D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bandoli_katalin_hid.jpg
C Í M 
F ő c í m : HID
B e s o r o l á s i   c í m : HID
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hagyomány, Innováció, digitalizáció a zenei gyűjteményekben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bándoli
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-29
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : KSH Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bándoli Katalin
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zene általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművek gyűjteménye
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : innováció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenei kézirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomtatott kotta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : audiovizuális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műsorfüzet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : információszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : HID HAGYOMÁNY, INNOVÁCIÓ, DIGITALIZÁCIÓ A ZENEI GYŰJTEMÉNYEKBEN Bándoli Katalin FSZEK Zenei Gyűjtemény MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete Külső környezet - veszélyek Zenei dokumentumféleségek a gyűjteményekben: Zeneművek kéziratai Zenei vonatkozású kéziratok Nyomtatott kották Audiovizuális dokumentumok Könyvek Periodikumok Hangszerek Műsorfüzetek, plakátok Belső környezet - gyengeségek Szervezeti átalakítások Megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek hiánya Forráshiány Elhelyezés, raktározás, megőrzés kérdése Erősségek és a lehetőségek Zenei információszolgáltatás – digitalizálás RILM Zenei könyvtári hálózat Felhasználóorientált szolgáltatás Tehetséggondozás Dokumentumgyűjtemény, de több annál Együttműködés Érdekképviselet Képzés
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andaházi Szeghy Viktor: Honvédségi szakkönyvtári gyűjtemények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 4
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna