D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_092_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szabad sajtó első nyomtatványainak kiosztása 1848 márczius 15-én Pesten
B e s o r o l á s i   c í m : Szabad sajtó első nyomtatványainak kiosztása 1848 márczius 15-én Pesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az 1848-iki márcziusi mozgalmak Pesten
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 11. sz. (1898. márczius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szabad sajtó első nyomtatványainak kiosztása 1848 márczius 15-én Pesten.
Az 1848-iki márcziusi mozgalmak Pesten. - Egykorú rajtok után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szemtanuk följegyzései 1848 márczius 15-ikéről.
Székely József, az 1848-iki márcziusi napok egyik szemtanuja, ki 1848-ban a mérnöki egyetem hallgatója volt s majd mint tüzérhadnagy végig harczolta Világosig a szabadságharczot, s azután mint tagosító mérnök Deésen működött, érdekesen írta le az 1848 márczius 15-iki budapesti eseményeket a következőkben:
... Az eső már javában hullott és dél is közelgett, a tömeg nemhogy apadt, hanem inkább szaporodott, úgy hogy csaknem egy órai idő kellett, míg a jogászok egyetemétől a Hatvani-utcza közepéig keresztül tudtam magam fúrni. Ott volt a Landerer és Heckenast nyomdája. Midőn én oda érkeztem, Petőfi, Jókai, Vasvári, Sükei, a sajtót már lefoglalták és a német betűszedők vivát-kiabálások között szedték a "Nemzeti dalt" és még azt, hogy "Mit kiván a magyar nemzet?"
A míg e betűszedések és nyomtatások történtek, beszéltek többen. Igy pl. Vasvári: "A pápa volt az első - monda, - ki meggyújtotta a röppentyűt és ezek elpotyogtak végig az egész Európán; megkezdődött Szicziliában, hogy folytassák Francziaországban, Ausztriában és Pesten: nem kell többé censura, nem kell pap, hogy egy harmadik vigye imádságunkat az Istenhez, ezután közvetlenül szólunk az úrral." Megjegyzem, hogy a papokra azért haragudott, mert Körmöczy volt a pecsovicsok igen híres szónoka, kivel később is sok bajunk volt.
De ki tudná azt elmondani mind, a mi itt történt és a mit látott, hallott és érzett az ember.
Beszélt Degré, Egressy Gábor, Jókai. "Le az esernyőkkel uraim, - monda, - mert a ki a kalapját félti, az félti az életét is; a ki a ruháját félti, az félti a bőrét is", és az esernyőket erre mind leeresztették, pedig ugyancsak szakadt az eső.
Ekkor a francziskánusok templom-tornyában megkondúlt, a harang, valószínűleg isteni tiszteletre. Fölkiáltott Sükei: "Uraim, most húzzák a lélekharangot, hogy temessük el a censurát, kivánjunk nékie örök nyugodalmat."
Ekkorra már elkészültek a nyomtatványok és marokkal szórták ki az ablakokon a publikumnak.
Tehát a szabadsajtó már megvolt, mert "imprimatur" nélkül kaptuk a 12 pontot is. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Elhatároztatott, hogy a nép a proklamáció első pontját, a sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva teljesülésbe veendi, amit meg is tett, 10 óra után a siker és lelkesedés hatása alatt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába, itt a rend és béke fönntartása tekintetéből választmányi tagokul Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vidats János és Jókai Mór küldettek be. A nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét pontú program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhető kényszerítést helyezvén kilátásba. A nyomdatulajdonos engedett, és a kívánt iratok rögtön németre is lefordítva néhány pillanat múlva ezrével kerültek elő a gyorssajtó alól, melynek példányai egész délig osztattak ki a szakadó eső dacára szüntelen gyülekező közönségnek. Ezek voltak a szabad sajtó első termékei. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári, Egressy s Irányi beszédet tartottak a néphez. Ekkor Petőfi negyedszer szavalta el a Nemzeti dalt. Csak délfelé oszlottak el, megállapodva abban, hogy délután az államfogságban levő Táncsics Mihály kiszabadítására mennek Budára. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: 1848–49-es forradalom és szabadságharc
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt márczius 15-én : Az 1848-iki márcziusi mozgalmak Pesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 993x1017 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella