D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Image_0364.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lipót bajor herceg
B e s o r o l á s i   c í m : Lipót bajor herceg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2009-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A világháború képes krónikája
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A világháború képes krónikája
S z e r z ő : [szerk.] Süle Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai, 1914-1916
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lipót (Bajorország: herceg) (1846-1930)
V I A F I d : 9883589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lipót bajor herceg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1918 végén a háború elveszett, a monarchiákat mind Németországban, mind az Osztrák-Magyar Monarchia államaiban megdöntötték. A versailles-i békeszerződés után Lipót visszatért Bajorországba. Feleségével együtt eleinte Münchenben, majd a wildenwarti kastélyban éltek, kerülve a feltűnést. 1919-ben radikális szélsőbaloldali aktivisták kikiáltották a Bajor Tanácsköztársaságot. Életük veszélybe került, a kommunista Spartakus Szövetség milicistái üldözőbe vették őket. Tutzingba, a Starnbergi-tó partján álló Seehof hotelbe, majd az ettali kolostorba menekültek, innen majd nagy nehézségek között, hamisított okmányokkal átjutottak a ausztrai Tirolba. Három hónapot töltöttek Reuttében. A forradalom leverése után visszatértek müncheni otthonukba. A weimari köztársaság idején Lipót herceg és Gizella főhercegnő Münchenben éltek. 1923. április 20-án megünnepelhették aranylakodalmukat. Lipót Miksa herceg 1930. szeptember 28-án, 84 éves korában elhunyt. A müncheni Szent Mihály-templom kriptájában helyezték végső nyugalomra. Özvegye, Gizella főhercegnő 1932. július 27-én hunyt el Münchenben, Ferenc József császár gyermekei közül utolsóként. Férje mellé temették.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lipót bajor királyi herceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1615x2447 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet