D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gorog_istenek_csaladfaja.jpg
C Í M 
F ő c í m : A görög istenek családfája
B e s o r o l á s i   c í m : Görög istenek családfája
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kamrás
U t ó n é v : Orsolya
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kamrás Orsolya
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görög mitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : isten
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teogónia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A görög istenek családfája átirata GAIA KHAOSZ Gaia önmagából szülte az eget URANOSZ Gaia önmagából szülte a belső tengert PONTOSZ Gaia Uranosztól született gyermekei félszemű óriások KÜKLOPSZOK TITÁNOK, TITANISZOK a bosszúállás istennői ERINNÜSZÖK KRONOSZ RHEIA Kronosz anyja bíztatására letaszította Uranoszt az égből, és önmagát tette a mindenség urává Testvérével, Rheiával hat gyereket nemzett, akiket lenyelt attól félve, hogy apja sorsára jut a tengeristen POSZEIDÓN HESZTIA, DÉMÉTÉR az alvilág ura HÁDÉSZ a családi tűzhely istennője HÉRA apja ellen lázadt, rávette, hogy okádja ki testvéreit, majd legyőzte őt, az istenek ura lett, és számos gyermeket nemzett földi és halhatatlan nőknek egyaránt ZEUSZ a szépség és a szerelem istennője APHRODITÉ a művészetek és a jóslás istene APOLLÓN a bölcsesség istennője ATHÉNÉ Apollón ikertestvére, a vadászat istennője ARTEMISZ Zeusztól született gyermekei a legrútabb isten, az istenek kovácsa HÉPHAISZTOSZ a viszály istene ÁRÉSZ a bor és a mámor istene DIONÜSZOSZ az istenek hírnöke HERMÉSZ az olipmposzi tűz, ill. a földművelés istennője
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görög istenek születése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 28
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna