D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : felsooktatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A felsőoktatásba érkező hallgatók fizika és kémia tudásáról
B e s o r o l á s i   c í m : Felsőoktatásba érkező hallgatók fizika és kémia tudásáról
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : energia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai és kémiai tudományok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ismeret
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A felsőoktatásba érkező hallgatók fizika és kémia tudásáról Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet Főiskolai tanár rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 A felsőoktatásba érkező hallgatók fizika és kémia tudásáról Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet Főiskolai tanár rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012 / Dia 2 Az előadásban érintett témák A vizsgálatok célkitűzései A felmérések országos eredményei Néhány szakonkénti eredmény A felzárkóztatásról Javaslatok, eddigi eredmények Dia 3 Idézet a TTK Dékáni Kollégium 2008. október 31-i ülésének jegyzőkönyvéből: Közös vélemény, hogy a résztvevők támogatják közös felmérő dolgozatok íratását a tanulmányaikat kezdő hallgatókkal matematika, fizika és kémia tárgyakból. A dolgozatok legyenek tantárgyanként maximum egy-egy órásak. Dia 4 A vizsgálat célkitűzései és lebonyolítása A vizsgálatok célkitűzései A felsőoktatásba belépő hallgatók milyen tudásszinttel érkeznek, és az megfelelő-e a választott szak követelményeinek? A felvételi pontszám megfelelő információt ad-e a hallgatók tudásáról? Korábbi következtetések ellenőrzése, további empirikus adatokkal való alátámasztása. A vizsgálat kiterjesztése a kémia tudásra különböző szakok esetében. A vizsgálat lebonyolítása A hallgatók egy 60 perces dolgozatot írtak a regisztrációs hét folyamán. A feladatlap központilag készült. Az intézmények saját maguk szervezték a dolgozatok megíratását és javítását az egységes útmutató alapján. A kollégák az eredményeket egy központilag előkészített Excel táblázatban rögzítették és ezeket küldték vissza feldolgozásra. A résztvevő intézmények Kémia: ELTE, BME, PE, DE, SZTE, PTE. Fizika: ELTE, BME több kara, DE, GDF, NYFMMK, PE több kara, PTE, SZTE, SZE, SZIE Dia 5 Köszönet mindenki áldozatos munkájáért! Dia 6 Legfontosabb eredmények Felmérőt írt hallgatók száma, és a kérdésenként összesített felmérők eredményei: fizika: 2185 fő 47%Cronbach-alfa: 0,78 kémia: 1089 fő 35%0,88 Dia 7 Felvételi pontszámok eloszlása Dia 8 Dia 9 Dia 10 A fizikadolgozatok eredményei Dia 11 Az alábbi példa egy megtörtént esetet mutat be. Egy lakás bejövő 230 V-s hálózatába egy 16 A-es főbiztosíték (a) volt bekötve. A főág háromfelé ágazott szét és a mellékágakat egyenként 10 A-es biztosíték (b, c, d) védte. A mellékelt rajz szerint a 1.,2.,3.,4. számú fogyasztókat csatlakoztattuk a hálózathoz. Ön szerint mi történt, amikor az 5. számú fogyasztót, a mikrohullámú sütőt is bekapcsoltuk? Számítással indokolja válaszát! Dia 12 Korunk egyik legnagyobb műszaki teljesítményének számító, a CERN-ben megépített LHC (Large Hadron Collider = Nagy hadron ütköztető) gyorsítóját az elmúlt évben kapcsolták be először. A tervek szerint a föld alá helyezett kör alakú 26,7 km kerületű gyorsítóban 7 TeV energiájú protonok fognak keringeni és ütközni. A teljes kerület mentén 2808 csomagban keringenek a protonok. Egy csomagban darab proton van. a.) Mekkora egy protoncsomag teljes energiája? b.) Ha egy 150 kg tömegű kismotor ekkora mozgási energiával rendelkezne, mekkora sebességgel mozogna? c.) Mekkora a teljes kerület mentén mozgó protonok energiája? d.) Mekkora tömegű 25°C fokos aranytömböt lehetne megolvasztani ekkora energiával? Adatok: az arany fajhője 126 J/kg°C, olvadáspontja: 1337,6 K, olvadáshője 64,9 kJ/kg. Dia 13 Dia 14 Többen nem tudták helyesen a mozgási energia képletét, elfelejtettek 2-vel osztani. Volt, aki a sebességet az F = m.a összefüggésből akarta kiszámolni, majd ebből kifejezte a sebességet, v = F/m - ként. De volt F = v.m képlet is. De találkoztam a centirpetális erő képletével is (mely valójában nem is külön erő, hiszen sokféle kölcsönhatás során jöhet létre körmozgás), melyek mindegyike azt mutatja, hogy a hallgatók egy része az energia fogalmát az erővel keveri. Többen keverték a mértékegységeket is, mint J és N. Volt, aki le is írta, hogy Fmozg. = E1 és N a mértékegysége. Továbbá szerepelt a Emozg. = a.m.g összefüggés is. Nagyon sokan voltak, akinél a mozgási energia m.v, vagyis az energia fogalma is teljes mértékben keveredik az impulzus fogalommal. Ennek a ténynek az az érdekessége, hogy ezt a korábbi kutatások során csak kvalitatív, szöveges megfogalmazások esetében vizsgálták. Esetünkben pedig számításos feladatok esetében került elő ez a probléma. Az olvadáshőről nagyon sokan elfeledkeztek, csak felmelegítették az aranyat az olvadáspontjára. Dia 15 Mekkora feszültség mérhető az AB pontok között ideálisnak tekinthető feszültségmérővel a vázolt két esetben? a.) 1,5V és 1,5V b.) 0V és 0V c.) 1,5V és 0V d.) 0V és 1,5V e.) Nem dönthető el, mert nem tudjuk az izzó ellenállását. A megoldottság: 16,2%, mely a korábbi évekhez hasonlóan alacsonyabb, mint ami a véletlenszerű találgatásokból adódna, tehát valódi tévképzetről van szó. Dia 16 A felzárkóztatásról A hallgatóknak nagyon sok tévképzete van, melyet korrigálni kell! Erő, energia, impulzus Sebesség - gyorsulás Gyorsuló mozgás-e az egyenletes körmozgás? Grafikonok elemzése c(t),T(t) és készítése v(t) Beszélgetések, tudománytörténeti elemek felhasználása (Galilei, Newton), csoportmunkás feladatok fontossága (akár a középiskolában). Dia 17 Témakörök a felzárkóztatón Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok című feladatgyűjtemény használatával a mechanika témakörén belül, mivel az első féléves előadások anyaga is ez. A következő fejezeteket dolgoztuk fel a hallgatókkal: 1. Kinematika 2. Dinamika I. 3. Dinamika II. 4. Munka, energia, teljesítmény 6. Körmozgás Dia 18 A kémia dolgozatok teljesítése Dia 19 Dia 20 Hány gramm víz keletkezhet, ha egy 10 g hidrogéngázt és 32 g oxigéngázt tartalmazó gázelegyet meggyújtunk? Dia 21 Ez az egyszerűnek látszó feladat éppen a kémiai jellegű gondolkodás lényegét ragadja meg, nevezetesen, hogy képes-e a diák részecskékben, gondolkodni. Rá jön-e arra, hogy a hidrogénmolekulákból van jóval több, tehát az lesz feleslegben, annak dacára, hogy kevesebb a hidrogén tömege. De a kémiai reakciók esetében nem a tömeg a lényeges, hanem a részecskék darabszáma, a részecskék találkozása. A Mentor Magazin folyóirat egyik számában olvasható, ahogy egy diákfiú találóan megfogalmazta, hogy a kémia a sikeres randevúk tudománya. Azért is érdekes a feladat megoldottságának vizsgálata, mivel itt valószínűleg tetten érhetjük a tömegmegmaradás törvényének helytelen tanításából adódó hibás megoldásokat: egyszerűen összeadják a hidrogéngáz és az oxigéngáz tömegét. A kémiakönyvek többségében a tömegmegmaradás törvényét valahogy így fogalmazzák meg: a kémiai reakciókban a kiindulási anyagok tömege megegyezik a termékek tömegével - ami csak akkor igaz, ha az anyagok 1) sztöchiometrikus arányban vannak jelen; 2) teljes mértékű az átalakulás. Dia 22 A következő ionok felhasználásával szerkesszen ionvegyületeket a meghatározásoknak megfelelően! Adja meg a képletüket és a nevüket! Ionok: Mg 2+, Al 3+, NH 4 +, Cl -, SO 4 2+, PO 4 3- a.) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:1, az ionok töltésszáma 1 A vegyület képlete: NH 4 Cl.A vegyület neve: szalmiáksó, ammónium-klorid b.) Mindösszesen 10 pontot lehetett kapni a feladatra. 242 hallgató kapott nulla pontot! Ez megdöbbentő adat, hiszen ez több, mint 20%. Az ok valószínűleg az lehetett, hogy nem egyszerűen lexikális ismereteket kértünk számon, pl. írja föl a keserűsó képletét, hanem a képleteket a hallgatóknak kellett megalkotniuk megadott szempontok alapján. És ez már egy sokkal magasabb rendű gondolkodási műveletet igénylő feladat. Dia 23 Emelt szinten érettségizettek kémiából 690 fő érettségizett kémiából emelt szinten az országban. 205 fő emelt szintű érettségizett hallgató van a kémia felmérésben részt vettek között. Kérdés: 485 fő hová jelentkezett az emelt szintű kémia érettségivel? Dia 24 Következtetések, javaslatok Jogi szabályozás: Empirikus adataim birtokában ennek megváltoztatására teszek javaslatot. A jog tipikus emberi alkotás (konstrukció), mely mindig tükrözi az adott társadalom értékrendjét, vagyis korszakfüggő (pl. boszorkányüldözés). De éppen ezért megváltoztatható! Az érettségi vizsga és a tanulmányi versenyek jelentősége. Az a diák, aki rangos tanulmányi versenyen (az OKM által meghatározott kritériumok alapján) eredményes, szakirányának megfelelő felsőoktatási helyre mehessen rögtön, pl. kapjon 480 pontot. A szakiránynak megfelelő érettségi vizsga megkövetelése. A felvételi pontszámok szakspecifikus számítása. Dia 25 Eredmény 2008-as OKNT vizsgálat egyik területe a műszaki - természettudományos felsőoktatás volt. A készítők jelentés elkészítésében és a javaslatok megfogalmazásában felhasználták a 2008-as országos felmérés eredményei is. Két csapat készít új kerettanterveket. Humán - normál - reál osztályok létrehozása. Dia 26 Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet