D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_525_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Móricz szász herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Móricz szász herczeg
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Rigaud
U t ó n é v : Hyacinthe
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1659-1743
V I A F I d : 71428427
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Saxe, Maurice de (1696-1750)
V I A F I d : 59061346
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Móricz szász herczeg.
A bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő metszet után.
Rigand festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Móric, szász gróf, szokottabb nevén a szász marsal, francia tábornok; szül Goslarban 1696 okt. 28., megh. Chambordban 1750 nov. 30. Fia volt II. Ágost szász fejedelemnek és kedvesének, Königsmark Aurora grófnőnek (l. o.). Kora ifjuságától kezdve haláláig a hadászatnak élt. 1709. Szavójai Jenő alatt a franciák ellen harcolt; 1711. atyja örvényes fiának fogadta és a szász gróf címét és rangját ruházta reá; 1715. Pomerániában, 1716. Lengyelországban, 1717. pedig (Jenő oldalán) Belgrád falai alatt küzdött. 1720. Franciaországba költözött és ekkor XV. Lajos vezérőrnaggyá tette, de ez idő szerint szerelmi kalandjai és kicsapongásai hiresebbé ették, mintsem hadi tettei. 1726. Kurföld rendjei fejedelmükké választották, a lengyel országgyülés azonban ezt a választást megsemmisítette. A következő időben M. sokat utazott s azután újra a francia udvarban telepedett le. Itt irta Reveries militaires c. hires, eredeti s merész hadtudományi ötletekben bővelkedő munkáját is (Páris 1754, németül 1757). A lengyel örökösödési háboruban (1733-38) eleintén Berwick alatt vezényelt, de annyira kitüntette magát, hogy azután külön hadteste biztak reá. AZ osztrák örökösödési háboruban Csehországba nyomult és Prágát (1741 nov. 26.), a következő évben (ápr. 19.) pedig Egert kényszerítette megadásra. Azután Németalföldön mérte össze fegyvereit a hollandi, angol és a császári hadvezérekkel és ő döntötte el 1745 máj. a Fontenoy melletti csatát. 1746-ban Brüsszelt, Antwerpent és Namurt foglalta el; október 11-én Rocourtnál vívott ki nagy diadalt; Bergen-op-Zoom és Mastrichtnak rohammal történt bevételével pedig (1748) sikeresen fejezte be hadi pályájának fénykorát. Két évvel később elhalt és a strassburgi Tamás-templomban temettetett el. Sírja fölé remek emlékszobrot állítottak, amelyet Pigalle készített. Halála után jelentek meg levelezése és emlékiaratai (Lettres et mémoires, Páris 1794). (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Maurice de Saxe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maurice de Saxe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 681x1033 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella