D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_06_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Roseberry Lord, külügyminiszter
B e s o r o l á s i   c í m : Roseberry Lord, külügyminiszter
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 13. sz. (1886. március 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rosebery, Archibald Philip Primrose (1847-1929)
V I A F I d : 4938429
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liberális párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Roseberry lord, külügyminiszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Roseberry lord még aránylag fiatal ember, 1847-ben született a híres és előkelő Primrose-családból, mely Anglia történetében kiváló szerepet játszott. Mint maga is sajnálattal konstatálja, soha sem volt az alsóház tagja, s a felsőházban 1871-ben jelent meg először, a mikor a felirati vitában Gladstone előadónak is választotta.
1878-ban lord Roseberry nőül vette a zsidó történeti és irodalmi emlékek nyomozásában irodalmilag is működött Rothschild Hannát, báró Rothschild Mayer leányát, kitől több gyermeke van. Ő és neje gyakran fogadják vendégül Gladstonet, ki igen szívélyes baráti viszonyban áll velők. 1881-ben már mint a belügyi kormány államtitkára részt vett egy ideig a minisztériumban, de nemsokára alapos kételyek merülvén fel az iránt, hogy vájjon e hivatalt viselheti-e felsőházi tag, lemondott állásáról, s a következő tizenkét hónapon át az angol gyarmatokon és Ausztráliában tett látogatásokat.
Különösen nagy mértékben foglalkoztatta azonban Roseberry lordot politikai működése terén a felsőházi reform kérdése, szélesebb alapokat, nagyobb tevékenységi kört óhajtván biztosítani e testületnek, melyben a szabadelvűek állandó kisebbségben vannak. 1884 jun. 10-én erre nézve javaslatot is terjesztett elé, s ez ügyben tartott beszéde nagy politikai esélyt, minden pártszellemtől ment alkotmányos érzéket, széles látkört és bő történelmi tanulmányokat árult el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. március 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Archibald Fülöp Primrose, angol gróf és politikus, szül. Londonban 1847 máj. 7. Dalmenys lord fia. Eton- és Oxfordban végezte tanulmányait s azután atyja korai halála után a felsőházba lépett, hol a liberálisokhoz csatlakozott. Atyja és anyja, Rothschild Hanna (megh. 1890.) révén többszörös milliomos és egyúttal szenvedélyes sportsmann versenylovai még a nép zöménél is népszerüvé tették. 1881. a Gladstone-kabinetben belügyi államtitkárnak nevezték ki, mely állásról 1883. lemondott 1885 elején azonban mégis elvállalta a titkos pecsétet és a közmunkák vezetését, de már jun. az egész kabinettel együtt visszalépett. Gladstone 3. minisztériumában (1886) a külügyi tárcát kapta, szintugy a 4. Gladstone-kabinetben (1892). Midőn az agg pártvezér egészségi okokból visszavonul a magán életbe, a liberális párt R.-t ismerte el utódának a miniszterelnöki széken (1894 márc.), R. el is vállalta ezt az állást, nemkülönben a kincstári lordságot, Kimerley lordnak engedvén át a külügyi tárcát. Ebben az állásban azonban nem tudott a beléje helyezett reményeknek megfelelni és a pártjában mutatkozó bomladozás, meg testi baja azt a szándékot érlelték meg benne, hogy a kormányhatalomról visszalép. Ezt a szándékot, közvetlenül az alsóházban szenvedett vereség után (1895 jun. 22), végre is hajtotta. A királynő elfogadta lemondását és a Szent-András-rendjellel tüntette ki a távozó miniszterelnököt. A liberális párt vezérségét azonban egyelőre megtartotta, de midőn a török válsággal szemben követendő politikára nézve Gladstonenal és versenytársával, Harcourttal meghasonlott, 1896 okt. 8. a párt vezérségéről is visszalépett. R. mint iró is fejtett ki tevékenységet, megirta többi között ifj. Pitt életrajzát. (Forrás: A Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 741x779 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna