D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tariel_0057.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ramaz királyt rabbilincsen magam vezetém elébe. Szeliden szólt hozzá, mintha saját fiával beszélne
B e s o r o l á s i   c í m : Ramaz királyt rabbilincsen magam vezetém elébe. Szeliden szólt hozzá, mintha saját fiával beszélne
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Zichy
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1827-1906
V I A F I d : 59356468
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-07-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Tariel, a párducbőrös lovag
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Tariel, a párducbőrös lovag
S z e r z ő : ©ota Rustaveli, ford. Vikár Béla ; ill. Zichy Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1917
T í p u s : elbeszélő költemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalmi alak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grúz irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ramaz királyt rabbilincsen magam vezetém elébe.
Szeliden szólt hozzá, mintha saját fiával beszélne.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ©ota Rustaveli (1172-1216) Tariel, a párducbőrös lovag című eposzát 1196 és 1207 között írta. A romantikus eposz két szerelmespár történetét mondja el, hősei Tinatin, arab hercegnő és Avtandil generális, valamint Nesztán, indiai hercegnő és szerelme, Tariel, a párducbőrös lovag. A cselekmény több szálon futó, keleti meseelemekkel átszőtt, regényes, érzelmes, szenvedélyekkel teli történet, a lovagiasságról, nemeslelkűségről, barátságról szóló, világirodalmi jelentőségű költemény, a grúzok számára máig a legfontosabb bölcseleti és erkölcsi alapmű. Zichy az 1880-as évek elején, Párizsból elköltözve érkezett a Kaukázusba. A grúz fővárosban nagy örömmel fogadták, ünnepségeken, fogadásokon látták vendégül. Ez nem utolsósorban annak is volt köszönhető, hogy Zichy már Párizsban, Victor Hugo szalonjában megismerkedett a grúz értelmiség egyik vezéralakjával, Iona Meunargiával (1852-1919), a Tariel, a párducbőrös lovag francia fordításának készítőjével, aki később a magyar művész figyelmét is felhívta az eposzra. Meunargia és Zichy között jó barátság szövődött, amely most Tifliszben felelevenedett. A grúz polgárság és az értelmiségi körök ebben az időben a cári udvartól való függetlenséget szorgalmazták, s ennek jegyében határozták el népi eposzuk díszkiadásban való megjelentetését. Zichyt 1881–1882-es tifliszi tartózkodásának eredményeképpen érte a megtisztelő felkérés Tariel, a párducbőrös lovag 12 illusztrációjának elkészítésére. Zichy grúziai közkedveltségét csak fokozta, hogy jelentős szerepet vállalt a Tariel élőképi bemutatásában a tifiliszi [ma Tbiliszi] színházban. Az élőképek megrendezéséhez komoly előtanulmányokat folytatott a grúz viseletekkel, fegyverekkel, modellekkel, de még a táncokkal kapcsolatban is. A jelenetek és a kosztümök terveit később a mű illusztrálásakor is felhasználta. Az 1880-as évek első felében nála megrendelt tizenkét illusztráció helyett harmincnégyet csinált. Ezeket az eredeti rajzokat az általa készített kötésben 1888-ban nyújtotta át megrendelőinek, akik utóbb ebből választották ki azt a huszonhatot, amelyet sokszorosítottak és amelyek bekerültek a díszkiadásba. A költemény korábbi, inkább a keleti illusztrációs hagyományt követő, miniatúraszerű rajzaival szemben Zichy a mű alapos ismeretén, drámai eseményeinek egy-egy jelenetbe sűrítésén alapuló módszerét követte. A grúz történelem és a grúz nép karakterének tanulmányozása hozzásegítette ahhoz, hogy a romantikus, szenvedélyes történetet ne csupán "szép" rajzok sorozatában adja vissza, hanem műveinek atmoszférája is teljesen hiteles legyen. (Forrás: jepegrafik.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zichy Mihály: Végre fölsóhajt, kiált, és forró köny hull szemeibül
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1396x2086 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn