D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_431_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Összenőtt női ikrek
B e s o r o l á s i   c í m : Összenőtt női ikrek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 50. sz. (1892. december 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fejlődési rendellenesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iker
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Összenőtt női ikrek
Fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pár évtizeddel ezelőtt óriási érdeklődést és csodálatot keltett világszerte egy sziámi származású ikertestvérpár, kiknek teste egy oldalukból nőtt rövid, de vastag izomköteléknél fogva elválhatatlanúl össze volt nőve. Ezek az ikrek férfiak s már egészen kifejlett ifjak voltak. Egyéniségök sok tekintetben önálló volt; de azért úgy testi, mint lelki életökben sok közös tulajdonság mutatkozott. Ezen összenőtt ifjak után közmondásszerüvé vált a "sziámi ikrek" kifejezés minden olyan kapcsolat jelölésére, mely két dolgot, vagy intézményt kényszerű összeköttetésben tartott, vagy tart egymással, melyek tehát akarva sem válhatnak el, vagy menekülhetnek meg egymástól. A természetnek hasonló sajátságos tüneményeit azóta több ízben észlelték összenőtt ikreknél, de még mindig oly ritkák és érdekesek azok, hogy méltán magukra vonják úgy a nagy közönség, mint a szakemberek figyelmét. Ilyen "sziámi ikrek"-félét mutogatnak most Bécsben is Blazek Bóza és Jozefa nővérek személyében, kiket fényképük után e helyen mi is bemutatunk. Az összenőtt női ikrek Csehországnak Skreychow nevű községéből valók, cseh paraszt szülők gyermekei s mintegy 15 évesek. Már több éve "kibérelte" őket szülőiktől egy Forbé nevű impressario, ki először Parisban a "Theátre Imperialde la Gaité" czímü színházban mutatt a be a ritka tüneményt a nagy közönségnek, de azóta körutat tesz velük Európa nagyobb városaiba s ott abban a sajátságos keresett öltözetben mutogatja őket, a melyet a fényképen is láthatunk." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 50. sz. (1892. december 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sziámi ikrek - Wikipédia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 925x1130 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella