D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "királyi eskü" jelenete "Hunyady László" operából
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi eskü jelenete "Hunyady László" operából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 35. sz. (1861. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Kották, dalszövegek
A l t é m a k ö r : Klasszikus komolyzene
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hunyadi László (1431-1457)
V I A F I d : 58134583
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "királyi eskü" jelenete "Hunyady László" operából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nemzeti zenénk történetében, a "Hunyady László" czimü négy felvonásos komoly operának megjelenése, a legragyogóbb emléklapot képezi.
Erkel Ferencz karmesterünk ezen remekmüve, 1843-ban adatott először a nemzeti szinpadon, s azóta közel 200-szor ismételtetvén, mai napig is a közönségnek egyik legszivesebben látott és hallott darabjául szolgál.
...
Rajzunk, történetünk egyik legnevezetesebb jelenetét tünteti elénk. A Hunyady-párt, melyhez egy pár udvaronczon kivül az egész nemzet tartozott, a cselszövő s mindig vértszomjazó Czilley Ulrikot összevagdalván, a király kinyilatkoztatá, hogy ezen eseményben csak a büntető igazság kezét találja fel. A Hunyadyház főnemes rokonai és barátai nem elégedének meg e nyilatkozattal, s azért Temesvárra kisérvén a királyt, itt összejöttek Szilágyi Erzsébettel, s ennek két fiával, Lászlóval és Mátyással, kiket a király testvérekül fogadott. A király megelőző viselete határt nem ismert: megujitá fogadását, miszerint Czilley Ulrik halálát soha meg nem boszulandja: aztán meggyónván és megáldozván, az egész udvarral a templomba ment, s ott ujját az evangéliumra téve, az oltár előtt esküvel erősité fogadását!
Rajzolónk e jelenetet vette ügyes ónja alá: az előtérben a kart képező urak és hölgyek foglalnak helyet. Egy gótboltozaton tul a templom főhajója látszik, a hol Szilágyi Erzsébet, a két Hunyady, Gara nádor és leánya, a kit az apa a kibékülés alatt szinből Hunyady László arájául nyilatkoztatott, térdepelnek. A király az oltár előtt áll és esküjét Isten szine előtt ujitja meg, de a melyet mily hallatlan szószegéssel, s mily véres boszuval tört meg, a történetekből ismerjük.
Az operában e jelenetet a legmagasztosabb zene és összes karének kiséri. Az urak és hölgyek az "Éljen, éljen a király; országa viruljon, béke lengje körül!" szövegü kardalt éneklik, mibe aztán az egyes szereplők is bevegyülnek, s a zenei világ egyik legmeghatóbb harmonikus egészét idézik elő: a függöny lefordultakor templomi csengetyü hangja, s a tömjén ünnepélyes illatja tölti be a léget." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A király esküje jelenet Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Hunyadi László (opera)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Hunyadi László pesti előadás-története
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A király esküje (Egykorú jelenetkép a Hunyadi László előadásáról)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2683x1798 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella