D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ekozigazgatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az e-közigazgatás és e-demokrácia jövője
B e s o r o l á s i   c í m : E-közigazgatás és e-demokrácia jövője
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2006
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közigazgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hatóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : demokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenjogúság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állampolgár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forgatókönyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az e-közigazgatás és e-demokrácia jövője - 2006 - Varga Csaba
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Az e-közigazgatás és e-demokrácia jövője Varga Csaba c. egyetemi docens Stratégiakutató Intézet Kht. 2. Alapfogalmak 1. Jövő Idő Tér: lokális / állami / univerzális globlokál tér Célképzet: nem folytonos, hanem új minőség Valóság Kihívás Jövőkép A jelen kényszerpályái hatnak rá, de többé nem tartják fogságban szabadabb lett Jövőképalkotás A jövőkép születésének társadalmi és szellemi folyamata Definiálandó ennek módszere, ennek kézikönyve immár megszületett 3. Alapfogalmak 2. Jövő-előrejelzés Elavult fogalom: több évtizeddel későbbi konkrét események bekövetkezése nem garantálható Értelme sokáig a jövendő kényszerpályák meghatározása volt Csak a jövő-forgatókönyvek esélyelemzéseként fogadható el Jövőstratégia A megalkotott jövőkép megvalósítási programja A múlt és jelen szakszerű, sokoldalú elemzésével Koncepcionált jövőképpel A két pont távolságának csökkentésére szolgáló taktikák meghatározása, általában több változattal Jövő-forgatókönyv Nem vízió, hanem a konkrét megvalósulás alternatívái Ezek alapján dolgozhatók ki a különböző fejlesztési projektek 4. Alapfogalmak 3. Jövőtervezés A tervezett változtatások és a spontán változások hálózatot alkotnak (Nováky E.), ezeket a komplex tervezési folyamatba be kell építeni Jövőfejlesztés A jövőtervezés eredménye a stratégia része Projektek kidolgozása, pályázatok készítése, megvalósításuk fejlesztési támogatási források révén 5. Egyén és közösség viszonya Információs (tudásközpontú) Korban Egyén állam társadalom demokrácia helyett Hálózati polgár digitális állam intelligens társadalom e-demokrácia Szocialista (államszocialista) Korban: Egyén állam társadalom demokrácia helyett Állampolgár/államosított polgár pártállam államosított társadalom szocialista demokrácia Ipari Korban: Egyén állam társadalom demokrácia helyett Állampolgár (ipari) állam polgári társadalom képviseleti demokrácia 6. A politikai-társadalmi-közigazgatási (és értelmezési) mező személyes és társadalmi tudás egyéni és közösségi tudat demokrácia (helyi demokrácia) állam (és közigazgatás) egyén (helyi polgár) társadalom (helyi társadalom) 7. Állam és állampolgár viszonya Állami túlsúly, állampolgári alávetettség (kvázi demokrácia): a polgár nem autonóm, az állam uralkodik rajta, bár ez az uralkodás még nem jelent totális kiszolgáltatottságot Diktatórikus állam, kiszolgáltatott állampolgár (demokrácia hiány, szocialista demokrácia): az adott államban kialakul a diktatúra, az egyes egyénnek sem beleszólási, sem döntési kompetenciája nincs, sőt egyénileg (politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, lelkileg) kiszolgáltatott Demokratikus állam, közvetett állampolgári részvétel (klasszikus demokrácia): a polgári állam és állampolgára között félig-meddig egyensúly van, az állampolgár a képviseleti demokrácia keretei között közvetett módon részt vehet a döntések előkészítésében és akár a döntések végrehajtásának ellenőrzésében is. 8. Állam és állampolgár viszonya Közösségi állam, közösségpolgár (közösségi-organikus demokrácia): az állam és az egyén egyaránt alá van rendelve a közösség vagy tágabban a társadalom érdekeinek és értékeinek, elvileg anélkül, hogy lényegesen csorbítaná az állam és az egyén normális autonómiáját. A történelemben korábban csak rövidebb és átmeneti ideig jött létre, ezért ma alapvetően inkább ideának tekinthető. Részvételi állam, közvetlen közösségpolgári részvétel (közvetlen demokrácia, részvételi demokrácia, elektronikus demokrácia): Ez az interaktív viszony egy nem elidegenedett államot és nem elidegenedett polgárt feltételez. Ebben a kapcsolatrendszerben valódi egyensúly és kölcsönös, szintén organikus felelősség jön létre a két fél között. 9. Társadalom és civil társadalom Alávetett társadalom (feudális társadalom, ipari társadalom, stb.): mivel a a közösségi-társadalmi tudatok értékvesztése és értékcseréje döntő mértékben támogatta az alávetett társadalom típusok elterjedését, ezért a tizenkilencedik-huszadik század társadalmai különösen erős állam esetén elidegenedett társadalmaknak minősíthetők. Államosított társadalom (nemzetszocialista társadalom, szocialista társadalom, stb.): egyetlen diktatúra sem lehet olyan erős, hogy a társadalmat teljesen szétverje, ráadásul minden diktatúra rákényszerül arra, hogy látszattársadalmat konstruáljon és abban látszatközösségi kapcsolatokat építsen ki, amelyeket egyes társadalmi csoportok vagy rétegek akár a magukévá is tehetnek. Demokratikus társadalom (polgári társadalom, posztszocialista társadalom, újkapitalista társadalom, információs társadalom, stb.): Ez a társadalommodell meglehetősen sok formát, szisztémát, működést ötvöz, amelyeknek az a közös tulajdonsága, hogy kicsit függetlenül a politikai berendezkedéstől az egyes embert nem tekintik ellenségnek, hanem ellenkezőleg, megpróbálják beemelni, cselekvésre ösztönözni az állami berendezkedés keretei között. 10. Társadalom és civil társadalom Közösségi társadalom (nemzeti társadalom, közösségi társadalom, szakrális társadalom, stb.): A civilizáció történetében sokféle közösségi társadalomtípus alakult ki, a korábbi korszakokban egyébként is domináltak a hagyomány alapú társadalmak és tulajdonképpen a nemzeti társadalmak is mélyen kötődtek az adott ország és kultúra hagyományaihoz. Mára a közösségi társadalom modellje újra felértékelődik a túlhajtott individualizáció hatására. Intelligens civil társadalom (tudástársadalom, tudatközpontú társadalom, stb.): a következő ötven-száz év egyik új típusú társadalommodellje mindenképpen a tudás és az innováció központú, kreatív társadalom típus lesz, amely alapvetően kötődik a posztmodern, mediatizált infokommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz. 11. Az információs társadalom kategóriái 1. A jelen (kb. 1980-2010): posztindusztriális kor digitális kor informatikai kor infokommunikációs kor kreatív kor tudásgazdaság kora Vagyis: az információs kor 12. Az információs társadalmi kategóriái 2. A jövő (kb. 2000-2030): Tudástársadalom kora Innovációs-információs kor Posztinformációs kor Vagyis: a tudáskor 13. Az információs társadalmi kategóriái 3. A tudástársadalom-paradigma : Új tudáselmélet: a tudás mint szellemi tőke Új társadalomelmélet: a tudástársadalom-modell terjedése Új monetarizmus-elmélet: az Új Gazdaság Új konfliktuselmélet: az új típusú konfliktusok és újszerű kezelésmódjaik Káoszelmélet: az univerzum és a globális viszonyok új értelmezése Új globalizáció-elmélet: a kultúra és a civilizáció állapotának leírása, jövőalternatívák megfogalmazása 14. Az információs társadalmi kategóriái 4. 7. Politikaelmélet: a politikai társadalom és intézményrendszer válságának megismerése, ezek kezelésére többek között új demokráciamodell alkotása 8. Utópiaelméletek: a tudástársadalom normarendszerének megfogalmazása, jövővízió 9. Új tudatelmélet: a tudatközpontú és tudatfejlesztő társadalom modellje +1. Az állam és a közigazgatás jövője: új állam- és új hatalommodell 15. Az információs társadalmi kategóriái 5. Modernizációs és posztmodernizációs tételek Posztmodernizációs programok tudásvezérelt kreativitás-vezérelt tudat-vezérelt Ezek egyelőre hipotetikus modellek Hagyományos modernizációs programok erőforrás-vezérelt befektetés-vezérelt innováció-vezérelt információ-vezérelt 16. Az állam az információs korban 17. Állam és közigazgatás az információs korban 1. A fő kérdés: Egyrészt működhet-e az állam továbbra is az ipari korszak elvárásai szerint? Másrészt, válhat-e az ipar központi elemévé a tudás, a tudásipar vagy a posztipar? Nyugat-Európa országaiban már fokozatosan átállnak az e-közigazgatásra (ld. e-Europe , e-Government, e-Content ), ez néhány év késéssel hazánkban is befejeződhet, és e feltétel teljesülésével az e-demokrácia is megteremthetővé válhat Ez az alsóbb fokú közigazgatásban hamarabb várható, mert az állam még inkább politikai pártokhoz és így kormányciklusokhoz kötődik. 18. Állam és közigazgatás az információs korban 2. Tehát a feladat csak annyi lenne, hogy az iparosított államot most váltsa fel a poszt-iparosított, tehát elektronizált állam ? A jövő biztosan a hálózati állam , ahol az alsóbb szintű (regionális, megyei és helyi) közigazgatás az államival egyenrangú szereplővé válik. Ennek pedig elsőrendű feladata, hogy az eddigi alattvaló állampolgár számára megteremtse a résztvevő állampolgár ( közpolgár, közösségpolgár ) lehetőségét. A következő lépés pedig az, amikor a hálózati államban a helyi társadalmak is kivívják a maguk (legalább részleges) egyenrangúságát. 19. Állam és közigazgatás az információs korban 3. Ha a helyi társadalom és a helyi önkormányzás, valamint a térségi-települési államigazgatás szerepe felerősödik, a korábbinál sokkal fontosabb lesz az információs kori közigazgatás, az elektronikus közigazgatás , rövidítve az e-közigazgatás Azonban az "e" betű többet jelent, mint elektronikus, de ez a kiterjesztett tartalom szükségképpen homályos, hiszen nem a technológiai modernizáció a feladat Az elektronikus helyett mondhatnánk digitálist , ám ez is csak a technológiaváltásra utal. Beszélhetnénk információs közigazgatásról, csakhogy ez a jelző önmagában nehezen értelmezhető a klasszikus közigazgatásra vagy általában az államra vonatkoztatva Az sem oldja meg a problémát, hogy valamilyen fejlődési utat tervezünk közigazgatástól a közszolgáltatásig vagy a szolgáltató államig 20. Az állam és közigazgatás dilemmái Az állam jelentős forrásokat fordít az egészségügyi és szociális problémák megoldására, mégis képtelennek látszik a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjainak megmentésére Az állam viszonylag sok erőforrást ad a természeti-környezeti krízisek enyhítésére, mégis az ökológiai katasztrófák esetében tehetetlennek bizonyul Minden állam meglehetősen erős rendvédelmi apparátust tart fenn, mégis egyre több esetben képtelen megelőzni a belső vagy a külső terrorakciókat 21. Az állam és közigazgatás dilemmái A legtöbb állam semleges államként definiálja magát, mégis szinte minden esetben valamelyik integrált politikai-gazdasági erőcsoport befolyása alá kerül vagy legalább is kerülhet A legtöbb európai államban az állam és az egyház szétválasztása régóta lezajlott, mégis a tartalom nélküli, a hitvallás nélküli, a lelkiség nélküli, a szakralitás és/vagy érték nélküli állam elveszti vagy elvesztheti magas rangú küldetését . Noha minden fejlett jogállam garantálja az egyén szabadságjogait és az egyén autonómiáját, mégis az egyén állammal szembeni kiszolgáltatottsága totálissá válhat 22. Az állam és közigazgatás dilemmái Noha minden állam jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy polgárait tudással ellássa és az ehhez szükséges tudást létrehozza, mégis az állam folyamatos tudáshiánnyal küszködik Noha az állam eredetileg azért jött létre, hogy a társadalom és tagjai számára védettséget, biztonságot nyújtson, mégis az állam alulteljesítése és a túlzott állami beavatkozás miatt a civil társadalomnak létre kell hoznia saját intézményrendszerét Noha a globális világban támogatják a demokrácia gondolatának elfogadását és a demokrácia intézményrendszerének megerősítését, mégis a tizenkilencedik-huszadik század demokráciamodellje kifáradt és új működési-döntési modell kidolgozása vár reánk Stb. 23. Az új modell: részvételi demokrácia A huszadik század egyrészt a demokrácia elterjedését hozta magával, másrészt azt a felismerést, hogy minden eddigi létező demokrácia csak korlátozott demokrácia volt A huszadik század kvázi-tömegdemokráciája, vagy kvantitatív demokráciája után talán az első kvalitatív demokrácia-típus születhet meg. Az információs kor azonban ehhez csak a technológiai hozzáférést és a hozzáférés digitális intézményeit tudja megteremteni A modern demokrácia intézményeinek célja nem lehet más, mint hogy az államot és közigazgatását végképpen a társadalom szolgálatába állítsa 24. Az új modell: részvételi demokrácia A választáshoz és döntéshez szükséges intézményesített tudás szétosztása, valamint a személyes döntésrészvétel kiszélesítése és megvalósulása egyrészt már egy új társadalom-modellhez , a tudástársadalomhoz, másrészt egy új globális tudat-felfogáshoz , az új tudatosodáshoz köthető Mindez azonban Magyarországon egyelőre széles körben még felfoghatatlan holott Magyarországon is az első áttörés, az e-közigazgatás bevezetése rövidesen végbemegy Égetően hiányzik a szellemi-tudati felkészülés, de a jövő feltehetően nem marad el az egyéni vagy a közbalgaságok miatt . 25. Jövő-forgatókönyvek 26. A jövő-forgatókönyvek jellemzői A jövőstratégia lényege, hogy Magyarországon legkésőbb 2010-ig a közigazgatás minden szintjén, minden intézménytípusában és legvégül minden magyar településen bevezetésre kerüljön az e-közigazgatás Az e-közigazgatás jövője nem gondolható végig izoláltan, nem vizsgálható csak közigazgatási változássorozatként. A mai és a holnapi közigazgatás egyaránt alapvetően függ a gazdaság, a társadalom vagy a kultúra változásaitól is. 27. A jövő-forgatókönyvek jellemzői Az információs kor és a tudáskor várható forgatókönyvei a világszerkezet különböző szintjein: univerzális és globális forgatókönyvek a 21. század első harmadában európai forgatókönyvek 2020-ig Magyarország lehetséges öt alternatívája (a II. NFT korszakára 2007-2013) magyar régiók szcenáriói települések és kistérségek jövőútjai Az új helyzet egyik jellemzője egyébként az, hogy a közigazgatás egyes szintjei sem függetlenek a központi állami, sőt az európai, végül pedig a globális közigazgatási folyamatoktól. 28. Univerzális forgatókönyvek A belső pusztulás, önpusztítás forgatókönyve A külső pusztítás, pusztulás szcenáriója A külső támogatottság vagy támogatás forgatókönyve A belső megoldás, megújulás szcenáriói Egyaránt elképzelhető az, hogy a következő húsz vagy ötven évben semmilyen nagyléptékű univerzális hatás nem éri vagy éri a földi civilizációt 29. Globális forgatókönyvek 1. A pénzközpontú újkapitalizmus alternatívája A globális gazdaság, a transznacionális vállalatok térfoglalása. A világgazdaság átalakítása új irányítási rendszerrel. A tartósan szabályozatlan jelenlegi monetarizmus folytatódása. A piacilag és/vagy államilag szabályozott (és részben önszabályozásra képes) monetarizmus. A szimbolikus monetarizmus megerősödése. Az információs pénzgazdaság további szerepnövekedése. A kockázatfokozó jelenlegi világgazdaság és társadalom fennmaradása vagy részleges vagy teljes bukása. stb. 30. A sikeres technológia forradalmak folytatódása. Visszatérés a természetes gazdasági rendhez. Az ökológiai válságok okozta globális világválságok. Fenntartható fejlődés, környezetbarát világ. Újgazdaság, információs gazdaság térnyerése. Lokális fenntartható szigetek kialakulása. Társadalmi tőke központú erkölcsérzékeny világmodell létrejötte. A globális jogállam megerősödése, tényleges kiépülése. stb. Globális forgatókönyvek 2. A posztkapitalizmus alternatívája 31. Globális forgatókönyvek 3. A információs kor alternatívája Klasszikus informatikai fejlődés. Új információs és kommunikációs világrend. Oktatásközpontú társadalom alternatíva. Közvetlen elektronikus demokrácia avagy kvalitatív demokrácia. Hagyomány és ökológiaközpontú információs társadalom. Mediatizált kommunikációs társadalom Hálózati polgár, digitális polgár stb. 32. Globális forgatókönyvek 4. A tudáskor alternatívája Az új tudás átalakítja a világot. A tudás mindenki által elérhető vagy sokak által továbbra is elérhetetlen. A mesterséges intelligencia kora. A biológia és a biotechnológia új perspektívái és új veszélyei. Az emberiség a világegyetembe integrálódik. A tudástársadalom alternatívája mind új létmód. Új típusú transzcendencia, a vallások újjászületése. A tudattársadalom előkészítése. stb. 33. Nemzeti forgatókönyvek Általános jellemvonások a) A népességfogyás és öregedés miatt fokozatosan minél több magyar áttelepítése az országhatáron belülre . b) A népességfogyás és öregedés miatt több millió nem magyar állampolgár meghívása Magyarországra. c) A gazdasági nemzet újrateremtése , elsősorban az információs kor eszközeivel. d) Államközpontú nemzet helyett végleg a nyelvi-kulturális avagy a tudásnemzet létrehozása . e) A Trianon előtti nemzetállam földrajzi szétszakadása után a nemzet lelki-szellemi közösségként is végleg szétszakad . 34. Nemzeti forgatókönyvek Általános jellemvonások f) A nemzeti kohézió és identitás fokozatos és véglegesnek látszó megszűnése vagy intenzív újjászületése. g) Az Európai Unióban Magyarország megőrzi autonómiáját és kultúráját , sőt a globális világban széles körben ismertté válik vagy az új globális és lokális viszonyok közepette ötven-száz év alatt elveszti nemzeti-kulturális arculatát vagy az Európai Unió keretei között lejátszódik a békés, kvázi nemzetegyesítés, ám ebből hosszútávon is kimaradnak fontos nemzetrészek. h) Egy erős európai egyesült államokban a magyar nemzetállam helyett regionális állam alakul ki. A spirituális-szakrális nemzet létrejön, az univerzális magyar hagyományok koncentrálódnak. i) stb. 35. Nemzeti forgatókönyvek Lehetséges típusok fekete (világvége) forgatókönyv sötétszürke (csendes alámerülés) forgatókönyv világos szürke (libikóka) forgatókönyv kék (információs és/vagy tudástársadalom) forgatókönyv fehér (egységteremtő nemzet) forgatókönyv 36. Nemzeti forgatókönyvek 1. A fekete forgatókönyv: világvége a) Az újkapitalizmus részlegesen vagy egészében csődbe jut. b) Magyarország belesodródik a soha nem látott méretű pénzügyi világválságba. c) A globális és/vagy regionális ökológiai katasztrófák érnek el minket. d) Az Európai Unió részben vagy teljes egészében szétesik, Európában elszaporodnak a regionális háborúk és terrortámadások. e) Magyarország nem vonhatja ki magát az információs puha világdiktatúra hatásai alól. f) Magyarországon folytatódik, sőt felgyorsul a radikális népességfogyás és öregedés. g) stb. 37. Nemzeti forgatókönyvek 2. A sötétszürke forgatókönyv: csendes alámerülés a) A pénzközpontú kapitalizmus válságai nehezen kezelhetők. b) A posztkapitalista reformok a fejlett világban is elmaradnak. c) A nemzeti jövedelemtermelés nem haladja meg a két százalékot és Magyarország tartósan versenyképtelenné válik. d) Nem integrálódunk a globális információs korba, csak lépést tartunk az infokommunikációs technológiák elterjesztésében. e) Részleges visszatérés a klasszikus nemzetgazdasághoz vagy a szocialista államosított gazdasághoz. f) A magyar gazdaság és társadalom felmondja a meglévő íratlan egyezségeket. g) stb. 38. Nemzeti forgatókönyvek 3. A világos szürke forgatókönyv: libikóka a) Magyarország folyamatosan bukdácsol a világgazdaság örvényei között. b) Az újkapitalizmus, a posztkapitalizmus, az információs kor egyaránt nem teremt tartós fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődést. c) Az összetett magyar szerkezetben még komoly funkciókat betöltő posztfeudális, posztszocialista és klasszikus kapitalista magyar gazdaságot ismétlődő válságok sújtják. d) Az európai információs társadalomba felemásan és korlátozottan integrálódunk és az európai információs társadalom fejlődése is akadozik. 39. Nemzeti forgatókönyvek 3. A világos szürke forgatókönyv: libikóka e) A politikai, a gazdasági és a kommunikációs vezető erőcsoportok sem külön, sem együttesen nem képesek Magyarországot lehetőleg szervesen modernizálni. f) A tudás- és bizalomközpontú társadalomszervezés elmarad, vagy csak töredékesen megy végbe. g) Az egyéni és csoportos innovációkat és kreativitásokat a fennálló hatalmi és kulturális rendszer elfolytja vagy kiszorítja. h) stb. 40. Nemzeti forgatókönyvek 4. A kék forgatókönyv: információs és/vagy tudástársadalom a) A tízes évek közepére létrejön az európai tudástársadalom és az Európai Unió részlegesen behozza hátrányát a kontinensek közötti világversenyben. b) Egy ilyen európai erőtérben Magyarország az európai tudástársadalom egyik kreatív nemzetévé és államává fejlődik és belép a fejlett tudásközpontú országok csoportjába. c) Ha az Európai Unióban késik vagy alacsony szinten sikerül a tudástársadalom kiépítése, Magyarország akkor is dinamikusan felzárkózhat, vagy még inkább lemaradhat az európai államok között is. d) A magyar tudásalapú (innovációs, kutatás-fejlesztés orientált) gazdaság és társadalom a tízes évek közepéig nagyrész sikeresen létrejön. 41. Nemzeti forgatókönyvek 4. A kék forgatókönyv: információs és/vagy tudástársadalom e) A globális és az európai tudáspiacon a magyar tudásipar növeli is jelenlegi pozícióit és a fejlett világ egyik nemzeti tudásközpontja lesz. f) Az európai trendeket megvalósítva, vagy akár túlhaladva is intenzíven végrehajtja az e-kormányzás és a közigazgatás minden szintjén az e-közigazgatás programját, beleértve a regionális közigazgatás és digitális közigazgatás létrehozását. g) A tudástársadalom alternatíva részleges megvalósításával a magyar társadalomban csökkennek a társadalmi, a szellemi és a tudati esélykülönbségek. h) stb. 42. Nemzeti forgatókönyvek 5. A fehér forgatókönyv: egységteremtő nemzet a) A következő harminc évben az információs és tudástársadalom egyszerre globális és regionális konfliktusai magas szinten kezelhetők maradnak. b) A földi, és különösen az európai civilizáció legalább részben vagy esetleg egészen többé-kevésbé megoldja az alapvető ökológiai, energiaügyi, népesedési, pénzügyi (stb.) problémáit. c) Ha ezeket a felsorolt konfliktusokat és világproblémákat nem tudja kellően kezelni, akkor ez az univerzális működési krízis kikényszeríti minden eddigi korszakot is jelentősen meghaladó új világrendet, amelyet előzetesen egységteremtő korszaknak hívhatunk. 43. Nemzeti forgatókönyvek 5. A fehér forgatókönyv: egységteremtő nemzet d) Ennek azonban kiemelt feltétele, hogy az emberiség többsége eljusson a tudásközpontú életvitelhez és az emberiség régi-új tudását alkalmazni tudja a személyes életében és a kollektív problémakezelésben. e) Az egységtársadalom szellemi feltétele, hogy a század közepéig létrejön és elterjed az egyesített természettársadalom és valláselméletek avagy az új gondolkodás, az új paradigmák, az új filozófiák korszaka. f) A civilizáció megerősödve a jelen és a közeljövő világválságaiban, folytatja a tudás vezérelte és tudatközpontú világmodell kiépítését, ami elvezethet a huszonegyedik század második felében az egységteremtő korhoz. g) stb. 44. Lokális szcenáriók Általános jellemzők A természeti, tárgyi és gazdasági társadalmi hagyományok alapján véglegesen kialakulnak a magyar regionális egységek . Ideális esetben a kialakult társadalmi és kulturális egységek alapján hosszútávra megszületik a maximum hét önkormányzati régió . Minden régióban felgyorsul az intelligens civil társadalom megerősödése és széles körű intézményesítése. Az intelligens civil társadalom hathatós részvételével és kontrolljával stabilizálódik a lokális tudásalapú gazdaság és fokozatosan, az eddiginél nagyobb mértékben integrálódik az európai és a globális gazdaságba. 45. Lokális szcenáriók Általános jellemzők A központi-állami támogatás és a regionális társadalom együttműködésének eredményeképpen a lokális kultúrák (mint a nemzeti kultúra alapegységei) nem csak megtartják, hanem erősítik saját arcukat és identitásukat . A regionális szinteken belül, avagy a lokalitás alsóbb szintjein hasonló tartalmú fejlődés megy végbe, ami azt jeleni, hogy a hangsúly most már nem a megyére, hanem a kistérségre és a nagyobb településekre kerül, ugyanakkor a legkisebb település sem kerül megoldhatatlan, vert helyzetbe. A térségi fejlesztésben egyre inkább támogatási prioritásokhoz jutnak a gazdasági vagy közigazgatási fejlesztések mellett az életforma-életminőség fejlesztések . stb. 46. A magyar lokális térségek jellemző szcenáriói 2015-ig Elszenvedés szcenárió : A hol dinamikus, hol már agresszív univerzális-globális forgatókönyvek kivédhetetlenek és a lokális térségek csak elszenvedik a mindent átható változásokat. Csatlakozás az éllovasokhoz forgatókönyv : Az európai és az állami támogatások jó hasznosításával a magyar lokális térségek mindegyike vagy többsége a legjobb európai lokalitások közé kerülnek. Lokális központú új tipusú nemzet szcenárió : A Kárpát-medencében országhatárokon átnyúlva a magyar lokális térségek és települések összefognak a tudástársadalom modell létrehozása érdekében. 47. A magyar lokális térségek jellemző szcenáriói 2015-ig Belső szétszakadás forgatókönyv : A hazai lokalitások (régiók között és régiókon belül) a jelenleginél is nagyobb mértékben térségi és társadalmi különbségek és ellenérdekeltségek szilárdulnak meg. Közép-Európa a jövő szigete szcenárió : Attól függetlenül, hogy az Európai Unió válságban van vagy intenzíven fejlődik, Közép-Európa és ezen belül Magyarország mitegy a jövő szigetcsoportjaként innovatív, tudásalapú, fenntartható fejlődés nagyrégiójává szerveződik. stb . 48. A forgatókönyvek megvalósítási esélyei Magyarországon Kedvezőtlen globális folyamatok esetén Magyarország tehetetlenül csúszik visszafelé a globális fejlettségi lejtőkön. Magyarország a nem kedvező esélyeket felnagyítja, eltúlozza, félelem által vezérelt lesz és ebben az esetben a bukás esélye többszörössé válik. Magyarország az európai államokkal közösen megpróbál védekezni a válságok elhárítása érdekében, de ez az együttes védekezés hatástalan . Az Európai Unió és Magyarország egyrészt jól és hatásosan védekezik a világválságok elhárításában, másrészt ebben a sikeres konfliktuskezelésben Magyarország komolyan kiveszi részét . Magyarország önmagában vagy cselekvőképes partnereivel (nem az unió minden államával) összefog és kisebb-nagyobb mértékig élen jár a kedvezőtlen jelenségek és következményeik elhárításában. 49. A forgatókönyvek megvalósítási esélyei Magyarországon Kedvező globális folyamatok esetén Magyarország hangadó uralkodó csoportjai nem vagy csak alig értik meg és ezért nem követik a külső erőtérben kínálkozó mozgáspályákat. Magyarország elutasítja a kedvező vagy félig-meddig kedvező esélyeket. Magyarország alkalmazkodik a környezetünkben lévő nagyhatalmakhoz, így az a veszély fenyegeti, hogy elveszik az üres, formális alkalmazkodásban . A szokásos belső széthúzások miatt a magyar politika, a gazdaság és a társadalom csak az esélyek alacsony szintű kihasználására képes. Magyarország az Európai Unióban és a globális világban mintegy jó tanulóként folyamatosan jól felel és ezzel a magatartással a külső erőtér kedvező lehetőségeit ügyesen és sikeresen kihasználja. Magyarország és ezen belül az összes régió a kedvező esélyekkel szuverén módon él, sőt jól eligazodik a konkrét lehetőségek között is, s így akár az esélyeken túlhaladó teljesítést ér el. 50. A forgatókönyvek megvalósítási esélyei Magyarországon A magyarság szándékai szempontjából A magyar társadalomban egységes akarat nem várható , ezért még elméletileg sem képzelhető el, hogy az ország egyhangúlag fellép egy számára elfogadott jövőkép-csoport mellett. A megosztottságok miatt csak egy kisebbség egységes és egyidejű akarata az elérhető, ám már ebben az esetben is remény van arra, hogy a magyarság kisebbsége tudatosan akarja például a tudástársadalmi jövőt. Nem kizárt, hogy a többség akarata ellenére a kisebbség programkifejezése és érvényesítése jórészt reménytelen, ezért csak az új jövőkép részleges valóra váltása lehet a közvetlen cél. 51. A forgatókönyvek megvalósítási esélyei Magyarországon A magyarság szándékai szempontjából A nemzeti civil társadalom hiánya miatt a magyarságot kifelé és befelé egyaránt képviselő politikai, társadalmi és gazdasági elit van kulcsszerepben. Ám egyelőre még nem tapasztalhatunk olyan átfogó, pártok fölötti politikai akaratot , ami egyenlő lenne az új jövő mellé állással. Ha a század közepéig vezető új alternatívákat a hagyományos politika nem vagy nem eléggé képviseli, akkor a politikától részben független társadalmi, szellemi és spirituális akaratkifejeződés megszervezése válik fő feladattá. Ha már a magyarság kisebbsége részben tudatosan akarja az új világot, mert megértette és támogatja az új alternatívát és ezzel párhuzamosan a többségi érdek és értékcsoportok nem állítanak átléphetetlen akadályokat, és továbbá a kisebbség szándékát és programját az univerzális és kontinentális jövőalternatíva erősíti, akkor 52. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia 53. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 1. Új infokommunikációs technológia Az információt hordozó eszközök köre meglehetősen gyorsan kibővül és tulajdonképpen az ember által használt minden eszköz egyúttal információhordozó és -közvetítő eszközzé válik (autó, hűtőgép, szemüveg, ruházat, óra, stb.) Folytatódik az eszközök miniatürizálódása Az információhordozó és -közvetítő eszközök között többségbe kerülnek a mobil eszközök A kommunikációs igényeknek megfelelően a felsorolt eszközök kevés kivétellel kommunikációs eszközökké és egyúttal médiaeszközökké válnak A közigazgatásban és a közszolgáltatásban érdekelt állami és civil intézmények szolgáltatásai előtt gyakorlatilag semmilyen határ nem marad 54. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 1. Új infokommunikációs technológia A tízes évektől kezdődően a mesterséges intelligencia szerepe válik dominánssá Az infokommunikációs eszközök új generációi közvetlen kapcsolatba kerülnek az emberi testtel és az ezt követő újabb fordulatban közvetlenül összekapcsolódnak az egyéni és kollektív tudattal Az infokommunikációs eszközök használata már ma sem függ a vezetékes hálózatoktól és a következő évtizedekben az új hálózatok meglehetősen új elvek és technológiák alapján működnek majd (belépnek a kvantumszámítógépek, a bioszámítógépek, stb.) a mindennapi kommunikációba A huszonegyedik század közepére tehát a jelenlegi infokommunikációs hálózat , rendszer, szolgáltatás onnan visszanézve őskori technológiának tűnik 55. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 2. Új közigazgatás és ügyintézés Definíció: e-kormányzat Az elektronikus kormányzat (e-kormányzat) kifejezés mára mind a köznyelvben, mind az állami zsargonban egy univerzális jövőkép-javító tényezővé nőtte ki magát. Ennek megfelelően jelentése nem egynemű, hanem több, a valóságban párhuzamosan zajló folyamatot igyekszik megragadni. A legtipikusabb jelentéstartalmai: a közigazgatás (és az igazságszolgáltatás) átfogó, minden szintet érintő reformja: a közigazgatás technológiai modernizációja , a szolgáltatások és az ezeket elérhetővé tévő csatornák multifunkcionálissá válása , intézményesített, konzultatív, partneri viszony kialakítása kormányzat és polgárok, valamint azok közösségei között, amelyek együttesen egy új demokráciaállapot kialakulásához vezetnek. MEH e-Kormányzati Központ 56. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 2. Új közigazgatás és ügyintézés Ha az információs kor állama a digitális állam, ha az információs kor közigazgatása az e-közigazgatás, m-közigazgatás, akkor a tudáskor állama a tudásállam és a tudáskor közigazgatása a t-közigazgatás. (t=tudás, társadalom, tudat, stb.) Ezt a következő fontosabb felismerések határozzák meg majd: Minden településen s a közigazgatás minden lényeges szintjén kerüljön bevezetésre az európai normáknak megfelelő e-kormányzás és e-közigazgatás A hagyományos európai állammodell fokozatosan megváltozik, az uralkodó állam helyett nem csak a szolgáltató állam, hanem a társadalmasított állam modellje felé mozdul el. Ez lesz vagy lehet az alapja a közösségi közigazgatásnak . 57. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 2. Új közigazgatás és ügyintézés Az állami és nem állami intézményekben a magasrendű tudást intenzíven hozzák létre és közvetítsék, az állam és az állami apparátus folyamatosan ismerje meg és alkalmazza az új tudást. Az állami intézményekben mindenhol vezessék be a mesterséges intelligencia alkalmazását. Lehet, hogy eljutunk a mesterséges közösségi intelligenciához ? A t-állam (avagy intelligens állam) és a tudás vezérelte (intelligens) civil társadalom kössön új, sőt, új típusú társadalmi szerződést. A tízes évektől kezdődően megszerveződik hálózati jelleggel, azaz sokpólusú rendszerként a globális világállam, evvel párhuzamosan minden bizonnyal létrejön az egységes európai egyesült államok, és létrejönnek a regionális kis államok, amelyek nem feltétlenül a korábbi nemzetállami modell változatai lesznek. 58. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 2. Új közigazgatás és ügyintézés Ha létrejönnek az intelligens civil társadalmak és az új típusú társadalmi szerződések, akkor kettős paradigmaváltásnak kell végbemennie: úgy alakulhat ki új és tényleges egyensúly állam és polgára között, hogy erre nem csak jogi, hanem társadalmi és kulturális garanciák is vannak. Ha a globális és lokális világ veszélyeztetettsége nem csökken, akkor az új államnak új technikákkal kellene megoldásokat találnia a veszélyek orvoslására, másfelől ez az intelligens államhálózat továbbra is veszélyeztetve lesz, ha a huszonegyedik század első fele nem lesz képes kihordani az új tudásközpontú világközösséget. Stb. 59. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 3. Új tudás és új tudat a közigazgatásban A fejezetcímnek nem véletlenül volt második része a tudatváltozás, mert a jelenlegi és minden későbbi közigazgatáshoz új tudatállapotokra és tudattartalmakra lesz szükség : a mai közigazgatás elvárja a közigazgatás munkatársaitól a szolgáltató tudatot és a helyi társadalomtól pedig minek is nevezzük? a szolgáltatásfogadó tudatot. A következő évtizedekben nem csak arról szól a fejlődés, hogy az önkormányzásnak és az államigazgatásnak a tudás- és tudatminősége javul, hanem a helyi társadalmaké is. 60. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 3. Új tudás és új tudat a közigazgatásban Ez egyfelől új gondolkodást, másfelől új identitást jelent, avagy az állam és az állampolgár elidegenedett viszonyát előbb utóbb fel kell váltania az új technológiát és a mesterséges intelligenciát hasznosító közpolgár-közállam viszonynak. A közösségi állam vagy a közpolgárság és a kettőjük közötti legalább félig-meddig harmonikus együttműködéséhez szükséges új tudatállapotok és új tudatminőségek meghatározása még meglehetősen tisztázatlan. 61. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 3. Új tudás és új tudat a közigazgatásban A közigazgatás rendszerében és működésében folyamatos változások mennek végbe, ezért a változások megértéséhez és véghezviteléhez folyamatosan új tudásokra van szükség. Az elengedhetetlen új tudások első csoportja az új technológiai tudások . Az elengedhetetlen új tudások második csoportjába a közigazgatás működését lehetővé tevő közigazgatási tudások (például a helyi törvények digitális tára, az adott térség térinformatikai adatbázisa, a közigazgatási fejlesztések tudásközpontja, a helyi lakosság név- és címjegyzéke stb.) tartoznak. 62. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 3. Új tudás és új tudat a közigazgatásban A közigazgatáshoz szükséges új tudások közül kiemeljük a közigazgatás által felügyelt közszolgáltatások működtetéséhez szükséges tudásokat (gazdaság, közlekedés, oktatási rendszer, egészségügyi hálózat, területfejlesztés stb.) Ezeket a tudásokat érdemes egy térségi információs központban, és nyilvánosan elérhető internetes felületen közzé tenni. Az információs szakadékokat kötelesek vagyunk átjárhatóvá tenni , ezért a következő tíz évben a közigazgatáshoz szükséges minden tudást hozzunk nyilvánosságra, méghozzá úgy, hogy ezek minden állampolgárhoz, minden közösséghez, minden gazdasági társasághoz stb. eljussanak. 63. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 3. Új tudás és új tudat a közigazgatásban Ha a közigazgatás belép a t-közigazgatási modellbe, akkor a mesterséges intelligencia domináns szerepbe juthat, ami azt is jelenti, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásához új tudás és magasrendű tudásműködtetés korszakába jutunk. A t-közigazgatás és egyúttal a mesterséges intelligenciára alapozott intelligens közigazgatás a két féltől újabb tudatállapotot és tudatminőséget követel, amelyet egyesített, egyszerre egyén- és közösségközpontú, egyszerre múlt- és jövőorientált és egyszerre tudás- és tudatvezérelt települési-térségi kollektív tudatnak nevezhetünk. Stb. 64. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 4. Intelligens civil társadalom és ami utána jön A jövő közigazgatásának az eddiginél is fontosabb hajtóereje a helyi társadalmak várható fejlődése vagy akár a fejlődés elmaradása és a jelenlegi frusztrált, korlátozott kohéziójú helyi közösségek továbbélése. A helyi társadalmat szerintünk a következő évtizedekben az alábbi fontosabb felismerések határozzák meg majd: 65. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 4. Intelligens civil társadalom és ami utána jön Az információs társadalom modell fellépésével első lépésként az egymástól távol lévő két fél között a korábbinál gazdagabb és közvetlenebb információs kapcsolatok jöhetnek létre. A következő évtizedben kiépülnek és megerősödnek a kistérségi sokrétű közszolgáltatások. Ezek a folyamatok elősegíthetik a helyi társadalmakban a közösségi koordinációk, a közösségi együttműködések fejlődését, avagy a töredezett helyi társadalmak elindulhatnak önmaguk belső kapcsolatrendszereinek fejlesztésének útján. 66. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 4. Intelligens civil társadalom és ami utána jön Az új alternatívák egyik lehetséges formája lehet az, amikor a helyi társadalom két értelemben is új társadalmi szerződést köt, egyrészt befelé a társadalmi csoportok egymással, másrészt pedig a helyi társadalom a helyi kvázi-hatalommal. Ez egyúttal már kapcsolódik egy demokráciamodellhez, amely határozottan törekszik arra, hogy a helyi társadalom polgárait közvetlenül és rendszeresen bevonja a döntésekbe és a döntések végrehajtásába. Ennek az új intézménytípusnak a neve például civil magisztrátus lehet. 67. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 4. Intelligens civil társadalom és ami utána jön A legtöbb hazai, települési és kistérségi civil társadalom előtt megjelenik az a lehetőség, hogy az új globális térszerkezetben a helyi társadalom virtuálisan integrálódjon a közép-európai és az európai kontinentális társadalomba. Ez a lehetőség részben horizonttágulást, részben kooperációs nyitást kínál. Ha az információs és tudástársadalom korszakát további társadalom modellek létrejötte követi, akkor nyilván azzal a kihívással kell szembe nézni, hogy az értékközpontú vagy/és tudatközpontú vagy/és egységtermészetű korszakban milyen új közigazgatás és milyen új helyi társadalom modell alakulhat ki. Nagyon óvatosan talán annyit mondhatunk, hogy az intelligens civil társadalmak korszakát, az egyéni és közösségi tudatot fejlesztő és működtető helyi egységtársadalmak korszaka jön el. Stb. 68. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 5. Új állam és új demokrácia-vízió A közép- és hosszú távú e-közigazgatási jövővízió és jövőkép alapja és egyszersmind csúcspontja az államvízió, amely szükségképpen csak egy új demokráciamodellel lehet érvényes. Az új államot és demokráciát szerintünk a következő évtizedekben az alábbi fontosabb felismerések határozzák meg majd: A dilemmák lényege pusztán azzal nem ragadhatók meg, hogy kis vagy nagy állam, olcsó vagy drága állam, mert ezek az állam jellegéből következő választípusok. A kiindulópont nem lehet más, minthogy generálisan új állammodell szükséges 69. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 5. Új állam és új demokrácia-vízió Magyarországon az elmúlt százötven évben nagyon keveset változott az államosított állammodell, ami elsősorban arra épült, hogy a központi politikai uralmat kell megvalósítania. Az új állammodell rövid távon egyensúlyt kíván teremteni a felső és az alsó akaratok között. A központi és a nem központi államelemek közötti első érdemi egyensúlyteremtést az információs technológiák bevezetése és alkalmazása kínálja. Ha mást nem, annyit mindenképpen lehetővé tesz, hogy az állam jobban átláthatóbbá válik és a működésének nyilvánossága is erősödik. Az e-állam és az e-közigazgatás szükségképpen feltételezi, hogy az állam szolgáltató állammá válik, a helyi társadalom pedig hajlandó a partnerségre és él a szolgáltató állam kínált lehetőségekkel. 70. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 5. Új állam és új demokrácia-vízió A gyorsabban, pontosabban, korrektebbül, ellenőrizhetőbben működő állam célrendszere elvezet az új állammodellekhez is. Az új alternatívák tudásállamként, közösségi államként, integráló államként, szakrális államként (stb.) írhatók le. Mindegyik új modell abban közös, hogy az állam egyfelől értékközpontúvá válik, másfelől pedig az értékparadigmák alapján kifejezetten innovatív, kreatív, a nemzeti állami stratégiák által meghatározott módon fejlesztő állam. Ez a nem semleges állam víziója. Ez ugyanakkor egyszerre versenyképes és új jóléti állam, ám a versenyképesség és a jólétiség nem azonos a huszadik század végi tartalmaival. 71. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia jövője 5. Új állam és új demokrácia-vízió Az új állam szellemileg és gyakorlatilag csak akkor lehetséges, ha állampolgárai kilépve az izolált szerepekből cselekvőpartnereivé válnak az új típusú államnak. Ez tehát társadalmasított állam és (amiről nem szoktunk beszélni) államfejlesztő társadalom. Évtizedek óta beszélnek arról, hogy a képviseleti demokráciát a részvételi demokráciával kellene leváltani. Az e-demokrácia egyébként már részleges részvételi demokrácia, de egyúttal a virtuális demokrácia egyik korai modellje. A hosszú távú jövő feltehetően egy olyan új modell lesz, amely szervesen egybekapcsolódik az új állammodellel és egyelőre még csak találgathatjuk a nevét: tudásdemokrácia, tudatközpontú demokrácia, egységdemokrácia, szakrális demokrácia Stb. 72. Megvalósulási alternatívák 73. Megvalósulási alternatívák Az e-állam és az e-demokrácia szcenáriói Nemzeti világvége + Lokális elszenvedés: az állam minden további modernizációja és fejlesztése elmarad. Nemzeti alámerülés és Nemzeti libikóka + Lokális belső szétszakadás: szintén félbemaradhat a fejlesztés, ám az alámerülés és libikóka forgatókönyv kapcsolódhat pozitívabb lokális szcenáriókkal (csatlakozás az éllovasokhoz), ekkor viszont a belső fejlesztés kikényszeríthet települési és térségi szinten fejlett helyi e-államot és e-közigazgatást. Nemzeti tudástársadalom + Lokális csatlakozás az éllovasokhoz: lehetővé teszi a tudásközpontú állam és önkormányzás, valamint a lokális, digitális, részvételi demokrácia kiépülését. 74. Megvalósulási alternatívák Az e-állam és az e-demokrácia szcenáriói Az új globális és lokális világszerkezetben néhány térségben úgy is lehet e-demokrácia és magas minőségű e-közigazgatás, ha nemzeti szinten nem lépünk túl a libikóka forgatókönyvön. Az ideális jövőt teremtené meg, ha a globális tudáskor vagy egységkor a nemzeti egységtársadalom szcenárió és a lokális Közép-Európa a jövő szigete jövőpálya egymást erősíti. Stb. 75. Megvalósulási alternatívák Európai Unió, mint e-államszövetség esélyei Univerzális belső pusztítás + Globális pénzközpontú újkapitalizmus: az európai államszövetség létrehozásának az esélyei nullára csökkennének. Ha esetleg az univerzális külső és belső pusztulás szcenáriói egyszerre mennek végbe, akkor az európai kontinensen sincs lehetőség semmilyen jobb megoldásra. Ha a globális posztkapitalista információs és tudáskori forgatókönyveket nem teszi lehetetlené valamilyen katasztrófákat okozó univerzális szcenárió, akkor elvileg csak Európán múlik, hogy milyen alternatívát választ: az unió részben vagy teljesen szétesik, vagy az információs és tudáskori mozgáspályák segítségével eljut az e-államszövetség valóra váltásáig. 76. Megvalósulási alternatívák Európai Unió, mint e-államszövetség esélyei Ha az e-államszövetséget vagy egyáltalán bármilyen szorosabb európai integrációt a tagállamok opponálnak, akkor az információs és tudásakor technológiái és szolgáltatásai még mindig lehetőségeket kínálnak a virtuális kohézió és kooperáció magasabb szintjének elérésére. Ha a világ egyaránt halad az egységesülés és differenciálódás irányába, akkor az a legvalószínűbb alternatíva, hogy a sokszintes világszerkezetben minden elem, így a kontinentális szint is egyszerre integrálódik és erősíti autonómiáját. 77. Megvalósulási alternatívák Magyarország alternatívái az e-kormányzásban Ha az Európai Unió belső megosztottsága különösebben nem javul, ám a kontinensen befejeződik az e-közigazgatás kiépítése, de Magyarország ebben a folyamatban lemarad, ez az ország versenyképességét, fejlődését, közmegegyezését jelentősen rontja. Ha Magyarország ebben a folyamatban lépést tart, akkor komoly és átütő fejlődést érhet el. Ebben az esetben viszont Magyarországon 2010. körül a kormányzás és önkormányzás minden szintjén sikeresen kell befejezni az e-kormányzás és e-közigazgatás adaptálását. 78. Megvalósulási alternatívák Magyarország alternatívái az e-kormányzásban Ha az Európai Unió megoldja a jelenlegi szervezeti, finanszírozási, működési problémáit, akkor Magyarországnak 2012-re nem csak az e-közigazgatás bevezetését kell elvégeznie, hanem addig gyors tempóban ki kell alakítania az intézményesített, nemzeti, állami és lokális e-demokráciát.Ha Magyarország a második nemzeti fejlesztési terv időszakában csak az elkésett ipari kor elmaradt fejlesztéseit próbálja behozni, és az új kor kihívásait csak minimálisan teljesíti, a fejlett világhoz nem felzárkózunk, hanem nő a lemaradásunk. Ha minden jól megy, Magyarország 2014-re a tudáskor egyik vezető állama lehet, és erősítheti azokat a kondícióit is, amelyekkel beléphet a következő korszakok világába. 79. Megvalósulási alternatívák A magyar térségi e-önkormányzás forgatókönyvei Ha a lokális szcenáriók azt vetítik előre, hogy Magyarországon kialakulnak a végleges regionális és kistérségi egységek, akkor ehhez képest Magyarország negatívan vagy pozitívan cselekedhet. Ha a negatív válaszból kifolyólag a térségi és a helyi e-közigazgatás teljes kiépülése nem fejeződik be a második nemzeti fejlesztési terv időszakában, akkor Magyarország regionális fejlődésekben évtizedes hátrányt szenvedhet. Ha a következő tíz évben minden kormány mindent megtesz a program finanszírozása érdekében, akkor még a fejlesztés alacsony szinten is megvalósulhat, ami azt jelenti, hogy a közigazgatás infokommunikációs modernizációja megtörténik, de a felkészületlen és motiválatlan helyi társadalom többsége nem él ezekkel a szolgáltatásokkal. 80. Megvalósulási alternatívák A magyar térségi e-önkormányzás forgatókönyvei Ha a jobb megoldást magas szintű megvalósítás kíséri, ebben az esetben az első nemzeti fejlesztési tervben szereplő, négy európai e-közigazgatási lépcső kiépül, és a polgárok többsége a negyedik lépcső lehetőségei szerint aktív partneri szerepet játszhat. Ha lokálisan kialakulnak a helyi tudástársadalmak, és ezek összekapcsolódva létrehozzák a közép-európai jövőszigetet, akkor az e-közigazgatás hathatósan segít abban, hogy az állam további modernizációi és a lokális életminőség-fejlesztések végbemenjenek. 81. Megvalósulási alternatívák A helyi e-demokrácia intézményesülésének lehetőségei Ha a következő parlamenti és önkormányzati ciklusokban nem jön létre működőképes alternatíva, akkor a politikai konszenzus, sőt esetleg társadalmi megegyezés hiányában a politikai és a választási rendszer változatlan marad. Valószínű, hogy a fejlődés lassan halad előre, amelyet nagyobb globális, európai vagy nemzeti válság nem borít föl, de csak részlegesen megy végbe és ezek előnyeiből nagy társadalmi csoportok hosszú időre kimaradnak. Lehetséges, hogy lesznek közigazgatási online szolgáltatások, de nem teremtik meg az e-választás lehetőségét, vagy kísérletképpen lesznek e-választások, de az önkormányzatok nem merik bevezetni az e-népszavazás jogi intézményét. 82. Megvalósulási alternatívák A helyi e-demokrácia intézményesülésének lehetőségei Normális, nagyjából azonos ritmusú fejlődés esetében legkésőbb a 2014-es országgyűlési választások időszakában Magyarországon működik az e-demokrácia, az e-választás és az e-népszavazás intézménye. Ha a normálisnak nevezhetőt meghaladó fejlesztés jellemzi majd a kormányzati, önkormányzati és civil politikát, akkor az e-demokrácia fejlesztése elvezethet a tudás és tudatfejlesztési korszak intézmény és szolgáltatás megalapozásáig. 83. Megvalósulási alternatívák Személyes és közösségi e-tudatok mint az e-demokrácia minőségi feltételei Lehetséges, hogy érdemben nem történik semmi, bár látszólag lesznek fejlemények, ám az egyén életében, életminőségében, a személyes és csoportos tudatállapotban nem változik semmi. Ha a globális és a lokális világ nem ismeri föl a tudatfejlesztések szerepét és változatlanul valamilyen kvantitatív jövőmodellben gondolkodik, a közigazgatás a legjobb akarat mellett sem tud minőségi életesélyek javításában segíteni. Valószínű, hogy nagyon sok (vagy változatlanul kevés) polgár saját tudását és tudatát folyamatosan javítja, és ha ez a kisebbség fokozott felelősséget vállal a településért és önkormányzásáért, partnere az e-közigazgatási fejlesztéseknek. 84. Megvalósulási alternatívák Személyes és közösségi e-tudatok mint az e-demokrácia minőségi feltételei Ha igaz, hogy az egyéni tudat stabilizálásában és biztonságérzetében kulcsszerepe van a lokális közösségi tudatnak, akkor a legjobb közigazgatási fejlesztések egy része tudatosan és megfontoltan törekszik a részben intézményesített lokális kollektív tudat erősítésére. Egyelőre akár globális, akár lokális szinten legkevésbé a tudatfejlesztések módszertana van végiggondolva, ezért a legjobb forgatókönyvek is feltételezik, hogy a következő években a lokális tudatosság vagy ennek részeként a közigazgatási tudatosulás is belekezd paradigmaváltásokba. 85. Esélyek és kockázati tényezők Kimondható, hogy az e-közigazgatás bevezetése helyes törekvés , és a jelenlegi normák és indikátorok szerint valószínű, hogy Magyarországon 2008 és 2013 között az e-közigazgatás bevezetése véget ér . Azonban néhány alapvető tipikus konfliktusforrást még szeretnék előre jelezni: Az európai tagállamok a különböző közigazgatási hagyományai miatt sokféleképpen értelmezik az e-közigazgatást, s ezért a magyar e-közigazgatási modell további kidolgozása,megvitatása és társadalmi elfogadtatása nem spórolható meg. Az e-közigazgatás nem egyszerűsíthető a hivatalok számítógépes ellátására vagy az e-ügyintézésre. Egy ilyen felfogás állami programmá emelése szükségképpen magával hozná az e-közigazgatás csődjét. 86. Esélyek és kockázati tényezők Sok helyen az e-közigazgatási reform vagy fejlesztés elakad, sikertelen vagy újrakezdést igényel mindenekelőtt a szervezetlenség vagy hebehurgya szervezettség miatt, vagy ha csak néhány tucat helyen, egymástól elszigetelve kezdik el az e-közigazgatás bevezetését. Az informatikai és közigazgatási szakmai kör nem érti eléggé egymást, a végrehajtáshoz nem lesz egységes kormányzati akarat, s nem lesz megfelelő előzetes felkészítés, vagy az önkormányzati testületek több helyen nem akarják az e-közigazgatás adaptálását, vagy félnek ettől a modernizációtól, esetleg az értelmiség egy része nem áll a civil társadalom többségének várható pártoló akarata mellé. 87. Esélyek és kockázati tényezők A legtöbben attól tartanak, hogy papíron megtörténik az e-közigazgatás széleskörű bevezetése, aminek eredményeként az infokommunkációs modernizáció nagyjából végigfut a magyar közigazgatásban, csakhogy a kormányzás-közigazgatás szükséges átalakítása csak korlátozottan sikerül. A hosszú távú jövőkép ismertetése és a lehetséges jövő-forgatókönyvek bemutatása jelezte, hogy a legnagyobb tét az új állam, az új közigazgatás, az új demokrácia modellek kidolgozása és tudatos, megfelelő időben kezdett, kellő tudást hasznosító valóra váltása. Nagy veszélyforrás, hogy ma ezt senki nem tartja reálisnak. 88. Hogyan élünk közpolgárként 2020-ban? 89. Köszönöm figyelmüket! Varga Csaba www.vargacsaba.hu www.strategiakutato.hu www.inco.hu www.metaelmelet.hu www.evilagonline.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázsi Ildikó, Ostorics László: A digitális nemzedék olvasói profilja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
H o s s z : 89 sec
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet