D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_388_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Badeni Kázmér, miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Badeni Kázmér, miniszterelnök
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az új osztrák kormány tagjai
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 41. sz. (1895. október 13.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Badeni, Kasimir Felix Graf (1846-1909)
V I A F I d : 5724495
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Badeni Kázmér, miniszterelnök.
Az új osztrák kormány tagjai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új osztrák minisztérium.
Rövid pár hónapi működés után lelépett a gr. Kielmansegg elnöksége alatt szerepelt osztrák minisztérium, melyet, minthogy csak ideiglenes ügyvitelre s legnagyobb részt hivatalnokokból állítottak össze, ügyvivő hivatalnok-minisztériumnak neveztek eleitől fogva, s nem is volt egyéb utolsó perczéig. Napról napra végezte a folyó ügyeket és - várta utódját.
...
Az új minisztérium, mely szintén nem parlamenti származású, nehéz körülmények közt vette át Ausztria kormányzását. ...
Az új miniszterekről a következő főbb életrajzi adatokat közölhetjük.
...
Badeni Kázmér gróf régi olasz nemesi családból származik, mely háromszáz év óta birtokos és honos Lengyelországban. Az idősebb ág 1845-ben kapta a grófi méltóságot. A most miniszterelnökké lett Badeni Kázmér gróf 1846. október 14-ikén született. Atyja, László, gazdálkodással foglalkozott s 1888-ban húnyt el; anyja, Mier grófnő, ma is él. Egyik nagybátyja, Mier Henrik gróf, gyermek nélkül halt meg, tekintélyes birtokait Badeni Kázmér és Szaniszló örökölték. A két testvér kiváló hajlandósággal volt a tudományok iránt és főként néprajzi tanulmányokkal foglalkoztak.
Badeni Kázmér gróf a krakói egyetemen nyerte el a doktori czímet, azután állami szolgálatba lépvén, 1870-ben a belügyminisztériumban volt fogalmazó; ugyanekkor osztották be a krakói kerületi főnökséghez. 1871-től 1872-ig Zoltievben, majd Rzeszovban is kerületi főnök volt. Nem sokára udvari tanácsossá lett s 1882-ben a vaskoronarenddel való kitüntetését kapta. 1886-ban visszavonult az állami szolgálatból; de hat év múlva, 1888-ban, galicziai helytartóvá nevezték ki, s ebben az állásban nagy érdemeket szerzett azzal, hogy a lengyeleket és ruthéneket kibékítette egymással. Érdemeit a király is elismerte, a mikor 1893-ban a jaroslavi lengyel küldöttségnek azt mondotta, hogy: "Nagy megelégedéssel kell nyilatkoznom arról a kitünő, tapintatos és czéltudatos módról, a melylyel ezt az országot kormányozzák." Badeni grófnak Skrzynskij Mária a felesége. Egy fia és egy leánya van. Lajos fia most szolgálta le önkéntesi évét Szombathelytt. Nem hagyhatjuk említetlenűl, hogy az új miniszterelnököt hivatalba lépte után negyed napra, október 2-án, a galicziai tartománygyűlésbe való választásnál Krakó városa egyhangúlag képviselőjévé választotta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Kasimir Felix Badeni
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Gautsch Pál, közoktatásügyi miniszter : Az új osztrák kormány tagjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 670x935 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella