D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarnemzetisze00peka_0127.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fricsi kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Fricsi kastély
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : V. Magyar építésmotivumok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Getty Research Institute
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-05-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzeti szépről
S O R O Z A T 
C í m : A Modern Tudomány című vállalat nagyobb kiadványai
S o r o z a t i   s z á m : 1
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzeti szépről : a magyar géniusz esztétikája : nemzeti vonások művészetünkben, zenénkben, költészetünkben, irodalmunkban
S z e r z ő : Pekár Károly
M e g j e l e n é s : Budapest : Modern Tudomány, 1907
S o r o z a t : A Modern Tudomány nagyobb kiadványai ; 1.
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Frics
G e o N a m e s I d : 3032556
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 34. A fricsi kastély. Divald után
V. Magyar építésmotivumok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Későbbi fejlődés, mikor a koronapárkányzatot valóságos fülkesor egészíti, ki alulról s az egész oromfal ekkor is csupa szgrafittó, a fülkékben természetesen külön alakokat ábrázol e vakolatba karcolt festés. Az ilyesmi nagyon díszes és szép lehetett, tekintve azt, hogy ha e szgrafittók több helyen fent is maradtak, de a sok aranyozás teljesen lekopott, pedig a színek közt ahol ma fakó folt maradt csak, sok volt az arany. Ez az oka, hogy például a késmárki nép ma is aranytoronynak nevezi a harangtornyot.
Már most ilyen teljes fülkesoros koronacsipkézetet, magas oromfalat találunk főleg, Sárosban, templomokon; egyike a legelsőknek a szinnyei templom, továbbá kastélyokon, városi házakon. A legszebb a fricsi kastély, melynek vagy másfélszáz fülkéje közül sok igen épen megmaradt. A sok történeti, mithológiai alak közt magyar történeti alakokat is találunk. Ő így Hunyadi Jánost, Lászlót s Mátyás királyt. Festőjük nagyon ügyesen járt el ; a sok alak tartása, állása igen változatos, sohasem ismételte önmagát. A fülkeívek közeinek mezeit s a koronacsipkézetet virágdísz fedi, melyekben a magyar motívumokat is képviselve találjuk. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14878/14878.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sajátos renaissancekori műemlékeink : A fricsi várkastély déli homlokzata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1707x890 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna