D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : foglalkoztataspolitika_II.jpg
C Í M 
F ő c í m : Foglalkoztatáspolitika II.
B e s o r o l á s i   c í m : Foglalkoztatáspolitika II.
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szellő
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkavégzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : foglalkoztatáspolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belpolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szociális foglalkoztatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Tematika: A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései EURÓPA 2020 program Foglalkoztatáspolitika Magyarországon A hazai munkaerőpiac sajátosságai 2010-től A magyar foglalkoztatáspolitika céljai, szintjei A foglalkoztatáspolitika jogi keretei (MT. Flt.) A magyar foglalkoztatáspolitika intézmény- és eszközrendszere napjainkban Kockázati csoportok (megváltozott munkaképességű munkát keresők, pályakezdők stb.) helyzete a munkaerőpiacon A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései: A válság hatásai Európában: 2009-ben a GDP 4%-al csökkent Az aktív lakosság 10%-a 23 millió ember volt munkanélküli A tagországok államháztartási hiánya átlagosan GDP 7%-nak felel meg Az államadósság szintje meghaladta a GDP 80%-át A válság 50%-al csökkentette a növekedési potenciált Európa strukturális hiányosságai: Az átlagos gazdasági növekedés alacsonyabb volt, mint a világ többi részén Erőteljes különbségek alakultak ki az üzleti struktúrákban Viszonylag merev üzleti struktúra A K+F+I beruházásainak alacsony szintje Az információs és kommunikációs technológiák elégtelen mértékű alkalmazása A piacra jutás korlátai A 20-64 év közötti férfiak 76%-a, a nők 63%-a dolgozik Az idősebb 55-64 év közötti korosztálynak csak 46% dolgozik (USA, Japán 62%) A szociális dimenziók fenntartása egyre nehezebbé válik Tovább éleződnek a munkaerő-piaci hátrányok, egyes csoportok kirekesztődnek Erősödött a munkaerőpiac szegmentáltsága Európa 2020 Intelligens növekedés : Uniós szint: Cél: a tudásra és az innovációra épülő gazdaság Az Európai Kutatási Térség kiteljesítése A vállalkozások innovációs keretfeltételeinek javítása Európai innovációs partnerségi programok indítása A strukturális alapok továbbfejlesztése Kiemelt célcsoport az ifjúság Az Unió mobilitási, egyetemi, kutatási programjainak összehangolása A felsőoktatás modernizációja, a tanulás elősegítése, a 30 - 34 éves korosztály körében 31%-ról 40%-ra növelni a diplomások arányát A vállalkozó készség növelése a fiatalok körében A nem formális, informális tanulás elismerése A gyakornokság elterjesztése Nemzeti szint: K+F+I rendszerek reformja A tudással kapcsolatos területekre fordított ki-adások növelése Oktatási, képzési rendszerek fejlesztése Az oktatási rendszerek nyitottságának növelése A tanulás és a munkaerő-piaci igények összehangolása Európa 2020 Fenntartható növekedés: Cél: erőforrás-hatékonyabb, környezet-barátabb és versenyképesebb gazdaság Éghajlatváltozásból fakadó problémák kezelése A gazdasági növekedés és a természeti erő-források felhasználásának összehangolása Transzeurópai energiahálózatok létrehozása Közlekedési ágazatok modernizálása A piaci alapú eszközök felülvizsgálata, ösztönző rendszer fejlesztése Iparpolitika átalakítása Európa 2020 Inkluzív növekedés: Cél: magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság A "rugalmas biztonság" programja A jogszabályi keretek összehangolása Strukturális alapokból a mobilitás megkönnyítése A szociális partnerek kapacitásának megerősítése Oktatási és képzési együttműködés megerősítése A társadalmi kirekesztés és szociális védelem nyitott koordinációs módszerének átalakítása A szociális védelem fenntarthatóságának értékelése, az ellátásokhoz való jobb hozzá-férés kidolgozása Új integrációs menetrendek kialakítása, különösen a kockázati csoportok tekintetében Nemzeti szint: A munkaerő-piaci szegmentáció csökkentése Az adó- és szociális juttatási rendszerek hatékonyságának felülvizsgálata A nemek közötti egyenlőség növelése Nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozása Megosztott kollektív és egyéni felelősség Konkrét intézkedések kidolgozása a különösen veszélyes csoportok helyzetének javítására
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Internetezés és kultúra. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 78
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet