D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : wikizz.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/030300/030368/wikizz_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wikizz velünk!
B e s o r o l á s i   c í m : Wikizz velünk!
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sutka
U t ó n é v : Irén
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hardver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoftver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sutka Irén ITF 2010-re készített projektje: Wikizz velünk!
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Tantárgy: Kémia Életkor, szint: 15 év/9. évfolyam Cél: Tanulókísérletek elvégzése a sav-bázis reakciók témakörében (kémhatás- vizsgálat többféle indikátorral), majd a látottak megjelenítése, kérdések megfogalmazása a Tudod-e, hogy? wikiben. Szoftverek: MediaWiki, böngészőprogram, interaktív tábla drivere és szoftvere, szavazórendszer drivere és szoftvere, képnézegető szoftver Leírás: A Tudod-e, hogy? kérdezz-felelek wikit azzal a céllal hoztam létre, hogy lehetőséget biztosítson bármely iskola érdeklődő pedagógusai számára tanulóik tetszőleges témában, rugalmas keretek között megvalósuló kollaboratív tudásépítésére. A kipróbálást kémia tantárgy keretében végeztem el, de a módszer tantárgyfüggetlen, sőt tanórán kívül is alkalmazható. Szerző: Sutka Irén Szegedi Gazdasági Középiskola Vasvári Pál Tagintézménye http://www.vasvari.hu Miért éppen wiki? A wiki filozófiája A lapok létrehozásának és javításának gyorsasága, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. A wikik inkább könnyítik a hibák javítását, mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. A wiki nyújtotta lehetőségek Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára (vitalap fül = discussion). Minden mentéshez tartozik egy link, dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP-címével. Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható (laptörténet fül = history) Íme a mi wikink! A wikizés praktikus módja a csoportonként eltérő kísérletek többi csoportnak történő bemutatásának. Az általános kémián belül a sav-bázis reakciók témakörét választottam a módszer kipróbálására. Munkaforma: kooperatív csoportmunka Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Szakmai, oktatási, tanulási helyzet Iskolánkban a kémiát csak 1 évig, heti 2 órában tanulják a diákok. Nem érettségiznek belőle, ezért nehéz érdeklődésüket felkelteni és fenntartani. A wikiben történő megjelenítést elsősorban tanulókísérleti, illetve ismétlő-rendszerező órákon javaslom alkalmazni. A tanóra két fő részből áll: Leírás alapján kísérletek elvégzése, szöveges és képes/mozgóképes dokumentálása, értelmezése a sav-bázis reakciók témakörben. A kísérletek megjelenítése a Tudod-e, hogy? kérdezz-felelek wikiben illusztrált szócikk formájában. (A wiki használatának alapjait a tanulók előzetesen elsajátíthatják, ez nem igényel 1-2 szakköri vagy informatika óránál többet. A wikiben elérhető Szerkesztői kisokos nemcsak az előzetes ismeretszerzés, hanem a szerkesztési munka közben is segítséget nyújt a kezdő felhasználóknak.) Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Hatékonyság és komplexitás Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatással bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvételét a munkában. Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék, a mások munkájának megbecsülése és értékelése (kapcsolat a szociális kompetenciákkal). A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/Internet-használat öncélú formáival szemben, miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Továbbfejlesztési lehetőségek A természettudományos témák jelenlegi túlsúlyát a többi műveltségterület pedagógusainak bevonásával kell ellensúlyoznunk. Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. A kipróbálás tapasztalatainak függvényében a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat. Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat . Technikai háttér A tanóra megtartásához olyan tanteremre van szükség (ideális esetben természettudományos szaktanteremre), amelyben az asztalok csoportmunkához átrendezhetők. 4 fős csoportokat kialakítva minden csoportnak 2 (hordozható) számítógépre van szüksége, ezek az asztal egyik oldalán, míg a kísérleti eszközök a másik részén helyezhetők el, így az IKT-eszközök biztonságosan működtethetők. Az óra elején és végén használandó szavazóegységek a közbülső időben a padban, vagy a számítógépek között helyezhetők el, erre minden tanulónak szüksége van. Az elkészült wiki-szócikkek bemutatására nem nélkülözhetetlen ugyan, de legideálisabb az interaktív tábla. Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban A wikizés látható eredménye Hardver eszközök tanári számítógép tanulói számítógépek (4 fős csoportonként 2 db) szélessávú internetkapcsolat projektor interaktív tábla (Cleverboard3) válaszadó rendszer (Cleverclick2) digitális fényképezőgép, esetleg kamerás mobiltelefon vagy webkamera (4 fős csoportonként 1 db) Szoftver eszközök Saját készítésű wiki weboldal: http://www.tudodehogy.hu A tanári számítógépen: CleverBoard3 driver, CleverClick2 driver, Lynx4 szoftver az interaktív táblához, WordWall2 szoftver a szavazórendszerhez, Internet Explorer 8 A tanulói számítógépeken: Internet Explorer 8, képnézegető szoftver Egyéb eszközök : kísérleti eszközök és vegyszerek Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Tananyag http://www.tudodehogy.hu saját készítésű wiki weboldal Az interaktív tábla Lynx4 szoftverével előre elkészített 2 diát tartalmazó interaktív feladatot az óra eleji ismétlésnél használtuk. A válaszadórendszer WordWall2 szoftverével előre elkészített kérdéssor segítségével mértem fel az óra elején a tanulók előzetes, majd az óra végén a megszerzett tudását. Segédanyagok A csoporttagok teendőit és a kísérletek leírását tartalmazó, valamint a tapasztalatok írásos rögzítésére szolgáló nyomtatott feladatlap (Word dokumentum, csoportonként eltérő). A nyomtatott formájú feladatlapok helyettesíthetők Google dokumentumokkal. Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Tananyagok interaktív táblára és válaszadó rendszerre Segédanyagok - feladatlapok csoportszerepekkel Linkek Saját készítésű wiki weboldal: http://www.tudodehogy.hu Szakmai blogom a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben - a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/55_DornerHelga.pdf Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http://edutech.elte.hu/multiped/szst_09/szst_09.pdf Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Wikizz velünk! - kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban Az első szaktanári visszajelzések (IKT Műhely 2010, Eger) A Wikit én is szívesen kipróbálnám a tanítványaimmal. A WIKI rendszert eddig nem ismertem, ezt biztos, hogy ki fogom próbálni, ugyanis nagyon motiválja a gyerekeket, ha bármilyen terméket készíthetnek, s ezt be is mutathatják, továbbadhatják. Továbbá bármikor bővíthetők az anyagok, otthonról előhívhatók, a többi csoport számára is használhatók. A feladatok a gyerekek saját tapasztalatára épültek, fontos szerephez jutott a megfigyelés, megértés és az alkalmazás. A wiki szemléletű új generáció a megoldás!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sutka Irén: Wikizz velünk! : Kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet