D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_513_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar viseletek története
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar viseletek története
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : száztizenegy nagy negyedrétű táblán, magyarázó szöveggel
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1945
V I A F I d : 34445705
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1915
V I A F I d : 19666741
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : reklám
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : könyv
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 1-53. sz. (1900. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franklin Társulat (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar viseletek története. Száztizenegy nagy negyedrétű táblán, magyarázó szöveggel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Viseleteink ezerfelé szétszórt anyagát hordja össze hangyaszorgalommal ez a munka, s mint ilyen egy magyar Racinet akar lenni, 111 képes táblán. Közülök 40 színes képtábla, 71 pedig fekete rajz, melyeknek magyarázata a Nagy Géza irta szöveg adja. A színes táblák mindegyike Iá-20 alakot ábrázol gondos kivitelben, 14-20 színben, és történeti rendszerben csoportosítva. Ép ily hű hasonmások a fegyverek, fennmaradt ruhák, ékszerek és egyéb a viselettel összefüggő tárgyak. A fekete rajzokat tartalmazó táblákon az egykorú képek és egyéb adatok teljesen hű másolatban közöltetnek, úgy hogy ezek a táblák egyúttal tudományos bizonyítékai is a színes tábláknak. A szöveg 205 nagy negyedrétoldalra terjed s magában foglalja a magyar viselet eredetének és fejlődésének történelmét legelső elemeitől kezdve, egyúttal kimerítő magyarázatul szolgál az egyes táblákhoz, nevezetesen a rekonstruált képeknél. A szöveget 34 oldalra terjedő jegyzetek követik, a melyek a kutforrásokra utalnak. A színes táblák magyarázatát 17 lapon, a fekete táblákét 21 lapon adja a munka. Ugy a szöveg, mint a jegyzetek és magyarázatok, széleskörű és mélyreható történeti kutatás gyümölcsei s Nagy Géza e dolgozata jelentékeny és nagyfontosságú gazdagodását jelenti történeti irodalmunknak. A magyarosan stílszerű bekötési tábla - a Kolozsváry-testvérek Prágában álló szent György szobrának hü hasonmásával, - előkelően díszes külsőt ad a munkának s az egész bekötés a magyar könyvkötő-ipar fejlettségéről tesz tanúságot. A magyar történeti festészetnek külsőségeiben ez a munka irányadó kézikönyvül fog szolgálni, de nagy hasznára lesz a középiskoláknak is mint szemléltető tanszer a hazai történet tanításánál, végül pedig nagy szolgálatot fog tenni hazai színészetünknek a helyes jelmezesnél és az ipar számos ágának. (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára melléklete 1900.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franklin-Társulat ifjúsági és képes könyvei : Száz kis történet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 628x756 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter