D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varm_vas_144.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jurisics-emléktábla Kőszegen
B e s o r o l á s i   c í m : Jurisics-emléktábla Kőszegen
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dörre Tivadar rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Jurisics Miklós (1490-1544)
V I A F I d : 13123718
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
G e o N a m e s I d : 3049366
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jurisics-emléktábla Kőszegen. Dörre Tivadar rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kőszegi báró Jurisics Miklós horvát főnemes, a "kőszegi hős". Tekintélyes horvát családból származott. 1524-ben a bécsi országgyűlésen a felsőházban foglalt helyet. I. Ferdinánd többször politikai s diplomáciai küldetéssel bizta meg. Mikor Frangepán Kristóf a mohácsi ütközet után a szlovén rendeket a haza védelme iránti tanácskozásra 1526. szeptember 23. Kaproncára hívta össze, e gyülekezetet megelőzőleg Ferdinánd, ügyének támogatására Frangepánon kívül Jurisicsot nevezte ki biztosúl, kit utóbb szlovén földön helytartójának tett meg. 1529. augusztus 27. a hadi ügyek intézésével a Krajna határszélén foglalkozott; ez év végnapjaiban már Kőszegen volt, honnét Szombathelyen Szapolyai hiveit megtámadta. 1530. május 17. I. Ferdinánd Innsbruckból Lamberg Józsefet és Jurisicsot követségbe Konstantinápolyba küldte fegyvernyugvás és béke eszközlése végett; október 17. érkezett oda; azonban a Buda ostroma hirére a szultán letartóztatta őket és december 22. bocsátattak szabadon. Midőn Szulejmán szultán kétszázezer főnyi seregét 1532-ben Bécs ellen vezette, augusztus 5. Ibrahim nagyvezér megszállta Kőszeget. Jurisics, a vár kapitánya, bár alig 700 fegyveressel és csekély mennyiségű lőszerrel bírt, elhatározta, hogy a kőszegi várat a legvégsőkig tartani fogja. A törökök ismételt ostromait hősiesen visszaverte s a nagyvezér felszólításait, hogy a várat feladja, visszautasította. Augusztus 28. általános ostromot intézett az ellenség a vár ellen, felmászott a falakra, s nyolc török lobogót tűzött ki, de hirtelen megfejthetetlen ijedtség lepte meg, hátrálni kezdett, majd rendetlen futásnak eredett. Jurisicsot néhány órával később a nagyvezér magához hívatta s tisztelettel kijelentette, hogy a szultán lemond a vár további ostromáról. Csakugyan augusztus 31. a török hadak elvonultak. Kőszeg megmenekült. A szultán a Király-völgy, és a Kálvária-hegy közötti dombról követte az eseményeket, ezt a dombot ennek emlékére Szultán-dombnak hívják. Tény, hogy Jurisics hősiesen védelmezte a várat, de az ostrom okai napjainkban új megvilágítást nyertek. Szulejmán értesült róla, hogy Ferdinánd Károly német császár óriási erőket vont össze a császárváros alatt, amelyekkel szemben nem volt megfelelő számú reguláris hada. Kőszeg ostromával csak az időt akarta a húzni, vagy keletebbre csalni Ferdinándot, aki azonban nem mozdult. Ez a hely azóta a Szultán-domb elnevezést viseli.Míg Jurisics a török hadat foglalkoztatta, a király időt nyert kellően fölkészülni. Érdemeiért Jurisicsot a király 1533. február 20. kőszegi előnévvel báróságra emelte; ezenkívül tanácsosi címmel és kamarási ranggal tüntette ki, 1537-ben pedig Kőszeget, várostól és minden jövedelmestől adományba kapta. 1538-ban nyerte a krajnai rendiséget és ugyanakkor neveztetett ki ottani kormányzóvá. 1544. jan. 30. előtt kevéssel halhatott meg. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jurisics Miklósnak, Kőszegen, 1532. márcz. 13-án kelt levele : A levél a Magyar Nemzeti Múzeumban van.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wittinger Antal, Tipka Ferencz, Thierring Gusztáv: Kőszeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 400x726 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn