D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_117_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi világkiállításból - A Mars-mező az Eiffel-torony aljáról nézve
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi világkiállításból - A Mars-mező az Eiffel-torony aljáról nézve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 15. sz. (1900. április 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi világkiállításból. - A Mars-mező az Eiffel-torony aljáról nézve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi világkiállítás.
Páris, 1900. ápril 4..
... Az egész kiállításról valóban nehéz képet nyujtani, akár tollal, akár rajzban, oly nagyszerű, oly meglepő az.
Területe kilométerekre megy s a világváros legszebb pontján, a város nyugati részében akként van elhelyezve, hogy Páris több nagyszabású műemléke az egésznek közvetlen keretét képezi. Maga a kiállítás három fő, de egybefüggő részből áll. Az egyik a Champs Elyséest és az Esplanade des Invalidest is magában foglaló terület a Palais des Invalidesig. A másik a Trocadéro palotától az egész Champ de Marsot magában foglaló óriási terület egészen a katonai iskoláig, s a harmadik e két fő szárnyat összekötöleg a Szajna két partja..
....
...a Champ de Mars-on egy kettős L alakú, egyetlen óriási palota áll, melyben az irodalom és tudomány, a közoktatás, a közlekedés, a khémiai ipar, a mekhanika újabb haladása, a szövő-, továbbá a fém- és bányászati ipar foglalnak helyet. Itt van a gépcsarnok is, a maga nagyszerű tárgyaival. Ez a hely annak, a ki ma látja, midőn ezernyi munkás a legkülönbözőbb óriási gépek összealkotásán, munkába indításán fáradozik, a földalatti aknákban s a roppant kupola alatti térben lebegő állványokon függve dolgozván, zűrzavaros, de rendkívül érdekes képet nyújt. E roppant épületcsoport közepén áll az ünnepélyek fényes csarnoka, a résztvevő összes államok czímereivel és zászlóival diszítve, előtte a híres vizi várral, mely tulajdonképen villamossági kiállítás s alulról világított remek vízeséseivel és szökőkutaival, mint már korábban közölt képünk is mutatja, egyike lesz a kiállítás legmegragadóbb látványosságainak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Exposition Universelle (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállításból - A kiállítás főbejárata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállítás - A villamosság palotája és a vizi vár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paris Exposition - Chateau of Water and Palace of Electricity aerial view
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2528x1168 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella