D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_378_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szan-Toy a Népszínházban
B e s o r o l á s i   c í m : Szan-Toy a Népszínházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jen-Ho Mandarin (Németh) feleségei közt
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 45. sz. (1900. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossak József (1855-1922)
V I A F I d : 317076437
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szan-Toy a Népszínházban. - Jen-Ho Mandarin (Németh) feleségei közt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kossuth Lajos-utcza egyik új palotájának a kapujában egy idő óta sűrűn tolong naphosszat a főváros közönsége. Kossak József udvari fényképész legújabb kép-csoportozatát nézik ott nagy érdeklődéssel: a "Szan- Toy" czímű khinai tárgyú énekes daljáték személyesítőinek művészi kivitelű képeit. A kitűnő angol zeneszerzőnek, Sidney Jones-nak ez a legújabb műve, melyet Londonban már több mint egy éve estéről-estére s hetenként egy-egy délutáni előadáson is zsúfolt házak előtt adtak elő, a budapesti Népszínházban is megtette hatását. Az angol operett nálunk már az első jubileumához, a huszonötödik előadáshoz közeledik s az érdeklődés iránta nemcsak nem lanyhul, hanem folyvást erősbödik. Annyi látni és hallani való van ebben a sajátságos színpadi termékben, a színház legkitűnőbb erői olyan általános tetszés mellett játszanak, énekelnek és tánczolnak benne, hogy mindenki látni óhajtja Szan-Toyt, a fiúnak kiadott khinai leányt, valamint többi, mindkét nembeli angol és khinai társait.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jen-Ho Mandarin (Németh) és hat felesége
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2482x1044 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter