D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : II_Lipot_rend_oklevel.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Lipót-rend oklevél
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Lipót-rend oklevél
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : EinPort
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-01-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-10-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : okirat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : okirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oklevél
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1989
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Honti György II. Lipót-rendjéhez adományozott oklevél
Az örökösök álltal megküldött szkennelt vagy fotózott kép, digitális javítás:
Szerkesztő:Eniport
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A II. Lipót-rend (Orde van Leopold II hollandul, Ordre de Léopold II franciául) belga állami kitüntetés, egyike a három, napjainkban is adományozott belga lovagrendnek. A rend jelmondata: L'union fait la force (francia) - Eendracht maakt macht (holland), vagyis "Egységben az erő". A rendet II. Lipót belga király alapította 1900. augusztus 24-én, mint a Kongói Szabadállam uralkodója és csak 1908-ban, miután a gyarmatot a belga állam annektálta, vált állami kitüntetéssé.
(Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Lip%C3%B3t-rend)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Honti György (Miskolc, 1920. január 13. - Budapest, 2013. szeptember 11.)vegyészmérnök.
Díjai, elismerései:
II. Lipót-rend Officier fokozat (1989)
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Honti_Gy%C3%B6rgy_(vegy%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6k))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Móga János keresztelési bejegyzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1198x1743 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer