalamandrahunmagyar
83235Szirti sashunmagyar
83236A függő czinke és fészkehunmagyar
83237Bölömbikahunmagyar
83238Tarajos gőtehunmagyar
83241Délmagyarországi szárnyastelephunmagyar
83239Búbos vöcsökhunmagyar
83240Barna réti héjahunmagyar
83242Sugár kardos v. gárdahunmagyar
83243Mezei poczokhunmagyar
83244Ürgékhunmagyar
83245Aranyos sármányhunmagyar
83246Füsti fecskehunmagyar
83248Ezüst, arany, kolchiszi fáczánhunmagyar
83247Nagy és reznek túzok az Alföldönhunmagyar
83249Halászgörényhunmagyar
83250Alföldi csikóshunmagyar
83251Kun-ház (Török-Szent-Miklós)hunmagyar
83252Magyar parasztház belseje (Sárrét, Békés M.)hunmagyar
83253Szász ház (N.-Küküllő M.)hunmagyar
83254Ágasfás, üstökös, sövényfalú ház (Kőröshegy, Somogym.)hunmagyar
83256Paraszt udvar (M.-Valkó, Kolozsmegye)hunmagyar
83257Rutén faházhunmagyar
83258Tót faházak (Árvamegye)hunmagyar
83255Oláh parasztház (Oláh-Gyerő-Monostor, Kolozsm.)hunmagyar
83259Német faházak (Handtova, Nyitramegye)hunmagyar
83260Paraszt ember subában (Borsodmegye)hunmagyar
83261Magyar leány (Szirák, Borsodmegye)hunmagyar
83262Lakodalom. Nászajándékok (Kalotaszeg, Kolozs m.)hunmagyar
83263Szolnoki vásárhunmagyar
83264Csikós és juhász (Hortobágy)hunmagyar
83265Pusztai cserény (Bugacz, Kecskemét)hunmagyar
83266Kontyos kunyhó (Túrkeve: Ecseg-Pusztán)hunmagyar
83267Karámhunmagyar
83268Nyomtatás (Csicsó, Komárommegye)hunmagyar
83269Magyar öreg ember (Szt. Gál. Veszprémmegye)hunmagyar
83270Pártás leányok (Váralja, Tolnamegye)hunmagyar
83271Csíki székely férfiviselethunmagyar
83272Magyar pártás lány (Toroczkó)hunmagyar
83273Pártás lány nyári ruhában (Zentelkéről, Kolozsmegye.)hunmagyar
83274Sváb kervájos vezetőpár (Német-Jécsa, Torontálm.)hunmagyar
83275Szász jegyespár N.-Szeben vidékérőlhunmagyar
83276Tótok Margonyán (Sárosmegye)hunmagyar
83277Rutén férfihunmagyar
15319Ivókúthunmagyar
15320Íriszhunmagyar
15321Életképek...Szőnyegszövés...hunmagyar
83278Szerb lakodalmasokhunmagyar
83279Sokacz leányokhunmagyar
83280Horváth parasztleány (Zágráb környékéről)hunmagyar
83281Bolgár leány (Vinga, Temesmegye)hunmagyar
83282Oláh leányhunmagyar
83283Rekiczeli oláhok (Kolozsmegye)hunmagyar
83284Czigánycsoport (Boglár, Somogymegye)hunmagyar
83285Rutén és zsidó muzsikusokhunmagyar
83286Árpád vezér fejedelemmé választatikhunmagyar
83287A magyar birodalom czímerehunmagyar
83288A koronázási jelvényekhunmagyar
83289Kossuth Lajos (1848-ban)hunmagyar
83292Rómaikori aranybányatelepek (Erdélyben)hunmagyar
83290Deák Ferencz (1807-ben)hunmagyar
83291A magyar szent koronahunmagyar
83293Az aninai vasgyártelephunmagyar
83294A M. Kir. Államvasutak Keleti pályaudvara Budapestenhunmagyar
83295Dohányszárításhunmagyar
83296A Hermándi papírgyár-telep (Hermanecz)hunmagyar
83297A Budapesti Tud. Egyetem központi épületehunmagyar
83298A Budapesti katonai akadémia (Ludoviceum)hunmagyar
83299A Magyar Nemzeti Múzeum, Arany János szobrávalhunmagyar
83300A Felsőmagyarországi múzeum Kassánhunmagyar
83301A Képzőművészeti Társulat műcsarnoka Budapestenhunmagyar
83302A Szt. János-kórház (Budapesten)hunmagyar
83303Dévényhunmagyar
83304Pozsony a Duna felőlhunmagyar
83305Pozsony: Mária Terézia szobrahunmagyar
83306Győrhunmagyar
83307Nagyszombat: Főtér a Városház tornyávalhunmagyar
83308Esztergom a Duna felőlhunmagyar
83309Visegrád: Salamon tornyahunmagyar
83310Váczhunmagyar
83311A fóthi templomhunmagyar
83312Budapest látóképe a Lánczhíddalhunmagyar
83313A Váczi-körút a Szt. István-Bazilikávalhunmagyar
83314A Budai Kir. Palota Dunára néző főhomlokzatának kupolás középrészehunmagyar
83315A Magy. Kir. Operaházhunmagyar
83316Az Iparművészeti Múzeumhunmagyar
83317Zrínyi Miklós szobrahunmagyar
83318Bethlen Gábor szobrahunmagyar
83319Az Osztrák-Magyar Bank budapesti palotájahunmagyar
83320Az Erzsébet-királyné szanatórium (A Budakeszi úton)hunmagyar
83321Az Andrássy-út torkolatahunmagyar
83322A Budai Halász-bástya a Mátyás-templommalhunmagyar
83323A Szabadságtérhunmagyar
83324Részlet a Budapesti Nagykörútbólhunmagyar
83325Az Igazságügyi palotahunmagyar
83326Az Országházhunmagyar
83327A Ferencz József-hídhunmagyar
83328Budapest: Erzsébet-hídhunmagyar
83329A Margitszigeti fürdőházhunmagyar
69416Böhm Pál festményeibőlhunmagyar
83330Triga az Igazságügyi palota homlokánhunmagyar
69417Böhm Pál festményeibőlhunmagyar
83331Hajóvontatáshunmagyar
83332A Palicsi-tóhunmagyar
83333Jászeső (Forgószél)hunmagyar
83334Tölgyes a Duna-Tisza közénhunmagyar
83335A Szeri puszta (Pusztaszer)hunmagyar
83336Nagy-kőröshunmagyar
83337Kecskeméti piacztérhunmagyar
83338Jászberény főterehunmagyar
83339Czegléd: Árpád-térhunmagyar
83343A szegedi Városházhunmagyar
83344Szegedhunmagyar
83340Kecskeméthunmagyar
83341Katona József szobra Kecskemétenhunmagyar
83342Félegyháza: Kossuth-utczahunmagyar
83345Dugonics szobra Szegedenhunmagyar
83346Petőfi szülőháza Kiskőrösönhunmagyar
83347Szabadkahunmagyar
83348Bácsvár romjaihunmagyar
83349Alföldi szélmalomhunmagyar
83350A Balaton Badacsonynálhunmagyar
83351Részlet a Bakonybólhunmagyar
83352Balaton bazaltkúpokhunmagyar
83353Székesfehérvár: Kir. Törvényházhunmagyar
83354Csobáncz, Zalamegyébenhunmagyar
83355Szegzárdhunmagyar
83356Dunaföldvárhunmagyar
83357Pécshunmagyar
83358Pécsi székesegyházhunmagyar
83360Éneklőmadarak telepe a Dráva-szögbenhunmagyar
83361A Keszthelyi kastélyhunmagyar
83359Nagykanizsa főterehunmagyar
83362A Csáktornyai Zrínyi-várhunmagyar
83363Veszprémhunmagyar
83364A Tatai vár hídjahunmagyar
83365Tatahunmagyar
83366A Pannonhalmi apátsághunmagyar
83367Tihanyhunmagyar
83369A Balaton partjahunmagyar
83368Balaton-füredhunmagyar
83372Borostyánkő (Vasmegye)hunmagyar
83370Turalások a Balaton jegénhunmagyar
83371A Tihanyi félszigethunmagyar
83373Sopron: utczarészlet a Várostornyávalhunmagyar
83374A Fertő-tóhunmagyar
83375Fraknó-várahunmagyar
83376Sopronhunmagyar
83377Kőszeghunmagyar
83378Szalonak-várahunmagyar
83379Szombathelyhunmagyar
83380A Jáki benczés-templomhunmagyar
83381Németújvár romjaihunmagyar
83382Trencsén város, a várralhunmagyar
83383Juhászok a Kárpátokbanhunmagyar
83387Beczkó-várahunmagyar
83384A Vrátna-völgyhunmagyar
83385A Szúlyói-völgyhunmagyar
83386Illavahunmagyar
83388Handlova piaczahunmagyar
83389Nyitra városhunmagyar
83390Sárvár, Búcsújáróhelyhunmagyar
83391A Blatniczai völgyhunmagyar
83392Bejárat a Gagyeri völgybehunmagyar
83393Körmöczbánya környékehunmagyar
83394A Körmöczbányai nagytemplomhunmagyar
83395Zsarnóczahunmagyar
83396A Garamszentbenedeki apátsági templomhunmagyar
83397Szkiczóhunmagyar
83398Szondy emlékkápolnája Drégely-Palánkonhunmagyar
83399Csábrág-vár romjaihunmagyar
83400Selmeczbányahunmagyar
83401A Karancs-hegység Salgótarjánnálhunmagyar
83402Balassagyarmathunmagyar
83403Gácshunmagyar
83406Zólyom-Lipcse várahunmagyar
83404Zólyom városhunmagyar
83405Besztercebánya főterehunmagyar
83407A Véglesi várkastélyhunmagyar
83408Parád-Fürdőhunmagyar
83409Eger: A székesegyházhunmagyar
83410Eger: A Liczeumhunmagyar
83412Miskolczhunmagyar
83411A Csörsz-árokhunmagyar
83413A Szinva-patak völgye Diósgyőrnélhunmagyar
83414Szepes-várahunmagyar
83416A Lőcsei főtemplom és Városházhunmagyar
83417A Thúrzó-ház és a Honvédemlék Lőcsénhunmagyar
83415A Branyiszkó-hegységhunmagyar
83418A Csütörtökhelyi Zápolya-kápolnahunmagyar
83419Tátra-Lomniczhunmagyar
83420Dunajeczhunmagyar
83421A Szepesbélai cseppkőbarlanghunmagyar
83422A Magas Tátra Poprád felőlhunmagyar
83423Tengerszem a Kárpátokbanhunmagyar
83424Részlet a Tarpatak völgyébőlhunmagyar
83425A Felkai-tó és a Virágoskerthunmagyar
83426A tornai mészkőhegyekhunmagyar
69572Böhm Pál műveinek kiállításábólhunmagyar
69573Vágó Pál mennyezeti festményei a jászapáti templombanhunmagyar
83427Az Aggteleki barlang bejáratahunmagyar
83428Aggteleki barlang: Salamon tornyahunmagyar
83430Dobsinai jégbarlang: a vízeséshunmagyar
83429Rozsnyó főterehunmagyar
83431Dobsinai jégbarlang: a jégoszlopokhunmagyar
83432A Baráthegy, Lipót-Rózsahegy és Liszkófalva közthunmagyar
83433Magas Tátra: A Csorbai-tóhunmagyar
83434Likava várahunmagyar
69575A jászapáti templom belsejehunmagyar
83435Koritnicza-fürdőhunmagyar
83436Árva várahunmagyar
83437A Rozgonyi csatatérhunmagyar
83438A Szádelői völgyhunmagyar
83439A Ránki gejzírhunmagyar
83440A Tornai vár romjaihunmagyar
69576Átkelési gyakorlatok hadihidon Solt és Dunaföldvár közötthunmagyar
69577Átkelési gyakorlatok hadihidon Solt és Dunaföldvár közötthunmagyar
69788Átkelési gyakorlatok hadihidon Solt és Dunaföldvár közötthunmagyar
83444Eperjes: A Megyeházhunmagyar
83441A kassai székesegyházhunmagyar
83442A Kassa: A Forgách-utcza bejáratahunmagyar
83443Eperjeshunmagyar
83445A Bártfai főtemplomhunmagyar
83446Gróf Andrássy Gyula mauzoleuma Tőketerebesenhunmagyar
83447Kazinczy Ferencz emléképülete Széphalmonhunmagyar
83448II. Rákóczy Ferencz szülőháza Borsibanhunmagyar
83449A Sárospataki várkastélyhunmagyar
83450A Bodrog beömlése a Tiszába Tokajnálhunmagyar
83451A Szerencsi Rákóczi-templomhunmagyar
83452A Drugeth-vár Ungváronhunmagyar
83453Munkács várahunmagyar
83454A régi Rákóczi-kastély Munkácsonhunmagyar
83457A Huszti gör.kath.templomhunmagyar
83458A Beszkídi határoszlophunmagyar
83455A Vereczkei régi fatemplom és újtemplomhunmagyar
83456A Máramarosi havasokbólhunmagyar
83459Szolnokhunmagyar
83460Debreczen: Piacz-utczahunmagyar
83461Vásár Debreczenbenhunmagyar
83462Hortobágyi tanyahunmagyar
83463A Geszti kastélyhunmagyar
83464A Fehér-Kőrös töltései Békésmegyébenhunmagyar
83465Békés-Csaba főterehunmagyar
83466Arad: A városházhunmagyar
83467Az Aradi Vértanúk emlékehunmagyar
83468Emlékoszlop az Aradi Vértanúk vesztőhelyénhunmagyar
83469Világos-vár romjaihunmagyar
83470Az Öthalom Glogovácználhunmagyar
83471Paulisi lösz-szakadékhunmagyar
83472Szatmár-németi főterehunmagyar
83473Az Erdődi várkastélyhunmagyar
83474A régi Erdődi vár romjaihunmagyar
83475A Bihar-hegységhunmagyar
83476A Szent László-tér Nagy-Váradonhunmagyar
83477A Nagyváradi Róm. kath. püspöki palota és székesegyházhunmagyar
83478A Sebes-Kőrös, Kőrös- Nagyrévnélhunmagyar
83479Részlet a Rézhegységből, a Feketeerdő körülhunmagyar
83480A Sebes-Körös völgyehunmagyar
83481Sebesvár a Vlegyászávalhunmagyar
83482Részlet a Jád-völgybőlhunmagyar
83483A Bratkuczai vízeséshunmagyar
83484A Nagy-Várad melletti Püspök-fürdőhunmagyar
83485A Nagy-Várad melletti Félix-fürdőhunmagyar
83486A Belényesi Pontos-kőhunmagyar
83487A Meziádi barlanghunmagyar
83488Biharfüred vidékérőlhunmagyar
83489A Vaskoh-Szohodoli üreghunmagyar
83490Vaskohhunmagyar
83491Rézbánya vidékérőlhunmagyar
83492A Segyestyeli barlang vidékérőlhunmagyar
83493Kilátás a hármas Bihar-csúcsrólhunmagyar
83494A Béga-part Temesvárnálhunmagyar
83495Pancsova a Temes felőlhunmagyar
83496Nagy-Becskerek: A Ferencz József-tér a Megyeházávalhunmagyar
83497Temesvár: A Hunyadi-várhunmagyar
83498Temesvár-Józsefvárosi zárdahunmagyar
83502Herkules-fürdőhunmagyar
83503Ó-Orsovahunmagyar
83499A Délmagyarországi tört. múzeumhunmagyar
83500Temesvár: Jenő főherczeg-térhunmagyar
83501A Cserna völgye Orsovánálhunmagyar
83504Alduna: Kazán-szoroshunmagyar
83505Marillavölgyhunmagyar
83506Lugos: Temesparthunmagyar
83507A Zsitva völgye Anina és Oravicza közt [helyesen: Zsitin]hunmagyar
83508Az Aninai hegyszorulathunmagyar
83510A Vöröstoronyi szoroshunmagyar
83511A Retyezáthunmagyar
83509A Bucsecshunmagyar
83512Kolozsvár: Wesselényi-utczahunmagyar
83513Kolozsvárhunmagyar
83514Mátyás szülőháza Kolozsvárotthunmagyar
83515Mezőség: Kolozsi sósfürdőhunmagyar
83516Szilágy-Somlyóhunmagyar
83517A Radnai havasokhunmagyar
83518A Tordai hasadékhunmagyar
83519A Leánykakő Tordánálhunmagyar
83520A Tordai hasadékhunmagyar
83521A Székelykőhunmagyar
83522Aranymosó czigányok az Aranyos völgyébenhunmagyar
83523Nagy-enyed: A bethlen-kollégiumhunmagyar
83524Abrudbánya piaczahunmagyar
83525A Vulkánhunmagyar
83526Vajda-Hunyad várahunmagyar
83527Retyezát: Tengerszem (Zseminye)hunmagyar
83528A Gyalári Vashegyhunmagyar
83529Petrozsény a Páreng-hegységgelhunmagyar
83530A Fehéregyházi síkhunmagyar
83531Kőhalom-várahunmagyar
83532Nagy-Szebenhunmagyar
83533Talmács-várahunmagyar
83534Fogarashunmagyar
83535A Podragu-Tengerszemhunmagyar
83536Törcsvárhunmagyar
83537A Propaszta-hasadékhunmagyar
83538Brassó: A Városházahunmagyar
83539Brassóhunmagyar
83540Rozsnyó-várahunmagyar
83541A Tömösi-szoroshunmagyar
83542Borszék-fürdőhunmagyar
83543A Gyilkos-tóhunmagyar
83544Csík-Szereda és a Somlyó-hegyhunmagyar
83545Tusnád-fürdőhunmagyar
83546A Szent Anna-tóhunmagyar
83547A Torjai büdös-barlanghunmagyar
83548Kézdi-Vásárhely piaczahunmagyar
83549Előpatak-fürdőhunmagyar
83550Sepsi-Szentgyörgyhunmagyar
83551Székely-Udvarhelyhunmagyar
83552A Homoród-Almási barlanghunmagyar
83553A Görgény völgyehunmagyar
83554Maros-Vásárhely főterehunmagyar
83555Görgény-Szentimrehunmagyar
83556Galambbúgos székely ház és kapuhunmagyar
83557Szerémségi parasztházhunmagyar
83558A Zimonyi Milleniumi emlékhunmagyar
83559Pétervárad a Duna felőlhunmagyar
83560A Krušedoli kolostorhunmagyar
83561Eszék: A vár felé vezető úthunmagyar
83562A Diakovári székesegyházhunmagyar
83563Pozsega városhunmagyar
83564Kőrös (Križevci)hunmagyar
83565Varasd-várahunmagyar
83566Trakostyán-várahunmagyar
97092Királyutczai levél Helfy Ignácz szerkesztőhözhunmagyar
83567Zágráb: A Magy. Kir. államvasutak pályaházahunmagyar
83568A Zágrábi Székesegyházhunmagyar
83569Zágráb: Ferencz József-térhunmagyar
83570Zágrábvidéki legényekhunmagyar
83571Ogulinvidéki népviseletekhunmagyar
83572Zágráb: Jelačić szobrahunmagyar
83573Zrín-vár romjaihunmagyar
83574A Plitvicai tavak és zuhatagokhunmagyar
83575A Slunjčica vízesésehunmagyar
83576Cetin-vár romjaihunmagyar
83577Karsztvidékhunmagyar
83578A Frangepán-vár Ogulinbanhunmagyar
83579A Dobra-folyó föld alá bújásahunmagyar
83580Modrus-vár romjaihunmagyar
83581Mátyás korabeli gyóntatószék a Novii Szentháromság-templombanhunmagyar
83582Bribirhunmagyar
83583Cirkvenicahunmagyar
83584Portoréhunmagyar
83585A tenger a Bóra kitörésekorhunmagyar
83586Tinhalászok őrszemehunmagyar
83587Tersattohunmagyar
83588Fiumehunmagyar
83589Fiume: Óvárosi sikátorhunmagyar
83590Fiume: Piazza Müller, a Várostornyávalhunmagyar
83591Fiume: Részlet az Óvárosbólhunmagyar
83592Fiume: Riva Szapáryhunmagyar
83593Fiumehunmagyar
83594Fiume: Kikötői részlethunmagyar
83595Magyarországhunmagyar
83599Zágrábvidéki népviseletekhunmagyar
83600Buccari, Buccari-i öbölhunmagyar
83596Magas Tátra: Az Öt-tó vidékérőlhunmagyar
83597A levegőnek napi ingadozása Magyarországonhunmagyar
83598Népies mintagazdasághunmagyar
97096High lifehunmagyar
97097Laczi - Gyurihunmagyar
97316Wiener Abendpost és Staatsanzeigerhunmagyar
97099Fiakerek közthunmagyar
97100Diplomaták közthunmagyar
61014Az 5 valláshunmagyar
61015Az afrikai nyelvekhunmagyar
61016Állati és emberi kommunikációhunmagyar
61017Az aranymetszéshunmagyar
61018Braille-íráshunmagyar
61019A csillagászat történelmehunmagyar
61020Édesipari termékekhunmagyar
61021Egyiptom kincseihunmagyar
61022A görög istenek családfájahunmagyar
61025A görög történelem kezdeteihunmagyar
61023Görög mindennapok, művészetek, tudományokhunmagyar
61024Görög-perzsa háborúkhunmagyar
61026Informatika történetehunmagyar
61027A írás megjelenésehunmagyar
61028Japán, Kína és Korea történelmehunmagyar
61029Könyvtártípusokhunmagyar
61030A középkori Európa világahunmagyar
61031Magyarország nevezetességei, büszkeségei, magyar találmányokhunmagyar
61032Majákhunmagyar
97180High lifehunmagyar
97181Adonishunmagyar
61033Népességföldrajzhunmagyar
97182A bazárbólhunmagyar
97328Uj Czigány-országhunmagyar
97183A porosz konzul erkélye alatthunmagyar
61034Ókor és jelenhunmagyar
61035Az okos eszközök megjelenése mindennapi életünkbenhunmagyar
61036Ősi írásunkhunmagyar
61037Picassohunmagyar
61038A pszichológiai fejlődéshunmagyar
61039A reformációhunmagyar
61040A római császárkorhunmagyar
61041A számítástechnika fejlődésehunmagyar
61042Rövid zenetörténethunmagyar
61043Rövid zenetörténethunmagyar
61044Hatékony könyvtári gazdálkodáshunmagyar
61045Digitalizáló eszközökhunmagyar
61046Könyvtár és a bloghunmagyar
61047Könyvtárismerethunmagyar
61048Web harveszteléshunmagyar
61049Könyvtári munkafolyamatokhunmagyar
61050A Magyar Elektronikus Könyvtár Szolgáltatásaihunmagyar
61051Képek [Metaadatok]hunmagyar
61052Százéves a Nyugathunmagyar
70357Képek a Margit-szigetrőlhunmagyar
70358Képek a Margit-szigetrőlhunmagyar
70359Képek a Margit-szigetrőlhunmagyar
70360Az angol flotta legénységének fiumei regatta-versenyérőlhunmagyar
70361Az angol flotta legénységének fiumei regatta-versenyérőlhunmagyar
70362Az angol flotta legénységének fiumei regatta-versenyérőlhunmagyar
70363Az angol flotta legénységének fiumei regatta-versenyérőlhunmagyar
70364Az angol flotta legénységének fiumei regatta-versenyérőlhunmagyar
70365Horvát-szlavonországi magyar iskolákhunmagyar
70366Horvát-szlavonországi magyar iskolákhunmagyar
70367Horvát-szlavonországi magyar iskolákhunmagyar
70368Horvát-szlavonországi magyar iskolákhunmagyar
70369Horvát-szlavonországi magyar iskolákhunmagyar
70370A dunaparti piaczrólhunmagyar
70371A dunaparti piaczrólhunmagyar
70372Egy év munkájának a gyümölcsehunmagyar
70373Egy év munkájának a gyümölcsehunmagyar
61063II. József, a kalapos királyhunmagyar
61060A hiénahunmagyar
61081Reneszánszhunmagyar
71055Csoportok a Mátyás-templom előtt, a koronázási jubileumi misekorhunmagyar
71056Csoportok a Mátyás-templom előtt, a koronázási jubileumi misekorhunmagyar
71057A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71058A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71059A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71060A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71061A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71062A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71063A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
71064A Mezőgazdasági Muzeumbólhunmagyar
72116Az augusztus 8-iki orkán pusztítása az Újszegedi kender-gyárbanhunmagyar
71270Pannonhalmahunmagyar
71325Képek a sztraczenai völgybőlhunmagyar
99765A jég hátánhunmagyar
99766A veremhunmagyar
99772Kelet ura és az ő hű szolgáihunmagyar
99773A fővárosi közigazgatási bizottság hősi öngyilkosságahunmagyar
99774Kóstoló az "Abrincs" naptárbólhunmagyar
99775Kóstoló az "Abrincs" naptárbólhunmagyar
99776Aust.-Hungariahunmagyar
99777A lujzitánok harczahunmagyar
99778Bodenstedt Budapestenhunmagyar
99779Divathunmagyar
99780"Abrincs!"hunmagyar
99781Európai színpadhunmagyar
99978Soldo-Podmanixo-Racosiashunmagyar
99786Béke!hunmagyar
99782Vagyok olyan legény mint te,hunmagyar
99783Nagyon erősen találtam meghúzni a drótothunmagyar
99784Kiegyezés, árvíz, muszka, háborúhunmagyar
99785Régiséghunmagyar
99787Achilles bujahunmagyar
99979Mokány Berczihunmagyar
99788Alapos aggodalomhunmagyar
99789Várakozáshunmagyar
99790A szép szőke Dunárólhunmagyar
99791Julius Caesarhunmagyar
99980A hanyatló és a kelő csillaghunmagyar
99792Új adóhunmagyar
99793Régiséghunmagyar
99794Diplomácziai iskolahunmagyar
99795Baden-badenbőlhunmagyar
99796Tetemre híváshunmagyar
99797A végrehajtás iskolájábólhunmagyar
99798Érzékeny becsülethunmagyar
99799Régiséghunmagyar
99800Farsangi képhunmagyar
99801Országgyűlési tudósításhunmagyar
99802Az új czéghunmagyar
99803Budapesti házakhunmagyar
99804Suttyomberky Dáriushunmagyar
99805Régiséghunmagyar
99806A Bosporus mellőlhunmagyar
99981Keserves választáshunmagyar
99807A béke börzéjehunmagyar
99808Hit és nyereményhunmagyar
99809Congressushunmagyar
99810A B. J. menazseriájahunmagyar
99811A puskahunmagyar
99812Divathunmagyar
99813Leoninahunmagyar
99814Az Atyuskahunmagyar
99815Berlini zene-évadhunmagyar
99816Congressusi képhunmagyar
99817Előfizetési felhívás!hunmagyar
99818B-fieldhunmagyar
99819Nagy jóakaród vagyok én te néked, emberséges turkus!hunmagyar
99820A "Kaczentisli"hunmagyar
99821Phonograpianahunmagyar
99822Mokány Berczihunmagyar
99823Az állatországból I.hunmagyar
99824Az állatországból II.hunmagyar
99825A becsületes megtalálóhunmagyar
99826Utczánhunmagyar
99827Híres férfiak kiadatlan műveihunmagyar
99828Híres férfiak kiadatlan műveihunmagyar
99829Híres férfiak kiadatlan műveihunmagyar
99830Felfordult világhunmagyar
99831Fuzionális esküvőhunmagyar
99982A bothunmagyar
99832Új kálváriahunmagyar
99833Családi boldogsághunmagyar
99834Húsvéti képhunmagyar
99835Az új fúzió illusztrácziójahunmagyar
99836A gyakorló-térenhunmagyar
99837Az új bálványhunmagyar
99838Az agyaglábú óriáshunmagyar
99839Megzavart lakozáshunmagyar
99840Divathunmagyar
99841Vadászatonhunmagyar
99842Nevezetes históriahunmagyar
99843Heraldicahunmagyar
99844A kirabolt házábanhunmagyar
99845Osztrák-magyar circushunmagyar
99846Az a két nőhunmagyar
99847Képtárlathunmagyar
99848Régiséghunmagyar
99849A két kapuhunmagyar
99850Magyarjaink Párisbanhunmagyar
99851Magyarjaink Párisbanhunmagyar
99852Útmutató táblákhunmagyar
99853Az európai állatkertbőlhunmagyar
99854Vidéki trombitahunmagyar
99855A debreczeni sírkertbenhunmagyar
99856Európai állatkerthunmagyar
99857Egyesült támadáshunmagyar
99858Régiségekhunmagyar
99859Régiségekhunmagyar
99860Távíró a szerelem szolgálatábanhunmagyar
99861Berlinbőlhunmagyar
99863Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
99864Ivad-képhunmagyar
99865Új hadi-éremhunmagyar
99983Párisi köztárlathunmagyar
99866Theatraliahunmagyar
99867A delegáczióbólhunmagyar
99868A két molnárhunmagyar
99869Mokány Berczihunmagyar
99984A függöny titkaihunmagyar
99870A múzeumbanhunmagyar
99871Második csengetéskorhunmagyar
99872A berlini Hasenhaidénhunmagyar
99985Az Istóczy új-zsidóországahunmagyar
99873Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
99874Berlinbőlhunmagyar
99875A szemérmetes kozákhunmagyar
99876Illustrált német távirathunmagyar
99877A kártya-játékhunmagyar
99878Délelőtt béke-angyalhunmagyar
99879Berlini vadászathunmagyar
99986Vidéki trombitahunmagyar
99987Mokány Berczihunmagyar
99880Az új Parishunmagyar
99881Divathunmagyar
99882Műtárlathunmagyar
99883Híres férfiak kiadatlan műveihunmagyar
99884Régiséghunmagyar
99887Régiséghunmagyar
99885Mort-vivehunmagyar
99886A torhunmagyar
99988Az európai szépek világtárlati albumábahunmagyar
99901Debreczenbőlhunmagyar
99902A lovardábólhunmagyar
99903Színművészethunmagyar
99888Az okkupáczióhozhunmagyar
99889Az egyetem mellőlhunmagyar
99890Az akadémia előlhunmagyar
99989A fürdőkönhunmagyar
99891A dombszögi lelethunmagyar
99892Scylla és Charybdishunmagyar
99893Hölgy-szépirodalomhunmagyar
99894Párisbólhunmagyar
99895Az új tarantula-pókhunmagyar
99896A harcz előtthunmagyar
99897Ebbül is-abbul ishunmagyar
99990Mehemed Ali Budapestenhunmagyar
99898A vasútnálhunmagyar
99899Az ájtatos képzőművészet körébőlhunmagyar
99900Régiséghunmagyar
99904Nehéz kérdéshunmagyar
99905A mostani férfiakhunmagyar
99906Régiséghunmagyar
99907Kánikulai álomhunmagyar
99908Maglájbólhunmagyar
99909Explózióhunmagyar
99910Nyelvészethunmagyar
99911Rhinoplasztikahunmagyar
99912Az okkupáczió kultúrájahunmagyar
61000Magyar koronázási jelképekhunmagyar
61086Az 1848/49-es forradalom és szabadságharchunmagyar
61087Absztrakt festészethunmagyar
61088Az alaptápanyagok és az energiaszükséglethunmagyar
61089Békés forradalomhunmagyar
61090Borrégiók, borvidékekhunmagyar
99913Megfordított régi mondáshunmagyar
99914Szarajevó alólhunmagyar
99916Novibazári népdalhunmagyar
99915Berlinbőlhunmagyar
99917Bosniábólhunmagyar
99918Vasútonhunmagyar
99919Régiséghunmagyar
99920A telegastrografhunmagyar
99921Assentáláskorhunmagyar
99922A Szarajevói hivatalos laphunmagyar
99923Sírkövi felirathunmagyar
99925Vidéki trombitahunmagyar
99924Divathunmagyar
99926Régiséghunmagyar
99927Párisi köztárlat itthonhunmagyar
99991Megtorlás I.hunmagyar
99928Helyreigazításhunmagyar
99929A csatatérenhunmagyar
99992Vígan menthunmagyar
99930Dunan apó és fia a Lajdinándhunmagyar
99931Masérozás közbenhunmagyar
99993Négy halotthunmagyar
99932Sigh Lifehunmagyar
99933Sigh Lifehunmagyar
99934A kis Lajdinánd és az ő papájahunmagyar
99935A "mozgoncz"hunmagyar
99994Mokány Berczihunmagyar
99936Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
99937Vizsga előtthunmagyar
99995Ki kormányoz Magyarországon?hunmagyar
99996A négy hajadonhunmagyar
99938Régiségekhunmagyar
99939A jó mostohahunmagyar
99940Az országgyűlés megnyitásahunmagyar
99997A harcztérrőlhunmagyar
99941Reggelhunmagyar
99942Az osztrák-magyar természetrajzbólhunmagyar
99943A műtárlatbólhunmagyar
99956Ha a múlt hét eseményehunmagyar
99944Sporthunmagyar
99945A kút rejtelmeihunmagyar
99998A Rákosonhunmagyar
99946Demokrácziahunmagyar
99947Az új Herkuleshunmagyar
99948A Strapa üdvösségehunmagyar
99949Mac-Mahonnalhunmagyar
99950Udvari estélyenhunmagyar
99951Régiséghunmagyar
99952Társas üzlethunmagyar
99953A japáni herczeg Budapestenhunmagyar
99954Európai léghajózáshunmagyar
99999Mokány Berczihunmagyar
99955Viribus Vnitishunmagyar
99957Török vérengzéshunmagyar
99958Műtárlathunmagyar
99959Régiséghunmagyar
99960A gonosz Alihunmagyar
99961A két orrhunmagyar
61091Budapest világvárossá fejlődésehunmagyar
100001A hős magyar delegátusokhunmagyar
99964Mégis csak bunda a bunda!hunmagyar
99965A kapós legényekhunmagyar
99966Jó tanácshunmagyar
100002Vidéki trombitahunmagyar
61092Egyiptomi íráshunmagyar
99968P. K. L.hunmagyar
99969Egy kirakat a hatvani utczábanhunmagyar
99970Régiséghunmagyar
99971Új zoológiahunmagyar
99972Műtárlathunmagyar
999731879hunmagyar
99974Jár a kísértethunmagyar
99975Mmmmh!hunmagyar
100003A jó atyushunmagyar
100201A gödöllői attentaumhunmagyar
100202Angol-muszka biliárdozáshunmagyar
61093Az élelmiszerek változása és a tartósítási eljárásokhunmagyar
61094Észak-Alföldhunmagyar
99967A szerencsés korcsolyázóhunmagyar
61095Glagolita és a cirill írás történetehunmagyar
61096Az írás történetehunmagyar
100000A lepel titkahunmagyar
99962Vasútonhunmagyar
99963A szerdai meglepetéshunmagyar
61097Isaszeghunmagyar
61098A keresztes háborúhunmagyar
61099Magyar királyokhunmagyar
61100Művészetek a két világháború közötthunmagyar
61101A nagy francia forradalom, Napóleonhunmagyar
61102Nagy Sándorhunmagyar
61103Okkult szimbólumokhunmagyar
61104Ókori írásjelekhunmagyar
61105Őshonos állatainkhunmagyar
61106Ősi civilizációkhunmagyar
61107Virtuális múzeumokhunmagyar
61108Víz a művészetbenhunmagyar
100007Mi az udvariasság?hunmagyar
100204Mokány Berczihunmagyar
100008Farsangi képhunmagyar
100004Új veszedelemhunmagyar
100005Czár és Zultánhunmagyar
100203Fővárosi tájképhunmagyar
100006Német dicsőség Sedan utánhunmagyar
100009Régiséghunmagyar
100010Az a hírhedt takaróhunmagyar
100011A fekete asszonyhunmagyar
100205Franczia farsanghunmagyar
100012Divathunmagyar
100013A Budapestishunmagyar
100014A hurczok történetéhezhunmagyar
100015Újságolvasó álmahunmagyar
100016Papucs-kormányhunmagyar
100206Vidéki trombitahunmagyar
100017Új és régi nemeshunmagyar
100018A Harmadikhunmagyar
100019A Fővárosbólhunmagyar
100020A farsangianahunmagyar
100021Nyomok a hóbanhunmagyar
100207Mokány Berczihunmagyar
100022A szoborhunmagyar
100208Petőfibőlhunmagyar
100209Pedagógiahunmagyar
100023A nagy béke-szerzőhunmagyar
100024Idegen terméshunmagyar
100025Törvényszéki csarnokhunmagyar
100026A csárdábanhunmagyar
100027Az új jó barátokhunmagyar
100210Pedagógiahunmagyar
100028Régiséghunmagyar
100029Apai örömhunmagyar
100030A keresztelőhunmagyar
100211Cigánybálhunmagyar
100031A nagy kenyérhunmagyar
100032Szegedbőlhunmagyar
100033A Fáraók országábólhunmagyar
100034Tánczos böjthunmagyar
100035Jótékonyság iskolájahunmagyar
100036Magyar és cseh fohászhunmagyar
100037Honleányi kot-levélhunmagyar
100038Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
100039A hosszu Albertekhunmagyar
100040Tojás Dánielhunmagyar
100041A 4 kros zsornálhunmagyar
100042Tönődésekhunmagyar
100043Vígasztaláshunmagyar
100044Polgári házassághunmagyar
100045Mokány Berczihunmagyar
100212Si duo faciunt idem - non est idemhunmagyar
100046Színházi rébushunmagyar
100047Az új foglaláshunmagyar
100048A jövő Szegedbőlhunmagyar
100213Mi a csoda?hunmagyar
100049Ezüst-korhunmagyar
100050Húsvéti birkahunmagyar
100051Az új cincinnatushunmagyar
100052A gyertyaszálhunmagyar
100053Régiséghunmagyar
100054Falunhunmagyar
100214A mi királyunkhunmagyar
100055A mi királyunkhunmagyar
100056Az ő czárjokhunmagyar
100057Régiséghunmagyar
100058Díszmagyarok Bécsbenhunmagyar
100059Ruha-kiosztás Szögedébenhunmagyar
100060A bécsi díszmenetbőlhunmagyar
100061Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
100062Mokány Berczihunmagyar
100063Mokány Berczihunmagyar
100064A magyar nyelv kérdéséhezhunmagyar
100215Az alligátorhunmagyar
100065Muszka barátsághunmagyar
100066Ez is "vegyes foglalás"hunmagyar
100067A casinobanhunmagyar
100068Régiséghunmagyar
100069Az öngyilkoshunmagyar
100070Garibaldi hajdan és mosthunmagyar
100071Ozmán basa hajdan és mosthunmagyar
100216Garibaldi hajdan és most, Ozmán basa hajdan és mosthunmagyar
100072Népdalhunmagyar
100073Mokány Berczihunmagyar
100074A dicsőséges jobb kézhunmagyar
100075Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
100076Régiséghunmagyar
100077Apa és Fiúhunmagyar
100078A muszka-vezetőhunmagyar
100079Az "Entreprise de pompes funébres" czikkei előtthunmagyar
100080Börzeviczy Fehérvárthunmagyar
100081A néphunmagyar
100082Az Eötvös-térrőlhunmagyar
100083Lyrahunmagyar
100084Szegedhunmagyar
100217Mokány Berczihunmagyar
100085P. K. L.hunmagyar
100086P. K. L.hunmagyar
100087"Tárt karokkal!"hunmagyar
100088Az állatkertbenhunmagyar
100218Ortho Lógászathunmagyar
100219Nyíregyházi műveszettséghunmagyar
100089Szegedi csodabogárhunmagyar
100220"Andrássy beteg"hunmagyar
100091Ortho Lógászathunmagyar
100092A végzethunmagyar
100090A lugasbanhunmagyar
100221Ethnographiahunmagyar
100222Különlegességek a fehérvári kiállításbólhunmagyar
100093Zuluk!hunmagyar
100094Herrrein spaziert!hunmagyar
100095A mennyei kaszinóbanhunmagyar
100096Miniszteri estélyenhunmagyar
100097Izmail búcsújahunmagyar
100098Régiséghunmagyar
100099Toilette-kérdéshunmagyar
100223Expertusok a Tiszánhunmagyar
100100Theatraliahunmagyar
100101A borravalók elméletéhezhunmagyar
100102Illustrált napihírekhunmagyar
100103Fürdői évadhunmagyar
100104A hét történetébőlhunmagyar
100105A hét történetébőlhunmagyar
100106Bis repetita placenthunmagyar
100107Az új Curtiushunmagyar
100108A muszka czivil hadseregehunmagyar
100109Fürdői élethunmagyar
100110Fürdői élethunmagyar
100111Fürdői élethunmagyar
100112Fürdői élethunmagyar
100113Fürdői élethunmagyar
100114Fürdői élethunmagyar
100115Fürdői élethunmagyar
100116Fürdés utánhunmagyar
100117Ostendébenhunmagyar
100118Sir Johnhunmagyar
100119Csillagászathunmagyar
100120Az állatországbólhunmagyar
100224Hinta-játékhunmagyar
100225Andrássy Gyula visszalépvénhunmagyar
100121A szuzerénhunmagyar
100122A bécsi színházbanhunmagyar
100123Hinta-játék folytatásahunmagyar
100226Mokány Berczihunmagyar
100124Gasteinbőlhunmagyar
100125Megint az állatországbólhunmagyar
100126Kedves Ciceronehunmagyar
100127Egy ok - kettős hatáshunmagyar
100128Tojás Dánielhunmagyar
61109A természettudomány alapjaihunmagyar
72842A víz partjánhunmagyar
72843A víz partjánhunmagyar
72844A víz partjánhunmagyar
72845A víz partjánhunmagyar
72841A víz partjánhunmagyar
72846A víz partjánhunmagyar
72838Melillai képekhunmagyar
72839Melillai képekhunmagyar
72840Melillai képekhunmagyar
72835Spanyolországi képekhunmagyar
72836Spanyolországi képekhunmagyar
72837Melillai képekhunmagyar
72832Spanyolországi képekhunmagyar
72833Spanyolországi képekhunmagyar
72834Spanyolországi képekhunmagyar
100479Pars pro totohunmagyar
100659A középtanodai törvény czivilizáló és magyarító hatásaihunmagyar
100478Kedves meglepetéshunmagyar
100476Isszonytartó párbajhunmagyar
100477Isszonytartó párbajhunmagyar
100471Pauler Pilátushunmagyar
100472A magyar-horváth vendéglőbenhunmagyar
100473Régi verkli, új nótahunmagyar
100474Miért köll zsidó-gymnázyum?hunmagyar
100475Titán Laczi költeményeihunmagyar
72117Az augusztus 8-iki orkán pusztítása az Újszegedi kender-gyárbanhunmagyar
100129A régi és az új szenthunmagyar
100130Collegalitáshunmagyar
100131Az állatkertbőlhunmagyar
100132Italicae reshunmagyar
100133Mementohunmagyar
100134Divathunmagyar
100135Divathunmagyar
100136Bismarck Bécsbenhunmagyar
100228Mokány Berczihunmagyar
100140Theatraliahunmagyar
100137Régiséghunmagyar
100138Népdalhunmagyar
100139A színházi csarnokbanhunmagyar
100141Jordanettohunmagyar
100142Jordanettohunmagyar
100143Az üres tojáshunmagyar
100227Larrocantehunmagyar
100144Régiséghunmagyar
100145Sporthunmagyar
100146Metamorfozisokhunmagyar
100147A bécsi műtárlatbólhunmagyar
100148Vöröshegyi Dávid úr levelehunmagyar
100149Theatraliahunmagyar
100150Hurczolkodáshunmagyar
100152Divathunmagyar
100153Régiséghunmagyar
100151Kettenhunmagyar
100154Andrássyrólhunmagyar
100230Mokány Berczihunmagyar
100229A "Fortuna" épületbőlhunmagyar
100155Önérzethunmagyar
100156Divathunmagyar
100157Mézeshetekhunmagyar
100158A két Móriczhunmagyar
100159Biztosításhunmagyar
100160Az a kétnyelvűséghunmagyar
100161Aesopusbólhunmagyar
100162Egy látogatáshunmagyar
100163Törvénykezéshunmagyar
100164Hermann Ottó bevonulásahunmagyar
100165Vidéki trombitahunmagyar
100166Halottak napjánhunmagyar
100167A két kádárhunmagyar
100168Képző-művészethunmagyar
100169Budapesti kalauzhunmagyar
100170Régiséghunmagyar
100171Circus borsszemhunmagyar
100172Lidércz-nyomáshunmagyar
100173A párbajhunmagyar
100174Bécsi életképekhunmagyar
100175Az ügyes pásztorhunmagyar
100176P. Dini a választói közthunmagyar
100177Régiséghunmagyar
100178A kertbenhunmagyar
100231Országgyűlési tudósításhunmagyar
100179Végülhunmagyar
100180Divathunmagyar
100181A Lánczhídonhunmagyar
100182Félreértéshunmagyar
100183Péchy Tamás álmahunmagyar
100184Arany veszedelmehunmagyar
100185A "Borsszem Jankó" Pantheonjahunmagyar
100186Mokány Berczihunmagyar
100187Csodabogárhunmagyar
100188Jégpályánhunmagyar
100189Tudományhunmagyar
100190Vidéki trombitahunmagyar
100232Gyászhunmagyar
100191Karácsonyi kérelemhunmagyar
100192Az egyetemrőlhunmagyar
100233Mokány Berczihunmagyar
100193Divathunmagyar
100194Jogos büszkeséghunmagyar
100195Afganisztáni csodahunmagyar
100196Éjféli jelenethunmagyar
100197Jótékonyság iskolájahunmagyar
100198Dunapartonhunmagyar
100199Táv-lovagláshunmagyar
100200Tavaszi képhunmagyar
1002341880hunmagyar
100235Családi csoporthunmagyar
100236Újévi hadiszemlehunmagyar
100237A régi varázsvesszőhunmagyar
100238A határszélenhunmagyar
100239Múzeumi falfestményhunmagyar
100240Gr. Teleki Sándorhunmagyar
100241Pohárköszöntéshunmagyar
100242Rébuszokhunmagyar
100243Kár a puskaporért!hunmagyar
100244Sporthunmagyar
100245Mindenféle nihilismushunmagyar
100246Egy szerkesztőségi iroda 1880-banhunmagyar
100247Fölgyógyuláskorhunmagyar
100248Hármanhunmagyar
100249Mi lesz a kardból?hunmagyar
100250Bécsbőlhunmagyar
100251A tisztelt házbólhunmagyar
100252Drabant és újságíróhunmagyar
100253Szombat estehunmagyar
100396Európai farsanghunmagyar
100254A színház udvaránhunmagyar
100255A szabó-műhelybenhunmagyar
100256Az utczánhunmagyar
100257Farsang a börzénhunmagyar
100258Kellemetlen szaporasághunmagyar
100259A hatalom átkahunmagyar
100260Faustbólhunmagyar
100397K. T.hunmagyar
100261Népdalhunmagyar
100398Mokány Berczihunmagyar
100262A szomszéduram kakasahunmagyar
100263Mokány Berczihunmagyar
100264Hódolathunmagyar
100265Hódolathunmagyar
100266Álom, álom, de édes vagyhunmagyar
100267Régiséghunmagyar
100268Veszedelemhunmagyar
100399Szegény czár!hunmagyar
100400A tisztelt házbólhunmagyar
100269Töprengéshunmagyar
100270A bálványhunmagyar
100271Régiséghunmagyar
100272A magyar Hansenhunmagyar
100401Két császárhunmagyar
100273Zenehunmagyar
100274"Nem igaz!"hunmagyar
100275Arcus triumphalishunmagyar
100402Bécsi dolgokhunmagyar
100276Nagyravíváshunmagyar
100277Az új kabinethunmagyar
100278Séta közbenhunmagyar
100403Szemérmes Dánielhunmagyar
100279A kalapos műhelybenhunmagyar
100280Kártyavárhunmagyar
100281Nem zörög a haraszthunmagyar
100282Kényszer-helyzethunmagyar
100283Kötözködéshunmagyar
100284Ki milyenhunmagyar
100285Fusiohunmagyar
100286Az angol konyha titkaihunmagyar
100287Bizonytalansághunmagyar
100404A kertészhunmagyar
100405Budapesti kalauzhunmagyar
100288Consiliumhunmagyar
100289Herkules a Válutonhunmagyar
100406Furcsaságok a múlt hétbőlhunmagyar
100290Theatraliahunmagyar
100291A csősz monológjahunmagyar
100292A rekonstruált csizmahunmagyar
100293Az új miniszterhunmagyar
100294Tavaszhunmagyar
100295Régiséghunmagyar
105936Csúnya ház - szép kapuhunmagyar
105937Árvízi vízszint jelzőhunmagyar
105938Árvízi vízszintjelzőhunmagyar
105943Kőkereszt 1.hunmagyar
100296Lánynézőbehunmagyar
100297Divathunmagyar
100298Európai műtárlathunmagyar
100407Szögedébőlhunmagyar
100299A "vörös kereszt" közgyűlésébőlhunmagyar
100300Sporthunmagyar
100301A megelevenült szoborhunmagyar
100408Az eltűnt gombóczokhunmagyar
100409Blondinhunmagyar
100302Brüsszel feléhunmagyar
100303A szobrász álmahunmagyar
100304A szigorú szerkesztőhunmagyar
100410A becsülethunmagyar
100305Ünnepi dolgokhunmagyar
100306Prágahunmagyar
100411Rosz idő - jó időhunmagyar
100412A szép Gladstone - a csúnya Gladstonehunmagyar
100307Az a beteg emberhunmagyar
100413Az érzelmes Jókaihunmagyar
100308A fene-gyerekhunmagyar
100309Az új dadahunmagyar
100310Divathunmagyar
100311Régészethunmagyar
100312Az új Leonidászhunmagyar
100313Sztrájkoló asztalosokhunmagyar
100314Irodalmi hetivásárhunmagyar
100319Fontos peszedhunmagyar
100414Mokány Berczihunmagyar
100320Képzőművészethunmagyar
100321Az ellenséges testvérekhunmagyar
100322Zárünnepély a színi iskolábanhunmagyar
100315A Gouvernantéhunmagyar
100316Sándor herczeg Budapestenhunmagyar
100317Dunaparti képhunmagyar
100318A látcső két végehunmagyar
100323Gyakorlati javaslathunmagyar
100324Divathunmagyar
100325Fent és lenthunmagyar
100326A zászlóhunmagyar
100327Osztrák czéllövészethunmagyar
100328Új bolygókhunmagyar
100329Európai közös akczióhunmagyar
100330Kutyanapi dolgokhunmagyar
100331Közigazgatási reformhunmagyar
100332Állatkerti idyllhunmagyar
100333Rebushunmagyar
100334Régiséghunmagyar
100335Két lovashunmagyar
100336Az usztatóhunmagyar
100415Vezeklő divathunmagyar
100337Képzőművészethunmagyar
100338Nehéz választáshunmagyar
100339A tourista Budapestenhunmagyar
100416A békebaráthunmagyar
100340Fürdői találkozáshunmagyar
100341Ischlbőlhunmagyar
100342Tűz van!hunmagyar
100343Vidéki színészet a jövőbenhunmagyar
100344Európai vásárhunmagyar
100345Váratlan mentséghunmagyar
100346Ostendei csöndélethunmagyar
100417Programm-cserehunmagyar
100347Régiséghunmagyar
100348Bemutatás családi körbenhunmagyar
100349A tudomány végeredményehunmagyar
100350Magyar liliputiakhunmagyar
100351Az osztrák Jézushunmagyar
100352A zagyva-táborbanhunmagyar
100353A magyar sport Apothésisahunmagyar
100354Krazelhuber Tóbiáshunmagyar
100355Keleti kiállításhunmagyar
100418Könyvvel és könyv nélkülhunmagyar
100419Új igehajtogatásokhunmagyar
100356Az utolsó pillanatbanhunmagyar
100357A Treziastadtbólhunmagyar
100420Mokány Berczihunmagyar
100421A zsidó kérdéshezhunmagyar
100358A dekretum hasznahunmagyar
100422Békés háborúsághunmagyar
100359Kakuk-fiók a fészekbenhunmagyar
100423Verses Képes Könyv felnőttek részérehunmagyar
100424Válogatott czigány legényekhunmagyar
100360Idyllhunmagyar
100361A verklihunmagyar
100362Az árva atyákhunmagyar
100425Fali festményekhunmagyar
100363Régészethunmagyar
100364Theatraliahunmagyar
100365Az erényes hölgyhunmagyar
100426A növekvő kalaphunmagyar
100427Nők az alkotmánybanhunmagyar
100366A koszorús koszorúzóhunmagyar
100367A Haymerle bácsi bécsi kézikönyvehunmagyar
100368Női harczhunmagyar
100369Műtárlati sétákhunmagyar
100370Anti-magyar ligahunmagyar
100371Családi körhunmagyar
100372Az új zászlóhunmagyar
100373Aminek már sosem lesz végehunmagyar
100374A színfal mögötthunmagyar
100375Ave Polyt!hunmagyar
100376Cancanhunmagyar
100377Bosporusi sétahunmagyar
100378Metamorfozisokhunmagyar
100379Mi történt a "zárt ajtók" mögötthunmagyar
100380A leláncolt Prometheusokhunmagyar
100428A Gecséri pusztánhunmagyar
100383Európai csendélethunmagyar
100381Tervrajzokhunmagyar
100382Vakparádéjahunmagyar
100385Miért e nagy öröm?hunmagyar
100384Miska és Mirkohunmagyar
100386Képző lüvészethunmagyar
100387Közigazgatási reformhunmagyar
100388Közigazgatási reformhunmagyar
100389A "Csihaj" naptárbólhunmagyar
100429Magyar ember dolgahunmagyar
100390Divathunmagyar
100391A közös csárdábanhunmagyar
100392Fekete pontokhunmagyar
100393Irlandi csendélethunmagyar
100394A gyapjas múzsahunmagyar
100395Legendahunmagyar
100430Az országgyűlési pártkörök működésehunmagyar
100431Újévkorhunmagyar
100432Antiszemita gyűlés az állatkertbenhunmagyar
100433Gambetta meghalthunmagyar
100434A Dunahunmagyar
100435A hatalmas pipáshunmagyar
100436Kölcsönös érdeklődéshunmagyar
100437Új tánczrendekhunmagyar
100438A sajtó tekintélyehunmagyar
100439Különböző fölfogásokhunmagyar
100440Furcsahunmagyar
100441Gf. Apponyi Anselmhunmagyar
100442A tolakodóhunmagyar
100443Bukovay Absentius hogy tölti a napothunmagyar
100444Mihaszna Andráshunmagyar
100445Árvízi képhunmagyar
100446Kecskeméti farsanghunmagyar
100447Vegyes házassághunmagyar
100448A hógolyóhunmagyar
100658Mokány Berczihunmagyar
100449Le fugitifhunmagyar
100450Hungária báljahunmagyar
100451Temetéshunmagyar
100452Didó történetéhezhunmagyar
100453Vervegyüléshunmagyar
100454A kataszteri ülésbőlhunmagyar
100455Régiséghunmagyar
100456A nagy sizmahunmagyar
100457Tinike Birikéhezhunmagyar
100458Nagy bál Borsszem Jankónálhunmagyar
100466Vesszőfutáshunmagyar
100467Szélbali kórházhunmagyar
100459A megfoltozott függetlenségi bekecshunmagyar
100460Perrault meséibőlhunmagyar
100461Szombati séta a Sugárútonhunmagyar
100462Két kézhunmagyar
100463A mi ivóvizünkhunmagyar
100464Herman Ottónakhunmagyar
100465Régiséghunmagyar
100468Párisi micarémehunmagyar
100469Magyar műipari stílhunmagyar
100470A magyar Thalia bújahunmagyar
61110Afrika gyarmatosítása a 19. századbanhunmagyar
61111Androidhunmagyar
61112Ázsiahunmagyar
72847Petőfi-ünnep Segesváron augusztus elsejénhunmagyar
72848Petőfi-ünnep Segesváron augusztus elsejénhunmagyar
72849Petőfi-ünnep Segesváron augusztus elsejénhunmagyar
72850Petőfi-ünnep Segesváron augusztus elsejénhunmagyar
72851Szterényi államtitkár Brassóbanhunmagyar
72852Szterényi államtitkár Brassóbanhunmagyar
72853A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
72854A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
72855A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
72856A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
72857A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
61113Délnyugat-Ázsiahunmagyar
61114Thomas Alva Edison és a fonográfhunmagyar
61115A film története I.hunmagyar
61116Hálózathunmagyar
61117Háttértárakhunmagyar
72858A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
72859A régi Pest emlékeibőlhunmagyar
1116212015. évi jelentés a népesség elöregedésérőlhunmagyar
111622Nem csak külföldi munkavállaláshoz jó az europasshunmagyar
111623Hazai kibocsátású fizetési kártyák jellemzői és belföldi használata, 2014. I. negyedévhunmagyar
111624Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon, II.hunmagyar
111625A magyar mezőgazdaság bruttó kibocsátása, 2013hunmagyar
111626Mire jó a külföldi szakmai gyakorlat?hunmagyar
111627Hogyan pályázz Campus Mundi ösztöndíjra?hunmagyar
100480Az özönvízhunmagyar
100481Ige és testhunmagyar
100483Gratuláczió Móricz Pálnálhunmagyar
100484Tüntetés az iskolábanhunmagyar
61118Az időjáráshunmagyar
61119Iszlámhunmagyar
100485Régiséghunmagyar
100487Párt és modorhunmagyar
100660Harmatoshunmagyar
61120Kamera típusok, filmformátumokhunmagyar
100488A megváltás művehunmagyar
100489Akadémiai botbüntetéshunmagyar
100490Régiséghunmagyar
100491Az egyetlen zsidókérdéshunmagyar
100492Közbátorsági reformhunmagyar
100493Hol a Spanga?hunmagyar
61121A kémia történetehunmagyar
61122Kőolaj és földgáz előfordulása, kitermelésehunmagyar
100496Drótos a háználhunmagyar
100661Thaly Kalihunmagyar
100497Mihaszna András édes álmahunmagyar
100498Szeretnék szántani!hunmagyar
111628Felmérés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos fejlesztésrőlhunmagyar
100499A nagy haranghunmagyar
100500A hősökhunmagyar
100501Az arczképhunmagyar
100662Vidéki trombitahunmagyar
100494Jönnek a csángókhunmagyar
100495Exorcizáláshunmagyar
100502Polgári házassághunmagyar
100503Az én könyvemhunmagyar
100663A váráshunmagyar
100504Rébuszhunmagyar
100505Ecclesia militanshunmagyar
100506A főrendi házbanhunmagyar
100507Megjuhászkodmányhunmagyar
100508A legérzékenyebb huszárhunmagyar
100509A legérzékenyebb huszárhunmagyar
111629Alkalmazásban állók létszáma a magyar gazdaságban, 2014hunmagyar
100664Szeretnék szántani!hunmagyar
100515Pék-sztrájkhunmagyar
100510Bukovay Absentiushunmagyar
100511Rejtélyes lelethunmagyar
100512A turfrólhunmagyar
100513Az új kapu előtthunmagyar
100514Világbékehunmagyar
111630Általános élelmiszerüzletek magyarországi száma az eladótér nagysága szerint, 2015. január 1.hunmagyar
111631Alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete néhány ágazatban, 2014hunmagyar
111632Iskolai adminisztrációs rendszerek használatahunmagyar
111633Magyarország népesség mutatói, 2012. I. félévhunmagyar
111634Háztartási hulladék az EU-banhunmagyar
111635Zöld egyetemek Magyarországon és a világbanhunmagyar
111636Magyar Imázs, 2013hunmagyar
111637Felmérés a szelektív hulladékgyűjtésrőlhunmagyar
111638Mi kerül a kamrába?hunmagyar
111639Felmérés a 2016-es riói nyári olimpiárólhunmagyar
111640Üzlet a közösségi térbenhunmagyar
61123A magyar jogalkotás folyamatahunmagyar
61124Mária Terézia - magyar királynők ékehunmagyar
61126Operációs rendszerhunmagyar
61125Ókori fegyverekhunmagyar
61127Operációs rendszerhunmagyar
61128Törzsi művészethunmagyar
61129A tűlevelű erdők élővilágahunmagyar
61130Valencia építészetehunmagyar
61131A Windows történetehunmagyar
100516A miniszterelnöki gyermekszobábólhunmagyar
100517Izrael siralma I.hunmagyar
100665Büntető jogi qualificatiókhunmagyar
100518A kísértőhunmagyar
100519Spanga vallatásahunmagyar
100520Porta Thriumphalis Pistoriumhunmagyar
100521Sztrájk-képek:hunmagyar
72901A Melilla melletti harczokhunmagyar
61132Aggteleki Nemzeti Parkhunmagyar
61133Analóg és digitális hangrögzítéshunmagyar
61134Énekes madarakhunmagyar
61135Hang és képformátumokhunmagyar
61136Információ-technológiai alapismeretekhunmagyar
61137Jelátalakítás és kódoláshunmagyar
61138A kaucsuk és a gumihunmagyar
61139Kép formátumokhunmagyar
61140Korszerű nyomdagépek és nyomtatási eljárásokhunmagyar
61141Kőzetekhunmagyar
61142A kvarc és az üveggyártáshunmagyar
61143Műanyagokhunmagyar
61144Operációs rendszerekhunmagyar
61145A papírhunmagyar
61146Mi is az a reklám?hunmagyar
61147Számítógépek fejlődése, Neumann-elvhunmagyar
61148Számítógépek felépítésehunmagyar
61149Számítógép vírusokhunmagyar
61150Számítógépes vírusokhunmagyar
61151Szavannahunmagyar
61152Szerves vegyületekhunmagyar
61153Videoformátumokhunmagyar
61154Windows rendszerek támadható pontjaihunmagyar
111641Hazai TopJövedelmek, 2007-2012hunmagyar
111642Használatba vett lakások száma, I-III. negyedévhunmagyar
79959Spanyolok ágyúzása Melillánálhunmagyar
111643Mire teszünk félre?hunmagyar
111644Hazai agrárgazdaságok mutatói, 2013hunmagyar
111645TOP 10 kategória, amelyet a legmagasabb arányban vásárolnak ma már inkább online, mint üzletbenhunmagyar
111646A NAV szolgáltató tevékenysége számokban, 2013hunmagyar
111647Műszaki termékek hazai forgalma, 2014. I. negyedévhunmagyar
111648Az építőipar súlya a nemzetgazdaságbanhunmagyar
111649Vezetékes telefon kontra mobil - hazai trendek, 2003-2013hunmagyar
111650Nyugdíjak, ellátások és egyéb járandóságok, 2014. januárhunmagyar
111651Mihez kezdünk a szabadon felhasználható pénzünkkel?hunmagyar
79960Wekerle miniszterelnök nejével, klopodiai kastélya előtthunmagyar
79961Klopodiai képekhunmagyar
79962Klopodiai képekhunmagyar
79963Klopodiai képekhunmagyar
79964Klopodiai képekhunmagyar
79965Klopodiai képekhunmagyar
79966Klopodiai képekhunmagyar
79967Klopodiai képekhunmagyar
79969Lochesi képekhunmagyar
79970Lochesi képekhunmagyar
79971Zeppelin léghajó-kisérleteihunmagyar
79972Zeppelin léghajó-kisérleteihunmagyar
111652A szegénység kockázatának kitett emberek Magyarországon, 2013hunmagyar
111653Relatív jövedelmi szegények Magyarországon, 2013hunmagyar
111654Hazai állatállomány, 2013. decemberhunmagyar
111655Összevont jövedelmek és SZJA-kötelezettség sávos bontásban, 2012hunmagyar
111656Hazai kis- és középcégek uniós pályázati tervei a 2020-ig tartó ciklusbanhunmagyar
111657Magyarországi földárak művelési áganként, 2012hunmagyar
111658Magyarországon épített lakások számahunmagyar
111659Az érvényes 1+1%-os rendelkezések mutatói, 2014hunmagyar
111660A háztartások havi fogyasztási kiadása régiók szerint, 2013hunmagyar
1116610-8 éves gyermekek médiafogyasztási szokásaihunmagyar
111662Web a munkahelyenhunmagyar
79973A sztraczenai templom fölszentelésehunmagyar
79974A sztraczenai templom fölszentelésehunmagyar
79975A sztraczenai templom fölszentelésehunmagyar
79976A sztraczenai templom fölszentelésehunmagyar
79977A sztraczenai templom fölszentelésehunmagyar
79978A tiroli szabadságharcz századik évfordulója Innsbruckbanhunmagyar
79979A tiroli szabadságharcz századik évfordulója Innsbruckbanhunmagyar
79980A tiroli szabadságharcz századik évfordulója Innsbruckbanhunmagyar
79981A temesvári várbástyák lebontásahunmagyar
79982A temesvári várbástyák lebontásahunmagyar
79983Az orvosi kongresszus tagjainak kirándulásaihunmagyar
79984Az orvosi kongresszus tagjainak kirándulásaihunmagyar
79985Az orvosi kongresszus tagjainak kirándulásaihunmagyar
79986Az orvosi kongresszus tagjainak kirándulásaihunmagyar
79987Az éjszaki sark fölfedezőihunmagyar
79988Az éjszaki sark fölfedezőihunmagyar
79989Kosztümök az inszurrekczió idejébőlhunmagyar
79990Kosztümök az inszurrekczió idejébőlhunmagyar
79991Chesteri képekhunmagyar
79992A király és a német császár a morvaországi hadgyakorlatokonhunmagyar
79993A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
79994A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
79995A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
79996A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
79997A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
79998A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
105996Iparművészeti Múzeum - a régihunmagyar
79999A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80000A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80001A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80002A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80003A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80004A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80005A morvaországi hadgyakorlatokrólhunmagyar
80006A magyar királyi önkéntes gépkocsizó testületrőlhunmagyar
80007A magyar királyi önkéntes gépkocsizó testületrőlhunmagyar
80008Első nap az iskolábanhunmagyar
80009Első nap az iskolábanhunmagyar
80010A magyar királyi operaházhunmagyar
80011A magyar királyi operaház épületének átmetszetehunmagyar
80012A magyar királyi operaház nézőterehunmagyar
61155Aggteleki Nemzeti Parkhunmagyar
61156Athén alapításahunmagyar
61157Athén híres épületeihunmagyar
61158Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhunmagyar
61159Bükki Nemzeti Parkhunmagyar
61160Bükki Nemzeti Parkhunmagyar
61161Duna-Dráva nemzeti parkhunmagyar
61162Duna-Ipoly Nemzeti Parkhunmagyar
61163Duna-Ipoly Nemzeti Parkhunmagyar
61164Eiffel-toronyhunmagyar
61165Everglades nemzeti parkhunmagyar
61166Fertő- Hanság Nemzeti Parkhunmagyar
61167Hortobágyi nemzeti parkhunmagyar
112238Fiatalok olvasási szokásai Magyarországonhunmagyar
112239Milyen családtípusban éltek a fiatalok (20-39 évesek) 1990-ben és 2011-ban?hunmagyar
112240Egy átlag magyar autós...hunmagyar
61168Joshua Tree Nemzeti Parkhunmagyar
61169Kiskunsági Nemzeti Parkhunmagyar
61170Knosszoszi palotahunmagyar
61171Körös-Maros Nemzeti Parkhunmagyar
61172Minószi kultúrahunmagyar
112241Autójavítási szokásokrólhunmagyar
112242Smartphone és Tablet report 2014hunmagyar
112243Szállodák szobafoglaltsága, 2012. I-VII. hóhunmagyar
112244Adóellenőrzések és szankciók Közép-Magyarországon, 2011hunmagyar
112245A háztartások bruttó pénzügyi vagyona, 2012. VI. 30.hunmagyar
112246A 15-64 éves magyar nők inaktivitásának okai 2011-benhunmagyar
61178Őrségi Nemzeti Parkhunmagyar
61179Őrségi Nemzeti Parkhunmagyar
61180Sequoia Nemzeti Parkhunmagyar
61181A Tarcal Nemzeti Parkhunmagyar
61182Tátrai Nemzeti Park (TANAP)hunmagyar
112247Játékadó-bevételek játéktípusonként, 2011hunmagyar
112248Építőipari termelés Magyarországonhunmagyar
112249Eladott használt lakások megoszlása ársávok szerint, három régióban, 2012hunmagyar
112250A szubjektív anyagi helyzet megítélése a magyar népesség körében, 2012hunmagyar
100646Az új bánhunmagyar
100682Gyermek-versikékhunmagyar
100647"Fájó szívből"hunmagyar
100648Az egyetem reformjáhozhunmagyar
100649Az évhunmagyar
100650Törvényszéki csarnokhunmagyar
100651Göcsejiek Budapestenhunmagyar
100652Az ősök csarnokábanhunmagyar
100653Mihaszna Andráshunmagyar
100654Mihaszna Andráshunmagyar
100655Magyar prózairókhunmagyar
100656Vidéki trombitahunmagyar
100657Vidéki trombitahunmagyar
112251Magyarországon forgalomba helyezett új gépjárművek, 2013hunmagyar
112252A hazai vállalkozások informatikai mutatói, 2012hunmagyar
112253Létszám és keresetek, 2013. I-IX. hóhunmagyar
112254Külkereskedelmi forgalom árufőcsoportok szerint, 2013. I-X. hóhunmagyar
112255Forgalomba helyezett új gépjárművekhunmagyar
112256Televíziós reklámok megjelenésszáma Magyarországonhunmagyar
112257Az 1%-os felajánlások egyházi kedvezményezettjei, 2013hunmagyar
112258Munkabalesetek megoszlása a munkaképtelenség időtartama szerint, 2013hunmagyar
112259A hazai cégek és a közösségi média, 2013hunmagyar
112260A vállalkozások és az e-kereskedelem, 2013hunmagyar
112261A K+F ráfordítások forrásai és felhasználásuk szektorok szerint, 2013hunmagyar
112262Mennyire bíznak az emberek 2013-ban egyes szakmák képviselőiben?hunmagyar
112263Álláskínálat vs. munkaerőpiachunmagyar
112264Helyzetkép az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokról, 2013hunmagyar
112265A hazai háztartások informatikai ellátottsága, 2012hunmagyar
112266Bolttípusok részesedése az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalomból, 2013. február - 2014. januárhunmagyar
112267A balatoni üdülőkörzet idegenforgalma, 2013. I. félévhunmagyar
112268Mire elég az egy főre jutó magyar GDP?hunmagyar
112269Évér