D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_400_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 42. sz. (1895. október 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi rendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : avatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett. - Dr. Kováts Gyula dékán felolvassa a jog- és államtudományi felavatások előzményeit.
Ellinger E. pillanatnyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett.
A budapesti tudomány-egyetemen egy szép régi szokást elevenítettek föl a múlt szombaton, f. október hó 12-én. Királyi kitüntetés mellett, vagy mint hagyományos deák szóval mondani szokták: sub auspiciis Regis avattak doktorrá három olyan végzett fiatal embert, a kik egész közép- és főiskolai pályafutásuk alatt mindig kitünő eredménynyel tanúltak, pályatársaik közt mindig a legkitünőbbek közé tartoztak, s végűl a doktori vizsgálatot is kitünő sikerrel tették le.
Sokáig szünetelt az egyetem ünnepies szokásai közt a királyi kitüntetés melletti doktorrá avatás, s több évtized múlva az okt. 12-iki fölavatás volt az első, mely sub auspiciis Regis történhetett. B. Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt sikerűlt ez ügyben főleg Beöthy Zsolt akkori bölcsészetkari dékán buzgólkodása folytán a tárgyalásokat anynyira vinni, hogy az egyetem ezt a nagy hatású kedvezményt újra megnyerhette és Wlassics jelenlegi vallás- és közoktatásügyi miniszter kormányzása alatt immár gyakorlatba is vehette. A legutolsó ilyen doktorrá avatás 1838 júl. 21-én történt. Gr. Cziráky Jánost avatták föl nagy pompával, midőn a király képében b. Eötvös Ignácz tárnokmester szerepelt. A most történt doktorrá avatás alapjában a régi szokáshoz van szabva. Egyik nagyobb ujítás az volt, hogy itt a vallás- és közoktatásügyi miniszter jelent meg, mint a király képviselője s a királyi gyémántos gyűrűk átadója.
A szokottnál sokkal nagyobb ünnepélyt rendezett ez alkalomból az egyetem. Saját szűk helyiségeiből a magyar tud. akadémia nagy dísztermébe költözött át a fényes szertartás véghez vitelére. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett - Az eskü-tétel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1725x1364 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella