D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kokas_karoly_konyvtarak_felhoben.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtárak a felhőben?
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtárak a felhőben?
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kokas
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 234918407
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-12
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kokas Károly
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felhő alapú szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Könyvtárak a felhőben? (De hogyan érünk oda? - gondolatok a könyvtár jövőjéről) A jövő... meg a megismerés A jövő????? Egy átgondolandó divergencia A tudományt kiszolgáló és a közművelési intézmények erősebben különválnak a digitális és online szolgáltatásokat illetően, mert... más a kiszolgálandó közönség más feladatkör más változási sebesség A jövő máskor és máshogy kezdődik el A jövőt befolyásolók A "cimélia" kor vége digitális objektum hálózati objektum Minden dokumentumról digitális kópia készíthető A hálózaton bármi, bárkinek közvetíthető Bárki digitalizálhat és közvetíthet, bárhonnan Teljesen nyitott a verseny Közmű lett a hálózat, ott van zsebben, asztalon Menekülési útvonalak Digitális ökoszisztéma A kutató-oktató (s szerintem a szenior hallgató is, ha nem most, hamarosan) összegyűjti azokat a digitális eszközöket és forrásokat, amikkel dolgozik. Ezek körét kőkeményen a gazdaságosság határozza meg. Abban a korban vagyunk, leszünk, amikor ki-ki felépíti a maga DIGITÁLIS ÖKOSZISZTÉMÁját. (a ki-ki=személy vagy intézmény) A felhő Miért mennek a könyvtárosok a felhőbe? Mert az "ökoszisztéma-piacon"az integrált, felhő alapú és egymással már - ab ovo - összekötött és összecsiszolt rendszerek jelentős előnyt élveznek. "eredeti tőkefelhalmozás" folyik, amiben sok szereplő jelenik meg, ki egy-egy részelemmel, ki pedig az ökoszisztéma koordinátoraként vagy több összefüggő szolgáltatás kínálójaként hogy a Könyvtár a tudományos élet szolgálatában a korábbi időszakhoz hasonlóan, vagy jobban szereplő maradhasson, úgy érhető el, hogy ebben az alakuló digitális ökoszisztémában mennél nagyobb helyet foglal el // vagy egyre feleslegesebbek leszünk, s más csinálja a dolgunkat! (Wiki Google) Számítógépes és digitális írástudás és a könyvtár a kutatók/olvasók részére bonyolult és gyorsan változó környezetet jelent a testre szabott, felhő alapú ökoszisztéma lassan alakul ki, s nem is lesz egyforma mindenkinek a számítógépes írástudáson túl (alapvető informatikai eszközpark) az ökoszisztéma kiépítésében/használatában ki segít a felhasználónak? Ez a digitális írástudás, ami a digitális ökoszisztéma aktuális használati utasítása. Következtetések Mennél nagyobb szerepet tudunk vállalni ezekben a folyamatokban, mennél jobban megértjük, hogy tudjuk ezt elősegíteni, s mennél jobban előrébb járunk másoknál a megvalósításban és eszközkínálatban, annál jobban számíthatnak ránk. S ez AZ, ami megalapozhatja a könyvtár hosszabb távú jövőjét. A hibrid (átmeneti) korszak nehéz és nehéz is lesz, mert minden újat a régivel EGYÜTT kell csinálni. Közben az új nem kész, hanem keletkezik és változik (entrópikus kor), de nyilván a belső kiegyenlítettsége és rendezettsége folyton nő (evolúciós kor). Az alapkérdés: szerepünk az entrópia felszámolásában, úgy, hogy az összes régit, ami nem kell, kivezetjük vagy fenntartjuk; megújítjuk vagy éppenséggel át is visszük a túlsó partra, a digitális korszakba. Clausius értelmezésében ha nem így teszünk... Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: "Könyvtári invázió" - felhőben és mobilon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 42
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 43
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna