D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Krisztina főherczegnő
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Krisztina főherczegnő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 34. sz. augusztus 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Krisztina (Spanyolország: királyné) (1858-1929)
V I A F I d : 67273845
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Krisztina főherczegnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A határszéli hatóságok és Querada marsall már értesittettek is, hogy a király, a katonai méltóságok és a külügyminiszter kíséretében, gyorsan fog átkelni a Pyre-naeken s nem kivánja, hogy tüntető ünnepélyességekkel fogadják. A találkozás után a hivatalos lap azonnal rendeletet fog közölni, inelylyel a kortes az 1879-iki ülésszak folytatására ad hoc összehivatik, hogy a király összekelését tudomásul vegye s a szokásos menyasszonyi ajándékot megszavazza. A föherczegnő a találkozásra kitűzött napon már ott lesz az alsó Pyrenaekben s ott fog tartózkodni október végéig, a mikor is Bidassoán keresztül Burgosba megy, a hol az esküvési szertartás fog végbemenni, mivelhogy ugy a király, mint a kortes ellene voltak annak, hogy az esküvő a madridi Atocha templomban történjék, mivel még csak másfél éve, hogy itt volt (1878. jan. 23-án) a király első esküvője Mercedes infánsnővel, a mi fájdalmas emlékeket kelthetne ez örvendetes napon." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 34. sz. augusztus 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XIII. Alfonzo spanyol király és anyja, Mária Krisztina regens királynő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Habsburg-Tescheni Mária Krisztina spanyol királyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 865x1155 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet