D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : holl_andras_nowebarchive.jpg
C Í M 
F ő c í m : noWebarchive
B e s o r o l á s i   c í m : NoWebarchive
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Holl
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 286055645
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-03
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-11-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Holl András
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repozitórium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019. november 14.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Holl - OSZK / 404 Not Found - noWebarchive - 2019 Nov. 14. noWebarchive Holl András - MTA KIK 404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet? OSZK 2019 Nov. 14. Gyakorlatból tudjuk, hogy a web egyre fontosabb az információkat közvetítő médiumok között, és napról­napra információt vesztünk a weboldalak megszűnésével és átalakulásával. A web dinamikus, a web centralizált (egy adott információ létezhet csak egyetlen szerveren ­ ellentétben a nyomtatott dokumentumok által biztosított redundanciával). Webarchiválásra szükség van ­ ezt itt nem kell bizonyítanom. Ám egy logikus, átgondolt világban az információkat másképpen kellene megőrizni. Figyelemmel kellene lenni arra, hogy a friss információk ne töröljék a régi (ám érvényes) információkat. Ez sok webhelyen (részben) így is működik: a hírek mellett például létezik egy hír archívum. A másik probléma az, hogy a web technikailag nehezen archiválható, például a média lényegéhez tartozó hiperhivatkozások miatt, részben azért, mert a technológia gyorsan változik, a régi weboldalakat egy újabb böngésző nem feltétlenül jeleníti meg helyesen. És természetesen megoldást kell találni a problémára, hogy a gazdátlanná vagy elavulttá vállt weboldalak ne tűnjenek el nyom nélkül. Amennyiben az információ szolgáltató számára az információk hosszú távú megőrzése fontos, és tisztában van a webarchiválás nehézségeivel, más stratégiát is alkalmazhat az információk megőrzésére. Elfogadhatja azt az alapelvet, hogy a web csak kirakat, az adatoknak másutt, más, könnyebben megőrizhető formában is meg kell lenniük. Két utat is bemutatunk az alternatív információ megőrzésre. A.) A "kirakat" és az "adattár" szétválasztása Példák az MTA KIK valós vagy megvalósítani kívánt gyakorlatából. "Hazádnak rendületlenül ­ 180 éves a Szózat" A személyesen meglátogatható, fizikai térben történő kiállítás meghatározott ideig volt nyitva. Volt azonban két, tartósabb inkarnációja: a weblap és a kísérő füzet. A weblap részben aktuális információkat (pl. nyitvatartás) közölt, illetve a zárás után is fenntartotta a virtuális látogathatóság lehetőségét. A webes felület ma is létezik, lehet, hogy évek múlva is létezni fog ­ de vajon szükséges­e archiválni? Nem biztos, mivel a kísérő füzet a weboldal megszűntével is rendelkezésre áll majd. Nyomtatott változatban, és digitálisan is: http://real­eod.mtak.hu/4245/ . Ha jól végeztük dolgunkat, a kiállítás megfelelően dokumentálva lesz: a tudományos hátteret alaposan kifejtő publikációkban, a kísérő füzetben, a könyvtár éves jelentésében. A kiállításon bemutatott dokumentumok digitális másolatai pedig elérhetőek maradnak a repozitóriumban. A "könyv" ­ még ha digitális könyv is ­ kiválóan alkalmas lehet a hosszú távú megőrzésre. A digitális kópia ­ például PDF/A formátumban ­ megőrizhető, kereshetőséget biztosít, akár ki is nyomtatható. Az intézményeknek a tevékenységüket, az általuk nyilvánosságra hozott információkat lehetőség szerint könyv formában is elő kell állítaniuk: mint a kiállítás kísérőfüzete, mint egy kiállítás­katalógus, mint egy évkönyv. Az egész elképzelést talán a legjobb a feje tetejére állítani. Nem a web tartalmát célszerű áttenni könyv formába, hanem bizonyos tartalmakat adatbázisban kell tárolni, és mind a webes felületen megjelenő információt, mind az évkönyvet, intézményi telefonkönyvet, az adatbázisból dinamikusan képezni! Nem pusztán CMS szoftver alkalmazásáról beszélek, hanem a háttér­adatbázisok megfelelő szerepéről. Az általam felvázolt weboldal lehet nem CMS alapú is, amelyik pusztán meghív és az oldalakról elérhetővé tesz, vagy az oldalakba beépít adatbázisokból származó információkat. Ha az adatbázis jól felépített, a lekérdezés múltbéli időpontokra is működik. Az adatbázisok archiválásáról az előadás második részében beszélek. Az adatbázis, vagy CMS rendszer egy speciális formája a repozitórium ­ ezekről is a második részben kerül szó. A digitális könyv formában rögzített, archiválható információ is bekerülhet a repozitóriumba, és ezúton visszajuthat a webre, a hálózaton is kereshető és elérhető lehet. B.) A mély web archiválása ­ adatbázisok, repozitóriumok Az adatbázisok és a repozitóriumok információinak hosszú távú megőrzésére sem a webarchiválás kínálja a legjobb megoldást. Léteznek módszerek a relációs adatbázisok archiválására, a repozitóriumok pedig számos belső és külső archiválási lehetőséget támogatnak. Itt kiindulási pontként leszögezhetjük, hogy a jelentős adatbázisokat, repozitóriumokat működtető intézmények feltehetően az átlagosnál valamennyivel archiválás­tudatosabbak, illetve az adatbázis vagy különösen a repozitórium szoftverek technikailag jobban támogathatják az archiválást, mint az egyszerű weboldalak. Alapfogalmak Sötét archívum Az adattartalom folyamatos, a külvilág számára nem látható archiválására szolgál. Az adatgazda végzi, de külső archiváló félhez kerülnek a tartalmak Végrendelet Szabályozás az archívum megszűnésének esetére - mi legyen az adatok sorsa? A sötét archívummal együtt alkalmazandó Sírkő Rövid információ hosszú távú fenntartása az adatbázis megszűnt weblapján - hol találhatóak a megőrzött információk? - Adatbázis archiválás "belülről" Az adatbázist üzemeltető intézmény tudatosan törekedhet a tárolt információk archiválására, a dinamikusan változó adatbázisok korábbi állapotainak megőrzésére. Lux (2018) relációs adatbázisok archiválására alkalmas technológiát ismertet. - Repozitórium archiválása "belülről" Azon túl, hogy a repozitóriumok különböző informatikai mentési eljárásokon keresztül, amelyeket történhetnek az adott szoftver tevőleges közreműködésével és a nélkül, képesek meghibásodásokat és katasztrófákat "túlélni", valódi archiválási lehetőségeket is támogathatnak. Olyan lehetőségeket, amelyekkel egy későbbi időpontban a tartalom (adatok és metaadatok) visszaállíthatóak még akkor is, ha a szoftverplatform már nem áll rendelkezésre. Az MTA KIK­ben alkalmazott EPrints a tárolt tételeket ­ metaadatokat és a digitális dokumentumokat ­ képes XML formátumba exportálni (a dokumentumok karakteres formába átkódolva kerülnek az XML fájlba). Ha ezeket a szoftverfüggetlen mentéseket megfelelő helyen ­ akár másik félnél ­ megőrizzük, a tartalom helyreállítható lesz egy másik repozitóriumban. - Repozitórium archiválás "kívülről" A repozitóriumok metainformációi az OAI­PMH protokollon keresztül arathatóak. Maguk a teljes szövegű dokumentumok is begyűjthetőek egy aggregátor által. Van de Sompel (2016) az OAI­PMH­n túl további lehetőségeket is ismertet. Web Infrastructure to Support e­Journal Preservation (and More), Herbert Van de Sompel, David S. H. Rosenthal, Michael L. Nelson. https://arxiv.org/abs/1605.06154 A repozitóriumok külső archiválása (és kollektív, kölcsönös archiválása) már régen megoldott a CLOCKSS és a LOCKSS kezdeményezések segítségével. CLOCKSS: A Trusted Community­Governed Archive http://www.clockss.org/ A hazai dokumentum adatbázisok esetében bár léteznek tartalmi átfedések, alkalmanként jelentős lehet redundancia, az archiválás még nem megoldott. A teljes szövegek összegyűjtésére ­ egyelőre nem archiválás, csupán a kereshetőség biztosítása céljából ­ történt kezdeményezés.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holl András: A könyvtárak tudománytámogatási feladatai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna