D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0172.jpg
C Í M 
F ő c í m : Galvano-tropizmus útján csoportosult paramaeciumok
B e s o r o l á s i   c í m : Galvano-tropizmus útján csoportosult paramaeciumok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-10-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Mikrobiológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : protozoa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tropizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sejttan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Galvano-tropizmus útján csoportosult paramaeciumok. 1. A mint villamos áramot vezetünk át a csepp vizen, valamennyi paramaecium a negatív (-) sarok felé úszik. 2. Egy idő múlva valamennyien a negatív sarok körül csoportosulnak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Százával vannak az erre vonatkozó kísérletek, amelyek azt mutatják, hogy az egysejtű állatok különféle behatásokra máskép cselekszenek. Bizonyos külső behatások élénkebbé teszik, azaz ingerük őket, mások csendesítik. Vannak irányító hatások, amelyek összegyűjtik vagy eltávolítják őket, s mindezeket a hatásokat válasz nélkül hagyja a sejt, ha kloroformmal vagy egyébbel elaltatjuk. íme az élő anyag, ha még oly kicsi is, fogékony, érzékeny külső behatásokkal szemben, azokra kedvezőleg vagy elutasítólag válaszol. Az ilyen primitív válaszokat taxis vagy trofizrhus szóval jelöljük. A taxis szó rendezést, a tropizmus fordítást jelent, például a galvanotaxis, vagy galvanotropizmus szó azt akarja kifejezni, hogy a villamos áramnak rendező, fordító, irányító hatása van a sejtekre; ha gyűjti őket, pozitív; ha elkergeti őket, negatív galvanotaxisról vagy galvanotropizmusról beszélünk (104. ábra). Épp így vannak pozitív vagy negatív foto- (fény), termo- (hő) taxisok, vagy tropizmusok stb. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A sejt fogalmának fejlődése a XIX. század folyamán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1021x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna