D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : innovativ.jpg
C Í M 
F ő c í m : Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalomban
B e s o r o l á s i   c í m : Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalomban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás alapú társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegkommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : TUDÁS-TANULÁS-SZABADSÁG
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalomban Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TUDÁS - TANULÁS - SZABADSÁG, NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Kolozsvár, 2014. március 21-23. 2. Az információs társadalom iskolátlanítása népszerű félelmek 0 online egyetem tanárok nélküli iskola lebontás vagy egy másik rendszer felépülése elszemélytelenedés online vs. passzivitás offline a minőség vagy a megszokás féltése? 3. Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés Nagy Sándor 1981 Falus Iván 2003 4. Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés nemzedék- elméletek iskolátlanítás web2, OER technológia 5. Utak, tévutak és hiányok iskolai belső világa és társadalmi szerepe iskolátlanítás helyett nyitott tudásgyár tanuló hálózat technológiai hype effektus csodavárás és csalódás technológia =/= módszer spekulatív nemzedékelméletek elvárás és ürügy a kompetenciafejlesztés elnyomása reformpedagógiai párhuzam korlátozott hatás 6. a web2 magyarázó erejű példája oktatás helyett a piac, a szolgáltatás, a brand és az ego világa hétköznapok praktikuma vagy altruizmus védekezések és vesztességek: tananyag minősége - információbőség oktatási tartalom rendszere - cselekvés pedagógiája nyomtatott könyv - közösségi olvasás, kereshetőség kézírás - automatikus gépírás wikipédia - kollaboratív tudásépítés online közösségek - hálózatba kötött magányos tanuló a bizalmatlanság diadala vagy óvatosság? 7. Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés nemzedék- elméletek iskolátlanítás web2, OER technológia 8. Innovatív oktatási stratégiák digitális elbeszélés (digital storytelling) játék alapú oktatás (gamification) tükrözött osztályterem (flipped classroom) nyílt, online kurzusok (MOOC) módszertani lehetőségek - realitás 9. 1. A digitális elbeszélés a médium maga az üzenet (McLuhan) személyes narratíva digitális eszközökkel interaktív, egyéni produktum publikus digitális lábnyom web2 technológia értékteremtő használata digitális állampolgárság kompetencia része példa: digitalizáló eszközhasználat iPad komplex blog 10. 1. A digitális elbeszélés előnyök: életortól független intézményes és informális tanulás része énkifejezés hatása alkotó tevékenység közösségi értékelés - publicitás értékelő hatása hátrány, kockázatok: személyesség 11. 2. A játék alapú oktatás a játék motivációs erejének felhasználása tanulási feladatok megoldásában tevékenységek felosztása és tanulói feladatok játék alapú szervezése a játékalapúság nem a tartalomra és nem az oktatási folyamatra irányul formai kerete: szabályok, feladatok, pontszám, stb. egyéni stratégia lehetősége 12. Példa játék alapú oktatásra a hallgató saját maga állítja össze a gyakorlati feladatait bármely feladat bármely témakörhöz feladatok: szakirodalmi ZH dolgozat online megosztott tanórai prezentáció - podcast blogbejegyzés, tananyagfejlesztés fókuszcsoportos interjú, önálló kutatómunka tanórai aktivitás félév végi osztályzat - pontszámok alapján 13. 2. A játék alapú oktatás előnyök: tanulás felelősségének tanulói aránya személyre szabott tanulási folyamat gyors, pozitív megerősítés tanulási feladatok korlátlan variálhatósága motiváció mértékéhez igazodó tanulási ütemezés monitorozott teljesítmény viszonyítási pontokkal hátrányok, kockázatok: szokatlan adminisztráció önszabályozás hiánya, presztizsmotiváció kíméletlen következetesség 14. Flipping the Classroom Illustration by Peter Hoey 15. 3. Tükrözött osztályterem ciklikus, a tanórai és tanórán kívüli tanulásszervezés újratervezése hagyományos órán mire nem jut elég idő? közös feladat, csoportmunka, egyéni produktivitás, feladatok értékelő megbeszélése, egyéni megoldások bemutatása, kísérlet, megfigyelés, stb. tanórai interaktív kontakt tevékenység megnövelése amit lehet órán kívül, azt órán kívül kell 16. 3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás 17. 3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás 18. 3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás 19. 3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás 20. 3. Tükrözött osztályterem előnyök: személyes, kontakt oktatás érvényesülése a legfontosabb szervezési szakaszokban tágan értelmezett tanulási környezet tevékenység és aktivitás alapú tanulás hatékonyabb időgazdálkodás naprakész, minőségi forrás és tartalom hátrányok, kockázatok: megváltozott kontrollviszonyok önszabályozás szükségessége 21. 4. Nyílt, online kurzusok realista konnektivizmus online kurzus + tudásközösség nagy létszám (tetszőleges) nyílt oktatás (szabadon elérhető) online (szervezés) kurzus (tematizálás) 22. 4. Nyílt, online kurzusok előnyök: intézményes oktatás tartalmán és keretén túlmutató kurzusszervezés közösségszervezés, inspiráló környezet hozzáférhető minőségi tudás és képzés jelentős tanulási felelősség a tanulónál hátrányok, kockázatok: szervezett oktatás kultúrájának ismétlése divat, összehasonlítások alapja tanulás és eredményesség illuziója 0 extrém lemorzsolódás (?) 23. Innovatív oktatási stratégiák digitális elbeszélés (digital storytelling) játék alapú oktatás (gamification) tükrözött osztályterem (flipped classroom) nyílt, online kurzusok (MOOC) 24. Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TUDÁS - TANULÁS - SZABADSÁG, NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Kolozsvár, 2014. március 21-23. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast:youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet