D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tematikus_infforrasok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tematikus információforrások az Interneten I.
B e s o r o l á s i   c í m : Tematikus információforrások az Interneten I.
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Zsuzsanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-10-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információtudomány általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Könyvtári információkeresés; tematikus internetes források, keresési stratégiák bemutatása.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Irodalom Tegyük fel, hogy Babits Mihályról kell szemináriumi dolgozatot írni/beszámolót tartani, stb.... Általában hogyan kezdünk neki az internetes keresésnek? Egy nemzetközi statisztika kimutatta, hogy a Google-t használók 90%-a csupán az első 10 találatot nézi meg. Nagyon sok találat (jelen esetben nagyjából 700.000). Nehéz kiszűrni az igazán fontos, tudományos igényű oldalakat Sok az ellenőrizhetetlen forrás Nem biztos, hogy a megfelelő keresőszóval keresünk Célszerű megbízható webhelyeken (akadémiák, könyvtárak, állami projektek oldalain stb.) keresni az információkat Ez az előadás a teljesség igénye nélkül, néhány kiragadott, és hasznosnak ítélt oldallal kívánja szemléltetni, hogy milyen sok lehetőség van a tematikus keresésre, ha tudjuk, merre induljunk el. 1.) Bibliográfiák: Definíció: Irodalom, vagy szakirodalom jegyzék. Egy adott témáról szóló dokumentumok címeit, vagy egy adott személyről szóló műveket összefoglaló, rendszerező jegyzék. Egy adott területre vonatkozóan tájékoztat a megjelent forrásokról és a rendelkezésre álló szakirodalomról. A nyomtatásban megjelent kiadványokat tartja nyilván. Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961 óta közel 80 ezer tételben adja közre a szépirodalmi alkotókról és műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, regény-, novella-, dráma-és verselemzések) bibliográfiáját. Színházi előadások, filmbemutatók kritikáit is tartalmazza. 408 magyar nyelvű folyóiratot, valamint 1476 tanulmánykötetet dolgozott fel http://database.fszek.hu:2007/irodopt/irod0402.htm?v=irod&a=start&a1= Demeter Tibor (irodalomtörténész, bibliográfus) feleségével évtizedeken keresztül gyűjtötte a magyar írók külföldön bármely nyelven megjelent műveinek adatait Az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak (elsősorban az OSZK állományára támaszkodva) bibliográfiai adatait közli. Több mint 73 ezer rekordot tartalmaz 2.) Irodalmi adatbázisok, adattárak I. (magyar szerzők magyar nyelven) 2.) Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) http://www.kontextus.hu/kia/kia.php A mai magyar irodalom szereplőiről nyújt lexikonszerű információkat 223 szerző és a hozzájuk kapcsolódó cikkek; hasznos linkgyűjtemény, illetve könyvkeresési szolgáltatás https://demeter.oszk.hu/d.php?a=ix Tematikus információforrások az Interneten I. Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) http://pim.hu/object.d8f182da-fdfa-45ba-914f-2688ce822346.ivy A Petőfi Irodalmi Múzeum digitális adattára 1998-ban alapították Célja: hogy a világ bármely pontján megismerhetővé váljék a kortárs magyar irodalom színe-java http://pim.hu/object.47dd31bb-0688-4b7f-86b8-0c43572010d8.ivy 3.) Irodalmi adatbázisok, adattárak II. (világirodalom magyar nyelven) Világirodalmi arcképcsarnok http://www.literatura.hu/irok/irok.html Művészettörténeti korszakok szerint felosztva a világirodalom legfontosabb szerzőinek életrajza fontosabb műveik rövid elemzése egyéb kategóriák: színház, filmművészet, rock legendák, mitológiai enciklopédia, virtuális galéria, irodalmi-esztétikai lexikon 4.) Linkgyűjtemények, érdekességek: SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapja/E-források/Tematikus linkgyűjtemény/Irodalom Lap.hu oldalak http://irodalom.lap.hu/ http://vers.lap.hu/ http://ady.lap.hu/ http://klasszicizmus.lap.hu/ Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) https://mek.oszk.hu/ A MEK virtuális kiállítása: az összeállítás Arany János csodálatos öregkori ciklusa előtt kíván tisztelegni Az "elektronikus kiadás" értékelő tanulmányokat, az életrajzi hátteret megvilágító levél-, és emlékezés-irodalmat, sok-sok képet tartalmaz Bánk bán mozaikok Pillanatképek Katona József drámájának 175 éves színpadi történetéből http://pim.hu/ Gyűjtemények Médiatár Aranyhangok I. Aranyhangok II Újdonságok, hírek, aktualitások az irodalmi, művészeti élettel kapcsolatban http://www.litera.hu/ Nyelvészet 1.) Linkgyűjtemények: Könyvtár honlapja: E-források/ Tematikus linkgyűjtemény/ NYELVÉSZET, EGYES NYELVEK Online nyelvészeti szakfolyóiratok elérése Lap.hu oldalcsalád tagjaként: Nyelvészet.lap.hu http://nyelveszet.lap.hu/ 2.) Adatbázisok: Alkalmazott nyelvészeti adatbázis: A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékcsoportjának munkája http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/alknyelv/tanszek.htm Nyelvésztár: Saussure: napjainkban aligha akad olyan nyelvész, aki ne kapcsolódna valamilyen módon Saussure-höz, ahogy aligha van olyan általános nyelvelmélet, amely ne említené a nevét. Magyar nyelvű oldalak Kiss Zsuzsanna SZTE Klebelsberg Könyvtár Tájékoztató csoport zsuzsanna.kiss@ek.szte.hu Országos Széchényi Könyvtár http://www.oszk.hu/ Lap alján: Digitális könyvtár Tematikus honlapok, virtuális kiállítások: http://www.oszk.hu/virtualis_kiallitasok Balassi Bálint virtuális kiállítás Hálózatos irodalom - A klasszikus magyar irodalom tématérképe Lázár Ervin virtuális kiállítás Magyar Nyelvemlékek Mátyás mesék Nyugat 1908 - 2008 Örkény István - honlap A magyarul tudó horvát klasszikus - Miroslav KRLEZA http://regi.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/bank/index1.htm Szintén az OSZK honlapján, a Tematikus oldalak között: Magyar nyelvemlékek http://nyelvemlekek.oszk.hu/ A honlap kettős célt szolgál: tudományos igények kielégítése (célja, hogy közzétegye a szaktudósok által kiválasztott fontos nyelvemlékek listáját, a lelőhelyjegyzékeket, számos nyelvemlék digitalizált változatát, a tudományos szövegkiadások listáját, illetve a lista egyre gyarapodó számú már digitalizált köteteit, valamint válogatott szakbibliográfiákat) ismeretterjesztő cél (érdekességek, multimédiás anyagok) Vége... ...az első résznek :) http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/e-forrasok/tematikus-linkgyujtemeny A Magyar Könyv Alapítvány Többnyelvű Irodalmi Adatbázisa: magyar szerzők rövid életrajza, bibliográfiája, fontosabb műveik elemző bemutatása) 1.) HUNLIT http://www.hunlit.hu//writers.d2 http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/tihanyi_alapitolevel http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/multimedia_nyelvemlekeinkrol Multimédia - 2 érdekesség:
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mader Béla: A könyvtár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 105
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 106
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne