D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : conc_001oldal.jpg
C Í M 
F ő c í m : Missa Concertata
B e s o r o l á s i   c í m : Missa Concertata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mise női karra
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Rauch
U t ó n é v : Andreas
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1592-1656
V I A F I d : 61730234
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : kottagrafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Réti
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Jancsovics
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-03-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1997-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kotta
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Missa concertata [nyomtatott kotta]
S z e r z ő : Andreas Rauch ; közread. Jancsovics Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : [s.n.], 1995
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Réti Györgytől.
T É M A 
T é m a k ö r : Kották, dalszövegek
A l t é m a k ö r : Egyéb zenei műfajok
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Egyéb zenei műfajok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egyházi és vallásos zene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : mise
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Missa Concertata
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Andreas Rauch születésének 400. évfordulójára Pottendorf és Sopron közösen készült kiállítással, tudományos előadásokkal és hangversenyekkel. A szerzőről összefoglaló angol nyelven is.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 47
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1434x2050 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer