D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_114_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ozman basa
B e s o r o l á s i   c í m : Ozman basa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 14. sz. (1900. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendfokozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Oszmán (pasa) (1832-1900)
V I A F I d : 29454964
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Isztambul
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ozman basa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ozman basa. 1837-1900.
Az 1877-78-iki orosz-török háború világszerte ismert nevű hőse, a "plevnai oroszlán", Ozman Nuri basa meghalt Konstantinápolyban e hó 4-ikén, 68 éves korában.
Benne korunk legnevezetesebb hadvezéreinek egyike hunyt el, kinek neve mindenkor fennmarad a haditörténelem lapjain. Nemcsak rendkívüli vitézségével szerzett ott magának helyet Ozman basa, hanem nagy katonai tehetségével is; ő volt az, a ki megmutatta, hogy hirtelen készült földsánczok mögül sokkal nagyobb haderőt is fel lehet tartóztatni s hogy az ilyen sánczok ellen a legvitézebb ellenség is, ha szemközt támad, szinte tehetetlenné válik. Azóta valamennyi hadsereg ehez igyekszik harczászati modorát alakítani s ezt fejlesztették a boerok is oly tökéletességre s ennek köszönhetik azon meglepő sikereket, a melyekkel a világot bámulatba ejtették.
Ozmán basa mint egyszerű szülék gyermeke, Kis-Ázsiában Amazia városkában 1837-ben született. Korán belépett a hadseregbe, de egyszersmind tanúlt a konstantinápolyi hadi-iskolában is, hol magasabb kiképeztetést szerzett magának. Legelőször a krimi háborúban tünt ki, majd még jobban magára vonta fölebbvalói figyelmét a krétai lázadás elnyomásakor. Azután Kis-Azsiában nyert parancsnoki állást. Nem sokára alkalma nyilt nagyobb hadi tettekre is. Az 1876-ki szerb-török háborúban a viddini hadtestet vezényelte s azzal fényes győzelmeket aratott. 1877-ben, az orosz-török háború kitörésekor 35,000 ember élén állt Viddinnél. A mint az oroszok a Dunán átkelve a Balkán felé nyomúltak, hirtelen megtámadta balszárnyukat, megszállotta Plevnát s többször diadalmasan visszaverte az oroszok támadását.
E sikeres műveletek után Plevnát rendkívűl ügyesen és gyorsan emelt sánczolatokkal valóságos földvárrá alakította s benne oly erős állást biztositott magának, hogy hónapokig megakasztotta a nagy orosz haderőt, mely rendkívüli csapaterősítések összevonásával és a román hadsereg fölhasználásával is csak hosszú, véres ostrom után, deczember 10-ikén tudott felülkerekedni s az Ozman kirohanásával üresen maradt földsánczokat bevenni. A hős vezért, ki maga is sulyosan megsebesült s úgy jutott fogságba, az oroszok kiváló tiszteletben részesítették; maga a czár is hizelgő szavakkal ismerte el vitézségét s kardját is visszaadatta neki. Mikor a drinápolyi fegyverszünet után szabadon bocsátották és Konstantinápolyba hazatért, rendkívüli ovácziókkal fogadták. A szultán a gházi (győzelmes) czím mellett az összes hadak főparancsnokává nevezte ki s egyébként is elhalmozta kegyeivel. Leányát Ozman fiához adta feleségül, magát Ozmant pedig hadügyminiszterré is kinevezte, mely állását huzamos időn át megtartotta. Legutóbb palota-marsall volt, mely állás nemcsak udvari, hanem katonai főméltóság is.
A szultán, hogy a vitéz férfiú iránti nagy elismerésének az által is kifejezést adjon, elrendelte, hogy Mohamednek, Konstantinápoly meghódítójának mecsetjében temessék el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Oszmán pasa (Tokat, 1832. - 1900. április 5.) török katonai vezető volt, aki Plevna ostromakor szerzett világhírnevet és népszerűséget azzal, hogy egy viszonylag kis sereg élén 1878-ban csaknem öt hónapig sikerrel tartotta fel a sokkal nagyobb egyesült orosz-román hadsereget.
Más nevek, amelyeken szintén ismerik: Gázi Oszmán pasa, Oszmán Nuri pasa, Oszmán al-Gázi, Plevna oroszlánja.
Anatólia középső részén született a neves tokati Yağcıoğulları családban. Apját, egy közhivatalnokot, nem sokkal Oszmán születése után a fővárosba, Isztambulba helyezték. Oszmán itt tanult és 1852-ben katonai főiskolán végzett. A krími háború során kitüntette magát és gyorsan emelkedett a ranglétrán.
Ugyancsak elismerést szerzett az 1861-es krétai felkelés és az 1864-es jemeni zavargások kezelése során. Jemenből a pasa cím birtokosaként tért vissza. Ezután Skodar régió katonai parancsnoka lett Boszniában. A szerb felkelés leverésében játszott szerepéért marsallá (törökül muşir) léptették elő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Oszmán pasa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ozman basa halála
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oszmán pasa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1080x1760 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella