D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent Simeon ereklyetartó szekrénye Zárában
B e s o r o l á s i   c í m : Szent Simeon ereklyetartó szekrénye Zárában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 9. sz. (1886. február 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műtárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Simon, Szent (1047?-1081)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : templomi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szekrény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ezüst
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : díszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zára
G e o N a m e s I d : 3186952
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szent Simeon ereklyetartó szekrénye Zárában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ereklyetartó szekrény maga, mely az egész monarkhiában legnagyobb, vert ezüstből van, sarkophagszerű s egy négy oldalú alsó részből s a fedélből áll, különben pedig öt részre osztható és pedig az első és hátulsó részre, a két keskeny oldalrészre és belsejére.
Az első rész három mezőre oszlik a szekrény hosszában. A középső mezőben ábrázoltatik Krisztusnak a templomban való bemutatása. Simeon az oltárasztalon tartja a gyermeket, háta mögött áll Anna prófétanő, az Asser nemzetségbeli Phameel leánya, vele szemben Mária és József a két galambbal, melyet a szegények szoktak mint áldozatot a templomban bemutatni. Az egyik oldalon Simeon tetemeinek csudálatos föltalálása, a másodikon pedig Zára történetéből van egy jelenet ábrázolva. A békekötés alkalmával, mely 1357-ben Nagy Lajos és a velenczeiek között köttetett, Dalmáczia Lajos királyé lön. A békelevélben, mely 1358. február 25-én állíttatott ki, Lajos király megerősítette Zára szabadalmait és kiváltságait, helyreállítottá Pago feletti joghatóságukat és az erőd lerombolását rendelte el. Ezen okmány átadását tünteti föl a harmadik jelenet. A hátulsó hosszoldalon ismét három mezőt találunk, melyek közül kettőn képes jelenetek, a középsőn pedig felirat áll. A fél tető megfelelő hosszaságában, mely képünkön szintén látható, ismét három külön jelenet van ábrázolva. Az oldal közepén levő fölirat azt adja elő, hogy e mű 1380-ban készült, még pedig Erzsébet, magyar királynénak, Nagy Lajos feleségének költségén és megrendeléséből, ki a föliraton "Junior", "ifjabb" jelzővel neveztetik, megkülönböztetésül az idősebb Erzsébettől, Lajos király anyjától, ki László leánya s Kázmér lengyel királynak nővére volt.
A felirat egyik oldalán levő mezőben maga Erzsébet királyné látható térdepelve, három leányával együtt, mindannyian koronával. A királyné épen átnyújtja a vele szemben álló Szt. Simonnak az ereklyetartó szekrényt. A felirat másik oldalán levő mezőben a szent tetemeinek egyik csodatétele van ábrázolva, a mintáz öreg bán meggyógyul az ereklye érintése által. A fél tető egyik felén, középen, részben már ezredéves ivek alatt, maga a művész van feltüntetve, a mint a szekrényen épen dolgozik, miközben egy férfi és egy nő az ereklyét imádják. Két oldalt ismét azon csudák vannak ábrázolva, melyek akkor történtek, midőn a szent ereklyét s annak egyes részeit el akarták rabolni. A fél tető másik felén a szent életnagyságú alakja van domborműben kiverve szintén ezüstből, a mint hosszában fekszik bő köpenybe burkolva, fején nimbussal, miközben mellén kezeit összetéve tartja.
A sarkophag felső keskenyebb oldalán, derékszögű háromszögletű mezőben, akanthus folyondárok között igen szép kivitelben Nagy Lajosnak a magyar országos s az Anjou-család czímeréből egyesített pajzsa látható, koronázott sisakkal fedve, felette a szájában patkót tartó strucz madárral. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zára (horvátul Zadar, olaszul: Zara, latinul Iader) város Horvátországban, Dalmácia fővárosa.
Az Adriai-tenger partján egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, a róla elnevezett és az Ugljan és Pasman szigetek által az Adriai-tengertől elzárt csatorna mellett.
Zára címere egy vitézt ábrázol fekete lovon, arany páncélban, sisak nélkül. A címert aranyszegély veszi körül. A vitéz fekete hajú és a feje körül a szentekre jellemző aranyaura van. A bal kezében egy pajzsot tart, a jobb kezében egy lándzsát tart zászlóval. A zászlón és a pajzson a Templomosok vörös keresztje látható. A címeren a lovat ugrás közben ábrázolják, az első lábak a levegőben vannak. A címer alja kék színű, ami a tengert ábrázolja, fehérrel a vár, míg vörössel az égbolt. Ez a színsorozat a horvát zászlóval megegyezik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. február 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Simeoni bibornok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1538x1027 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna