D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_366_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből
B e s o r o l á s i   c í m : Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Írók arczképei
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 42. sz. (1898. október 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Műkereskedelem
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : képzőművészeti dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magángyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ernst Lajos (1872-1937)
V I A F I d : 35622738
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : helyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből.
Írók arczképei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ernst Lajos (néhol Ernszt) műgyűjtő, mecénás, múzeumalapító, kormányfőtanácsos (1925-től). Valószínűleg nem végzett művészettörténeti tanulmányokat; autodidakta volt. Az 1880-as években kezdett művészi alkotásokat gyűjteni, főleg a magyar történelmi vonatkozású művek érdekelték. A századvégen a Magyar Történelmi Képcsarnok tárlatára, valamint a millenniumi országos kiállításra kölcsönzött műtárgyakat. A magyar iparművészet alkotásait a 20. század kezdetétől gyűjtötte. Jó kapcsolatokat ápolt a művészekkel, (köztük Madarász Viktorral, Székely Bertalannal, Than Mórral, Glatz Oszkárral.) Ő volt Magyarországon az első, aki felismerte, hogy a kész festmények vázlatai önmagukban is nagy értékek, s elkezdte gyűjteni azokat, így egyben értékmentést is végzett, nem hagyta a még meglévő, avagy már elkészült vázlatokat elkallódni. Már 1894-ben alapítója lett a Nemzeti Szalonnak, 1901 és 1909 között ügyvezető igazgatója. E minőségében számos életmű-kiállítást szervezett (Szinyei Merse Pál, Zichy Mihály, Madarász Viktor, Vaszary János). Miután elmozdították állásából, megalapította az első magyarországi magánmúzeumot. 1912 májusában nyílt meg az Ernst Múzeum Budapesten, a Nagymező u. 8. alatt, az akkoriban épült bérház első emeletén. 14 teremben volt az állandó kiállítás, a többiben időszaki kiállításokat tartottak. Ernst folytatta a retrospektív kiállítások szervezését. A kiállításokról - Lázár Béla szerkesztésében - igényes katalógusok jelentek meg. A műtárgyak konjunktúrájának idején, 1917-ben kezdte meg aukciók szervezését. Évente kétszer tartottak aukciót, egészen Ernst élete végéig. A gazdasági helyzet döntően megváltozott az 1920-as évek végén - a gazdasági válság és a túlzott vásárlások következtében Ernst Lajos anyagilag tönkrement. Gyűjteményét jelzáloggal terhelték, így került bemutatásra 1933-ban a Magyar Nemzeti Múzeumban letétbe helyezett művek tárlata. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből : Politikai vonatkozású arczképek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1645x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn