D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 119.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068900/068972/119_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : M. Gorkij (1868-1936)
B e s o r o l á s i   c í m : M. Gorkij (1868-1936)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Költők - Írók - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1948
S o r o z a t : 1948. Költők - Írók - L
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gor'kij, Maksim (1868-1936)
V I A F I d : 96998392
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orosz irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1948
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1949
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1948. KÖLTŐK- ÍRÓK-L
A Lánchíd újjáépítési alap javára.
Mélyny. XI-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 40 f
Á 1948. okt. 16.-1949. okt. 31.
P 235 200 fog.
1080 1032 40 f M. Gorkij (1868-1936) 400,- 400,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Maxim Gorkij Szovjet-orosz író. Eredeti neve Alekszej Maximovics Peskov. Korán árvaságra jutott, így nyolcéves kora óta felnőttek között élt és dolgozott, mint kifutófiú, hajósinas, teherhordó, ikonfestő. Gyalog bebarangolta Oroszország és a Kaukázus területeit. 1884-től csavargók között élt, 1887-ben öngyilkosságot kísérelt meg. Ekkor választotta a Gorkij avagy "Keserű" álnevet. 1889-ben a narodnyikokkal való kapcsolata miatt letartóztatták és állandó rendőri felügyelet alá helyezték. Az 1905-ös forradalom aktív résztvevője volt, le is tartóztatták, de 1906-ban a nemzetközi közvélemény nyomására kiengedték. Capri szigetére emigrált, ahol hét évet töltött. Az I. világháború előtt tért vissza hazájába. Hosszú olaszországi tartózkodása után bizonyos ellenérzésekkel, de üdvözölte az októberi forradalmat. 1919-ben megalapította az írók és tudósok házát és átvette a Világirodalom című lap szerkesztését. 1921 nyarán tüdőbetegségének gyógyítására külföldre utazott, majd 1924-től Sorrentóban élt. 1931-ben tért vissza a Szovjetunióba. Ettől kezdve Sztálin nem engedte ki az országból. Írói pályája kezdetén a klasszikus orosz irodalom hagyományait folytatta regényeivel és drámáival. A Foma Gorgyejev című regénye 1899-ben, az Éjjeli menedékhely - első alkalommal - 1902-ben jelent meg. Családregénye Az Artamonovok, a szocialista realizmus alapműve Az anya, Klim Ssamgin élete stb. Elbeszéléseinek, regényeinek, drámáinak és életrajzi trilógiájának realista leírásait is vándorévei ihlették. 1910-20- as években született meg: Egy élet regénye, Gyermekkorom, Emberek között, Inasévek, Az én egyetemeim. Az 1930-as években írt drámája a Jegor Bulicsov és a többiek vagy a Vassza Zseleznova végleges változata. Rendkívül sokoldalú publicisztikai és elméleti munkássága a kultúra, az irodalom és a művészet szinte valamennyi ágára kiterjedt. (Világir.Kisencikl.1976.1k.414 o., Larousse 1991.1k.1011 o., MNL.8k.714 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: L. Tolsztoj (1828-1910)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 889x630 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn