D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_144_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hohenlohe herczeg arczképe
B e s o r o l á s i   c í m : Hohenlohe herczeg arczképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Balló
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1936
V I A F I d : 36623024
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 17. sz. (1898. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : herceg (nemesség)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hohenlohe-Langenburg, Hermann zu (1832-1913)
V I A F I d : 56705019
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodói dinasztia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hermann, Hohenlohe-Langenburg herceg, Gleichen gróf, szül. Langenburgban 1832 aug. 31-én. Katonai pályán működött, előbb württembergi, később osztrák szolgálatban s résztvett az 1859-ki olasz hadjáratban. 1862. a badeni hadseregbe lépett át, mint tábornok s e minőségben küzdött az 1870-71-iki francia hadjáratban. 1871-79. tagja és egyideig második alelnöke volt a német birodalmi gyülésnek. 1894 okt. 30. II. Vilmos császár kinevezte Elzász-Lotaringia helytartójának. (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K é p a l á í r á s : Balló Ede: Hohenlohe herczeg arczképe.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Műcsarnokunk tavaszi tárlata mindig nemzetközi. A hazai művészek nem annyira erre, mint a téli tárlatra szoktak készülni. A tavaszi tárlat is azonban túlnyomón a magyar művészeké, noha ezek közül is sok hiányzik. Nagy számmal a külföld művészei úgy sem keresnek föl minket s legjobb alkotásaikat csak a többi tárlatok után küldik el Budapestre.
Az arczképfestők közül kiválóan Balló Ede vonja magára a figyelmet három művével. Akár a jellemzés erejét nézzük a Lotz Károlyt ábrázoló festményen, akár az előkelő magatartást és a dekoratív előadást Hohenlohe herczeg arczképén, akár az egyszerűséget és keresetlenséget az egy "férfi arczképén", Balló művész. A három szép arczkép közül adjuk Hohenlohe-Langenburg herczegnek, Elzász-Lotharingia helytartójának arczképét. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pallas nagy lexikona
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Hermann, Prince of Hohenlohe-Langenburg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langenburg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 655x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella