D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : lehetosegek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
B e s o r o l á s i   c í m : Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-31
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás alapú társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegkommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Üzlet és felsőoktatás a 21. században
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Üzlet és felsőoktatás a 21. században Tempus Közalapítvány 2013. november 12. Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 2. Nyílt (felső)oktatás MOOC és LOOC konnektivizmus és KONNET 2012 Virtuális Egyetem távoktatás és eLearning 2013 lehetőségek és korlátok 3. MOOC és LOOC Massive Open Online Course (pl. Coursera) tudáshozzáférés biztosítása - küldetés? PR - vagy alacsony megértésű reklámképzés cunami felsőoktatási külső nyílt nap minőségbiztosítás és minőségfejlesztés tudásközösség fejlesztése amerikai túlsúly - feltörekvő Európa bizonytalan hazai távoktatási kultúra (személyesség) bizonytalan felnőttképzési kultúra (külső motiváció) 4. Konnektivizmus és KONNET 2012 hálózatelmélet (felső)oktatási alkalmazása kötelező tevékenységek: blog, közösségi blog, komment twitter, podcast, közös dokumentum andragógia MA - választható gyakorlati teljesítés 12 hetes epochális tanulásszervezés 5. Konnektivizmus és KONNET 2012 negatívumok: gyakorlati jegy és értékelés formálissá válása alacsony aktivitás, lemorzsolódás, extrém terhelés megoldatlan facilitátori szerep pozitívumok: részleteiben is alkamazható jó gyakorlat rejtett IKT kompetenciafejlesztés eredményes, produktív hallgatói munka (büszkeség) 6. Virtuális Egyetem intézményesült oktatásban a hozzáértők tudása, társas tanulásban a közös bölcsesség plattformok: offline, kontakt képzés online (LCMS, web2, social network) 3D virtuális nyílt, bárki által ingyenesen teljesíthető kurzusok több mint kurzus: közösségszervezés, tanulási kultúra 7. Távoktatás és eLearning 2013 módszertan: nyílt oktatás, nyílt képzésszervezés beszervezett külső szakmai gyakorlat negatívumok és korlátok: felsőoktatáskritika (kredit/munkaóra), külsősök kifejezés, sokféle kurzusfelfogás és szerep, kreditérték és nem kontakt munkaóra viszonya, előadásokra épülő kurzus - alacsony aktivitás 8. Üzlet és nyílt (felső)oktatás pozitívum és lehetőségek: kurzus és képzés népszerűsítése, kurzus minőségfejlesztése, szakmai és munkakapcsolatok alakulása, nem csak tanrendi témakörök tanítása, társadalmi, piaci környezet, kontroll valós élethelyzetek beépítése integrált külső szakmai gyakorlat K+F projektek előkészítése 9. Üzlet és felsőoktatás a 21. században Tempus Közalapítvány 2013. november 12. Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu blog.ollejanos.hu slideshare.net/ollejanos twitter: @ollejanos Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x430 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet