D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovan_istvan_digit_szul.jpg
C Í M 
F ő c í m : A digitálisan született tartalmak megőrzése
B e s o r o l á s i   c í m : Digitálisan született tartalmak megőrzése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-04
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Szabadon felhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiadvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyilvántartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. október 10.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A digitálisan született tartalmak megőrzése "Born digital" és a könyvtárak Könyvtári Intézet 2018.10.10. Mi is az a "born digital"? "Dokumentumok, amelyek digitális formából származnak" Szigorúbb értelmezés: "csak digitális formában létezők" Megengedőbb: "exclusive digital" and "digital for print" Dokumentumtípusok, amelyek a számítógép előtt is léteztek, de egyre inkább digitális formába kerülnek, pl. e-könyvek, e-folyóiratok, fotók hangzó anyagok. Dokumentumtípusok, amelyek csak digitális környezetben születnek, pl. Websites, forums, communities, wikis. Anything that was or has been created in a digital environment. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Born-digital (+ spanyol) Variációk az e-kiadványokra E-könyvek, e-folyóiratok kereskedelmi forgalomban, e-kiadók https://e-konyv.lap.hu/ Pl. https://www.multimediaplaza.com/ekonyvek https://akademiai.hu/10/on_line/ MERSZ online okoskönyvtár E-kiadványok nem kereskedelmi forgalomban - repozitóriumok, pl. http://real.mtak.hu/ ; tudományos publikációk, phd dolgozatok, kutatási zárójelentések "Hibrid", kettős kiadványok, nyomtatott és online változatban pl. Könyvtári Figyelő online "Magyar irodalom a világhálón" online Nyomtatott kiadványok online változatai, pl. PPKE kiadványok Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Tanszék Családok a Családért Egyesület kiadványai MTA Közgazdaság-tudományi Intézet kiadványai Nyomtatott kiadványok online változatai e-könyvtárban, pl. Németh Árpád : Álmaim = Snoviđenja (MEK) Séd : Veszprémi kritikai lap (EPA-ban hamarosan) Online to print, pl. "Nyomtass Te is!" - http://nyomtassteis.hu/ Szerzői magánkiadások, magán e-könyvtárak, pl. http://kunlibrary.com/ A digitális megőrzés útjai 2000-től Digitális megőrzés program http://www.digitalpreservation.gov/ 2009-től Elektronikus levéltári projekt; elektronikus és digitalizált levéltári anyagok http://mnl.gov.hu/mnl/szkk/elektronikus_leveltar_projekt https://www.eleveltar.hu/ 2007-től OSZK Digitális könyvtár e-könyvek kötelespéldány fogadására http://oszkdk.oszk.hu/ Kötelespéldány: A Kormány 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról A kötelespéldány rendelettervezete; 2013. 2007-től OSZK Digitális Könyvtára Kötelespéldányként beszolgáltatott e-könyvek http://oszkdk.oszk.hu/ 2017-ben a beszolgáltatások száma: 4 141 Feldolgozás alatt: 11 256 (2018.01.11.) Összes beszolgáltatás 2017. dec. 31-én: 31 079 Kész feldolgozási szintű dokumentum: 10 383 (2018.02.02.) Teljesítményértékelő beszámoló 2017 http://www.oszk.hu/beszamolok 1994-1999- Magyar Elektronikus Könyvtár Digitális ill. digitalizált könyvek, hangoskönyvek https://mek.oszk.hu 2004- Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis Digitális ill. digitalizált időszaki kiadványok https://epa.oszk.hu 2007- Digitális Képarchívum Digitális ill. digitalizált képi dokumentumok https://dka.oszk.hu Mindegyik nyilvános, public! Digitális dokumentumok nyilvántartása Kötelespéldányként érkező e-könyvek önálló Amicus rekordokban, pl. Akik a sötétben is látnak ["elektronikus dok"] / Reményik László http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/925543 Önálló e-folyóiratok részben, egy ideig, pl. (T)error & elhárítás [elektronikus dok.] http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3624090 Nyomtatott könyvek digitális nyomdai változata Amicusban semmilyen módon, pl. Versenyjog / szerk. Boytha Györgyné, Tóth Tihamér http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3237785 https://mek.oszk.hu/18600/18616/cedula.html Digitális szerzői magánkiadások Amicusban semmilyen módon, pl. Ausztrália, ahogy én látom / Cser Ferenc Queanbeyan : Szerző, 2018 https://mek.oszk.hu/18600/18660/cedula.html Önálló ISSN-nel rendelkező e-periodikák, amelyeknek nyomtatott változata is van Amicusban semmilyen módon, pl. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Csak print leírás: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1003105 Online leírás: http://qulto.bibl.u-szeged.hu/record/-/record/bibEJO00000761 Könyvtári Figyelő Csak print leírás: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1004161 Online leírás: http://qulto.bibl.u-szeged.hu/record/-/record/bibEJO00004622 Lehetőségek E-könyvtári infrastruktúra, repozitórium számos könyvtárban Szerzői, kiadói motiváció a nagyobb láttatásra A Könyvtár ismertsége, stabilitása! Kapcsolat a szerzőkkel, kiadókkal, helyi, szakterületi Jártasság a digitális dokumentumok kezelésében a digitalizálás kapcsán Jártasság, ismeretek a dokumentumok metaadatolásában Fontos a külön láttatás Külön rekord - FRBR - önálló manifesztáció Esély a közös keresésben Cél: A "magyar elektronikus könyvtárak" munkamegosztása és hálózata MOKKA -> e-MOKKA Moldován István OSZK E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Magyar és európai digitális könyvtári projektek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x580 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna