D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_54_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hedin Sven öt magyar-ázsiai utazóval
B e s o r o l á s i   c í m : Hedin Sven öt magyar-ázsiai utazóval
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Budapesten fölvett fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 11. sz. (1903. márczius 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hedin, Sven (1865-1952)
V I A F I d : 97445666
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cholnoky Jenő (1870-1950)
V I A F I d : 54170850
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Almásy Sándor (1874-1958)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Déchy Mór (1851-1917)
V I A F I d : 59387788
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lóczy Lajos (1849-1920)
V I A F I d : 2480153
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vámbéry Ármin (1832-1913)
V I A F I d : 59090121
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hedin Sven öt magyar-ázsiai utazóval
Cholnoky Jenő. Almásy Sándor. Déchy Mór. Lóczy Lajos. Vámbéry Ármin. Hedin Sven.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik képünk Hedint öt magyar ázsiai utazó társaságában mutatja be - ritka alkalom, hogy hat a nagy kontinensnek igen különböző helyeit kutató búvár összekerüljön s alig hiszem, hogy másutt ezt együtt találta volna.
A kép közepén Vámbéry Ármin az ázsiai török népek világhírű kutatója ül, a kit Hedin Sven tanítómesterének vall, hiszen első utazásából visszatérve, mint 19 éves ifjú először is Vámbéryhez sietett s ő is irta meg első munkájához az előszót. Vámbérytől balkézfelől ül Hedin Sven, jobbra pedig dr. Lóczy Lajos, a gróf Széchenyi Béla ázsiai expedicziójának tudós geológusa, jelenleg a Tudomány-Egyetemen a földrajz tanára. Mögötte áll adjunktusa és hű tanítványa, dr. Cholnoky Jenő, a ki másfél évet töltött Khinában és Mandsuországban 1897-ben és 1898-ban. Mellette Almássy György borostyánkői földbirtokos képe látszik, a ki majd egy évet töltött zooló­giai és ethnikai kutatásokkal Belső- Ázsia legvadabb helyein, a Khan Tengri 7000 méter magas csúcsa körűl, a Tien-San bérczei közt. Utazásának leírását most adja ki a Természettudományi Társulat pompás díszműben. Végűl Hedin mögött áll a Kaukázus kitűnő ismerője, első­ rangú kutatója és első fotografálója, Déchy Mór, a kitől a "Vasárnapi Ujság" már több érdekes kaukázusi közleményt adott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sven Hedin az egyiptomi harctérre utazik
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 1. Sven Hédin, 2. Fischer ezredes, 3. Oetl német haditudósító
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1640x1197 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna