D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nemeth_marton_webarchivum.jpg
C Í M 
F ő c í m : Webarchívum mint a tudományos kutatások tárgya
B e s o r o l á s i   c í m : Webarchívum mint a tudományos kutatások tárgya
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-09
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2019-04-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentumgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatkezelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szemantikus web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019. április 26.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Németh Márton Országos Széchényi Könyvtár Webarchívum mint a tudományos kutatások tárgya A kutatás digitális forrásai Az archivált webes anyagok önmagukban is a tudományos kutatás tárgyául szolgálhatnak. Könyvtárosok, levéltárosok, információtudósok, digitális bölcsészeti szakemberek, adattudósok és informatikus szoftverfejlesztők dolgozhatnak együtt nagymennyiségű webes adattömegek strukturális és tartalmi alapú vizsgálatában. A legutóbbi tíz évben új tudományos diszciplínák születnek - pl. webtörténelem. Fő témakörök Web történelem és web historiográfia Webarchívumok és nagymennyiségű adatok (big data) Webarchívumok és a szemantikus világháló Web történelem és web historiográfia Digitális Bölcsészet (Nyílt hozzáférésű tudományos folyóirat) A kutatás tárgya A világháló műszaki infrastruktúrájának története; A világháló kommunikációs és publikációs felületének története; Egy adott témakör, esemény, intézmény, személy stb. világhálós történeti lenyomatának vizsgálata; Szöveges vagy vizuális webes tartalmak illetve webes naplófájlok mint a big data elemzés tárgyai (pl. gépi tanulás a felhasználói szokások, viselkedés elemzésére). A világháló műszaki infrastruktúrájának története; A világháló kommunikációs és publikációs felületének története; Egy adott témakör, esemény, intézmény, személy stb. világhálós történeti lenyomatának vizsgálata; Szöveges vagy vizuális webes tartalmak illetve webes naplófájlok mint a big data elemzés tárgyai (pl. gépi tanulás a felhasználói szokások, viselkedés elemzésére). A kutatás szintjei Egyedi fájlok vagy weboldalak; Egyedi webhely(ek); Egyedi domén(ek); Az egész világháló Kihívások, problémák Hiányos memento, archívum vagy megjelenítési hibák; Temporal drift és live web leakage (egy adott weboldal vagy webhely egyes részeinek különféle időszakokban archivált részei amelyek egységes keretben jelennek meg) Az archivált fájlok hitelessége; Duplikátumok és URL cím megváltozása; Egy adott domén tartalmának teljes megváltozása, stb. A nemzeti webarchívumok közös kereshetőségének, kutatási infrastruktúrájának megteremtése - Niels Brügger EU-projekt terve -Transnational Research Use of Web ARChives (TRUeWARC). Webarchívumok és a nagymennyiségű adatok kezelése A webarchívumok mint nagyméretű webes korpuszok számos adattudományi projekt középpontjában állnak. A nyílt kapcsolt adatok koncepciója kapcsán a webarchívumokban tárolt, részben strukturált adatok feldolgozása, illetve rejtett, releváns információk feltárása. Újfajta együttműködési lehetőségek közgyűjtemények, webarchiváló szakemberek és adattudósok között. Adattípusok és adatbányászati tevékenységek fajtái Webtranzakciós adatok (pl. naplófájlok, geolokáció); Strukturált adatok (pl. linkgráfok) ; A tartalomhoz kötődő adatok (pl. szöveges vagy vizuális információk). Adatbányászat és webhasználat; Adatbányászat és webes struktúrák; Adatbányászat és webes tartalmak. Példa: BUDDAH (Big UK Domain Data for the Arts and Humanities) 65 TB begyűjtött tartalom Az .uk domain 1996 és 2013 között; SHINE történeti keresőmotor; Trendek vizsgálata; Információ vizualizáció ... honlap: buddah.projects.history.ac.uk Webarchívumok és a szemantikus web Az archivált tartalmak hatékony és a tartalmi jelentésre irányuló visszakeresési módszereinek hiánya komoly akadálya annak, hogy a webarchívumokat használható és hasznos információforrássá lehessen alakítani. Jelentős információtudományi kihívás a szemantikus webes módszerek és eszközök meghonosítása a webarchívumok környezetében. A webarchívumoknak részévé kell válniuk a nyílt, kapcsolt adatok univerzumának, fejlett lekérdezési és adatintegrációs képességekkel. Meg kell teremteni a webarchívumok lekérdezésének lehetőségét külső rendszerek, szoftvereszközök által is. Néhány lehetséges módszer Entitások kinyerése; RDF tripletek generálása; Entitások gazdagítása külső erőforrásokból; Kapcsolt adatok publikálása; Szemantikus alapú fejlett lekérdezési lehetőségek és rangsorolási módszerek kialakítása SolrMIA ( a magyar demo webarchívum keresőmotorja) webadmin.oszk.hu/solrmia Solr-alapú teljesszövegű index; Metaadat alapú szűrés és találati listák megjelenítése; Jövőbeni tervek: Entitások kinyerése; Metaadat gazdagítás névterekből és tezauruszokból. Köszönjük a figyelmüket! Kérdések? Magyar webarchiválási projekt: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/ Demo webarchívum: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo/ Válogatott bibliográfia a webarchiválás témakörében: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/doc/webarchivalas-irodalom.html e-mail: mia@mek.oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László, Németh Márton: Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna