D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_02_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A közös miniszteriumok képviselői a delegáczióban
B e s o r o l á s i   c í m : Közös miniszteriumok képviselői a delegáczióban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 24. sz. (1902. június 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fogadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A közös miniszteriumok képviselői a delegáczióban. - Weinwunn fényképe után.
Jettel Emil udv. tanácsos. B. Ambrózy Lajos követségi titkár, tanácsos. B. Tallián Dénes udv. tanácsos. Gróf Szapáry Tibor miniszteri titkár. B. Erb Kelemen miniszteri titkár. Kostyál Zsigmond udv. titkár. Horovitz Ede osztályfőnök. Salomon Oszkár udvari tanácsos.
Dr. Thallóczy Lajos osztályfőnök. Mérey Kajetán osztályfőnök. Gróf Goluchowsky Agenor külügyminiszter. Szentgyörgyi Gyula osztályfőnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pamlag közepén gróf Goluchowsky Agenor ült, kinek közszereplése sokkal ismeretesebb, semhogy bővebben kellene róla szólanunk, s itt csak annyit említünk meg, hogy egyénisége a delegátusok körében általános rokonszenvnek örvendett. Tőle jobbra - a képen balfelől - kapos-mérei Mérey Kajetán külügyminiszteri osztályfőnök ül.
A külügyminisztertől balra - a képen jobbfelől - a közös minisztériumok osztályfőnökeinek nesztora, nagyrápolti Szentgyörgyi Gyula, a közös számszék osztályfőnöke ül. Majdnem ötven éves közszolgálat áll a háta mögött. A 40-es években oly nagy szerepet játszott Szentgyörgyi erdélyi udvari tanácsosnak a fia. 1848-ban hazafias lelkesedéssel a honvédek sorába állt és csak a komáromi kapitulácziónál tette le a fegyvert. Adelegáczióknak régi tagja.
Szentgyörgyi háta megett áll Salomon Oszkár udvari tanácsos, jeles szakember. Mellette lovag Horovitz Ede, a bosnyák-herczegovinai bureau osztályfőnöke. Nagy tehetségű hivatalnok, a balkáni bosnyák viszonyoknak kitűnő ismerője a közös pénzügyminiszter legrégibb munkatársainak egyike. Mögötte áll Kostyál Zsigmond udv. titkár, a közös számszéknek páratlan szorgalmú hivatalnoka. Szemben az olvasóval báró Erb Kelemen külügyminiszteri titkár alakja látszik. Derék fiatal hivatalnok, az osztrák hivatalnoki kar egyik kitűnő tagjának, báró Erb volt belügyminiszteri osztályfőnöknek fia.
A miniszter fölé hajlik, mintha a fülébe súgna valamit, gróf Szapáry Tibor, a miniszter saját külön "tolmácsa". Rokonszenves fiatal ember, a ki kétségkívül a legnagyobb szóbeli munkát végezte a delegáczió tartama alatt, amennyiben az ő kötelessége volt, hogy a miniszternek a magyar beszédeket azonnal németre fordítva a fülébe súgja.
Gróf Szapáry Tibor mögött áll főnöke, a delegácziók egyik legismertebb szereplő hivatalos alakja, báró Tallián Dénes külügyminiszteri udvari tanácsos.
Az a fiatal ember, a ki mellette áll, báró Ambrózy Lajos,a külügyminiszter kabinetjének tagja, követségi titkár, a diplomácziai testület egyik szép reményekre jogosító tagja, a ki eddig is, minden állomásán kitűnően bevált.
Mellette áll ettenachi Jettel Emil külügyminiszteri udvari tanácsos, báró Dóczy Lajos hivatalbeli utódja kellemes modorú, széles látkörű ember.
A csoportozatot szélről Thallóczy Lajos osztályfőnök zárja be, a kiről már múlt számunkban megemlékeztünk.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm: A közös miniszteriumok képviselői a delegáczióban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1784x1325 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna