D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_137_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Briseisz (D. Handel Berta)
B e s o r o l á s i   c í m : Briseisz (D. Handel Berta)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Goldmark "A hadi fogoly" czímű operájából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Diósyné Handel Berta (1869-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Briseisz (D. Handel Berta)
Goldmark "A hadi fogoly" czímű operájából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy a mesés ó-korból való tárgy feldolgozását" [Goldmark] "megrendelte-e, vagy készen találta e Formey bécsi protestáns lelkésznél, a ki a színlap szerint Schlicht Ernő nevű szövegíró - azt nem tudjuk; de csak dicsérhetjük, hogy beállott harminczegyediknek ama harmincz zeneszerző közé, a kik Akhilleüszt tették operájuk hősévé. Van a szövegben költészet, van erkölcsi tarta lom, az előforduló lelki mozzanatok alkalmasak a megzenésítésre - szóval: fő tulajdonságai megállják a kritikát." [...] A zene, ha kifejező akar lenni, nem használhat száz hangszínt az egyhangúság kifejezésére. Ha pedig a szerző minden áron keresi a változatosságot: az ilyen mondvacsinált, ihletnélküli alkotáson csak annál jobban meglátszik, hogy nem életrevaló. A "Hadi fogoly" ezért tisztán zenei tartalom dolgában - a mi felől a zongora-átirat meggyőz - kietlen. A szereplők folyvást a változatosságot nélkülöző szavalóénekre kényszerűinek; ez sem volna a legna­ gyobb baj, ha a hangszereknek elegendő és szép mondanivalójuk volna; de a zene csak szépen mond el sok semmiséget; sokszor hiába eped az ember dallam után; a mikor pedig azt hiszi hogy valahára megvigasztalja egy egészséges dallam szép kidolgozása: akkor ez egyszerre elvész a harmóniák tömkelegében." [...] "Az előadó művészek feladata nehéz és hálátlan. Annyival nagyobb dicséret illeti Takáts Mihályt, a ki nemes, tüzes, művészi volt minden izében, mint Akhilleusz. Brizeiszt Diósyné szépen, méltósággal is ábrázolta, de nem volt képes mindenütt tisztán elérni a kellő hangmagasságot. Priamosz szerepét Ney Dávid nem tudta jelentékennyé tenni. A többi szerepek hordozóit, mint Semsey Mariska (Akhilles anyja), Mihályi Ferencz (Agamemnon), Kertész Ödön (Automedon), Kiss Béla (Idaiosz), és Ney Bernát (hirnök): foglaljuk egy általános dicséretbe; ellenben az énekkar külön dicséretet érdemel, ép úgy, mint a gyönyörű jelmezek, Akhilleusz híres pajzsa, stb. tervezője: Kéméndy Jenő." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 16. sz. (1899. április 16.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Színpad- és jelenetkép Goldmark Károly Berlichingen Götz című operája IV. felvonásának 3. színében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Goldmark Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 340x915 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János