D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 41_009_221d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beethoven Hangversenyek Martonvásáron
B e s o r o l á s i   c í m : Beethoven Hangversenyek Martonvásáron
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Osztály
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-02-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2020-03-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : plakát
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az 1961. és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek
S O R O Z A T 
C í m : Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai
S o r o z a t i   s z á m : 63
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az 1961. és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek
S z e r z ő : összeáll. Munkácsi Piroska ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár
M e g j e l e n é s : Budapest : OSZK, 1965
S o r o z a t : Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 63.
T í p u s : katalógus
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Katalógusok, bibliográfiák
A l t é m a k ö r : Katalógusok
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafikai plakát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színnyomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
V I A F I d : 32182557
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1961
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beethoven Hangversenyek Martonvásáron
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "BEETHOVEN hangversenyek Martonvásáron ... jul. 1. aug. 5... szept. 2. ... Bp. [1961], Offset ny. - 82x57 cm.
Háromszinayomás. Központban Beethoven arcképe. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/20200/20258/20258.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelenák Crescencia: Háry János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1475 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Az Országos Széchényi Könyvtárba 1961-1962-ben kötelespéldányként beérkezett grafikai plakátok és metszetek katalógusa.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna