D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszgc01alapuoft_0281_9.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bálintitt de Körtélyfa et Tövis báró
B e s o r o l á s i   c í m : Bálintitt de Körtélyfa et Tövis báró
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország címeres könyve
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)
S z e r z ő : szerk. Alapi Gyula [et al.] ; bev. Andrássy Gyula
M e g j e l e n é s : Budapest : Grill, 1913-
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bálintitt de Körtélyfa et Tövis báró
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bálintitt de Körtélyfa et Tövis báró. 57. T. 9. Ősi előneve "Tövisi" volt. B. György és fiai: István és Zsigmond 1742. IV. 2. Mária Terézia király asszonytól a "Tövisi" előnévvel báróságot nyertek. - Erd. Kk. IX. 69. - Ősi címer: arany paizsban, zöld dombon páncélos kar görbe karddal s azon török fej. - A bárói diploma szerint a nap, csillag és liliom a sas alatt, a rózsa és csillag a pegazus két oldalán van alkalmazva. - Takarók: Kék-arany, ezüst-vörös. - Az általunk adott címer Bálintitt Sigmondnak 1689. évben és báró Bálintitt Ferencnek 1781. évben, továbbá Bálintitt György gnb. tanácsosnak 1740. évben megegyező c. p. után rajzoltatott. - Gróf Teleki lt. Dipl. oszt. 4453. és 594. sz. a. és 1781. évi homg. - M. N. Zs. I. - Szolnok- Doboka vm. Mong. II. 502. IV. 128. - Kempelen I. 286.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bálintffy de Marosjára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 722x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn