D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_719_pix_Oldal_44_kep_0001e.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Népkormány államtitkárai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Népkormány államtitkárai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Séthi Antal (igazságügy)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 48. sz. (1918. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Séthi Antal (1870-1945)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Népkormány államtitkárai.
Séthi Antal (igazságügy).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Séthy Antal (Bicske, 1870. ápr. 14. - Bp., 1945. nov. 1.): igazságügyi államtitkár. Rövid bírósági joggyakorlat után 1897-től az igazságügymin.-ban szolgált, ő szervezte meg - külföldi mintára - a bűnügyi nyilvántartást (1908). A Nyilvántartó Hivatal felállítása után előbb annak igazságügyi osztályát vezette, majd a hivatal főfelügyelője lett. 1935-ben nyugdíjba vonult. Számos szervezeti és eljárási jogszabály, bírói és ügyészi státus, bírói ügyviteli szabályok stb. tervezetének előkészítésében és több gyakorlati jellegű munka összeállításában vett részt (Mutató az igazságügyi jog forrásaihoz a Grillféle döntvénytár sorozatban, iratminták, útmutató a nemzetközi jogsegély terén stb.). Egyik szerk.-je volt a Polgári Jogi Határozatok Tára és a Büntetőjogi Határozatok Tára e. hivatalos döntvénygyűjteményeknek. 1918- tól az Igazságügyi Közlöny szerk.-je volt."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/s-778D5/sethy-antal-77AC6/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Népkormány államtitkárai : Dr. Tóth Lajos (közoktatás)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 792x1083 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna