D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende1_06_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás ifjúkori arczképe a Thuróczy-krónikában
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás ifjúkori arczképe a Thuróczy-krónikában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Thuróczy János (1435 k.-1490 k.)
V I A F I d : 94245561
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : krónika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
V I A F I d : 4938768
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátyás ifjúkori arczképe a Thuróczy-krónikában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátyás királyi palástban trónon ül, jobbjában a jogart, baljában az országalmát tartja. A jobbfelőli ablakon Mátyás czímere látható. A négyelt paizs felső részében a kettős kereszt és a pólyák, az alsó mezőkben a kétfarkú csehoroszlán és a gyűrűt tartó holló.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A latin szöveg értelme: Mátyás főúrnak királylyá választásáról. Midőn pedig idegen tudósításokból László király halálának hire Magyarországba érkezett, sokakat megszomorított, leginkább pedig azokat, a kik a királyt rábeszélték, hogy ölessé meg László főurat, (Hunyadi Lászlót), mig a László főúr kiontott véréért bosszút állók annál mohóbban és annál bátrabban látszottak feltámadni és kívánni, hogy a megkezdett boszszút az óhajtott végre vezessék, és ez megtörtént volna, ha az országos ügyek intézésére és a király választására az egész Magyarországon kihirdetett - Latin szöveg: DE ELECTIONE D(OMI)NI COMITIS MATHIE IN REGEM. Cum aut(em) peregrini ex relatib(us) fama obit(us) ipsi(us) regis Ladislai in regnu(m) Hu(n)garie venit, multos, c(on)tristavit, maxime aut(em) illos, qui eide(m) regi comitis Ladislai p(er)suasera(nt) nece(m),cu(m)ultores effusi sauguinis ipsi(us) comitis Ladislai eo avidi(us), eo a(u)i(m)osius insurgere,ac incepta(m) fine(m) ad oplatu(m) p(er)ducere vindicta(m) desiderare videba(n)t. Quod ét factu(m) fuisset si p(ro) co(m)pone(n)dis regni reb(us), p(ro)que elige(n)do rege, indicta per totu(m) regnu(m) Hu(n) -
D o k u m e n t u m   n y e l v e : latin
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent László megszabadítja az elrablott magyar leányt (A Thuróczi-krónika 1488-iki augsburgi kiadásának czimképe.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1087x1610 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne