D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : rojt_1822_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Mappa terreni possessionis Rojth jurium venerabilis Capituli Cath. Eccl.ae L. R. M. Varad
B e s o r o l á s i   c í m : Mappa terreni possessionis Rojth jurium venerabilis Capituli Cath. Eccl.ae L. R. M. Varad
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rojt úrbéri térkép 1822
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : Mappa posses. Rojt Nro 17; LXVII.
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Pusztay
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1776-1839
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Hermann
U t ó n é v : Maximilián
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 525/1
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1822.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 98x63 cm
M é r e t a r á n y : scala geometrica 600rum org.Viennensium[=155 mm], 1:7200
T e c h n i k a : kézi színezés, vászonra kasírozott papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hermann Maximilián
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rojt
G e o N a m e s I d : 2837375
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1822
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határok: Limites terreni praedii Tamásiensis, Territorium Nagy-Harsányiense, Terrenum Ugraiense, Limites terreni possessionis Oláh-Szent-Miklósiensis, Praedium Mátsa A 8 levél terjedelmű funduális könyv címe: Liber fundualis capitularis po.onis Rojth i. cottus Bihariensi ingremiatae processui vero Szalontha adnumeratae ad rationem V. Capituli Cath. Eccl.ae L. R. M. Varadinensis per infrascriptum geometram elaboratus 1822 ... Signat. M. Varadini, die 13a Febr. 1823 Andreas Pusztaÿ m.p. geometra capitularis. Hitelesítés: Praesenti mappa exhibitas urbariales colonorum possessionis capitularis Rojt competentias per me occasione Sedis D.nalis authenticatoriae ... revisas, et recalculatas clavi urbariali conformiter emensuratas esse recognosco. Várad-Olaszi 15a Februarii 1823, Maximilianus Hermann i.ti comitatus Bihar. ord. geometra. Tájolása: ÉÉK-DDNy, díszes irányrózsa - Vízrajz nevekkel - Művelési ágak színezéssel, jelekkel és szöveggel, fordulók, számozott sessiók, majorság - Rojt pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, templom, temető, utak nevekkel, hidak - A cím díszes környezetben (architektónikus elemekkel)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer