D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_44_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nyergestetőn állított honvédemlék leleplező ünnepélye
B e s o r o l á s i   c í m : Nyergestetőn állított honvédemlék leleplező ünnepélye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Adler A. brassói fényképész fölvétele után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Adler
U t ó n é v : Alfréd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 34. sz. (1897. augusztus 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nyergestetőn állított honvédemlék leleplező ünnepélye
Adler A. brassói fényképész fölvétele után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Begesvári ünnepélyt egy hét múlva követte egy másik, mely ennek ha fényben nem is, de a lelkesedést illetőleg méltó társa volt. Azok, kik 1849 július 31-én és augusztus 1-én estek el a Nyergesen, ma már nem jeltelen sirban pihennek, mert a kegyelet emlékkövet emelt hamvaik fölé.
Tuzson hősi küzdelme élénk emlékezetében maradt a csíkiaknak, s míg a honnvalók halogatták az emlék létrehozását, addig a Bukarestben élő csik-kozmásiak Ábrahám István, Boga Tamás és Kelemen György lelkes vezetése mellet mintegy 300 frtot gyűjtöttek össze, melyből csinos emléket készíttettek. Ennek leleplezése augusztus 8-án történt, mintegy 5000 főre menő közönség jelenlétében. Nevezetessé tette az ünnepélyt az, hogy az ünnepélyen a Sepsi-Szent-Györgyön most is élő Tuzson János nyűg. honvéd alezredes is megjelent, s vele voltak Benedek István nyugalmazott honvédőrnagy, Koós Ferencz nyug. tanfelügyelő, volt honvédtiszt ott volt Csíkmegye tiszti kara is, Mikó Bálint főispán vezetése alatt. Benedek István 48-as honvédhadnagy buzgó utánjárása mellett elhozták Gyergyó-Alfaluból a 84. honvéd-zászlóalj zászlaját is, melyet annak idején hősies kitartással mentett meg a most is élő Gál Lajos, volt honvédtiszt.
Képünk a leleplezés után ábrázolja az emléket köröskörűl ünneplő közönséggel. A zsögödi kőből faragott, 6 méter magas emlék azon a helyen áll, hol Tuzsonnak két ágyúja szórta halálhozó tekéit s több honvéd aluszsza örök álmát. Minden esetre alkalmas, hogy a mellette levő országúton jövő-menőket a múlt idő dicső hőseire figyelmeztesse s a Bukarestben élő csík-kozmási székelyek hazaszeretetének élő bizonysága legyen.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek , Köllő Miklós: A segesvári Petőfi-ünnepről - Ünnepély a segesvári Petőfi-szobor előtt. Dunky fivérek fényképei után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth István, Köllő Miklós: A segesvári Petőfi-ünnepről - Ünnepély a segesvári Petőfi-szobor előtt. Goszleth István fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1097x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna