D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_171_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Montojo tengernagy, a manilai spanyol hajóraj parancsnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Montojo tengernagy, a manilai spanyol hajóraj parancsnoka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 20. sz. (1898. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haditengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Montojo, Patricio (1839-1917)
V I A F I d : 31028220
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Montojo tengernagy, a manilai spanyol hajóraj parancsnoka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az amerikai-spanyol háború mindeddig tengeren folyik. Sem Kuba szigetén, sem a Filippini-szigeteken nem tudtak még az ostromlók a szárazföldre hatolni, bár mindkét helyen segítségük lenne az ott lakó elégületlenek részéről. A hajóhadak parancsnokai tehát jelenleg a leginkább emlegetett nevek.
Az amerikai altengernagy, ki a Filippini-szigeteknél Manilla mellett a cavitei öbölben a spanyol hajóhadat megsemmisítette s ezzel egyúttal a hadjáratnak eddig egyetlen nagy ütközetét megnyerte, Dewey George, 61 éves ember s egyike az amerikai tengerészet legtapasztaltabb tisztjeinek. ...
...
Dewey tengernagy legyőzött ellenfele, Montojo spanyol tengernagy 1839-ben született Ferrolban s 1855 óta tengerész. 1860-tól 1864-ig a Filippini-szigeteken szolgált a hires Mendez-Nunez vezetése alatt s részt vett a pagaluani ütközetben a mindanavi mórok ellen. 1893-ban a hajóhad kapitányává nevezték ki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Patricio Montojo
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dewey tengernagy, a kelet-ázsiai amerikai hajóraj parancsnoka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 519x646 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella