D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : digitalisallampolgarsag.jpg
C Í M 
F ő c í m : A digitális állampolgárság kompetenciarendszerének szerepe a közösség és az egyén fejlesztésében
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális állampolgárság kompetenciarendszerének szerepe a közösség és az egyén fejlesztésében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. IKT AZ OKTATÁSBAN konferencia
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. A digitális állampolgárság kompetenciarendszerének szerepe a közösség és az egyén fejlesztésében Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet I. IKT AZ OKTATÁSBAN konferencia Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka 2014. április 12. 2. Digitális Állampolgárság kompetenciamodellek ISTE - Ribble - 2011 digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommunikáció, digitális felelősség, digitális etikett, digitális biztonság, digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet 3. Digitális Állampolgárság kompetenciamodellek PPK ITOK - DÁ 2013 kommunikáció hozzáférés eszközhasználat digitális egészség digitális én-megjelenítés digitális együttélés értékteremtés produktivitás időgazdálkodás tartalom-menedzsment kommunikáció és eszközhasználat digitális viselkedésultúra értékteremtés és produktivitás 4. Digitális Állampolgárság kompetenciamodellek PPK ITOK - DÁ 2013 kommunikáció hozzáférés eszközhasználat digitális egészség digitális én-megjelenítés digitális együttélés értékteremtés produktivitás időgazdálkodás tartalom-menedzsment függőség, oversharing, cybermobbing 5. Digitális Állampolgárság kompetenciamodellek PPK ITOK - DÁ 2013 kommunikáció hozzáférés eszközhasználat digitális egészség digitális én-megjelenítés digitális együttélés értékteremtés produktivitás időgazdálkodás tartalom-menedzsment ePortfolió PLE: személyes tanulási környezet integrált környezet PLE: személyes tanulási környezet 6. Egyéni fejlesztés - közösségi elvárás kompetenciarendszerek - egyén fejlesztése egyéni elvárások a közösség érdekében digitális viselkedéskultúra digitális együttélés közösség fejlesztése nemzedékelméletek - társadalmi konstrukció MOOC, mint DÁ jó gyakorlat közösségek DÁ fejlesztése: osztály, iskola, informális csoportok 7. Digitális Állampolgárság kompetenciamodellek PPK ITOK - DÁ 2013 kommunikáció hozzáférés eszközhasználat digitális egészség digitális én-megjelenítés digitális együttélés értékteremtés produktivitás időgazdálkodás tartalom-menedzsment kommunikáció és eszközhasználat digitális viselkedésultúra értékteremtés és produktivitás 8. digitalisallampolgarsag.hu 9. Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter: @ollejanos Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek a felsőoktatásban 2. műhely- IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban TKA 2014. április 8.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Internet archiválás a világban és Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet