D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : david.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dávid élete
B e s o r o l á s i   c í m : Dávid élete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bevezetés
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szabad
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-03-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Biblia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szentírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi forrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dávid (Izrael: király) (i. e. 1035?-i. e. 961)
V I A F I d : 309861031
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krisztus Magyarországi Egyháza vasárnapi istentiszteletén használt prezentáció
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. PÁSZTOR|HARCOS|KIRÁLY DÁVID ÉLETE BEVEZETÉS 2. IDŐUTAZÁS Mikor élt? Hol élt? Milyen körülmények között? Mi a kapcsolat Dávid és Jézus között? Mit tanulhatunk a Bibliának ezen részéből? 3. DÁVID KORA Saul uralkodása Kr.e. 1040-1000 Dávid születése kb. Kr.e. 1035 Dávid felkenése kb. Kr.e. 1025 Dávid menekül Saul elől kb. Kr. e. 1007-1000 Dávid uralkodása Júdában Kr.e. 1000 4. DÁVID KORA Dávid uralkodása egész Izraelben Kr.e. 993 Dávid bűnbeesése Betsabéval Kr.e. 980 Absolon lázadása Kr.e. 969 Dávid halála Kr.e. 961 5. DÁVID CSALÁDJA 8 testvér (7 fiú, 1 lány) - ő a legfiatalabb 8 feleség 21 gyermek 6. IZRAEL TÖRTÉNELMEHáború a filiszteusokkal Bírák 1:18-21 Bírák 14 (Sámson) 1 Sámuel 13-14 Saul és Jónátán győzelmei 7. DÁVID ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG Legtöbbet hivatkozott Ószövetségi személy (54 alkalommal) Hihetetlen párhuzam Jézussal! - nem véletlen. 8. DÁVID ÉS JÉZUS1 Mózes 49:10 Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. 9. DÁVID ÉS JÉZUS2 Sámuel 7:12-13 Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. 10. DÁVID ÉS JÉZUSZsoltárok 110:1 Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! 11. DÁVID ÉS JÉZUSÉzsaiás 9:5-6 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. 12. DÁVID ÉS JÉZUSJeremiás 23:5-6 Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR a mi igazságunk! 13. DÁVID ÉS JÉZUSMikeás 5:1 Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. 14. DÁVID ÉS JÉZUSAp.Csel. 13:22-24 Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izráelnek üdvözítőül Jézust 15. DÁVID ÉS JÉZUSJelenések 5:5 Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét" 16. DÁVID ÉS JÉZUSJelenések 22:16 Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag 17. DÁVID ÉS JÉZUS Mindketten Júda törzséből származtak Mindketten Betlehemben születtek Mindketten alacsony származásúak voltak. Mindketten pásztorok voltak. 18. DÁVID ÉS JÉZUS Mindketten váratlan győzelmet arattak az ellenség felett Mindketten befogadtak bűnösöket, lenézett, megvetett embereket, és belőlük lettek a harcosaik. Mindkettőjüket meg akarták ölni. 19. DÁVID ÉS JÉZUS De győzelmet és békét hoztak népüknek. Bár felkenték őket, mégsem uralkodtak rögtön. Mindketten Jeruzsálemet választották uralkodásuk helyszínének. 20. ISTEN TERVE Isten dolgozott a történelem során! Célja az volt, hogy Jézust elküldje közénk! Az ő előképe (árnyéka) volt Dávid 21. KÖVETKEZTETÉS Dávidot tanulmányozni inspiráló Isten képes nagy dolgokra használni egyszerű de Isten szíve szerinti embereket. Házi feladat: 1 Sámuel 15-16, Zsoltárok 23
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabad Péter: Kutatás a Biblia eredete után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x584 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet